Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Lov om ændring af pensionslov, førtidspensionslov og lov om en skattefri seniorpræmie (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie)

Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie

(Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie)

 

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1123 af 19/11 2019.

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 23. september 2019, som ændret ved § 6 i lov nr. 339 af 2. april 2019 og § 11 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 14 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »kapitel 15«: », kapitel 15 a«.

2. I § 29, stk. 1, nr. 7, 1. pkt., ændres »100.008 kr.« til: »122.004 kr.«

3. I § 49, stk. 1, nr. 5, ændres »halvdelen af dennes indtægt op til 307.700 kr.« til: »54 pct. af dennes indtægt.«

4. I § 49, stk. 1, nr. 10, ændres »236.728 kr.« til: »249.728 kr.«

§ 2

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 23. september 2019, som ændret ved § 7 i lov nr. 339 af 2. april 2019 og § 28 i lov nr. 551 af 7. maj 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »kapitel 15«: », kapitel 15 a«.

2. I § 48, stk. 1, nr. 4, ændres »halvdelen af dennes indtægt op til 307.700 kr.« til: »54 pct. af dennes indtægt.«

§ 3

I lov nr. 337 af 2. april 2019 om en skattefri seniorpræmie foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Seniorpræmie udbetales til personer, som er i beskæftigelse efter folkepensionsalderen og er født den 1. januar 1954 eller senere.

Stk. 2. Retten til første seniorpræmie, jf. § 3, stk. 1, er betinget af, at personen inden for de første 12 måneder efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, har haft mindst 1.560 løntimer.

Stk. 3. Retten til anden seniorpræmie, jf. § 3, stk. 2, er betinget af, at personen i perioden fra den 13. til den 24. måned efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, har haft mindst 1.560 løntimer.«

2. To steder i § 2, stk. 2, ændres »jf. § 1« til: »jf. § 1, stk. 2 og 3«.

3. § 3, stk. 1, affattes således:

»Første seniorpræmie udgør et engangsbeløb på 42.000 kr.«

4. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Anden seniorpræmie udgør et engangsbeløb på 25.000 kr.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

5. I § 3, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes som 3. pkt.:

»De regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.«

6. I § 7, stk. 3, ændres »kan« til: »skal«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven finder anvendelse fra den 1. januar 2019, jf. dog stk. 6, 12 og 15.

Stk. 3. Pension efter lov om social pension fastsættes på ny i november 2019 for hele opgørelsesperioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019, jf. dog stk. 4, 1. pkt., på baggrund af de forhøjede fradragsbeløb, jf. lovens § 1, nr. 2-4, og på grundlag af indtægten opgjort efter §§ 27, 29 og 32 a i lov om social pension, når den nye fastsættelse fører til en forhøjelse af pensionens størrelse. Når en ny fastsættelse af folkepensionen eller førtidspensionen efter lov om social pension fører til en nedsættelse af pensionens størrelse, foretages en omregning af pensionen efter § 39, stk. 2, nr. 1, i lov om social pension.

Stk. 4. For personer, der forud for lovens ikrafttræden har fået omregnet pensionen i 2019 efter § 39, stk. 2, nr. 2 eller 3, i lov om social pension, omregnes pensionen i november 2019 fra seneste omregningstidspunkt på baggrund af de forhøjede fradragsbeløb, jf. lovens § 1, nr. 2-4, og på grundlag af indtægten opgjort efter §§ 27, 29 og 32 a i lov om social pension, når omregningen fører til en forhøjelse af pensionens størrelse. Når en ny fastsættelse af folkepensionen eller førtidspensionen efter lov om social pension fører til en nedsættelse af pensionens størrelse, foretages en omregning af pensionen efter § 39, stk. 2, nr. 1, i lov om social pension. Ved den endelige årlige efterregulering af pensionen for kalenderåret 2019 sker efterreguleringen for hele 2019 på grundlag af de nye forhøjede fradragsbeløb, jf. § 39 b i lov om social pension.

Stk. 5. For folkepensionister, der modtager pension efter stk. 3, 1. pkt., eller er omfattet af stk. 4, 1. pkt., og som får udbetalt pensionen bagud, efterbetales forhøjelsen af pensionens grundbeløb, pensionstillæg og varmetillæg for opgørelsesperioden med pensionen for november 2019 ved udgangen af november 2019. Får folkepensionisten udbetalt pensi?onen forud, efterbetales forhøjelsen af folkepensionens grundbeløb, pensionstillæg og varmetillæg for opgørelsesperioden med pensionen for december 2019 ved udgangen af november 2019. For førtidspensionister, der modtager pension efter stk. 3, 1. pkt., eller er omfattet af stk. 4, 1. pkt., og som får udbetalt pensionen bagud, efterbetales forhøjelsen af pensionen for opgørelsesperioden med pensionen for november 2019 ved udgangen af november 2019. Får førtidspensionisten udbetalt pensionen forud, efterbetales forhøjelsen af pensionen for opgørelsesperioden med pensionen for december 2019 ved udgangen af november 2019.

