Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/1 2014.

Bek. 1036 af 10/10 2019
Betalinger for færdigbehandlede patienter, indlagte på hospice og genoptræning på specialiseret niveau, herunder om betalinger for ydelsesåret 2019 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1180 af 25/11 2019
En aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1181 af 25/11 2019
Den regionale uddannelsespulje – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10062 af 25/11 2019
Afsætning af produktion i forbindelse med kommunernes særligt tilrettelagte projekter for ledige – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1138 af 19/11 2019
Regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 10031 af 18/11 2019
Regulering for 2020 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1129 af 15/11 2019
Regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser – Justitsministeriet

Bek. 1130 af 15/11 2019
Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar – Justitsministeriet

Bek. 1131 af 15/11 2019
Takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. – Justitsministeriet

Vejl. 10025 af 15/11 2019
Regulering pr. 1. januar 2020 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10026 af 15/11 2019
Satser m.v. 2020 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1127 af 14/11 2019
Størrelsen pr. 1. januar 2020 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter – Lønmodtagernes Garantifond

Bek. 1128 af 14/11 2019
Folkeskolens prøver – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1106 af 11/11 2019
Opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2020 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1140 af 10/11 2019
Høreapparatbehandling – Sundheds- og Ældrministeriet

Bek. 1104 af 8/11 2019
Opgaver og ansvar for behandlingen af personoplysninger i det fælles datagrundlag for unges uddannelse og beskæftigelse – It- og Læringsstyrelsen

Bek. 1096 af 4/11 2019
Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 9957 af 4/11 2019
Regulering for 2020 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9956 af 1/11 2019
Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2020 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1087 af 31/10 2019
Måling af elevers trivsel i erhvervsuddannelser – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Cirk.skr. 9954 af 31/10 2019
Regulering for 2020 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1072 af 29/10 2019
Feriehindringer – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 9933 af 29/10 2019
Regulering for 2020 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9926 af 29/10 2019
Regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2020 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9927 af 29/10 2019
Beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2020 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9928 af 29/10 2019
Regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2020 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9929 af 29/10 2019
Regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2020 i friplejeboliger – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9930 af 29/10 2019
Regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2020 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9932 af 29/10 2019
Regulering for 2020 af begravelseshjælp efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Vejl. 9934 af 29/10 2019
Genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 9935 af 29/10 2019
Fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1075 af 27/10 2019
Anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1076 af 27/10 2019
Forretningsorden for Det Psykiatriske Ankenævn – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1077 af 27/10 2019
Forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1078 af 27/10 2019
Patientrådgivere – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1079 af 27/10 2019
Tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1080 af 27/10 2019
Underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1081 af 27/10 2019
Åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer og ejendele, kropsvisitation og anvendelse af kropsscannere og narkohunde m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 9994 af 27/10 2019
Regulering for 2020 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Medd. 9925 af 25/10 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Udlændingelovens § 59, § 59 a og § 59 b – Rigsadvokaturen

Bek. 1063 af 24/10 2019
Elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen – Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsen

Bek. 1094 af 22/10 2019
Dataindberetninger på socialområdet – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9898 af 17/10 2019
Registrering af og underretning om offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. (RBT-vejledningen) – Patientsikkerhedsstyrelsen

Skr. 9895 af 16/10 2019
Regulering af takster for lægeerklæringer pr. 1. april og 1. oktober 2019 til brug for administrationen af lov om arbejdsskadesikring – Arbejdstilsynet

Vejl. 9899 af 16/10 2019
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Sundhedsstyrelsen

Bek. 1051 af 15/10 2019
Kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. – Social- og Indenrigsministeriet

Cirk. 9916 af 15/10 2019
Budget- og regnskabssystem for kommuner – Social- og Indenrigsministeriet

Vejl. 9921 af 15/10 2019
Omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2020 – Arbejdstilsynet

Bek. 1041 af 11/10 2019
Forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1043 af 11/10 2019
Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1044 af 11/10 2019
Lønmodtagernes Garantifond – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1040 af 10/10 2019
Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1027 af 9/10 2019
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2020 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1033 af 9/10 2019
Opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1034 af 9/10 2019
Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet og om aconto-betalinger for perioden fra 1. april 2019 til 1. april 2021 – Sundheds- og Ældreministeriet

Medd. 9923 af 29/4 2019
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Psykisk afvigende kriminelle – Rigsadvokaturen

Bek. 1767 af 27/12 2018
Kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1597 af 14/12 2018
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen