Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 927 af 22/6 2020
Mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19) – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9343 af 22/6 2020
Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 913 af 19/6 2020
Standardvedtægt for anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 931 af 19/6 2020
Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 932 af 19/6 2020
Tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9340 af 19/6 2020
Standardvedtægter for anerkendte a-kasser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 896 af 17/6 2020
Behandling af oplysninger om elektronisk registrerede kontakter med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 874 af 14/6 2020
Behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold, indrejse i Danmark eller som tilbud til befolkningen mv. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 873 af 14/6 2020
Isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 868 af 13/6 2020
Afvikling af forsøg med kampe i 3F Superliga som led i håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 856 af 12/6 2020
Rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 859 af 12/6 2020
Medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 863 af 12/6 2020
Bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelserne – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 866 af 12/6 2020
Genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 867 af 12/6 2020
Genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9332 af 12/6 2020
Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9333 af 12/6 2020
Rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelse- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 840 af 10/6 2020
Gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9330 af 10/6 2020
Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Skr. 9331 af 10/6 2020
Orientering om ophævelse af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 823 af 9/6 2020
Besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 830 af 9/6 2020
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 876 af 9/6 2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet – Transport- og Boligministeriet

Bek. 795 af 8/6 2020
Forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 829 af 8/6 2020
Tilbagemelding om væsentlige helbredsmæssige fund fra anmeldelsespligtige sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter samt visse registerforskningsprojekter – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 902 af 6/6 2020
Danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 903 af 6/6 2020
Sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens § 9, stk. 4, eller § 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. § 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 849 af 4/6 2020
Administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidag

Bek. 746 af 30/5 2020
Oplysningsforpligtelser samt behandling af personoplysninger med henblik på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 721 af 28/5 2020
Autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet – Arbejdstilsynet

Bek. 722 af 28/5 2020
Uddannelsen til fodterapeut – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 723 af 28/5 2020
Outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond – Erhvervsministeriet

Bek. 724 af 28/5 2020
Fri proces – Justitsministeriet

Bek. 685 af 26/5 2020
Delvis genåbning og fortsat delvis suspension af integrationsindsatsen som følge af COVID-19 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 692 af 26/5 2020
Grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 693 af 26/5 2020
Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 694 af 26/5 2020
Momsrefusionsordning for kommuner og regioner – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9306 af 26/5 2020
Midlertidig ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 670 af 25/5 2020
Fravigelse af regler for folkehøjskolers kursusafholdelse som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 – Kulturministeriet

Bek. 666 af 24/5 2020
Lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 684 af 24/5 2020
Forsat delvis suspension af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 665 af 20/5 2020
Anmeldelse af COVID-19 – Sundhedsstyrelsen

Bek. 688 af 20/5 2020
Behandlerfarmaceuters virksomhedsområde – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 640 af 19/5 2020
Økonomiske kompensationsordninger m.v. på børne- og undervisningsområdet som følge af covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 639 af 18/5 2020
Aflysning af visse sygeprøver i sygeprøveterminen i forlængelse af skoleåret 2019/20 som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 629 af 15/5 2020
Dagtilbud og nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Skr. 9283 af 13/5 2020
Nye regler om lempelser af midlertidigt besøgsforbud på sociale tilbud – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 608 af 12/5 2020
Udvidet mulighed for slutlån som følge af covid-19 – Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bek. 598 af 5/5 2020
Midlertidig fravigelse af dele af byggelovgivningen som led i håndtering af COVID-19 med henblik på ibrugtagning af bygninger m.v. til dagtilbud, skoler, institutioner og lignende – Transport- og Boligministeriet

Bek. 616 af 3/5 2020
Tilbudsportalen – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 617 af 3/5 2020
Socialtilsyn – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 544 af 28/4 2020
Udvidede muligheder for studielån som følge af covid-19 – Uddannelses- og Forsningsministeriet

Bek. 501 af 23/4 2020
Aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 373 af 5/4 2020
Mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19) – Kirkeministeriet

Bek. 361 af 4/4 2020
Fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Transport- og Boligministeriet

Bek. 363 af 4/4 2020
Forbud mod landgang for krydstogtskibe m.v. i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 364 af 4/4 2020
Begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 318 af 30/3 2020
Midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens område – Kulturministeriet

Bek. 255 af 21/3 2020
Visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 221 af 17/3 2020
Forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på kriminalforsorgens område – Justitsministeriet

Bek. 223 af 17/3 2020
Fravigelse af privates pligter over for det offentlige på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 225 af 17/3 2020
Fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige på erhvervsministeriets område som følge af foranstaltninger m.v. efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme – Erhvervsministeriet

Bek. 188 af 9/3 2020
Inddrivelse af gæld til det offentlige – Skatteministeriet

Vejl. 10062 af 25/11 2019
Afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 581 af 25/5 2018
Tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1515 af 13/12 2017
Statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) – Uddannelses- og Forskningsministeriet