Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 1455 af 7/12 2017
Forsøg på beskæftigelsesområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10204 af 7/12 2017
Satser m.v. 2018 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1438 af 6/12 2017
Voksenansvar for anbragte børn og unge – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1414 af 5/12 2017
Regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1394 af 4/12 2017
Erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1395 af 4/12 2017
Lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet – Patientsikkerhedsstyrelsen

Bek. 1396 af 4/12 2017
Tvangsprotokoller ved beslutninger og anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile – Patientsikkerhedsstyrelsen

Cirk.skr. 10200 af 4/12 2017
Regulering for 2018 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1370 af 1/12 2017
Pligt til indberetning og videregivelse af indberettede oplysninger om beslutninger om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1371 af 1/12 2017
Politiets opgaver i forbindelse med tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1382 af 1/12 2017
Fastsættelse af bidrag for 2018 fra private arbejdsgivere til finansiering af ATP-bidraget for modtagere af forskellige arbejdsmarkedsydelser – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1383 af 1/12 2017
Fastsættelse af bidrag for 2018 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1405 af 1/12 2017
Registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 10202 af 1/12 2017
Registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 10167 af 30/11 2017
Ret til orlov og dagpenge ved barsel – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1309 af 29/11 2017
Indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1344 af 28/11 2017
Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2018 i Arbejdsmarkedets Tillægspension – Beskæftigelsesministeriet

Cirk.skr. 10163 af 28/11 2017
Regulering for 2018 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 10164 af 28/11 2017
Regulering for 2018 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1237 af 27/11 2017
Takster for administration pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1255 af 24/11 2017
Frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Cirk.skr. 10158 af 24/11 2017
Regulering for 2018 af begravelseshjælp efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 10195 af 24/11 2017
Regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2018 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 10196 af 24/11 2017
Beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2018 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 10197 af 24/11 2017
Regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2018 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 10198 af 24/11 2017
Regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2018 i friplejeboliger – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 10199 af 24/11 2017
Regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2018 efter serviceloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1224 af 23/11 2017
Regnskaber m.v. for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring – Beskæftigelsesministeriet

Vejl. 10157 af 23/11 2017
Regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1223 af 22/11 2017
Udlejning af almene boliger m.v. – Trafik-, Bygge- og Boligministeriet

Bek. 1233 af 22/11 2017
Regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar - Justitsministeriet

Bek. 1254 af 22/11 2017
Regulering af beløb i henhold til arveloven – Justitsministeriet

Bek. 1289 af 22/11 2017
Dataindberetninger på socialområdet – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1217 af 21/11 2017
Flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2018 – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 10138 af 21/11 2017
Regulering pr. 1. januar 2018 af satser efter integrationsloven, repatrieringsloven, lov om integrationsgrunduddannelse og af satser for integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bek. 1218 af 20/11 2017
Fordeling af administrationsbidrag og tab vedrørende ydelser og tilskud på sagsområder, som er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1252 af 20/11 2017
Støtte til køb af bil efter serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Vejl. 10134 af 17/11 2017
Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1203 af 16/11 2017
Obligatorisk digital kommunikation til Arbejdstilsynet – Arbejdstilsynet

Bek. 1206 af 15/11 2017
Takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v. – Justitsministeriet

Bek. 1225 af 15/11 2017
Et autorisationsregister og offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på psykologområdet – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1231 af 13/11 2017
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1244 af 13/11 2017
Egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1245 af 13/11 2017
Tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1246 af 13/11 2017
Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1247 af 13/11 2017
Hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1248 af 13/11 2017
Nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1249 af 13/11 2017
Retssikkerhed og administration på det sociale område – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1250 af 13/11 2017
Revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1251 af 13/11 2017
Socialtilsyn – Børne- og Socialministeriet

Skr. 10137 af 10/11 2017
Samspillet mellem regler om partsrepræsentation og værgemål og sagsbehandlingsregler ved behandling af sager på socialområdet – Børne- og Socialministeriet

Bek. 1199 af 9/11 2017
Størrelsen pr. 1. januar 2018 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter – Lønmodtagernes Garantifond

Bek. 1182 af 3/11 2017
Beregning af og fradrag i fleksløntilskud – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10048 af 3/11 2017
Regulering pr. 1. januar 2018 af satser på Beskæftigelsesministeriets område – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 10036 af 1/11 2017
Regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde Teknisk vejledning – Arbejdstilsynet

Bek. 1156 af 30/10 2017
Omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2018 – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1157 af 30/10 2017
Regulering pr. 1. januar 2018 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade – Beskæftigelsesministeriet

Bek. 1153 af 27/10 2017
Indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Skr. 10002 af 27/10 2017
Skrivelse til arbejdsløshedskasserne om retningslinjer for tilrettelæggelse af kontrollen ved brug af data fra FerieKonto, fra og med 2. halvår 2017 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Vejl. 9999 af 25/10 2017
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. – Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vejl. 9998 af 23/10 2017
Dagpenge ved sygdom til EF-Forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og gennemførelsesforordning nr. 987/2009 – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1136 af 18/10 2017
Brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bek. 1137 af 18/10 2017
Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen – Økonomi- og Indenrigsministeriet

Cirk.skr. 10092 af 18/10 2017
Regulering pr. 1. januar 2018 om visse vederlag og beløb i bekendtgørelse nr. 1075 af 11. december 2003 om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelse) med senere ændringer – Civilstyrelsen

Bek. 300 af 29/3 2017
Inddrivelse af gæld til det offentlige – Skatteministeriet

Bek. 293 af 27/3 2017
Ret til sygehusbehandling m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 170 af 5/2 2017
Regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1496 af 1/12 2016
Lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker og af mandlige omskæringer udført uden for sygehuse og klinikker – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1297 af 9/11 2016
En aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 548 af 24/4 2015
FerieKonto – Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsen

Bek. 1363 af 19/12 2008
Gældssanering – Justitsministeriet

Bek. 1387 af 12/12 2006
Betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service – Børne- og Socialministeriet