Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

(Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.)

 

Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets lov nr. 574 af 10/6 2014.

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23. september 2013, som ændret ved lov nr. 1386 af 28. december 2011, § 11 i lov nr. 1380 af 28. december 2012 og § 9 i lov nr. 336 af 2. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 27, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter stk. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører.

Stk. 3. Indkomster, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, fordeles ligeligt over kalenderåret.

Stk. 4. Indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog stk. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter stk. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

2. I § 27 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.«

3. § 29, stk. 1, nr. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører.

3) Indkomster, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt over kalenderåret.

4) Indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog nr. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog nr. 5.

5) Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden.

6) Det beregnede indtægtsgrundlag er summen af den hidtidige indkomst i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret opregnet til hele opgørelsesperioden og en forholdsmæssig andel af de indkomster i den seneste årsopgørelse, der ikke registreres i indkomstregisteret. Udbetaling Danmark kan efter et konkret skøn forhøje indtægtsgrundlaget, jf. nr. 4 og 5, hvis pensionisten modtager helbredstillæg, jf. § 14 a, og det beregnede indtægtsgrundlag overstiger indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4 eller 5 med 20 pct. Det skønnede indtægtsgrundlag kan ikke overstige det beregnede indtægtsgrundlag.«

Nr. 4 bliver herefter nr. 7.

4. I § 29, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., der bliver nr. 7, 1. pkt., ændres »nr. 1-3« til: »nr. 1-6«, og »stk. 1-3,« ændres til: »stk. 1-5,«.

5. I § 29 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.«

6. § 30 ophæves.

7. § 32 a, stk. 1, nr. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører.

3) Indkomst, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt over kalenderåret.

4) Indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog nr. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog nr. 5.

5) Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden.«

Nr. 4 bliver herefter nr. 6.

8. I § 32 a, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., der bliver nr. 6, 1. pkt., ændres »nr. 1-3« til: »nr. 1-5«, og »stk. 1-3,« ændres til: »stk. 1-5,«.

9. I § 32 a indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.«

10. § 32 b ophæves.

11. § 39, stk. 2-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Pensionen i kalenderåret omregnes i løbet af året, hvis

1) det månedligt opgjorte indtægtsgrundlag afviger fra det hidtil anvendte indtægtsgrundlag og en beregning på grundlag af det opgjorte indtægtsgrundlag fører til en ændring af pensionens størrelse eller

2) der sker en ændring af de personlige forhold, som har betydning for pensionens størrelse, eller

3) pensionistens ægtefælle eller samlever dør.

Stk. 3. Omregning efter stk. 2, nr. 1, sker med virkning for hele opgørelsesperioden. Helbredstillæg omregnes dog kun med virkning fra den 1. i førstkommende måned, hvor pensionen i øvrigt beregnes på grundlag af det nye indtægtsgrundlag.

Stk. 4. Omregning efter stk. 2, nr. 2, sker med virkning fra den 1. i måneden efter de ændrede forhold.

Stk. 5. Omregning efter stk. 2, nr. 3, sker med virkning fra dagen efter pensionistens ægtefælles eller samlevers dødsfald. For en efterlevende ægtefælle eller samlever, der modtager efterlevelsespension, omregnes pensionen med virkning fra dagen efter ophør af udbetaling af efterlevelsespension, jf. § 48.

Stk. 6. Ved omregning af pension efter stk. 2, nr. 2 og 3, ændres opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget til perioden fra det tidspunkt, som pensionen omregnes med virkning fra, til kalenderårets udgang.

Stk. 7. Den supplerende pensionsydelse efterbetales, hvis Udbetaling Danmark inden 6 måneder efter udgangen af januar modtager nye oplysninger fra pensionisten om formuen pr. 1. januar, som viser, at formuen ikke oversteg formuegrænsen, og betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 8.

