Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler og forskellige andre love (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler)

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 465 af 20/3 2021.

§ 1

I lov nr. 58 af 30. januar 2018 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, som ændret ved § 3 i lov nr. 496 af 1. maj 2019, § 22 i lov nr. 1559 af 27. december 2019, § 1 i lov nr. 1223 af 21. august 2020 og § 10 i lov nr. 2202 af 29. december 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, indsættes i 2. pkt. efter »§ 4, stk. 3«: », medmindre lønmodtager har fået førtidig udbetaling af lønmodtagers resterende tilgodehavende feriemidler, jf. § 17 a, stk. 1 og 3«, og som 3. pkt. indsættes:

»I så fald kan arbejdsgiver ikke reducere i de indberettede tilgodehavende feriemidler efter den 28. februar 2022.«

2. I § 3, stk. 7, indsættes som 2. pkt.:

»Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at arbejdsgiver afholder udgifter og tab forbundet med ændring af indberetning, hvis arbejdsgiver ændrer i mange lønmodtageres indberetninger efter fristen, jf. stk. 1.«

3. I § 7, stk. 2, indsættes efter »senest den 31. maj«: », dog i 2021 inden førtidig udbetaling af feriemidler efter kapitel 5 a,«.

4. § 8, stk. 1 og 2, affattes således:

»Fonden træffer hvert år inden udgangen af juli måned afgørelse om arbejdsgivers indbetaling af tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, der når folkepensionsalderen i henhold til kapitel 1 i lov om social pension i perioden fra den 1. marts i afgørelsesåret og frem til udgangen af februar måned i det følgende år. I 2021 træffes endvidere afgørelse om indbetaling af andre tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, som har opnået folkepensionsalderen før den 1. marts 2021. Indbetaling skal ske senest den 1. september i afgørelsesåret.

Stk. 2. Fonden træffer hvert år inden udgangen af juli måned afgørelse om arbejdsgivers indbetaling af tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, som i perioden fra den 1. marts i det forudgående år og frem til udgangen af februar måned i afgørelsesåret har fået udbetalt tilgodehavende feriemidler efter § 15, stk. 2, eller hvor lønmodtageren i denne periode er afgået ved døden. Fonden træffer tillige hvert år inden udgangen af juli måned afgørelse om arbejdsgivers indbetaling af tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, hvis samlede indberettede tilgodehavende feriemidler på dette tidspunkt ikke overstiger 1.500 kr. I 2021 træffes endvidere afgørelse om indbetaling af tilgodehavende feriemidler for lønmodtagere, der er afgået ved døden inden udgangen af februar 2021. Indbetaling skal ske senest den 1. september i afgørelsesåret.«

5. I § 13, stk. 1, indsættes efter »jf. stk. 2«: »og 3«.

6. I § 13, stk. 2, indsættes efter »på tidspunktet for«: »fondens beregning af«.

7. I § 13 indsættes som stk 3:

»Stk. 3. Ved udbetaling efter § 17 a, stk. 3, reguleres de tilgodehavende feriemidler med fondens resultat på ansøgningstidspunktet. Foretages der ændringer i arbejdsgivers indberetning efter § 3, stk. 1, senere end 1 år efter lovens ikrafttræden, og medfører dette ændringer i lønmodtagerens krav i medfør af § 12, sker reguleringen dog på tidspunktet for fondens beregning af udbetaling.«

8. I § 17 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »ansøgning fra lønmodtageren« til: »en ansøgningsrunde i 2020«.

9. I § 17 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Fonden kan efter en ansøgningsrunde i 2021 foretage en førtidig udbetaling af en lønmodtagers tilgodehavende feriemidler efter § 12.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

10. I § 17 a, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., og stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1«: »og 3«.

11. I § 17 a indsættes efter stk. 4, der bliver stk. 5, som nyt stykke:

»Stk. 6. Førtidig udbetaling af feriemidler efter stk. 1 og 3, der hidrører fra en indbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler efter § 8 b i lov om Lønmodtagernes Garantifond, medregnes ikke ved opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

12. I § 17 a, stk. 5, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 7, 1. og 2. pkt., indsættes efter »stk. 1«: »og 3«.

