Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 359 af 4/4 2019
Information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9304 af 4/4 2019
Forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 351 af 3/4 2019
Forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse – Justitsministeriet

Bek. 320 af 29/3 2019
Forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 317 af 27/3 2019
Udlændinges adgang her til landet – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 318 af 27/3 2018
Ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Skr. 9273 af 27/3 2019
Regulering af takster for lægeerklæringer pr. 1. april 2019 til brug for administrationen af lov om arbejdsskadesikring – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 9284 af 27/3 2019
Udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Medd. 9242 af 25/3 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udlændingelovens § 59, § 59 a og § 59 b – Rigsadvokaturen

Cirk. 9241 af 22/3 2019
Regulering for 2019 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9235 af 21/3 2019
Vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner (herunder ved kommunale akutpladser) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 259 af 20/3 2019
Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger i perioden fra den 1. april 2019 til 1. april 2020 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 283 af 20/3 2019
Adoption – Børne- og Socialministeriet

Bek. 284 af 20/3 2019
Forretningsordenen for Adoptionsnævnet – Børne- og Socialministeriet

Bek. 285 af 20/3 2019
Børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Bek. 286 af 20/3 2019
Familieretshuset – Børne- og Socialministeriet

Bek. 287 af 20/3 2019
Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 288 af 20/3 2019
Forretningsordenen for det rådgivende udvalg i Familieretshuset – Børne- og Socialministeriet

Bek. 289 af 20/3 2019
Indgåelse af ægteskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 291 af 20/3 2019
Registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel – Børne- og Socialministeriet

Bek. 292 af 20/3 2019
Retsgenetiske undersøgelser i sager om faderskab og medmoderskab – Børne- og Socialministeriet

Bek. 293 af 20/3 2019
Separation og skilsmisse – Børne- og Socialministeriet

Bek. 296 af 20/3 2019
Forretningsordenen for et adoptionssamråd – Børne- og Socialministeriet

Bek. 297 af 20/3 2019
Anvendelse af underholdspligtforordningen – Børne- og Socialministeriet

Bek. 298 af 20/3 2019
Opkrævning af underholdsbidrag – Børne- og Socialministeriet

Bek. 299 af 20/3 2019
Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9253 af 20/3 2019
Familieretshuset – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9254 af 20/3 2019
Samarbejdet mellem Familieretshuset og kommunerne i familieretlige sager – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9256 af 20/3 2019
Børnesagkyndige undersøgelser – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9257 af 20/3 2019
Anvendelsen af Haagerbørnebeskyttelseskonventionen i sager efter forældreansvarsloven – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9258 af 20/3 2019
Anerkendelse af udenlandsk forældremyndighed – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9259 af 20/3 2019
Behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige udlændinge – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9260 af 20/3 2019
Børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9261 af 20/3 2019
International kompetence i sager om børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9262 af 20/3 2019
Aftaler om børnebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9263 af 20/3 2019
Behandling af ægteskabssager – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9265 af 20/3 2019
Familieretshusets behandling af sager om faderskab og medmoderskab – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9266 af 20/3 2019
Registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9267 af 20/3 2019
Adoption – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9268 af 20/3 2019
Frigivelse af børn til national adoption – Børne- og Socialministeriet

Cirk.skr. 9269 af 20/3 2019
Udenlandske adoptionsafgørelser – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9271 af 20/3 2019
Forkyndelse i sager om børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9274 af 20/3 2019
International kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v. – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9275 af 20/3 2019
Inddrivelse i udlandet af danske krav på børne- og ægtefællebidrag – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9277 af 20/3 2019
International kompetence i sager om separation og skilsmisse – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9279 af 20/3 2019
Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9280 af 20/3 2019
Inddrivelse i Danmark af udenlandske krav på børne- og ægtefællebidrag m.v. – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9291 af 20/3 2019
Separation og skilsmisse – Børne- og Socialministeriet

Bek. 251 af 18/3 2019
Forretningsorden for Ankestyrelsen – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Cirk. 9214 af 15/3 2019
Statsligt, resultatafhængigt tilskud i 2019 til regionernes sundhedsvæsen (Nærhedsfinansiering) – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 237 af 14/3 2019
Det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 250 af 14/3 2019
Obligatorisk brug af ansøgningsskemaer eller digital selvbetjening ved indgivelse af ansøgning til Udlændingestyrelsen – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9202 af 14/3 2019
6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 226 af 11/3 2019
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service – Børne- og Socialministeriet

Bek. 227 af 11/3 2019
Retssikkerhed og administration på det sociale område – Børne- og Socialministeriet

Bek. 219 af 7/3 2019
Udbetaling Danmarks regnskabsføring for de regnskabsmæssige registreringer, som indgår i statsregnskabet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 220 af 7/3 2019
Revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber m.v. – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 221 af 7/3 2019
Regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 260 af 7/3 2019
Behandlerfarmaceuters virksomhedsområde – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 212 af 5/3 2019
Forretningsorden for børn og unge-udvalgene – Børne- og Socialministeriet

Skr. 9195 af 4/3 2019
Kommunale beredskaber til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge (servicelovens § 19, stk. 4) – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 9165 af 1/3 2019
Regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9166 af 1/3 2019
Satser m.v. 2019 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Medd. 9168 af 1/3 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Behandling af sager om overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligten – Rigsadvokaturen

Skr. 9164 af 28/2 2019
Orientering om offentliggørelse af Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier – Børne- og Socialministeriet

Bek. 185 af 27/2 2019
En certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 191 af 27/2 2019
Institutioner for forberedende grunduddannelses benyttelse af Statens IT's levering af basale it-driftsløsninger – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 211 af 27/2 2019
Adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser – Forsknings- og Uddannelsesstyrelsen

Vejl. 9157 af 27/2 2019
Udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 181 af 26/2 2019
Udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning (udsættelses- og benådningsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 182 af 26/2 2019
Udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Bek. 183 af 26/2 2019
Iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Vejl. 9142 af 26/2 2019
Indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1597 af 14/12 2018
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1360 af 28/11 2018
Udlejning af almene boliger m.v. – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Bek. 1273 af 12/11 2018
Tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. – Institutions- og Uddannelsesstøttestyrelsen

Bek. 982 af 28/6 2018
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet – Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Bek. 576 af 29/5 2018
Inddrivelse af gæld til det offentlige – Skatteministeriet

Bek. 1018 af 23/8 2017
Fremtidsfuldmagter – Justitsministeriet

Bek. 200 af 27/2 2017
Løsladelse med henblik på straksudsendelse (straksudsendelsesbekendtgørelsen) – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 837 af 6/7 2015
Åben uddannelse på videregående niveau – Institutions- og Uddannelsesstøttestyrelsen

Bek. 834 af 27/6 2014
Kosmetisk behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9007 af 7/1 2014
Særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1444 af 13/12 2013
Værgemål – Justitsministeriet

Bek. 478 af 10/5 2013
Autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 97 af 9/2 2011
Autorisation af tandlæger, der er statsborgere i og/ eller uddannet i lande udenfor EU/EØS – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1372 af 9/12 2010
Autorisation af læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande udenfor EU/EØS  – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9021 af 29/1 2009
Bekendtgørelse om opkrævning af underholdsbidrag – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1601 af 21/12 2007
Hjemmesygepleje – Sundheds- og Ældreministeriet