Stk. 6. Helbredstillæg efter lov om social pension fastsættes på ny med virkning fra den 1. december 2019. De hidtil gældende regler finder anvendelse indtil den 30. november 2019.

Stk. 7. Giver de forhøjede fradragsbeløb, jf. § 1, nr. 2-4, ret til mediecheck, supplerende pensionsydelse eller en højere supplerende pensionsydelse, end der tidligere er udbetalt i 2019, udbetales disse ydelser med pensionsudbetalingen i november 2019. Den supplerende pensionsydelse efter 1. pkt. efterbetales, hvis Udbetaling Danmark senest den 31. december 2019 modtager nye oplysninger fra pensionisten om formuen pr. 1. januar 2019, som viser, at formuen ikke oversteg formuegrænsen, og betingelserne for ret til supplerende pensionsydelse i øvrigt er opfyldt.

Stk. 8. Viser den nye fastsættelse af pensionen i november 2019, jf. stk. 3 og 4, at der ikke var ret til en i 2019 udbetalt mediecheck eller der er udbetalt for meget supplerende pensionsydelse i 2019 som følge af et forhøjet indtægtsgrundlag, jf. § 29 i lov om social pension, indgår ændringerne i den årlige endelige efterregulering af pensionen i 2020 for kalenderåret 2019, jf. § 39 b i lov om social pension.

Stk. 9. Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. fastsættes på ny i november 2019 med virkning fra den 1. januar 2019, jf. stk. 2, for hele opgørelsesperioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019, jf. dog stk. 10, 1. pkt., på baggrund af de forhøjede fradragsbeløb, jf. lovens § 2, nr. 2-4, og på grundlag af indtægten opgjort efter § 26 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., når den nye fastsættelse fører til en forhøjelse af pensionens størrelse. Når en ny fastsættelse af førtidspensionen efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. fører til en nedsættelse af pensionens størrelse, foretages en omregning af pensionen efter § 38, stk. 2, nr. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 10. For personer, der forud for lovens ikrafttræden har fået omregnet pensionen i 2019 efter § 38, stk. 2, nr. 2 eller 3, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., omregnes pensionen i november 2019 fra seneste omregningstidspunkt på baggrund af de forhøjede fradragsbeløb, jf. lovens § 2, nr. 2, og på grundlag af indtægten opgjort efter § 26 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., når omregningen fører til en forhøjelse af pensionens størrelse. Når en ny fastsættelse af førtidspensionen efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. fører til en nedsættelse af pensionens størrelse, foretages en omregning af pensionen efter § 38, stk. 2, nr. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Ved den endelige årlige efterregulering af pensionen for kalenderåret 2019 sker efterreguleringen for hele 2019 på grundlag af de nye forhøjede fradragsbeløb, jf. § 38 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 11. For førtidspensionister, der modtager pension efter stk. 9, 1. pkt., eller er omfattet af stk. 10, 1. pkt., og som får udbetalt pensionen bagud, efterbetales forhøjelsen af pensi?onens pensi??onstillæg og varmetillæg for opgørelsesperioden med pensionen for november 2019 ved udgangen af november 2019. Får førtidspensionisten udbetalt pensionen forud, efterbetales forhøjelsen af førtidspensionens pensionstillæg og varmetillæg for januar 2019 til og med november 2019 med pensionen for december 2019 ved udgangen af november 2019.

Stk. 12. Helbredstillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. fastsættes på ny med virkning fra den 1. december 2019. De hidtil gældende regler finder anvendelse indtil den 30. november 2019.

Stk. 13. Giver det nye forhøjede fradragsbeløb, jf. § 2, ret til mediecheck, som ikke er udbetalt tidligere i 2019, udbetales denne med pensionsudbetalingen i november 2019.

Stk. 14. Viser den nye fastsættelse af pensionen i november 2019, jf. stk. 9 og 10, at der ikke var ret til en i 2019 udbetalt mediecheck som følge af et forhøjet indtægtsgrundlag, jf. § 26 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., indgår ændringerne i den årlige endelige efterregulering af pensionen i 2020 for kalenderåret 2019, jf. § 38 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 15. Lovens § 1, nr. 1, og § 2, nr. 1, finder anvendelse fra den 1. juli 2019.

Til toppen