Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Suspension af dagpengeforbrug og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 57 af 19/1 2021.

§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 11. marts 2020, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 274 af 26. marts 2020, § 2 i lov nr. 473 af 22. april 2020, § 1 i lov nr. 960 af 26. juni 2020 og § 1 i lov nr. 1642 af 19. november 2020 og senest ved § 3 i lov nr. 2202 af 29. december 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 55, stk. 7, 1. og 2. pkt., indsættes efter »den 31. august 2020«: »og fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021«, og som 3. pkt. indsættes:

»1. pkt. omfatter også medlemmer, som havde ret til dagpenge efter stk. 8 den 31. december 2020.«

2. I § 55, stk. 8, indsættes som 3. pkt.:

»Medlemmer, hvis dagpengeret udløber i perioden fra og med den 1. november 2021 til og med den 31. december 2021 som følge af suspension af dagpengeperioden efter stk. 7 fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021, har ret til dagpenge i en periode svarende til perioden nævnt i 1. pkt., dog højst til og med den 28. februar 2022.«

3. I § 56 a, stk. 9, 1., 2. og 3. pkt., indsættes efter »den 31. august 2020«: »og fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021«.

4. I § 60, stk. 9, indsættes efter »den 31. august 2020«: »og fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021«, og som 2. pkt. indsættes:

»1. pkt. omfatter også medlemmer, som havde ret til dagpenge efter stk. 10 den 31. december 2020.«

5. I § 60, stk. 10, indsættes som 2. pkt.:

»Medlemmer, hvis ret til supplerende dagpenge udløber i perioden fra og med den 1. november 2021 til og med den 31. december 2021 som følge af suspension af perioden med ret til supplerende dagpenge efter stk. 9, har ret til supplerende dagpenge i en periode svarende til perioden nævnt i 1. pkt., dog højst til og med den 28. februar 2022.«

6. I § 73, stk. 10, indsættes efter »den 31. august 2020«: »og fra og med den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021«, og som 2. pkt. indsættes:

»1. pkt. omfatter også medlemmer, som havde ret til dagpenge efter stk. 11 den 31. december 2020.«

7. I § 73, stk. 11, indsættes som 2. pkt.:

»Medlemmer, hvis ret til supplerende dagpenge udløber i perioden fra og med den 1. november 2021 til og med den 31. december 2021 som følge af suspension af perioden med ret til supplerende dagpenge efter stk. 10, har ret til supplerende dagpenge i en periode svarende til perioden nævnt i 1. pkt., dog højst til og med den 28. februar 2022.«

§ 2

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 2. februar 2020, som ændret bl.a. ved lov nr. 275 af 26. marts 2020, § 1 i lov nr. 1335 af 11. september 2020 og § 2 i lov nr. 1642 af 19. november 2020 og senest ved § 1 i lov nr. 2204 af 29. december 2020, foretages følgende ændring:

1. Efter § 26 f indsættes i kapitel 8 a:

»§ 26 g. En sygedagpengemodtager, der efter § 24, stk. 2, § 24 c, stk. 1, § 26 f eller § 27, stk. 3, i perioden fra og med den 1. februar 2021 til og med den 28. februar 2021 skal overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, har i 1 måned fra det tidspunkt, hvor personen skulle overgå til jobafklaringsforløbet, ret til fortsat at få udbetalt sygedagpenge i stedet for at overgå til jobafklaringsforløbet, jf. dog stk. 2. Kommunen træffer ved sin afgørelse om, at sygedagpengene skal ophøre efter § 24, stk. 2, § 24 c, stk. 1, eller § 27, stk. 3, samtidig afgørelse om forlængelsen efter 1. pkt. og om datoen for, hvornår den sygemeldte skal overgå til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse.

Stk. 2. For sygedagpengemodtagere, hvor kommunen har truffet afgørelse efter § 26 f om, at sygedagpengeudbetalingen skal ophøre og personen i perioden fra og med den 1. februar 2021 til og med den 28. februar 2021 skal overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, træffer kommunen inden ophøret af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløbet fornyet afgørelse om, hvorvidt udbetalingen kan forlænges efter bestemmelserne i § 24 a, stk. 6, § 24 b, stk. 1, eller § 27, stk. 1, nr. 1-7. Kan udbetalingen ikke forlænges efter disse bestemmelser, træffer kommunen afgørelse om forlængelsen efter stk. 1.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

Til toppen