Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Sundheds- og Ældreministeriets lov nr. 166 af 27/2 2019.

Kapitel 1 – Godkendelse som certificeringsinstitution

§ 1. Sundhedsministeren godkender efter ansøgning private og offentlige certificeringsinstitutioner til at certificere fremmedsprogstolke efter denne lov.

Stk. 2. En godkendelse kan gives for en periode på op til 5 år.

Stk. 3. Godkendes en privat certificeringsinstitution, finder forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen anvendelse på certificeringsinstitutionens administration af opgaver efter denne lov.

§ 2. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om krav til ansøgning om godkendelse eller forlængelse af en godkendelse, om godkendelsesperiodens længde og om tilbagekaldelse af en godkendelse.

Bekendtgørelser

En certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 1225 af 14/8 2020).

Til toppen

Kapitel 2 – Certificering

§ 3. Certificeringsinstitutioner udbyder og afholder eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet og træffer afgørelse om at certificere fremmedsprogstolke efter denne lov.

Stk. 2. Certificeringsinstitutioner udsteder bevis for certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet til fremmedsprogstolke, der har gennemført og bestået eksaminationen i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

§ 4. Certificeringsinstitutioner sikrer, at eksaminationen i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet indeholder en vurdering af fremmedsprogstolkens kompetencer i:

1) Dansk.

2) Det fremmedsprog, hvortil der ansøges om certificering.

3) Tolketeknik.

4) Tolkeetik.

5) Grundlæggende viden om sundhedsvæsenet.

§ 5. Offentlige certificeringsinstitutioner kan opkræve gebyr for deltagelse i eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

Stk. 2. Private certificeringsinstitutioner kan opkræve betaling for deltagelse i eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

§ 6. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om certificeringsinstitutionernes opgaver, om udformning og udstedelse af beviser for certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet og om opbevaring af dokumenter og oplysninger. Sundhedsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om form, indhold og tilrettelæggelse af eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

Bekendtgørelser

En certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 1225 af 14/8 2020).

Til toppen

Kapitel 3 – Tilsyn og klageadgang

§ 7. Sundhedsministeren har det overordnede ansvar for og fører tilsyn med certificeringsinstitutioners varetagelse af opgaver efter denne lov.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan fastsætte regler om tilsynet, herunder om tilsynsbesøg og certificeringsinstitutionernes oplysningspligt.

Bekendtgørelser

En certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet (Sundheds- og Ældremin. bek. nr. 1225 af 14/8 2020).

§ 8. En klage over eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet kan indgives til sundhedsministeren, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2. En klage skal være indgivet inden 8 uger efter afholdelse af eksaminationen, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden og territorialbestemmelse

§ 9. Loven træder i kraft den 1. marts 2019.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Til toppen