12. Efter § 39 a indsættes:

»§ 39 b. Udbetaling Danmark foretager årligt en endelig efterregulering af pensionen for det forudgående kalenderår, jf. dog stk. 4. Efterreguleringen sker på baggrund af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret. Afgørelse om efterregulering af pensionen genoptages ikke, som følge af at afgørelse om årsopgørelsen genoptages, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Oplyser pensionisten til Udbetaling Danmark, at årsopgørelsen er påklaget, kan Udbetaling Danmarks endelige afgørelse om efterregulering af pensionen ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er færdigbehandlet.

Stk. 3. Afgørelse om efterregulering kan genoptages, hvis en genoptagelse af årsopgørelsen medfører en ændring af pensionistens eller dennes ægtefælles eller samleveres årsindkomst på mindst 25.000 kr.

Stk. 4. Helbredstillæg, jf. § 14 a, efterreguleres ikke.

Stk. 5. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for lidt udbetalt i pension, efterbetaler Udbetaling Danmark den resterende pension. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for meget udbetalt i pension, skal den overskydende pension tilbagebetales til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Udbetaling Danmark kan ikke kræve tilbagebetaling efter stk. 5, hvis tilbagebetalingskravet for et kalenderår udgør mindre end 250 kr.«

13. I § 41, stk. 1, indsættes efter »forhold«: », jf. dog stk. 2«.

14. I § 41 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Pensionisten skal ikke oplyse om ændringer i indkomstforhold i opgørelsesperioden, hvis indkomstændringerne vedrører indkomster, som beskattes i Danmark, medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

15. I § 49, stk. 1, indsættes efter »Ved fastsættelse af pension«: »for kalenderåret«.

16. I § 49, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 27, stk. 5« til: »§ 27, stk. 7«.

17. I § 49 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. De i stk. 1 anførte beløb nedsættes forholdsmæssigt, hvis opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget er kortere end kalenderåret.«

18. § 57, stk. 2 og 3, ophæves.

19. § 72 d, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Den supplerende pensionsydelse nedsættes afhængigt af den personlige tillægsprocent, jf. § 31, stk. 3.«

Stk. 5-9 bliver herefter stk. 4-8.

§ 2

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1232 af 29. oktober 2013, som ændret ved § 10 i lov nr. 336 af 2. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 25, stk. 1, nr. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det kalenderår eller den del af et kalenderår, som pensionsudbetalingen vedrører.

3) Indkomster, herunder fradragsberettigede udgifter, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt over kalenderåret.

4) Indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 opgøres foreløbigt hver måned på grundlag af forskudsopgørelsen, når opgørelsesperioden er et helt kalenderår, jf. dog nr. 5. Hvis opgørelsesperioden er kortere end kalenderåret, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 på grundlag af oplysninger fra borgeren til Udbetaling Danmark, jf. dog nr. 5.

5) Den registrerede indkomst er summen af indkomsten i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret og øvrige indkomster ifølge enten forskudsopgørelsen eller oplysninger fra borgeren. Overstiger den registrerede indkomst i opgørelsesperioden indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4, opgøres indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 3 hver måned på grundlag af den registrerede indkomst i opgørelsesperioden.

6) Det beregnede indtægtsgrundlag er summen af den hidtidige indkomst i opgørelsesperioden ifølge indkomstregisteret opregnet til hele opgørelsesperioden og en forholdsmæssig andel af de indkomster i den seneste årsopgørelse, der ikke registreres i indkomstregisteret. Udbetaling Danmark kan efter et konkret skøn forhøje indtægtsgrundlaget, jf. nr. 4 og 5, hvis pensionisten modtager helbredstillæg, jf. § 18, og det beregnede indtægtsgrundlag overstiger indtægtsgrundlaget opgjort efter nr. 4 eller 5 med 20 pct. Det skønnede indtægtsgrundlag kan ikke overstige det beregnede indtægtsgrundlag.«

2. I § 25 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte regler om, at fordelingen, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges, når det drejer sig om indkomster og udgifter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.«

3. I § 26, stk. 1, 3. pkt., ændres »nr. 4,« til: »nr. 7,«.

4. § 28 ophæves.

5. § 38, stk. 2-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Pensionen i kalenderåret omregnes i løbet af året, hvis

1) det månedligt opgjorte indtægtsgrundlag afviger fra det hidtil anvendte indtægtsgrundlag og en beregning på grundlag af det opgjorte indtægtsgrundlag fører til en ændring af pensionens størrelse eller

2) der sker en ændring af de personlige forhold, som har betydning for pensionens størrelse, eller

3) pensionistens ægtefælle eller samlever dør.

Stk. 3. Omregning efter stk. 2, nr. 1, sker med virkning for hele opgørelsesperioden. Helbredstillæg omregnes dog kun med virkning fra den 1. i førstkommende måned, hvor pensionen i øvrigt beregnes på grundlag af det nye indtægtsgrundlag.

Stk. 4. Omregning efter stk. 2, nr. 2, sker med virkning fra den 1. i måneden efter de ændrede forhold.

Stk. 5. Omregning efter stk. 2, nr. 3, sker med virkning fra dagen efter pensionistens ægtefælles eller samlevers dødsfald. For en efterlevende ægtefælle eller samlever, der modtager efterlevelsespension, omregnes pensionen med virkning fra dagen efter ophør af udbetaling af efterlevelsespension, jf. § 47.

Stk. 6. Ved omregning af pension efter stk. 2, nr. 2 og 3, ændres opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget til perioden fra det tidspunkt, som pensionen omregnes med virkning fra, til kalenderårets udgang.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

6. Efter § 38 indsættes:

»§ 38 a. Udbetaling Danmark foretager årligt en endelig efterregulering af pensionen for det forudgående kalenderår, jf. dog stk. 4. Efterreguleringen sker på baggrund af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret. Afgørelse om efterregulering af pensionen genoptages ikke, som følge af at afgørelse om årsopgørelsen er genoptaget, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Oplyser pensionisten til Udbetaling Danmark, at årsopgørelsen er påklaget, kan Udbetaling Danmarks endelige afgørelse om efterregulering af pensionen ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er behandlet.

Stk. 3. Afgørelse om efterregulering kan genoptages, hvis en genoptagelse af årsopgørelsen medfører en ændring af pensionistens eller dennes ægtefælles eller samlevers årsindkomst på mindst 25.000 kr.

Stk. 4. Helbredstillæg, jf. § 18, efterreguleres ikke.

Stk. 5. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for lidt udbetalt i pension, efterbetaler Udbetaling Danmark den resterende pension. Viser efterreguleringen, at pensionisten har fået for meget udbetalt i pension, skal den overskydende pension tilbagebetales til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Udbetaling Danmark kan ikke kræve tilbagebetaling efter stk. 5, hvis tilbagebetalingskravet for et kalenderår udgør mindre end 250 kr.«

7. I § 41, stk. 1, indsættes efter »forhold«: », jf. dog stk. 2«.

8. I § 41 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Pensionisten skal ikke oplyse om ændringer i indkomstforhold i opgørelsesperioden, hvis indkomstændringerne vedrører indkomster, som beskattes i Danmark, medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

9. I § 48, stk. 1, indsættes efter »Ved fastsættelse af pension«: »for kalenderåret«.

10. I § 48 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. De i stk. 1 anførte beløb nedsættes forholdsmæssigt, hvis opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget er kortere end kalenderåret.«

11. § 53, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 3

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 1231 af 29. oktober 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »Husstandsindkomsten«: »pr. måned, jf. § 8 b,«.

2. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler for opgørelse af den aktuelle indkomst og dokumentation for husstandsindkomst.«

3. Efter § 8 a indsættes før overskriften før § 9:

»§ 8 b. Hustandsindkomsten pr. måned efter § 8, stk. 1, opdeles i følgende:

1) Indkomst, som fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

2) Indkomst, der ikke fremgår af indkomstregisteret.

§ 8 c. Indkomsten efter § 8 b, nr. 1, for ansøgeren og dennes husstandsmedlemmer opgøres foreløbigt ved ansøgning om individuel boligstøtte som indkomsten for den første måned, der ansøges om individuel boligstøtte til, ud fra borgerens egne oplysninger. Opgørelse af indkomsten for senere måneder i året kan ligeledes ske ud fra borgerens egne oplysninger, når betingelserne i § 44, stk. 1, 1. pkt., og § 46, stk. 2, 1. pkt., er opfyldt.

Stk. 2. Indkomst, der ikke fremgår af indkomstregisteret, jf. § 8 b, nr. 2, for ansøgeren og dennes husstandsmedlemmer opgøres foreløbigt ved ansøgning om individuel boligstøtte som indkomsten på ansøgningstidspunktet, der er oplyst i forskudsopgørelsen eller anden dokumentation. Indkomsten for kalenderåret fordeles ligeligt på årets 12 måneder. 2. pkt. gælder endvidere ved senere ændringer i indkomsten, herunder ved omberegning og efterregulering efter kapitel 9. 2. og 3. pkt. kan fraviges, hvis boligstøttemodtageren dokumenterer, at indkomsten vedrører en afgrænset periode.

Stk. 3. Den beregnede boligstøtte opgjort efter ansøgning danner grundlag for udbetaling af boligstøtte til ansøgeren hver måned, indtil der sker en omberegning af boligstøtten, jf. kapitel 9. Boligstøtten for tidligere måneders genberegning af boligstøtte kan justeres i form af tillæg eller fratræk på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret og genberegning, jf. § 8 d.

§ 8 d. Udbetaling Danmark skal genberegne boligstøtten, jf. § 8 c, for en forudgående måned på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret, hvis

1) oplysninger om husstandsindkomsten i indkomstregisteret afviger mere end 800 kr. fra den indkomst, der er lagt til grund for samme periode ved beregningen af boligstøtte, og

2) afvigelsen medfører en ændring af den pågældende periodes boligstøtte med mere end 200 kr.

Stk. 2. Genberegnes boligstøtten efter stk. 1, kan genberegningen medføre en justering i form af tillæg eller fratræk i boligstøtten for en kommende måned. Justeringen kan medføre, at hele boligstøtten bortfalder for den pågældende måned.

Stk. 3. Ændring af husstandsindkomst, der skyldes ændring i sammensætningen af husstanden, medfører ikke, at Udbetaling Danmark genberegner boligstøtte efter stk. 1.

Stk. 4. Oplysninger fra indkomstregisteret fra en forudgående måned, jf. stk. 1 og 2, danner ikke grundlag for en omberegning af boligstøtten efter kapitel 9.

Stk. 5. Justering i form af tillæg og fratræk i boligstøtte efter stk. 2 kan foretages for genberegning af boligstøtte for måneder i det forudgående kalenderår. Justeringen efter 1. pkt. indgår i efterreguleringen for det forudgående kalenderår.«

4. § 10, stk. 2, 2. og 3. pkt., ophæves.

5. § 10, stk. 3, 2. og 3. pkt., ophæves.

6. § 23, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

7. I § 33 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Der kan ske udbetaling af boligstøtte med et mindre beløb end nævnt i stk. 1, når beløbet skyldes en justering, der vedrører en tidligere måned.«

8. I § 34 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Der kan ske udbetaling af boligstøtte med et mindre beløb end nævnt i stk. 1, når beløbet skyldes en justering, der vedrører en tidligere måned.«

9. I § 40 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Får boligstøttemodtageren ikke udbetalt boligstøtte i 3 sammenhængende måneder som følge af indkomstændringer, som ikke skyldes ændring af husstandssammensætning, skal der ansøges om boligstøtte på ny efter stk. 1 for at opnå boligstøtte igen. Indgives boligstøtteansøgningen inden udgangen af den måned, der følger efter den tredje måned, hvor boligstøtte ikke er udbetalt efter 1. pkt., kan boligstøtten udbetales fra starten af denne måned.«

10. I § 41, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Dokumentation for husstandsindkomsten baseres som udgangspunkt på oplysninger fra indkomstregisteret.«

11. § 42, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Boligstøtte udbetales månedsvis forud. Er boligtageren lejer, kan Udbetaling Danmark udbetale boligstøtte helt eller delvis til udlejeren eller udbetale boligstøtte til kommunen, hvis kommunen samtidig administrerer andre ydelser for boligstøttemodtageren. Udbetaling Danmarks afgørelser efter 2. pkt. kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

12. I § 42, stk. 3, ændres »§ 46, stk. 7« til: »§ 46, stk. 5«.

13. I § 42 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af boligstøtte. Udbetaling Danmarks afgørelser efter 1. pkt. kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

14. I § 43, stk. 1, 1. pkt., ændres »af de ændringer i beregningsgrundlaget, der er sket siden den sidst foretagne beregning« til: »af ændringer i beregningsgrundlaget i henhold til regler i medfør af § 8, stk. 2«.

15. I § 43, stk. 3, ændres »af boligstøtten« til: »af boligstøtten, dog ikke oplysninger om husstandsindkomst, medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed«.

16. I § 44, stk. 1, 1. pkt., ændres »mindst 10.000 kr. på årsbasis for den resterende del af året« til: »mindst 800 kr. for 1 måned«.

17. I § 46, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter: »jf. stk. 2«: », dog ikke oplysninger om husstandsindkomst, medmindre det er oplysninger om indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed«.

18. § 46, stk. 2, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Såfremt der i løbet af året sker en forhøjelse af den husstandsindkomst, der er lagt til grund for boligstøtteberegningen, og denne indebærer, at husstandsindkomsten bliver forhøjet med mindst 800 kr. for 1 måned, skal boligstøtten omberegnes med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter ændringens indtræden, jf. dog § 8 d, stk. 4.«

19. § 46, stk. 5 og 6, ophæves.

Stk. 7 og 8 bliver herefter stk. 5 og 6.

20. I § 46, stk. 8, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-7« til: »stk. 1-5«.

21. I § 46 a, stk. 1, ændres »§ 46, stk. 2 og 4-6,« til: »§ 46, stk. 2 og 4,«.

22. Efter § 46 a indsættes efter overskriften før § 47:

»§ 46 b. Udbetaling Danmark foretager årligt en endelig efterregulering, jf. § 47, af den månedlige boligstøtte for det forudgående kalenderår. Den endelige efterregulering sker på baggrund af årsopgørelsen og oplysninger fra indkomstregisteret. Afgørelse om efterregulering af boligstøtten kan ikke genoptages, som følge af at afgørelse om årsopgørelsen genoptages, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Oplyser boligstøttemodtageren til Udbetaling Danmark, at afgørelsen om årsopgørelse er påklaget, kan Udbetaling Danmarks endelige afgørelse om efterregulering af boligstøtten ikke træffes, før klagesagen om årsopgørelsen er færdigbehandlet.

Stk. 3. Afgørelse om efterregulering kan genoptages, hvis en genoptagelse af årsopgørelsen medfører en ændring af en af husstandsmedlemmernes årsindkomst på mindst 25.000 kr.«

23. § 47, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Afviger den faktiske månedlige husstandsindkomst fra den husstandsindkomst, der er lagt til grund for boligstøtteberegningen, skal for meget udbetalt boligstøtte tilbagebetales. For lidt udbetalt boligstøtte efterbetales, medmindre efterbetalingen skyldes ændring af husstandssammensætningen. Ændringer i husstandsindkomsten, der på grund af beløbets størrelse ikke har medført genberegning og justering efter § 8 d eller omberegning efter §§ 44 og 46, indgår i efterreguleringen. Tilbagebetaling og efterbetaling efter 1. og 2. pkt. skal ske, uanset om boligstøttemodtageren har givet oplysning om ændringerne i husstandsindkomsten i løbet af året.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

24. I § 47, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »tilbagebetaling efter stk. 1 og 2« til: »tilbagebetaling eller efterbetaling efter stk. 1«.

25. § 47, stk. 4-6, ophæves.

Stk. 7-9 bliver herefter stk. 3-5.

