Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

(Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.)

 

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1486 af 23/12 2014.

§ 1

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »jobplan«, »Jobplan«, »Jobplanen«, »jobplanen« og »jobplaner« til: »»Min Plan««.

2. I § 1 a, stk. 1, ændres »kapitel 3 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.« til: »kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«

3. I § 4 a, stk. 3, ændres »§ 22, stk. 5« til: »§ 22, stk. 6«.

4. I § 5, stk. 1, ændres »at finde arbejdskraft« til: »rekruttering og jobformidling«.

5. I § 5, stk. 2, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) opsøge arbejdsgivere og tilbyde bistand til at udsøge, screene og formidle relevante stillinger,«.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

6. I § 10 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »rehabiliteringsplaner«: »m.v., tilmelding til 6 ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a«.

7. I § 11, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 2, nr. 2,« til: »§ 2, nr. 1 og 2,«, og som 3. pkt. indsættes:

»Personer omfattet af § 2, nr. 1, kan dog dokumentere jobsøgningsaktiviteter i arbejdsløshedskassens digitale joblog.«

8. I § 13, stk. 2, 1. pkt., udgår »og 2«, og »3« ændres til: »2«, og efter 1. pkt. indsættes:

»For en person, der er omfattet af § 2, nr. 2, skal det ske hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmeldingen.«

9. I § 14, stk. 1, 1. pkt., ændres »3 uger« til: »2 uger«, og efter 2. pkt. indsættes:

»Arbejdsløshedskassen påbegynder sammen med personen at udarbejde personens »Min Plan« efter kapitel 9.«

10. I § 14, stk. 2, indsættes efter »cv«: »og »Min Plan««.

11. I § 16, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 17, stk. 3« til: »§ 16 a, stk. 5, § 17, stk. 2«.

12. Efter § 16 indsættes:

»§ 16 a. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal der i de første 6 måneders sammenlagt ledighed afholdes individuelle jobsamtaler efter § 16, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 1 måned, jf. dog stk. 4 og § 19.

Stk. 2. Efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der afholdes jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 3 måneder, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Senest når personen har været ledig i sammenlagt 16 måneder, skal der afholdes en jobsamtale ud over jobsamtalerne i stk. 2, hvor jobcenteret skal tilbyde personen en intensiveret indsats.

Stk. 4. Jobsamtaler efter stk. 1 og 2 kan afholdes tidligere eller op til 2 uger senere end de angivne tidspunkter. I de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der dog afholdes mindst seks jobsamtaler og efterfølgende mindst fire jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 12 måneder.

Stk. 5. Jobsamtaler efter stk. 1 og 2 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12.

Stk. 6. Samtalen efter § 26 a, stk. 3, 2. pkt., kan træde i stedet for en jobsamtale efter stk. 1, dog ikke i stedet for en jobsamtale efter § 16 b.

Stk. 7. Personer skal selv booke jobsamtaler efter stk. 1 og 2 på »Min side« på Jobnet bortset fra jobsamtaler, hvor arbejdsløshedskassen skal deltage, jf. § 16 b. Jobcenteret kan dog efter en konkret vurdering fratage en person retten til selvbooking, hvis jobcenteret vurderer, at personen booker jobsamtaler på anden måde end aftalt eller på en måde, som jobcenteret vurderer vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan gennemføres efter hensigten.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om selvbooking og om afmelding som arbejdssøgende, hvis en person ikke selv booker jobsamtaler, og om fritagelse af personer fra pligten til selv at skulle booke jobsamtaler.

§ 16 b. Arbejdsløshedskassen deltager i følgende jobsamtaler i kontaktforløbet, jf. dog stk. 2 og 3:

1) Den første jobsamtale efter § 19, hvis arbejdsløshedskassen ud fra en helhedsorienteret vurdering af personens ledighedssituation finder, at personen har behov herfor, eller hvis jobcenteret eller personen anmoder herom,

2) en jobsamtale efter § 16 a, stk. 1, der afholdes, tidligst når personen har været ledig i sammenlagt 4 måneder, og senest når personen har været ledig i sammenlagt 6 måneder, og

3) jobsamtalen senest efter 16 måneders sammenlagt ledighed, jf. § 16 a, stk. 3.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen deltager ikke i samtalerne efter stk. 1, hvis personen ikke ønsker det.

Stk. 3. I perioden fra og med den 1. juli 2015 til den 1. juli 2016 deltager arbejdsløshedskassen ikke i den første jobsamtale efter § 19.«

13. I § 17, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Senest når personen har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i sammenlagt 16 måneder, skal der afholdes en jobsamtale ud over samtalerne i 1. pkt., hvor jobcenteret skal tilbyde personen en intensiveret indsats.«

14. § 17, stk. 1, ophæves, og i stk. 3, som bliver stk. 2, udgår »og 2«.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

15. § 19 affattes således:

»§ 19. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal den første jobsamtale efter § 16 afholdes, tidligst når samtalen efter § 14 er afholdt, og senest når personen har været ledig i sammenlagt 6 uger. Under samtalen fastlægges den lediges »Min Plan« efter kapitel 9.«

16. I § 21, stk. 1, ændres »§ 2, nr. 1-4« til: »§ 2, nr. 2-4«.

17. I § 21, stk. 2, 3. pkt., § 26 b, § 30, § 82, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., § 84, stk. 1, 2. pkt., § 108, og § 132 ændres »selvvalgt« til: »jobrettet«.

18. I § 21 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdsløshedskassens deltagelse i jobsamtalerne under kontaktforløbet.«

19. I § 21 b indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. Pålægget om uddannelse indgår i personens »Min Plan«, der vises for personen på Jobnet.«

20. § 21 e, stk. 3, ophæves.

21. I § 22 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a uanset stk. 3 gives, selv om det ikke er den hurtigste vej til at opnå varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse, hvis tilbuddet styrker personens muligheder for en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

22. Som § 23 indsættes:

»§ 23. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan tilbud efter kapitel 10-12 uanset § 22, stk. 3, § 32, stk. 3, § 42, stk. 1 og 3, og § 52 fastsættes af jobcenteret som rådighedsafprøvende tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt personen har den fornødne vilje til at medvirke aktivt i indsatsen.

Stk. 2. Tilbuddet gives med henblik på at afprøve personens vilje til medvirken i og rådighed for den aktive indsats.«

23. I overskriften til kapitel 8 a ændres »Selvvalgt« til: »Jobrettet«.

24. § 26 a affattes således:

»§ 26 a. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan i op til 6 uger deltage i et jobrettet kursus eller et jobrettet uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, jf. stk. 8. Retten gælder for

1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og

2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år.

Stk. 3. Personen skal ved første jobsamtale efter § 19 have vejledning i jobcenteret om valg af uddannelse efter positivlisten i stk. 8, hvis personen efterspørger det. Hvis personen over for jobcenteret tilkendegiver ønske om at benytte retten forud for første jobsamtale og efter cv-samtalen i arbejdsløshedskassen, jf. § 14, skal personen hurtigst muligt og senest 1 uge efter tilkendegivelsen til en samtale i jobcenteret om vejledning om valg af jobrettet uddannelse.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan en person, der er omfattet af stk. 1, og har påbegyndt en uddannelse i en opsigelsesperiode, ved ledighedens indtræden fortsætte med uddannelsen som jobrettet uddannelse i op til 6 uger fra første ledighedsdag, forudsat at uddannelsen kan tages som jobrettet uddannelse.

Stk. 5. Kursusprisen for videregående uddannelser på positivlisten, jf. stk. 8, må ikke overstige et prisloft på 151.234,50 kr. eksklusive moms pr. årselev svarende til 3.780,86 kr. pr. fuldtidsuge (2015-niveau). Prisloftet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 6. Under deltagelse i jobrettet uddannelse modtager personen dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 7. Arbejdsløshedskasserne træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at få uddannelse efter dette kapitel er opfyldt.

Stk. 8. Beskæftigelsesministeriet udarbejder en landsdækkende positivliste med inddragelse af Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet og efter høring af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser og Beskæftigelsesrådet. Den landsdækkende positivliste afgrænser, hvilke kurser og uddannelsesforløb det er muligt at deltage i.

Stk. 9. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om jobrettet uddannelse for ledige, administration af ordningen, dækning af deltagerbetaling, betaling af kost og logi samt befordringsgodtgørelse under deltagelse i uddannelse.

Stk. 10. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at rådighedsforpligtelsen efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. kan fraviges for personer i jobrettet uddannelse efter dette kapitel.«

25. § 27, stk. 1 og 2, affattes således:

»Personer omfattet af § 2, der kan få en indsats efter denne lov, skal have en plan for indsatsen, »Min Plan«, inden indsatsen iværksættes. »Min Plan« beskriver, hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked kan forbedres.

Stk. 2. For personer omfattet af § 2, nr. 1-4, beskriver »Min Plan« personens beskæftigelsesmål, som så vidt muligt skal være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.«

26. I § 27 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 5-14, beskriver »Min Plan« personens beskæftigelses- eller uddannelsesmål. Beskæftigelsesmålet skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 4-7.

27. I § 27, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes efter »jobplanen«: »for personer omfattet af § 2, nr. 1-4,«.

28. I § 27, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »§ 22« til: »§§ 22 og 23«.

29. I § 28, stk. 1, indsættes efter »§ 2, nr. 3,«: »5-7, 11, 13 og 14,«.

30. I § 29, stk. 1, udgår » til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4,«.

31. § 29, stk. 3, 1. pkt., ophæves.

32. I § 29, stk. 3, 2. pkt., der bliver 1. pkt., udgår »dog«.

33. § 29, stk. 4, ophæves.

34. I § 30 a, stk. 1, 1. pkt., § 68 e, stk. 2, og § 70 a, stk. 1, ændres »kapitel 3 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«

35. I § 31, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »rehabiliteringsplanen«: », herunder hvordan rehabiliteringsplanen indgår i personens »Min Plan« på Jobnet,«.

36. I § 31 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at der i »Min Plan« kan vises oversigt over og oplysninger om øvrige indsatser og aktiviteter m.v., herunder kravene til jobsøgning for personer omfattet af § 2, nr. 1, som er fastlagt af personens arbejdsløshedskasse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

37. I § 32 a, 1. pkt., ændres »§ 2, nr. 2, 3,« til: »§ 2, nr. 1-3,«.

38. § 32 a, 2. pkt., affattes således:

»Personer omfattet af § 2, nr. 1, der er fyldt 30 år, og personer omfattet af § 2, nr. 2 og 3, har ret til tilbud om en realkompetencevurdering, hvis de ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.«

39. I § 32 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 for personer omfattet af § 2, nr. 1, medregnes ikke i varighedsbegrænsningen på 6 uger efter § 34.«

40. Efter § 33 og før overskriften før § 34 indsættes:

»Pulje til uddannelsesløft

§ 33 a. Inden for en pulje kan personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som er fyldt 30 år, få tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, hvis personen

1) ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

2) har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

Stk. 2. Hele uddannelsen skal kunne gennemføres inden for den periode, hvor personen er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. Under uddannelsen er personen fritaget for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.

Stk. 4. Varighedsbegrænsningen i § 34 finder ikke anvendelse.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om tilbud efter denne bestemmelse.

Regional uddannelsespulje

§ 33 b. Inden for en pulje kan personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, få tilbud om korte erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional positivliste, jf. stk. 3.

Stk. 2. Varighedsbegrænsningen i § 34 finder ikke anvendelse.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeriet udarbejder regionale positivlister, som godkendes af de regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«

41. I § 34 indsættes efter »6 uger«: »inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller hvis personen er fyldt 30 år.«, og nr. 1-3 ophæves.

42. I § 37, stk. 2, nr. 2, ændres »har ret og pligt til efterfølgende tilbud efter § 89« til: »efter afslutningen af deres ret og pligt-tilbud, jf. § 85, har haft 6 måneders sammenlagt ledighed«.

43. I § 42 a, stk. 1, ændres »nr. 2, 3« til: » nr. 1-3«.

44. I § 42 a, stk. 2, indsættes efter »for sin ydelse«: », jf. dog stk. 3«.

45. I § 42 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan tilbuddet alene gives som rådighedsafprøvende tilbud, jf. § 23.«

46. I § 42 b, stk. 1, og § 52 a, stk. 1, ændres »§ 2, nr. 2 og 3,« til: »§ 2, nr. 1-3,«.

47. I § 44, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 2, nr. 1,«: »dog 8 uger for personer, der modtager dagpenge på dimittendvilkår, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., såfremt personerne som minimum har gennemført en kort videregående uddannelse og ikke har været i ordinær beskæftigelse efter endt uddannelse,«.

48. I § 48, stk. 4, ændres »det lokale beskæftigelsesråd« til: »det regionale arbejdsmarkedsråd«.

49. I § 51, stk. 2, udgår »hos private arbejdsgivere«, og i nr. 1 ændres »stk. 3,« til: »stk. 4,«.

50. I § 51, stk. 2, nr. 2, ændres »og 10-13« til: », 10, 12 og 13«, og »stk. 3,« ændres til: »stk. 4,«.

51. § 51, stk. 2, nr. 3 og 4, ophæves.

52. I § 51 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. For at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere skal personer,

1) som er omfattet af § 2, nr. 5, i en sammenlagt periode på mere end 6 måneder have modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge, jf. dog stk. 4,

2) som er omfattet af § 2, nr. 11, i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse, have været i tilbud efter dette kapitel eller have været ledige selvforsørgende, jf. dog stk. 4, og

3) som er omfattet af § 2, nr. 14, i en sammenlagt periode på mere end 6 måneder have modtaget ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik, arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge, jf. dog stk. 4.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

53. I § 51, stk. 3, som bliver stk. 4, indsættes efter »stk. 2«: »og 3«.

54. § 53 affattes således:

»§ 53. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere gives i op til 4 måneder og hos private arbejdsgivere i op til 6 måneder.

Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3, 12 og 13, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud gives i op til 6 måneder.

Stk. 3. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, 8, 11 og 14, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud gives i op til 1 år.

Stk. 4. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 6, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud gives ud over 1 år.«

55. I § 55, stk. 2, ændres »kan højst udgøre 96,21 kr. pr. time (1. juli 2002)« til: » udgør 121,47 kr. pr. time (2015-niveau)«.

56. § 55, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til lønnen, jf. stk. 3 og 4. Antallet af arbejdstimer rundes op til nærmeste hele antal timer. Ved ansættelsesforholdets påbegyndelse fastsættes arbejdstiden for hele perioden.«

57. I § 61, stk. 2, 3. pkt., ændres »det regionale beskæftigelsesråd, jf. kapitel 6 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,« til: »det regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.,«.

58. § 63, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Løntilskuddet pr. time efter stk. 1 kan udgøre (pr. 1. januar 2015):

1) 26,54 kr.,

2) 46,48 kr.,

3) 74,05 kr.,

4) 107,55 kr. eller

5) 143,14 kr.«

59. I § 64, stk. 2, 1. pkt., ændres »59,71 kr.« til: »74,05 kr.«, og i 2. pkt. ændres »115,43 kr.« til: »107,55 kr.«

60. I § 64, stk. 3, 1. pkt., og stk. 7, ændres »115,43 kr.« til: »143,14 kr.«

61. I § 64, stk. 5, 1. pkt., ændres »59,71 kr.« til: »74,05 kr.«, og i 2. pkt. ændres »115,43 kr.« til: »143,14 kr.«

62. I § 64, stk. 6, 1. pkt., ændres »21,41 kr.« til: »26,54 kr.«, og i 2. pkt. ændres »37,47 kr.« til: »46,48 kr.«

63. I § 68 a, stk. 3, 1. pkt., og § 70 g, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 25 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.« til: »§§ 9-12 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«

64. I § 68 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 25 a, stk. 6, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.« til: »§ 10, stk. 2, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«

65. I § 68 c, stk. 2, ændres »lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 15, stk. 3.« til: »§ 6, stk. 4, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«

66. I § 68 d, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Tilsvarende gælder for en person, der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis personen ikke var omfattet af tidsbegrænsningen i § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge, jf. § 24 a i lov om sygedagpenge.«

67. I § 68 d, stk. 2, ændres »ophør af sygedagpengene« til: »overgang til et jobafklaringsforløb«.

68. I § 68 d, stk. 2, og § 70 a, stk. 1, 1. pkt., ændres » kapitel 3 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.« til: »kapitel 2 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«

69. I § 68 g, stk. 3, ændres »§ 15, stk. 4, i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.« til: »§ 6, stk. 4, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«

70. I § 70 a, stk. 2, ændres »§§ 25 b og 25 c i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,« til: »§§ 13-15 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.,«.

71. I § 75 j indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. § 11, stk. 4, 2. pkt., finder ikke anvendelse for en person, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Stk. 4. § 23 finder ikke anvendelse for en person, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse.«

72. I § 75 m, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »jf. dog stk. 2«: »og 3«.

73. I § 75 m indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. §§ 42 b og 52 a finder ikke anvendelse.«

74. I § 75 n, stk. 1, 2. pkt., ændres »nr. 5« til: »nr. 4«.

75. I § 75 o udgår »hos private arbejdsgivere«.

76. I § 84, stk. 1, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Tilbud efter § 33 a kan alene gives efter aftale med personen. Når personen har indgået aftale med jobcenteret om tilbud efter § 33 a, har personen pligt til at påbegynde og deltage i tilbuddet.«

77. § 87 affattes således:

»§ 87. Personer mellem 30 og 50 år, der er omfattet af § 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 6 måneders ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud efter kapitel 10-12. I tilfælde, hvor en person skal deltage i et tilbud efter kapitel 12, er det dog tilstrækkeligt, at tilbuddet er afgivet inden for fristen og påbegyndes senest 3 uger efter fristen.«

78. I § 88 ændres »60« til: »50«, og »6 måneders« ændres til: »13 ugers«.

79. Overskriften før § 89 og § 89 ophæves, og i stedet indsættes:

»Tilbud, der ikke kan træde i stedet for ret og pligt-tilbud

§ 89. Et tilbud efter § 32 a om et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus eller et tilbud om en realkompetencevurdering kan ikke træde i stedet for tilbud efter §§ 85, 87 og 88.

Stk. 2. Tilbud efter § 32 a om et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus kan udskyde tidspunktet for tilbud efter §§ 85 og 88 til umiddelbart efter afslutning af tilbuddet efter § 32 a.«

80. I § 91 ændres »§ 85 og §§ 87-89« til: »§§ 85, 87 og 88«.

81. I § 98 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Der kan dog ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis den uddannelse, den beskæftigede deltager i, er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, og hvis der er tale om en uddannelse, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.«

82. I § 98 a, stk. 3, nr. 3, ændres »voksenuddannelsesstøtte og« til: »voksenuddannelsesstøtte,«.

83. I § 98 a, stk. 3, nr. 4, ændres »kapitel 12.« til: »kapitel 12 og«.

84. I § 98 a, stk. 3, indsættes som nr. 5:

»5) arbejdsgiveren ikke modtager anden offentlig støtte til de timer, den beskæftigede og vikaren deltager i jobrotation.«

85. I § 98 a indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter denne bestemmelse.«

86. I § 98 b, stk. 1, nr. 1-3, ændres »3 måneder« til: »6 måneder«.

87. I § 98 b, stk. 1, nr. 3, ændres »og være« til: »og ved ansættelsen have været«.

88. I § 98 b, stk. 2, ændres »12 måneder« til: »6 måneder«.

89. I § 98 b indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler efter denne bestemmelse, herunder om, hvilke opgaver vikaren i jobrotation kan varetage, og hvor i virksomheden vikaren kan ansættes. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om, at vikaren ikke kan ansættes i jobrotation i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat.«

90. I § 98 c, stk. 1, udgår »inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft« og »og 4«.

91. § 98 c, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

92. § 98 e affattes således:

»§ 98 e. For at der kan gives tilskud, skal uddannelsesaftalen indgås med en person, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år og

1) er omfattet af § 2, nr. 1, og

a) har været ledig i en sammenlagt periode på mere end 2 måneder, hvis personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år, eller

b) har været ledig i en sammenlagt periode på mere end 12 måneder, hvis personen har en uddannelse som nævnt i litra a, eller

2) er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, og

a) har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 2 måneder, hvis personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år, eller

b) har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 12 måneder, hvis personen har en uddannelse som nævnt i litra a, eller

3) er omfattet af § 2, nr. 12 og 13, og har været ledig i en sammenhængende periode på mere end 2 måneder.

Stk. 2. For at der kan gives tilskud til beskæftigede og ledige, der ikke er omfattet af stk. 1, skal uddannelsesaftalen indgås med en person, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år og ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, og at uddannelsesaftalen er indgået inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejder to gange om året en liste over de uddannelser, hvor der er behov for arbejdskraft.

Stk. 3. Ved opgørelse af kravet om forudgående sammenhængende ledighed efter stk. 1, nr. 2 og 3, medregnes perioder, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret eller midlertidige arbejdsmarkedsydelse eller har været i tilbud efter kapitel 12 eller været ledig selvforsørgende.

Stk. 4. Der kan ikke gives tilskud til en arbejdsgiver, der i praktikperioden modtager anden offentlig støtte til eleven. Der kan ligeledes ikke udbetales tilskud til en arbejdsgiver, der til eleven har modtaget en økonomisk præmie eller bonus efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for tilskud til arbejdsgivere og om mulighed for tilskud, såfremt den person, der indgås uddannelsesaftale med, tidligere har været ansat i den pågældende virksomhed, herunder hvis ansættelsen har været med offentlig støtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.«

93. § 98 g, stk. 1, affattes således:

»Tilskuddet udgør 40 kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgivere for personer omfattet af § 98 e, stk. 1. For personer omfattet af § 98 e, stk. 2, udgør tilskuddet 30 kr. pr. time i praktiktiden.«

94. I § 98 g, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»For personer omfattet af § 98 e, stk. 1, kan tilskuddet i praktikperioder dog gives i hele den aftalte uddannelsesperiode.«

95. I § 102, stk. 4, ændres »det regionale beskæftigelsesråd, jf. kapitel 6 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats« til: »det regionale arbejdsmarkedsråd, jf. kapitel 5 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.«

96. I § 110, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »ydelser efter«: »§§ 33 a og 33 b og«, og i 2. pkt. ændres »12 og 13« til: »12, 13 og 18«.

97. § 118 affattes således:

»§ 118. Inden for et rådighedsbeløb, jf. stk. 5, refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 10, 12 og 13, når udgiften angår

1) tilbud efter kapitel 10, herunder deltagerbetaling, jf. dog stk. 2-4 og §§ 122 a og 122 b,

2) undervisningsmaterialer efter §§ 76 og 77,

3) udgifter i forbindelse med partnerskabsaftaler efter § 81 a,

4) godtgørelse efter § 83,

5) 6 ugers jobrettet uddannelse, deltagerbetaling og kost og logi efter kapitel 8 a og

6) opkvalificering efter § 99 til personer, der ansættes uden løntilskud.

Stk. 2. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, for personer omfattet af § 2, nr. 1.

Stk. 3. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1, men dog udgifter til tilbud efter § 32 a for personer omfattet af

1) § 2, nr. 2, i de første 9 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp og

2) § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 9 måneder på uddannelseshjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen.

Stk. 4. Der ydes ikke refusion efter stk. 1, nr. 1, for en kommunes udgifter til tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2, for personer omfattet af

1) § 2, nr. 2, i de første 24 måneder på kontanthjælp fra første henvendelse til kommunen om hjælp og

2) § 2, nr. 12, som vurderes åbenlyst uddannelsesparate i de første 24 måneder på uddannelseshjælp fra første henvendelse om hjælp til kommunen.

Stk. 5. Rådighedsbeløbet opgøres som antallet af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, herunder personer, der deltager i tilbud efter kapitel 12 eller 6 ugers jobrettet uddannelse efter kapitel 8 a, men ikke personer, der deltager i tilbud efter §§ 33 a og 33 b, jf. stk. 6, ganget med driftsloftet i form af et beløb i hele kroner, som fastsættes på årets finanslov. Beskæftigelsesministeren offentliggør senest den 1. juli et foreløbigt driftsloft for det kommende finansår.

Stk. 6. Beskæftigelsesministeriet offentliggør en opgørelse over det antal bruttoledige helårspersoner omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, som kommunen skal lægge til grund for beregningen af rådighedsbeløbet.«

98. Efter § 122 indsættes:

»§ 122 a. Inden for en pulje refunderer staten 80 pct. af en kommunes udgifter til tilbud om erhvervsuddannelse efter § 33 a. I perioden fra den 1. juli 2015 til og med den 30. juni 2017 refunderer staten dog 100 pct. af kommunens udgifter.

§ 122 b. Inden for en pulje refunderer staten 80 pct. af en kommunes udgifter til tilbud om korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb efter § 33 b.«

99. I § 123, stk. 1, ændres »100 pct.« til: »60 pct.«

100. § 127, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Timelønnen efter § 55, stk. 2, skal beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.«

101. § 127, stk. 3, ophæves.

102. I § 128, stk. 3, indsættes efter »afgørelser om«: »rådighedsafprøvende tilbud efter § 23 og om«.

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, som ændret ved § 5 i lov nr. 720 af 25. juni 2014 og § 6 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 33, stk. 1 og 2, og § 35 ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

2. I § 48,6 stk. 3, indsættes efter »jf. dog §«: »§ 48 a og«.

3. Efter § 48 indsættes:

»§ 48 a. Et medlem, der deltager i tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, modtager dagpenge med et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste dagpenge, jf. §§ 47 og 70, dog højst et beløb svarende til medlemmets hidtidige dagpengesats.«

4. I § 52 h indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. § 84, stk. 2, 2. og 3. pkt., finder ikke anvendelse på et medlem omfattet af § 52 g.

Stk. 3. § 63 a, stk. 2, finder ikke anvendelse på et medlem omfattet af § 52 g.

Stk. 4. § 62, stk. 1, nr. 1, om registrering af jobsøgningsaktiviteter i joblog på Jobnet eller i arbejdsløshedskassens digitale joblog finder ikke anvendelse på et medlem omfattet af § 52 g.«

5. § 52 o, 4. og 5. pkt., ophæves.

6. § 52 p, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Modtageren af midlertidig arbejdsmarkedsydelse betaler 1/3 af ATP-bidraget, arbejdsløshedskassen betaler 1/3, og private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., betaler 1/3, når kommunen bidrager til finansieringen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 70 pct. af udgiften til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 o, 2. pkt.«

7. § 52 p, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Modtageren af midlertidig arbejdsmarkedsydelse betaler 1/3 af ATP-bidraget, arbejdsløshedskassen betaler 1/3, og private arbejdsgivere, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven) eller lov om afgift af lønsum m.v., betaler 1/3, når kommunen ikke bidrager til finansieringen, jf. § 52 o, stk. 2, eller bidrager til finansieringen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 70 pct. af udgiften til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 o, stk. 1, 2. pkt.«

8. I § 55, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§§ 48«: », 48 a«.

9. I § 55, stk. 2 og 3, nr. 2, § 62 a, stk. 2, 3. pkt., og § 85 c, stk. 5, nr. 2, ændres »selvvalgt« til: »jobrettet«.

10. I § 62, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »er aktivt arbejdssøgende,«: »herunder registrerer jobsøgningsaktiviteter i joblog på Jobnet eller i arbejdsløshedskassens digitale joblog,«.

11. I § 62, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »kan og vil deltage i samtaler og aktiviteter i arbejdsløshedskassen,«: »herunder selv booker samtaler med arbejdsløshedskassen,«.

12. I § 63 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Når et medlem selv har booket en samtale, sidestilles medlemmets booking med en indkaldelse.«

13. I § 63 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Der kan ikke udbetales dagpenge til et medlem, som udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som medlemmet er begyndt på. Dagpenge kan tidligst udbetales, når medlemmet igen deltager i tilbuddet.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

14. I § 63 a, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

15. Efter kapitel 11 b indsættes:

»Kapitel 11 c

Særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

§ 75 i. Et medlem, der deltager i tilbud om en erhvervsuddannelse efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til at låne et beløb svarende til forskellen mellem 80 pct. af højeste dagpengesats, jf. §§ 47 og 70, og medlemmets hidtidige dagpengesats med fradrag af 37 pct. Lånebeløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 5, pr. uge.

§ 75 j. Et medlem, der ønsker at optage et lån efter § 75 i, skal ansøge arbejdsløshedskassen om lånet. Lånet kan tidligst udbetales fra ansøgningstidspunktet og forudsætter, at medlemmet og arbejdsløshedskassen underskriver et lånedokument, som angiver de nærmere betingelser for udbetaling og tilbagebetaling af lånet.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen godkender medlemmets låneansøgning og administrerer udbetalingen af lånet. Lånebeløbet udbetales ugevis sammen med dagpengene.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om rammerne for lånets størrelse og udbetaling af lånet.

§ 75 k. Under deltagelse i tilbuddet om erhvervsuddannelsen forrentes lånet med 4 pct. årligt. Fra og med dagen efter ophør i tilbuddet forrentes lånet med diskontoen plus 1 pct. Hvis den officielle diskonto er mindre end minus 1 pct., forrentes gælden med 0,0 pct. Renten tilskrives månedligt.

§ 75 l. Statens Administration administrerer tilbagebetalingen af lånet efter ophør af tilbuddet om erhvervsuddannelsen.

Stk. 2. Tilbagebetaling af lånet skal normalt begynde 1 år efter udløb af det år, hvor tilbuddet er ophørt.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om tilbagebetaling af lånet, herunder hvornår tilbagebetalingen senest skal påbegyndes og afsluttes.

§ 75 m. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om betaling af gebyrer i forbindelse med opkrævning og tilbagebetaling af lånet.

§ 75 n. Hvis medlemmet ikke overholder vilkårene for lånet, jf. § 75 j og regler fastsat i medfør af § 75 l, stk. 3, herunder ikke betaler forfaldne ydelser, kan gælden efter påkrav opsiges til skadesløs betaling.

Stk. 2. Krav efter stk. 1 administreres af restanceinddrivelsesmyndigheden, der søger det inddrevet hos medlemmet.

Stk. 3. Der skal betales rente af misligholdte lån. Renten følger renten for misligholdte studielån som fastsat i medfør af § 36, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte.«

16. I § 79, stk. 1, og § 81, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »kapitel 11 a og b,«: »§ 75 i,«.

17. I § 82 a, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »§ 32, stk. 1, nr. 1,«: »§ 33 a«.

18. § 82 a, stk. 3, 3. pkt., og stk. 7, ophæves.

19. I § 84, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Hvis ansættelsesforholdet har haft en varighed på under 3 måneder, skal arbejdsgiveren ikke betale dagpengegodtgørelse. I 2015 og 2016 betaler arbejdsgiveren dog dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag, og i 2017 betaler arbejdsgiveren for 1. ledighedsdag ved ansættelsesforhold under 3 måneder.«

20. I § 85 c, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »jf. dog stk. 5,«: »eller«.

21. § 85 c, stk. 3, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

22. I § 91, stk. 9, 1. pkt., ændres »indkomstforhold« til: »indkomst-, bopæls- og adresseforhold«.

23. I kapitel 16 indsættes efter § 99:

»§ 100. Afgørelser truffet af Statens Administration, jf. kapitel 11 c, kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagen skal indbringes, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.«

§ 3

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014, som ændret ved lov nr. 1367 af 16. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Pensionsstyrelsen« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

2. I § 3, stk. 4, 1. og 2. pkt., ændres »Udlændingeservice« til: »Udlændingestyrelsen«.

3. I § 13 d, stk. 5, og § 13 e ændres »Pensionsstyrelsens« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings«.

4. I § 23, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »aktivitetstillæg«: »eller barselstillæg«.

5. I § 25, stk. 4, 3. pkt., ændres »og 8« til: », barselstillæg, jf. stk. 8«.

6. I § 38, stk. 2, ændres »§ 11, stk. 4« til: »§ 11, stk. 5«.

7. I § 42, stk. 1, ændres »eller kontanthjælp« til: », kontanthjælp, kontanthjælp og aktivitetstillæg eller kontanthjælp og barselstillæg«.

8. I § 47, stk. 1, 2. pkt., § 53, § 54, § 56, nr. 1 og 2, og § 57, 1. og 2. pkt., ændres »jobplanen« til: »»Min Plan««.

9. Overskriften før § 50 affattes således:

»»Min Plan« ved revalidering«.

10. I § 50, § 51, stk. 1, og § 74 a, stk. 2, nr. 3, ændres »jobplan« til: »»Min Plan««.

11. I § 69 j, stk. 4, nr. 1 og 2, udgår »ved påbegyndelsen af jobafklaringsforløbet«.

12. I § 69 j, stk. 8, indsættes som 2. pkt.:

»Overskud af selvstændig virksomhed medfører ikke fradrag i ressourceforløbsydelsen efter stk. 4.«

13. I § 69 j, stk. 9, ændres »13.442 kr. (2014-niveau)« til: »13.648 kr. (2015-niveau)«.

14. I § 69 j, stk. 10, 1. pkt., ændres »15,50 kr. (2014-niveau)« til: »15,73 kr. (2015-niveau)«.

15. I § 69 t, stk. 1, ændres »overgår fra sygedagpenge til« til: »påbegynder«.

16. I § 69 t indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Refusion efter stk. 1-3 nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren har ret til efter lov om sygedagpenge.«

17. I § 69 u, 1. pkt., indsættes efter »beregning,«: »nedsættelse af refusion,«.

18. I § 96 a, stk. 1, 1. pkt., udgår »udbetalte«.

19. I § 96 a, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»I de tilfælde, hvor beløbet nedsættes som følge af indtægter, formue eller sanktioner efter §§ 36-42, foretager kommunen fradrag efter 1. pkt.«

20. § 100, stk. 3 og 6, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

21. I § 109, stk. 1, nr. 6, indsættes efter »§ 68«: »og § 69 j, stk. 2 og 4,«.

22. I § 109, stk. 1, nr. 7, indsættes efter »§ 68 a, stk. 3«: », og § 69 j, stk. 10«.

23. I § 109, stk. 1, nr. 8, indsættes efter »§ 68«: »og § 69 o, stk. 2, om nedsættelsen af hjælpen efter § 69 j.«

24. I § 109, stk. 2, indsættes efter »som fremgår af«: »§ 68 a, stk. 2, § 69 j, stk. 9, og«.

§ 4

I lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 27. juni 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 24 indsættes:

»§ 24 a. Personer, der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, men er omfattet af tidsbegrænsningen i § 24, stk. 1, har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. For lønmodtagere er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fra første fraværsdag efter udløbet af arbejdsgiverperioden i § 30, stk. 1, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. I følgende tilfælde er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse på et tidligere tidspunkt end efter stk. 2:

1) For lønmodtagere, hvor der ikke er ret til sygedagpenge fra en arbejdsgiver, er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag.

2) For lønmodtagere, hvor kommunen udbetaler sygedagpenge efter § 31, stk. 2, er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter udløbet af den periode, hvor kommunen udbetaler sygedagpenge.

3) For et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, der har ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom efter § 62, stk. 3, eller § 52 h, jf. § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag efter udløbet af perioden med ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

4) For et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, der ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom, fordi medlemmet arbejder på nedsat tid, eller fordi medlemmet bliver syg på første ledighedsdag inden tilmelding som jobsøgende på Jobnet, er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag.

Stk. 4. Personer, der er omfattet af flere bestemmelser i stk. 2 og 3, har ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra det tidligste tidspunkt.

Stk. 5. For selvstændige erhvervsdrivende er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fra første fraværsdag.«

2. I § 51, 1. pkt., ændres »jf. dog § 53 a« til: »jf. dog stk. 2 og § 53 a«.

3. I § 51 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Sygedagpenge til et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, der deltager i tilbud efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, udgør samme beløb, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke deltog i tilbuddet, jf. dog § 53 a.«

§ 5

I barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 872 af 28. juni 2013, som ændret ved § 12 i lov nr. 1610 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel ændres »barselloven« til: »barselsloven«.

2. I § 36 ændres »efter denne lov« til: »efter denne lov, jf. dog stk. 2«.

3. I § 36 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Barselsdagpenge til et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, der deltager i tilbud efter § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, udgør samme beløb, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke deltog i tilbuddet.«

§ 6

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret ved § 4 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, § 7 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, § 8 i lov nr. 1610 af 26. december 2013 og § 11 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, udgår »orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere«, og »selvvalgt uddannelse« ændres til »jobrettet uddannelse, jobrotationsydelse«.

2. I § 23 a, stk. 3, udgår »uddannelsesydelse,«.

§ 7

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1019 af 23. september 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 59 b, stk. 4, ændres »stk. 5-7« til: »stk. 5 og 6«.

2. I § 59 b, stk. 5, udgår »og over afgørelser om ret til selvvalgt uddannelse inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

3. § 59 b, stk. 6, ophæves.

Stk. 7-11 bliver herefter stk. 6-10.

4. I § 59 b, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 8 og 9« til: »stk. 7 og 8«.

5. I § 59, stk. 8, der bliver stk. 7, ændres »stk. 7, 2. pkt.« til: »stk. 6, 2. pkt.«, og »stk. 7« ændres til: »stk. 6«.

6. I § 59, stk. 9, der bliver stk. 8, ændres »stk. 7, 2. pkt.« til: »stk. 6, 2. pkt.«, og »stk. 7« ændres til: »stk. 6«.

7. I § 59, stk. 10, der bliver stk. 9, ændres »stk. 8 og 9« til: »stk. 7 og 8«, og »stk. 7, 2. pkt.« ændres til: »stk. 6, 2. pkt.«

8. I § 59 c, stk. 1, ændres »§ 59 b, stk. 4-7« til: »§ 59 b, stk. 4-6«.

9. I § 59 d, stk. 2 og 5, ændres »§ 59 b, stk. 4-9« til: »§ 59 b, stk. 4-8«.

§ 8

I lov nr. 720 af 25. juni 2014 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 41 og 42, ophæves.

2. § 5, nr. 2, ophæves.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 29. december 2014, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 1, nr. 2, 6, 13, 17, 20, 23, 24, 34, 37 og 39, overskriften før § 33 b og § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 40, § 1, nr. 42, 47-65, 68-70, 74, 75 og 79-97, § 122 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 98, § 1, nr. 99-101, § 2, nr. 1, § 52 h, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4, § 2, nr. 9, 19 og 22, § 3, nr. 1-7, 11-14, 18, 19 og 21-24, § 5, nr. 1, § 6 og § 7 træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 3. § 1, nr. 66 og 67, § 2, nr. 7, § 3, nr. 15-17, og § 4, nr. 1, træder i kraft den 5. januar 2015.

Stk. 4. § 1, nr. 1, 3-5 og 8-11, § 16 a, stk. 1-6, og § 16 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, § 1, nr. 14-16, 18, 19, 21, 22, 25-33, 35, 36 og 38, overskriften før § 33 a og § 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 40, § 1, nr. 41, 43-46, 71-73 og 76-78, § 122 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 98, § 1, nr. 102, § 2, nr. 2 og 3, § 52 h, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4, § 2, nr. 8, 13-17 og 23, § 3, nr. 8, 9 og 10, § 4, nr. 2 og 3, og § 5, nr. 2 og 3, træder i kraft den 1. juli 2015.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 7, § 16 a, stk. 7 og 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, § 52 h, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4 og § 2, nr. 10-12.

