Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Pension

Lov om en skattefri seniorpræmie

Beskæftigelsesministeriets lov nr. 337 af 2/4 2019, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 6/3 2020 med følgende ændringslov indarbejdet:

lov nr. 1050 af 30/6 2020 (Midlertidig nedsættelse af beskæftigelseskravet som følge af covid-19) [LF 195 2019-20].

 

Der er kun henvist til ændringslove med ikrafttræden fra og med 1/1 2021.

Den berettigede personkreds

§ 1. Seniorpræmie udbetales til personer, som er i beskæftigelse efter folkepensionsalderen og er født den 1. januar 1954 eller senere.

Stk. 2. Retten til første seniorpræmie, jf. § 3, stk. 1, er betinget af, at personen inden for de første 12 måneder efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, har haft mindst 1.560 løntimer.

Stk. 3. Retten til anden seniorpræmie, jf. § 3, stk. 2, er betinget af, at personen i perioden fra den 13. til den 24. måned efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, har haft mindst 1.560 løntimer.

§ 1 a. Uanset § 1, stk. 2, udgør beskæftigelseskravet 1.040 løntimer for personer, hvis perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 30. juni 2020 indgår i personens 12-månedersoptjeningsperiode.

Opgørelse af beskæftigelseskravet

§ 2. Beskæftigelseskravet i § 1 kan opfyldes på følgende måder:

1) Løntimer, herunder ukontrollabel arbejdstid omregnet til timer, som i optjeningsperioden er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

2) Timer som følge af omregning af B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud, jf. dog nr. 3.

3) Timer som følge af omregning af det skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster af selvstændig virksomhed og A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse.

Stk. 2. Løntimer og timer som følge af omregning af overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed optjent i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz medregnes i opgørelsen efter stk. 1, hvis personen er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 ved udløbet af det indkomstår, der udløber i løbet af perioden på 12 måneder, jf. § 1, stk. 2 og 3, eller er omfattet af kildeskattelovens afsnit I A i det indkomstår, der udløber i løbet af perioden på 12 måneder, jf. § 1, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om krav til validering af beskæftigelsen, omregning af en persons arbejdstid, hvor der ikke skal indberettes løntimer til indkomstregisteret, og omregning af B-indkomst, der ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, og af skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed. Ministeren fastsætter endvidere regler om omregningssatsens størrelse. Ministeren fastsætter endvidere regler om omregning af B-indkomst, som fremgår af årsopgørelsen, til måneder, regler om medregning af B-indkomst, som endnu ikke fremgår af årsopgørelsen i den eller de måneder, hvor arbejdet er udført, og regler om omregning af skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed til måneder. Ministeren fastsætter endvidere regler om medregning af arbejde og indkomst for personer fra et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, der er skattepligtige i Danmark.

Bekendtgørelser

En skattefri seniorpræmie (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 859 af 16/6 2022).

Seniorpræmiens størrelse m.v.

§ 3. Første seniorpræmie udgør et engangsbeløb på 42.000 kr.

Stk. 2. Anden seniorpræmie udgør et engangsbeløb på 25.000 kr.

Stk. 3. Seniorpræmien er skattefri.

Stk. 4. Seniorpræmien medfører ikke fradrag i ydelser efter anden lovgivning.

Stk. 5. Seniorpræmien reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker første gang den 1. januar 2020. De regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Beløb 2023

kr.

1.-12. md. efter opnåelse af folkepensionsalder

45.415

13.-24. md. efter opnåelse af folkepensionsalder

27.033

Ansøgning og udbetaling m.v.

§ 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvordan udbetaling af seniorpræmien skal ske, herunder hvornår udbetalingen kan ske uden ansøgning på baggrund af registeroplysninger primært fra indkomstregisteret, eller hvornår udbetalingen skal ske på baggrund af ansøgning, og om udbetaling af seniorpræmie i tilfælde af dødsfald.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om ansøgning om seniorpræmien, herunder om frist, form og indhold i de sager, hvor der ikke er relevante registeroplysninger, og hvor præmien derfor tildeles på baggrund af ansøgning.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om dokumentation af beskæftigelseskravet som nævnt i § 1 i sager, hvor udbetalingen af seniorpræmien skal ske på baggrund af ansøgning.

Bekendtgørelser

En skattefri seniorpræmie (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 859 af 16/6 2022).

Tilbagebetaling

§ 5. Seniorpræmien kan kræves tilbagebetalt, når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget seniorpræmien.

Stk. 2. Tilbagebetalingen opkræves efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren efter forhandling med skatteministeren. Der kan fastsættes regler om en aftale om tilbagebetaling, herunder om, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav undlader at tilbagebetale seniorpræmien.

Bekendtgørelser

Kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., lov om en skattefri seniorpræmie, lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere og lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 585 af 24/5 2023).

En skattefri seniorpræmie (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 859 af 16/6 2022).

Administration

§ 6. Udbetaling Danmark administrerer seniorpræmieordningen.

Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser om retten til seniorpræmie kan træffes uden partshøring.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal indsende nødvendige data til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, herunder til brug for statistik, overvågning og analyse.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om de opgaver, som Udbetaling Danmark skal udføre efter stk. 1 og 3.

Bekendtgørelser

En skattefri seniorpræmie (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 859 af 16/6 2022).

§ 7. Administrationen skal så vidt muligt ske på grundlag af relevante registeroplysninger, herunder på grundlag af de oplysninger om løn, arbejdstid m.v., der fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, Det Centrale Virksomhedsregister og skattemyndighedernes registre med nødvendige oplysninger om momsangivelser, om B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er oplyst til indkomstregisteret, og om over- eller underskud ved selvstændig virksomhed på årsopgørelsen.

Stk. 2. Udbetaling Danmark har inden for rammerne af § 12 i lov om Udbetaling Danmark til brug for administrationen af seniorpræmien terminaladgang til

1) oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister,

2) oplysninger om navne og adresser i Det Centrale Personregister,

3) oplysninger hos skattemyndighederne om momsangivelser,

4) oplysninger om aktuelle og tidligere ejerforhold hos Erhvervsstyrelsen,

5) oplysninger hos skattemyndighederne om B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er oplyst til indkomstregisteret, og om over- eller underskud ved selvstændig virksomhed på årsopgørelsen og

6) oplysninger om selvstændig virksomhed i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 3. Oplysninger som nævnt i stk. 2 skal indhentes for personer, som har nået folkepensionsalderen, og som i perioder herefter har haft beskæftigelse omfattet af § 2.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om administrationen af de opgaver, som Udbetaling Danmark skal udføre efter stk. 1-3, herunder om adgang til og anvendelse af registeroplysninger, og hvilke registre der skal være terminaladgang til.

Bekendtgørelser

En skattefri seniorpræmie (Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsst. bek. nr. 859 af 16/6 2022).

Finansiering af seniorpræmien

§ 8. Staten afholder udgifterne til seniorpræmien. Staten afholder udgifter til administrationen af seniorpræmieordningen gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

Klageadgang

§ 9. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagen behandles efter reglerne i § 59 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ikrafttræden

§ 10. Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Ændringer i anden lovgivning

§ 11. [Udeladt].

Territorial gyldighed

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen