Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1036 af 10/10 2019
Betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau, herunder om betalinger for ydelsesåret 2019 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1027 af 9/10 2019
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1033 af 9/10 2019
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1034 af 9/10 2019
Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger for perioden fra 1. april 2019 til 1. april 2021 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1014 af 4/10 2019
Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1015 af 4/10 2019
Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1016 af 4/10 2019
Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1017 af 4/10 2019
Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1006 af 2/10 2019
Tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven og lov om aktiv socialpolitik – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1007 af 2/10 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af dagpenge efter barselsloven – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1008 af 2/10 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning af arbejdsløshedsdagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1009 af 2/10 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af fleksydelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1010 af 2/10 2019
Indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af statens voksenuddannelsesstøtte – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9829 af 27/9 2019
Beregning af barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9830 af 27/9 2019
Beregning af sygedagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk. 9832 af 2/9 2019
Ansættelse af og tilsyn med religiøse forkyndere i kriminalforsorgen – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Medd. 9827 af 26/9 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Brev- og besøgskontrol – Rigsadvokaturen

Bek. 988 af 25/9 2019
Gratis influenzavaccination til visse persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 989 af 25/9 2019
Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper – Sundheds- og Ældreministeriet

Skr. af 20/9 2019
Vederlag m.v. samt vejledende satser for lommepenge, arbejdsvederlag, øvrige udgifter m.v. til børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitutioner efter servicelovens § 66 – KL

Vejl. 9804 af 18/9 2019
Regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2020 – Trafik- , Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 953 af 17/9 2019
Opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 972 af 17/9 2019
Opgørelse af den kommunale budgetgaranti – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 973 af 17/9 2019
Efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2018, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2019 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2020 – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 974 af 17/9 2019
Opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2020 – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 975 af 17/9 2019
Opgørelse og afregning af tilskud og bidrag til regionerne for 2020 – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9765 af 11/9 2019
Sygedagpengeperioden og forlængelse – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9761 af 10/9 2019
Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 918 af 3/9 2019
Projektopgaven i folkeskolens 9. klasse – Undervisnings- og Kvaltitetsstyrelsen

Bek. 911 af 30/8 2019
Udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 912 af 30/8 2019
Boligplacering af flygtninge – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 943 af 29/8 2019
Barselsudligning på det private arbejdsmarked – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 889 af 28/8 2019
Finansiering af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen, Tvangsbehandlingsnævnet og Det Psykiatriske Ankenævn – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 885 af 27/8 2019
Kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 898 af 27/8 2019
Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 899 af 27/8 2019
Fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 860 af 26/8 2019
Skolepraktikydelse og skoleydelse til elever i fgu-baseret erhvervsuddannelse – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 867 af 26/8 2019
Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 868 af 26/8 2019
Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer – Social- og Indenrigsministeriet

Bek. 905 af 26/8 2019
Forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 851 af 22/8 2019
Ferieydelse der optjenes fra 1. september 2020 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 852 af 22/8 2019
Ferieydelse der optjenes i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9739 af 22/8 2019
Obligatoriske sprogprøver i grundskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 850 af 20/8 2019
Beregning af satsreguleringsprocenten m.v. – Finansministeriet

Bek. 855 af 20/8 2019
Satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2020 – Finansministeriet

Vejl. 9740 af 20/8 2019
Behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder – Lægemiddelstyrelsen

Bek. 833 af 19/8 2019
Opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 847 af 19/8 2019
Høreapparatbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 848 af 19/8 2019
Forpligtelser for speciallæger i øre-næse-halssygdomme i forbindelse med henvisning til høreapparatbehandling – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 576 af 29/5 2018
Inddrivelse af gæld til det offentlige – Skatteministeriet

Bek. 719 af 13/6 2016
Normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital (garantiorganisation) – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 718 af 13/6 2016
Normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 720 af 13/6 2019
Normalvedtægter for en selvejende almen ungdomsboliginstitution – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 721 af 13/6 2016
Normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 688 af 20/6 2014
Befordring af elever i folkeskolen – Børne- og Undervisningsministeriet

Bek. 478 af 10/5 2013
Autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 241 af 11/3 2010
Gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 49 af 13/1 2010
EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1297 af 15/12 2009
Normalvedtægter for en almen administrationsorganisation – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 1298 af 15/12 2009
Normalvedtægter for en almen administrationsorganisation med indbetalt garantikapital (garantiorganisation) – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen