Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 363 af 30/3 2023.

I medfør af § 9 i, stk. 7 og 13, § 9 n, stk. 4, § 12 og § 15, stk. 2, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1205 af 25. august 2022, som ændret ved lov nr. 333 af 28. marts 2023, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Uddannelser og kurser, som kan danne grundlag for opholdstilladelse

§ 1. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1, med henblik på at deltage i en videregående uddannelse på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution kan gives, når uddannelsen er godkendt af en statslig myndighed, og

1) deltagelsen i uddannelsen er tilrettelagt af et ministerium eller den pågældende uddannelsesinstitution, eller

2) deltagelsen i uddannelsen er et led i en af udlændingen allerede påbegyndt videregående uddannelse i hjemlandet eller et andet land, hvor den pågældende har fast ophold.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1, med henblik på at deltage i en videregående uddannelse, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at den pågældende uddannelse vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt kvalitetsniveau, og

1) deltagelsen i uddannelsen er tilrettelagt af den pågældende uddannelsesinstitution, eller

2) deltagelsen i uddannelsen er et led i en af udlændingen allerede påbegyndt videregående uddannelse i hjemlandet eller et andet land, hvor den pågældende har fast ophold.

Stk. 3. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 2, med henblik på at deltage i en ph.d.-uddannelse her i landet kan gives, når

1) udlændingen er indskrevet på et dansk universitet og aflønnes af universitetet eller en virksomhed med tilknytning til udlændingens ph.d.-uddannelse, eller

2) udlændingen er indskrevet på et dansk universitet uden at være aflønnet af universitetet eller en virksomhed i Danmark.

Stk. 4. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 3, med henblik på at opnå autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske i Danmark kan gives, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed forinden har vurderet, at udlændingens grunduddannelse er egnet til, at udlændingen kan gennemføre den nødvendige faglige afprøvning og sproglige opkvalificering med henblik på at opnå dansk autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske.

Stk. 5. En institution, der udbyder undervisning, sidestilles i henhold til denne bekendtgørelse med en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution, jf. stk. 1, eller en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, jf. stk. 2, hvis Uddannelses- og Forskningsministeriet har udpeget minimum et medlem af institutionens bestyrelse.

§ 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1, kan gives med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, eller § 1, stk. 2, nr. 1, når

1) adgangskurset er specifikt knyttet til den videregående uddannelse,

2) udlændingen er optaget på den videregående uddannelse, som adgangskurset er knyttet til,

3) Uddannelses- og Forskningsministeriet har fastsat, at deltagelse i kurset er et adgangskrav for at følge den videregående uddannelse, og

4) adgangskurset har en varighed af højst et år.

§ 3. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1, med henblik på at deltage i et kursus på en folkehøjskole eller lignende, som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, hvis skolens forstander erklærer på tro og love, at det kursus, som udlændingen skal følge, agtes afholdt således, at det vil udløse statstilskud i henhold til lov om folkehøjskoler eller lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1, med henblik på at deltage i et kursus på en folkehøjskole eller lignende, som skolens forstander ikke erklærer agtes gennemført med statstilskud, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at det pågældende kursus vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt kvalitetsniveau.

Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 er betinget af, at udlændingen har betalt det af skolen påkrævede deltagergebyr for kurset.

§ 4. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1, med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse eller grundskoleuddannelse kan gives, hvis uddannelsen er godkendt af en statslig myndighed. Opholdstilladelse efter 1. pkt. kan ikke gives med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse, der består af et grundforløb af en erhvervsuddannelse, medmindre deltagelsen sker som led i en international samarbejds- eller udvekslingsaftale m.v.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1, med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse eller grundskoleuddannelse, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at den pågældende uddannelse vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt kvalitetsniveau.

Stk. 3. Opholdstilladelse med henblik på at deltage i et år af en gymnasial uddannelse er betinget af, at

1) uddannelsesopholdet er arrangeret af en udvekslingsorganisation,

2) der er tale om fortsættelse af et i udlandet allerede etableret uddannelsesforløb, eller

3) udlændingen udtrykkeligt kun søger om tilladelse til at følge det første år af uddannelsen, og det er dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at den pågældende efter opholdet i Danmark har til hensigt at fortsætte uddannelsen i udlandet.

§ 5. En udlænding, der meddeles opholdstilladelse efter § 1 med henblik på at deltage i og afslutte en videregående uddannelse her i landet, meddeles samtidig opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold for højst 6 måneder efter udlændingelovens § 9 i, stk. 12, jf. § 9 i, stk. 1, med henblik på at søge beskæftigelse her i landet efter afslutning af uddannelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En udlænding, der meddeles eller er meddelt opholdstilladelse efter § 1 med henblik på at deltage i og afslutte en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse, kan meddeles opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold for højst 3 år efter udlændingelovens § 9 i, stk. 12, jf. § 9 i, stk. 1 eller 2, med henblik på at søge beskæftigelse efter afslutning af den uddannelse, der har dannet grundlag for opholdstilladelsen efter § 1. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for en udlænding, der meddeles eller er meddelt opholdstilladelse efter § 1 med henblik på at deltage i fællesuddannelsen Erasmus Mundus, Erasmus+ eller Nordic Master, og som har mulighed for at afslutte uddannelsen her i landet.

