Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1365 af 28/11 2023
Rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde - Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Vejl. 9883 af 10/11 2023
Regulering pr. 1. januar 2024 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9766 af 3/10 203
Botilbud m.v. til voksne (Botilbudsvejledningen) – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1202 af 27/9 2023
Afgrænsning af almene boligområder, som i 2010 havde mindst 1.000 beboere m.v. – Social- og Boligstyrelsen

Vejl. 9706 af 11/9 2023
Kommunal garanti efter almenboliglovens § 98 for lån til ekstraordinær renovering af almene boliger – Social- og Boligstyrelsen

Vejl. 9705 af 7/9 2023
Regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2024 – Social- og Boligstyrelsen

Bek. 519 af 16/5 2023
Social- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på bolig- og byggeområdet – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Skr. 9267 af 31/3 2023
Ændrede regler for kapitalforvaltning i almene boligorganisationer – Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Bek. 1409 af 17/10 2022
Opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2023 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1374 af 30/9 2022
Særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af beboelsesejendomme – Social- og Boligstyrelsen

Bek. 1375 af 30/9 2022
Særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af erhvervsejendomme – Social- og Boligstyrelsen

Bek. 1214 af 30/8 2022
Autoriserede standardblanketter for lejeaftaler – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 1059 af 28/6 2022
Engangstilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne – Social- og Boligstyrelsen

Bek. 1060 af 28/6 2022
Bidrag til forbedringsarbejder ved fortætning med nye almene boliger – Bolig- og Planstyrelsen

Bek. 1064 af 28/6 2022
Engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne, i ø-kommuner og Bornholms Regionskommune samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne – Bolig- og Planstyrelsen

Bek. 746 af 30/5 2022
Råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer m.v. i privat byggeri – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 747 af 30/5 2022
Administrators virke og regnskabsaflæggelse – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 748 af 30/5 2022
Beboerrepræsentation – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 749 af 30/5 2022
Binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond, om indberetning af vedligeholdelsesregnskab og om administrationsgebyr – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 750 af 30/5 2022
Administration af private udlejningsejendomme efter § 25 i lov om boligforhold – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 752 af 30/5 2022
Vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 753 af 30/5 2022
Binding af godtgørelser efter § 54 i lov om boligforhold i Grundejernes Investeringsfond – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 754 af 30/5 2022
Udbetaling af statsrefusion af udgifter til kommunalt erhvervet anvisningsret i private udlejningsejendomme – Indenrigs- og Boligministeriet

Skr. 9341 af 30/3 2022
Ph.d.-studerendes adgang til støttede ungdomsboliger – Bolig- og Planstyrelsen

Bek. 2524 af 19/12 2021
Udskydelse af renoveringsprojekter i den almene boligsektor – Indenrigs- og Boligministeriet

Bek. 2137 af 21/12 2020
Eftersyn af byggerier og renoveringer under Byggeskadefonden – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 2138 af 21/12 2020
Byggeskadefondens organisation og årsrapporter m.v. – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 2139 af 21/12 2020
Kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer – Transport- og Boligministeriet

Bek. 14 af 9/1 2020
Støtte til almene boliger m.v. – Bolig- og Planstyrelsen

Bek. 1496 af 13/12 2019
Statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger – Trafik-, Bygge- og Boligstyreslen

Vejl. 10030 af 29/11 2018
Udarbejdelse af en udviklingsplan og afgrænsning af boligområder – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 1360 af 28/11 2018
Udlejning af almene boliger m.v. – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 1354 af 27/11 2018
Fysisk forandring af hårde ghettoområder – Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Bek. 1262 af 9/11 2018
Opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1263 af 9/11 2018
Opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9932 af 30/10 2018
Afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Skr. 9451 af 19/6 2018
Orientering om ændring af lov om individuel boligstøtte – børns indkomst udgår af boligstøtteberegningen – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 70 af 26/1 2018
Drift af almene boliger m.v. – Social- og Boligstyrelsen

Vejl. 10329 af 21/12 2017
Afregning af friplejeboligleverandører – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 252 af 21/3 2017
Støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer – Traftik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 9305 af 21/3 2017
Inklusionsboliger – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 719 af 13/6 2016
Normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital (garantiorganisation) – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 718 af 13/6 2016
Normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 720 af 13/6 2019
Normalvedtægter for en selvejende almen ungdomsboliginstitution – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 9405 af 10/5 2016
Kollektive bofællesskaber i almene familieboliger – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Skr. 9402 af 3/5 2016
Visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 403 af 21/4 2016
Tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Bek. 1669 af 16/12 2015
Udbetaling af boligstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 11533 af 15/9 2015
Orientering om ændringer i friplejeboligloven – Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Skr. 9319 af 18/5 2015
Boligstøtte – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Skr. 9307 af 30/4 2015
Nye regler om kollektive bofællesskaber – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Bek. 451 af 13/4 2015
Sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 866 af 3/7 2014
Støtte til ommærkede almene ungdomsboliger – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Skr. 9409 af 19/6 2014
Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) – Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriet

Skr. 9646 af 22/11 2013
Skrivelse om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Skr. 9382 af 8/7 2013
Offentliggørelse af pjecer vedr. reglerne for enlige/samlevende og orientering om Ombudsmandens retningslinjer for god sagsbehandling i sager om socialt bedrageri af 14. marts 2013 – Social- og Integrationsministeriet

Bek. 136 af 11/2 2013
Beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven – Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Bek. 137 af 11/2 2013
Opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte – Social- og Integrationsministeriet

Vejl. 69 af 10/9 2012
Startboliger for unge – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Bek. 911 af 10/9 2012
Støtte m.v. til startboliger for unge – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Bek. 227 af 1/3 2012
Salg af almene familieboliger – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Skr. 9641 af 19/10 2010
Vedr. boligstøtte og andelsboliger – Pensionsstyrelsen

Bek. 1297 af 15/12 2009
Normalvedtægter for en almen administrationsorganisation – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 1298 af 15/12 2009
Normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation) – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Skr. 82 af 8/10 2009
Forrentning af lån til betaling af ejendomsskatter for 2010 – Indenrigs- og Socialministeriet

Skr. 9310 af 20/5 2009
Orientering om ændring af lov om individuel boligstøtte – forhøjet boligstøtte til personer i anviste almene ældreboliger og lignende udlejningsboliger – Beskæftigelsesministeriet

Skr. 9225 af 30/4 2009
Orientering om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.) – Indenrigs- og Socialministeriet

Skr. 9613 af 8/9 2008
Ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. – Velfærdsministeriet

Skr. 9144 af 25/4 2008
Orientering om lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte til nye støttemodtagere i private andelsboliger m.v. som lån) – Velfærdsministeriet

Skr. 9182 af 14/3 2008
Ændring af almenboligloven, m.fl. (L 44) er vedtaget i Folketinget – Velfærdsministeriet

Skr. 606 af 6/9 2007
Eftergivelse af beboerindskudslån – Skat

Skr. 212 af 20/3 2007
Moms - forsorgshjems aktiviteter ansås som levering i nær tilknytning til social forsorg og bistand – Skat

Skr. 9160 af 8/3 2007
Genoptagelse af kommunens sager om boligstøtte, hvor boligstøttelovens § 11, stk. 1, har fundet anvendelse – Socialministeriet

Bek. 782 af 6/7 2006
Overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en kommunalbestyrelse – Socialministeriet

Bek. 640 af 15/6 2006
Vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 11 af 7/2 2006
Kombineret udlejning i alment byggeri og ændrede regler om kommunal anvisningsret til private udlejningsboliger – Socialministeriet

Skr. 9788 af 16/12 2005
Orientering om lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen som børn, m.v.) – Socialministeriet

Skr. 20315 af 19/12 2003
L 78A vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber m.fl. love (betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester) – Socialministeriet

Skr. 9415 af 30/7 2003
Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv - Socialministeriet

Vejl. 103 af 23/10 2002
Individuel boligstøtte – Socialministeriet

Skr. 9089 af 8/4 2002
Tilbagebetaling af beboerindskudslån (Individuel boligstøtte) - Socialministeriet

Skr. 9020 af 14/2 2002
Individuel boligstøtte - opgørelse af formue når ægtefællers husstandsfællesskab ophører - Socialministeriet

Bek. 918 af 10/12 1999
Drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger – By-, Bolig- og Landdistriktministeriet

Bek. 1059 af 18/12 1997
Forebyggende arbejde i alment byggeri – By- og Boligministeriet

Vejl. 151 af 8/8 1994
Kommunal anvisningsret i private udlejningsejendomme – Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 113 af 9/6 1994
Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter – Indenrigsministeriet

Vejl. 244 af 23/12 1993
Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter – Indenrigsministeriet

Bek. 612 af 8/7 1992
Medregning i husstandsindkomsten af indkomster, der ikke er skattepligtige her i landet efter boligstøttelovens § 8, stk. 3 – Bygge- og Boligstyrelsen

Vejl. 90 af 10/6 1991
Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven – Indenrigsministeriet

Vejl. 108 af 9/7 1987
Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter og om ændring af ligningsloven – Indenrigsministeriet

Cirk. 16 af 7/2 1983
Lån til betaling af ejendomsskatter – Indenrigsministeriet