§ 10

Stk. 1. § 1, nr. 24, finder anvendelse for alle uddannelsesforløb, hvor der er truffet afgørelse om ret til et uddannelsesforløb fra og med den 12. november 2014, hvis uddannelsesforløbet skal påbegyndes den 1. januar 2015 eller senere. Påbegyndes uddannelsesforløbet før den 1. januar 2015, finder de hidtil gældende regler anvendelse. For uddannelsesforløb, hvor der er truffet afgørelse om ret til et uddannelsesforløb før den 12. november 2014, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 2. § 1, nr. 54, finder anvendelse for tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, såfremt tilbuddet er bevilget fra den 1. januar 2015. For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører.

Stk. 3. § 1, nr. 54, finder anvendelse for tilbud om ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 eller 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, såfremt tilbuddet er bevilget fra den 1. januar 2015. For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører.

Stk. 4. § 1, nr. 49-51, 55, 56 og 59, finder anvendelse på tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, såfremt tilbuddet er bevilget efter den 1. januar 2015. For tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse, indtil løntilskudsansættelsen ophører.

Stk. 5. § 1, nr. 77 og 78, finder anvendelse for personer, som påbegynder en dagpengeperiode efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. den 1. juli 2015 eller senere. For personer, der er påbegyndt deres dagpengeperiode før den 1. juli 2015, finder de hidtidige regler anvendelse.

Stk. 6. § 1, nr. 81 og 84, finder ikke anvendelse for jobrotationsprojekter, der påbegyndes før den 1. januar 2015. For jobrotationsprojekter, der er påbegyndt før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse.

Stk. 7. § 1, nr. 86, finder anvendelse i de tilfælde, hvor det den 1. januar 2015 eller senere er aftalt mellem jobcenteret, en virksomhed og en person, at personen skal ansættes som vikar i et konkret jobrotationsprojekt. I tilfælde, hvor det før den 1. januar 2015 er aftalt, at personen skal ansættes som vikar i et konkret jobrotationsprojekt, finder de hidtidige regler anvendelse.

Stk. 8. § 1, nr. 88, finder anvendelse i de tilfælde, hvor det den 1. januar 2015 eller senere mellem jobcenteret, en virksomhed og en ledig er aftalt, at personen skal ansættes som vikar i et konkret jobrotationsprojekt. For personer, hvor det før den 1. januar 2015 er aftalt, at personen skal ansættes som vikar i et konkret jobrotationsprojekt i en længere periode end 6 måneder, finder de hidtidige regler anvendelse.

Stk. 9. § 1, nr. 90 og 92-94, finder anvendelse på tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, såfremt tilskuddet bevilges efter den 1. januar 2015. For tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, som er bevilget før den 1. januar 2015, finder de hidtidige regler anvendelse.

Stk. 10. § 1, nr. 99, finder anvendelse fra den 1. januar 2015 for jobrotationsprojekter, hvortil der er bevilget jobrotationsydelse fra og med den 12. november 2014, og indtil projektet ophører. For disse jobrotationsprojekter ydes 100 pct. refusion indtil den 1. januar 2015 og herefter 60 pct. refusion. For jobrotationsprojekter, hvortil der er bevilget jobrotationsydelse før lovforslagets fremsættelse, ydes 100 pct. refusion, indtil det konkrete projekt ophører.

Stk. 11. § 2, nr. 13, finder anvendelse på tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som påbegyndes den 1. juli 2015 eller senere.

Stk. 12. § 3, nr. 12, finder anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende, som er påbegyndt et jobafklaringsforløb den 1. juli 2014 eller senere.

Stk. 13. § 4, nr. 1, finder anvendelse for personer, der ved første fraværsdag den 1. juli 2014 eller senere ville have haft ret til sygedagpenge, hvis de ikke var omfattet af tidsbegrænsningen i § 24, stk. 1, i lov om sygedagpenge. Hvis kommunen træffer afgørelse om, at en sygemeldt ikke har ret til sygedagpenge fra første fraværsdag, og personen derfor kan modtage ressourceforløbsydelse under et jobafklaringsforløb, jf. denne lovs § 1, nr. 64, og § 69 j i lov om aktiv socialpolitik, fra den 1. juli 2014 eller senere, vil en arbejdsgiver, der har udbetalt løn i perioden, have ret til refusion efter denne lovs § 3, nr. 15 og 16. Der ses bort fra arbejdsgiverens normale frist for anmodning om refusion for udbetalt løn efter § 69, stk. 1-3, i lov om aktiv socialpolitik, som er fastsat i § 2 i bekendtgørelse om arbejdsgiveres anmodning om refusion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med medarbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v.

§ 11

Stk. 1. For en person omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som den 1. juli 2015 har haft mindre end 6 måneders sammenlagt ledighed, skal der i perioden frem til det tidspunkt, hvor den sammenlagte ledighed udgør 6 måneder, afholdes månedlige jobsamtaler efter reglerne i § 16 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12.

Stk. 2. For en person omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som den 1. januar 2015 har modtaget offentlige forsørgelsesydelser eller har deltaget i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i sammenlagt mindst 16 og højst 22 måneder, skal jobcenteret ved førstkommende jobsamtale tilbyde personen en intensiveret indsats.

Stk. 3. En person, som inden den 1. januar 2015 havde ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse efter de hidtidige regler, kan benytte sig af retten til 6 ugers jobrettet uddannelse efter § 26 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 24, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Perioder med deltagelse i selvvalgt uddannelse og perioder med deltagelse i jobrettet uddannelse kan tilsammen højst udgøre i alt 6 uger. Det er tilstrækkeligt, at uddannelsesforløbet kan afsluttes inden for den periode, som uddannelsesforløbet skulle være afsluttet inden for efter de hidtidige regler.

Stk. 4. Den regionale uddannelsespulje, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som affattet ved denne lovs § 1, nr. 40, administreres indtil den 1. april 2015 efter en positivliste for den regionale uddannelsespulje, som Beskæftigelsesministeriet har udmeldt med virkning fra den 1. januar 2015.

 

 

 

 

 

Til toppen