Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte probleme

Finansministeriets lov nr. 707 af 8/6 2018.

Beskæftigelsesministeriet

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 553 af 29. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 a, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Begrebet jobcenter dækker også over en anden enhed i kommunen, der varetager indsatsen over for personer, der er omfattet af § 2, og som skal have en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i denne lov eller § 13 e i lov om sygedagpenge.«

2. Overskriften til kapitel 9 affattes således:

»»Min Plan«, rehabiliteringsplan og en helhedsorienteret plan«.

3. Efter § 30 a indsættes:

»§ 30 b. For personer omfattet af § 2, som har komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed, kan der med personens samtykke i stedet for »Min Plan«, herunder »Min Plan« med uddannelsespålæg, og rehabiliteringsplanens indsatsdel udarbejdes en helhedsorienteret plan.

Stk. 2. Den helhedsorienterede plan indeholder personens beskæftigelsesrettede indsats og øvrige indsatser.

Stk. 3. Udarbejdes der en helhedsorienteret plan i stedet for »Min Plan«, fraviges §§ 27-30. Udarbejdes der en helhedsorienteret plan i stedet for rehabiliteringsplanens indsatsdel, fraviges § 30 a, stk. 1 og 5, for så vidt angår rehabiliteringsplanens indsatsdel.

Stk. 4. Den gennemgående og koordinerende sagsbehandler, jf. §§ 68 c og 68 g, udarbejder den helhedsorienterede plan for de personer, der deltager i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.«

4. I § 31, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »personens arbejdsevne«: », og om muligheden for at fravige disse regler, når der udarbejdes en helhedsorienteret plan«.

5. I § 68 c, stk. 2, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

6. I § 68 g, stk. 3, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

§ 2

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 551 af 29. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 4, ændres »§ 69, stk. 4 og 5« til: »§ 69, stk. 4 og 6«.

2. I § 47, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »»Min Plan««: »eller en helhedsorienteret plan«.

3. Overskriften før § 50 affattes således:

»»Min Plan« eller en helhedsorienteret plan ved revalidering«.

4. I § 50 indsættes efter »beskæftigelsesindsats,«: »eller en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i samme lov,«.

5. I § 50 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For personer, som modtager revalideringsydelse, og som har fået en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, erstattes personens »Min Plan« af en helhedsorienteret plan.«

6. I § 51 stk. 1, indsættes efter »beskæftigelsesindsats,«: »eller en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i samme lov,«.

7. I § 51 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For revalidender, der har fået udarbejdet en helhedsorienteret plan i stedet for »Min Plan«, er det en betingelse for, at revalidenden kan modtage hjælp som anført i stk. 1, nr. 1-3, at beskrivelsen af revalidendens mulighed for optagelse på en uddannelse og for endelig erhvervsmæssig placering fremgår af den helhedsorienterede plan.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

8. I § 53, § 54, § 56, nr. 1 og 2, og § 57, 1. og 2. pkt., indsættes efter »»Min Plan««: »eller en helhedsorienteret plan«.

9. I § 69, stk. 2, nr. 1 og 4, § 69 b, stk. 1, § 69 d, stk. 1, nr. 3, og § 69 e indsættes efter »rehabiliteringsplanen«: »eller en helhedsorienteret plan«.

10. I § 69 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. For personer, som modtager ressourceforløbsydelse, og som har fået en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, erstatter en helhedsorienteret plan rehabiliteringsplanens indsatsdel.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

11. I § 69 k, stk. 2, nr. 1 og 4, § 69 m, stk. 1, § 69 o, stk. 1, nr. 3, og § 69 p indsættes efter »rehabiliteringsplanen«: »eller en helhedsorienteret plan«.

12. I § 69 k indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. For personer, som modtager ressourceforløbsydelse, og som har fået en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, erstatter en helhedsorienteret plan rehabiliteringsplanens indsatsdel.«

13. I § 74 a, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »eller«: »en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b i samme lov, eller«.

§ 3

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 19. januar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 c, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »beskæftigelsesindsats«: », jf. dog § 13 e«.

2. I § 13 d, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder også, hvis rehabiliteringsplanens indsatsdel erstattes af en helhedsorienteret plan, jf. § 30 b, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

3. I § 13 d, stk. 6, ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, stk. 5«.

4. Efter § 13 d indsættes:

»§ 13 e. Kommunen kan i stedet for den aftale, kommunen indgår med den sygemeldte, jf. § 13 c, stk. 2, med den sygemeldtes samtykke udarbejde en helhedsorienteret plan til sygemeldte, som er visiteret til kategori 2 efter § 12, stk. 1, nr. 2, og som har komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed.

Stk. 2. En helhedsorienteret plan indeholder den sygemeldtes beskæftigelsesrettede indsats og øvrige indsatser.