13. I § 17 a indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 7, som nye stykker:

»Stk. 8. En førtidig udbetaling af tilgodehavende feriemidler efter stk. 1 kan af lønmodtageren skattemæssigt vælges behandlet, som om udbetalingen var sket på tidspunktet for ansøgningen om udbetaling, og således at udbetalingen får skattemæssig virkning på ansøgningstidspunktet, såfremt der er gået mere end 14 dage fra ansøgningstidspunktet til udbetalingstidspunktet. Anmodning herom skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 1. juli 2021.

Stk. 9. En førtidig udbetaling af tilgodehavende feriemidler efter stk. 3 kan af lønmodtageren skattemæssigt vælges behandlet, som om udbetalingen var sket på tidspunktet for ansøgningen om udbetaling, og således at udbetalingen får skattemæssig virkning på ansøgningstidspunktet, såfremt der er gået mere end 14 dage fra ansøgningstidspunktet til udbetalingstidspunktet. Anmodning herom skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest den 1. december 2021.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 10.

14. I § 17 a, stk. 6, der bliver stk. 10, indsættes efter »stk. 1«: »og 3«, og », kontrol og tilbagesøgning« ændres til: »og kontrol«.

15. I 17 a, stk. 6, der bliver stk. 10, indsættes som 3. pkt.:

»Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om tilbagesøgning, herunder om, at der ikke skal ske tilbagebetaling af feriemidler, som lønmodtageren ikke havde krav på, jf. stk. 3, under en nærmere fastsat bagatelgrænse.«

16. I § 17 b, stk. 2, 2. pkt., ændres »2022« til: »2023«.

17. § 26, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. Klagen indgives til fonden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Ved Ankestyrelsens behandling af sagerne finder kapitel 9 a og kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

18. I § 26, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »§ 17 a,«: »stk. 1, om førtidig udbetaling efter en ansøgningsrunde i 2020«, og »ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension« ændres til: »Ankestyrelsen«.

19. I § 26 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Klage over afgørelser om opkrævning af arbejdsgiverbidrag efter regler fastsat i medfør af § 19, stk. 6, skal indgives til fonden inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Fonden vurderer, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Giver fonden ikke klageren fuldt ud medhold, sender fonden klagen og begrundelsen for afgørelsen og genvurderingen videre til ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 2

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 29. januar 2016, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 2226 af 29. december 2020, foretages følgende ændring:

1. Efter § 49 D indsættes:

»§ 49 E. I de tilfælde, hvor Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler har indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med udbetaling af tilgodehavende feriemidler og Lønmodtagernes Garantifond efterfølgende har udbetalt fondens krav på feriemidlerne efter § 8 b, jf. § 8 a, stk. 2, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, kan Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler efter anmodning få udbetalt et beløb svarende til den indeholdte A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, som er indbetalt til told- og skatteforvaltningen.«

§ 3

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10. september 2020, som ændret ved § 4 i lov nr. 1521 af 27. oktober 2020, § 2 i lov nr. 2197 af 29. december 2020, § 15 i lov nr. 2202 af 29. december 2020 og § 1 i lov nr. 2223 af 29. december 2020, foretages følgende ændringer:

1. § 14 B, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Udbetaling af tilgodehavende feriemidler med tillæg af regulering, jf. § 13, stk. 2, og § 15 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de hidrører fra ferie med løn eller feriegodtgørelse i feriekortordninger uden feriekasser, jf. dog stk. 2.«

2. I § 14 B, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:

»Udbetalinger af tilgodehavende feriemidler, der hidrører fra en indbetaling som nævnt i 1. pkt., medregnes ikke ved opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst.«

§ 4

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1555 af 2. november 2020, som ændret ved § 5 i lov nr. 2189 af 29. december 2020 og § 3 i lov nr. 2190 af 29. december 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 59 b, stk. 1, indsættes efter »ved lov«: », jf. dog stk. 9«.

2. I § 59 b indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. Ankestyrelsen træffer afgørelse uden medvirken af beskikkede medlemmer i sager om klage over afgørelse efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Når Ankestyrelsen skønner, at en sag omfattet af 1. pkt. har principiel eller generel betydning, træffer Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg afgørelse på et møde.«

Stk. 9 bliver herefter stk. 10.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Regler fastsat i medfør af § 17 a, stk. 6, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, jf. lov nr. 1223 af 21. august 2020, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 17 a, stk. 10, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Til toppen