26. § 47, stk. 8, der bliver stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Udbetaling Danmark kan ikke kræve tilbagebetaling efter stk. 1 eller 3, hvis tilbagebetalingskravet for et kalenderår samlet udgør mindre end 250 kr. Udbetaling Danmark kan ikke efterbetale beløb efter stk. 1, hvis den samlede efterbetaling for et kalenderår udgør mindre end 250 kr.«

27. § 48 a affattes således:

»§ 48 a. Forøges eller reduceres husstandsindkomsten efter § 39 b i lov om social pension eller § 38 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., skal indkomstændringen indgå ved omberegning og efterregulering efter §§ 44, 46, 46 b og 47 i det år, hvor indkomsten er skattepligtig. Efterregulering af boligstøtte efter § 47 kan først ske, efter at efterreguleringen af pension efter § 39 b i lov om social pension eller § 38 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. er gennemført.

Stk. 2. Ændring af indkomst efter stk. 1 fordeles ligeligt på kalendermånederne, hvis beskatningen sker i det forudgående år, medmindre det dokumenteres, at indkomsten vedrører en afgrænset periode.«

28. I § 48 b, stk. 2, ændres »§ 47, stk. 7,« til: »§ 47, stk. 3,«.

29. I § 56, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 72, stk. 1, nr. 23,« til: »§ 72, stk. 1, nr. 21,«.

30. § 72, stk. 1, nr. 21 og 22, ophæves.

Nr. 23 bliver herefter nr. 21.

31. I § 72, stk. 2, 1. pkt., ændres »16-22,« til: »16-20,«.

32. I § 72, stk. 2, 2. pkt., ændres »13-22,« til: »13-20,«.

33. I § 72, stk. 2, 3. pkt., ændres »stk. 1, nr. 23,« til: »stk. 1, nr. 21,«.

34. I § 72, stk. 3, 1. pkt., ændres », 21 og 23« til: »og 21«.

35. I § 72, stk. 3, 2. pkt., ændres », 18-20 og 22,« til: »og 18-20,«.

36. I § 73 a ændres »§ 10, stk. 2 og 3, § 23, stk. 4, og afgørelser efter regler fastsat i medfør af § 42, stk. 2, i denne lov« til: »§ 42, stk. 2 og 5«.

37. I § 75, stk. 5, ændres »§ 23, stk. 5,« til: »§ 23, stk. 4,«.

§ 4

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 23. august 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 1398 af 23. december 2012 og § 5 i lov nr. 894 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 8, ændres »hver 1. januar« til: »hvert kvartal«.

2. § 4, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Det særlige børnetilskud omregnes efter stk. 10, hvis de personlige forhold, som har betydning for det særlige børnetilskuds størrelse, ændres.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Lovens § 3 træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 3. § 1, nr. 12, finder første gang anvendelse for pension udbetalt for 2015.

Stk. 4. § 2, nr. 6, finder første gang anvendelse for pension udbetalt for 2015.

Stk. 5. §§ 1, 2 og 4 finder ikke anvendelse for oplysninger, som Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen modtager om ændringer, der ville have medført en omregning af pensionen i 2014 efter de hidtil gældende regler. For sådanne oplysninger gælder, at pensionen i 2014 omregnes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 6. § 3, nr. 6, finder ikke anvendelse for sådanne boligstøttemodtagere, der før lovens ikrafttræden modtager en højere boligstøtte.

Stk. 7. § 3, nr. 14, finder første gang anvendelse for omberegning den 1. januar 2017. § 3, nr. 14, finder ikke anvendelse på omberegning den 1. januar 2016. For denne omberegning i 2016 finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 8. § 3, nr. 22-27, finder første gang anvendelse for boligstøtte, der er udbetalt i 2016. For efterregulering i 2016 af boligstøtte for kalenderåret 2015 finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 9. Der kan ske en efterbetaling af boligstøtte ved efterregulering af boligstøtte i 2016 for kalenderåret 2015 som følge af efterregulering af pension efter § 39 b i lov om social pension eller § 38 a i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., hvis den samlede efterbetaling af boligstøtte er mindst 250 kr.

Til toppen