Stk. 3. Udarbejder kommunen en helhedsorienteret plan, fraviges § 13 c, stk. 2.«

§ 4

I lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., som ændret senest ved § 9 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, 1. pkt., ændres », jf. dog stk. 2-6« til: », jf. dog stk. 2-7«.

2. I § 6 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indsatsen kan varetages af en anden enhed i kommunen, når der udarbejdes en helhedsorienteret plan.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

3. I § 6, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »beskæftigelseslovgivningen«: », jf. dog stk. 4«.

Børne- og Socialministeriet

§ 5

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018, som ændret senest ved lov nr. 561 af 29. maj 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 54 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at kravet om den særskilte plan for støtten til forældrene, jf. stk. 2, kan fraviges, og at forældrene i stedet tilbydes en helhedsorienteret plan for en eller begge forældre, når der er tale om forældre med komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed. Forældrene skal give samtykke til, at den særskilte plan erstattes af en helhedsorienteret plan.«

2. I § 68, stk. 11, 1. pkt., og § 70, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »handleplanen, jf. § 140,«: »eller relevante dele af en helhedsorienteret plan, jf. § 140 a,«.

3. I § 68, stk. 12, 2. pkt., og stk. 13, 2. pkt., og § 70, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »handleplanen«: »eller relevante dele af en helhedsorienteret plan«.

4. I § 68, stk. 13, 1. pkt., og § 70, stk. 2, 4. pkt., indsættes efter »handleplan«: »eller relevante dele af en helhedsorienteret plan«.

5. I § 68, stk. 14, 2. pkt., indsættes efter »handleplan, jf. § 140«: », eller relevante dele af en helhedsorienteret plan, jf. § 140 a, skal opdateres«.

6. I § 70, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »handleplan«: »eller en helhedsorienteret plan«.

7. § 70, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Er der udarbejdet en plan for støtten til forældrene efter § 54, stk. 2 eller 3, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at revidere denne, når der er behov for det. Kommunalbestyrelsen skal, senest 3 måneder efter at barnet eller den unge har fået ophold uden for hjemmet, tilbyde en sådan revision. Kommunalbestyrelsen skal herefter med højst 12 måneders mellemrum foretage en vurdering af, om der er behov for at tilbyde en revision af planen eller af relevante dele af en helhedsorienteret plan.«

8. § 140, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Når et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter § 66 eller visiteres til et behandlingstilbud for stofmisbrugere efter § 101, skal relevante dele af handleplanen eller den helhedsorienterede plan udleveres til tilbuddet.«

9. Efter § 140 indsættes:

»§ 140 a. Når kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handleplan til et barn eller en ung, jf. § 140, kan kommunalbestyrelsen tilbyde, at de elementer af en handleplan, jf. § 140, stk. 1, 3, 4 og 6, der vedrører forældrene, erstattes af en helhedsorienteret plan. For unge mellem 16 og 23 år kan kommunalbestyrelsen tilbyde, at handleplanen, jf. § 140, stk. 1-5, erstattes af en helhedsorienteret plan.

Stk. 2. Den helhedsorienterede plan, jf. stk. 1, kan tilbydes forældre og unge med komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed. Det er en forudsætning, at forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 16 år, giver samtykke til, at handleplanen erstattes af en helhedsorienteret plan.

Stk. 3. Den helhedsorienterede plan indeholder de sociale foranstaltninger og indsatser samt øvrige relevante indsatser efter anden lovgivning. Den helhedsorienterede plan skal opfylde kravene til indholdet af en handleplan efter § 140, stk. 1-5.«

10. § 141, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Når en person visiteres til et socialt døgntilbud efter §§ 107-110 eller til et behandlingstilbud for stofmisbrugere efter § 101, skal relevante dele af handleplanen eller den helhedsorienterede plan udleveres til tilbuddet.«

11. I § 141 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at handleplanen, jf. stk. 1 og 2, kan erstattes af en helhedsorienteret plan, når der er tale om borgere med komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed. Borgeren skal give samtykke til, at handleplanen erstattes af en helhedsorienteret plan. Erstattes handleplanen med en helhedsorienteret plan, skal kravene i stk. 3 og 4 fortsat opfyldes.«

Udlændinge- og Integrationsministeriet

§ 6

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. oktober 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1690 af 26. december 2017 og § 2 i lov nr. 320 af 25. april 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter § 19 a indsættes:

»§ 19 b. For udlændinge omfattet af § 16, som har komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed, kan der med udlændingens samtykke indgå mål og indsatser fra andre sektorområder i integrationskontrakten efter § 19. Herved bliver integrationskontrakten den helhedsorienterede plan. Indarbejdelse af indsatser fra andre sektorområder kan ske i forbindelse med udarbejdelse af integrationskontrakten, jf. § 19, eller i forbindelse med opfølgning på kontrakten efter § 20.«

§ 7

Loven træder i kraft den 1. juli 2018.

Til toppen