Til toppen

Kapitel 2 – Øvrige betingelser for meddelelse af opholdstilladelse

§ 6. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 1-3, samt §§ 2-4 er betinget af, at udlændingen godtgør at være optaget på den uddannelse eller det kursus, der søges opholdstilladelse til. Medmindre særlige grunde taler herimod, skal Styrelsen for International Rekruttering og Integration forud for meddelelse af opholdstilladelse efter § 1, stk. 1-3, samt §§ 2-4 anmode uddannelsesinstitutionen om at bekræfte, at udlændingen er optaget på den uddannelse eller det kursus, der søges opholdstilladelse til under de omstændigheder, der er angivet i ansøgningen, herunder i den af udlændingen fremlagte dokumentation for studieoptagelse. Indhentelse af oplysninger efter 2. pkt. skal ske på baggrund af samtykke fra udlændingen.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 1-3, samt §§ 2-4 er betinget af, at udlændingen er studieaktiv i relation til det kursus eller den uddannelse, som danner grundlag for udlændingens opholdstilladelse.

§ 7. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, samt §§ 2-5 er betinget af, at udlændingens forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, samt §§ 2-4 er betinget af, at udlændingen dokumenterer, at vedkommendes forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende. Dokumentationskravet kan opfyldes ved, at udlændingen fremviser en udskrift fra en bankkonto i eget navn med et indestående, der svarer til det månedlige SU stipendium med udeboendesats i den periode, der søges opholdstilladelse til, dog maksimalt svarende til 12 måneder. 1. og 2. pkt. gælder dog ikke, hvis udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 1, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, og udlændingen har betalt den påkrævede studieafgift for uddannelsen, og den af udlændingen erlagte studieafgift mindst udgør betaling for første semester af uddannelsen.

Stk. 3. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 4, er betinget af, at udlændingen dokumenterer, at vedkommendes forsørgelse er sikret gennem egne midler. Dokumentationskravet opfyldes ved, at udlændingen fremviser en udskrift fra en bankkonto i eget navn med et indestående, der svarer til starthjælpssatsen i 2012, jf. stk. 4-5.

Stk. 4. Er udlændingen under 25 år og indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter § 1, stk. 4, skal udlændingen dokumentere at råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for udeboende under 25 år i et år.

Stk. 5. Er udlændingen 25 år eller ældre og indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter § 1, stk. 4, skal udlændingen dokumentere at råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for enlige, der er fyldt 25 år, i et år.

§ 8. For udlændinge under 18 år er opholdstilladelse efter § 1, stk. 1-3, samt §§ 2-4 betinget af, at den pågældende uddannelsesinstitution afgiver erklæring om at ville være behjælpelig med at sikre barnet et forsvarligt ophold her i landet for varigheden af tilladelsen.

Stk. 2. For udlændinge under 18 år er opholdstilladelse efter § 1, stk. 1-3, samt §§ 2-4 betinget af, at forældremyndighedens indehaver giver samtykke til barnets ophold her i landet.

Til toppen

Kapitel 3 – Formodningsafslag

§ 9. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 1-3, samt §§ 2-4 kan ikke gives, hvis der er en vis formodning for, at udlændingens intention ikke er at studere i Danmark. Ved vurderingen heraf kan der blandt andet indgå oplysninger om

1) udlændingens uddannelsesmæssige baggrund og sprogkundskaber, herunder om udlændingen besidder de forudsætninger, der må anses for nødvendige og sædvanlige for at kunne følge det uddannelsesforløb, der danner grundlag for ansøgningen om opholdstilladelse, og for i øvrigt at kunne begå sig i det danske samfund under det ønskede ophold, og om det ønskede ophold har en naturlig sammenhæng med udlændingens hidtidige uddannelse,

2) udlændingens tidligere ansøgninger om ophold i Danmark eller i det øvrige Schengen-område, herunder navnlig ansøgninger om asyl eller ansøgninger om familiesammenføring med herboende personer,

3) hvorvidt udlændingen tidligere har haft opholdstilladelse som studerende i Danmark eller i det øvrige Schengen-område, herunder om udlændingen har gennemført det eller de tidligere uddannelsesforløb,

4) hvorvidt udlændingen tidligere har fået inddraget en studieopholdstilladelse, jf. udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 14, eller fået afslag på en ansøgning om forlængelse, og

5) den uddannelsesinstitution, der søges om ophold ved, herunder om der tidligere har været problemer med opholdstilladelser givet til udenlandske studerende på den pågældende uddannelsesinstitution, fordi en betydelig andel af uddannelsesinstitutionens udenlandske elever er forsvundet eller på anden måde har misbrugt opholdstilladelsen, eller uddannelsesinstitutionen har rekrutteringsmetoder og lempelige optagelseskrav for udenlandske studerende, som kan tiltrække ansøgere, hvis hensigt reelt ikke er at studere i Danmark.

Til toppen

Kapitel 4 – Medfølgende familiemedlemmer

§ 10. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 n, stk. 1, til en udlænding, som har familiemæssig tilknytning til en udlænding med tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 1, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, og stk. 4, og § 2, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og stk. 3 (hovedpersonen), er betinget af, at

1) familien bor på fælles bopæl i Danmark,

2) udlændingen ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, og

3) hovedpersonen dokumenterer at kunne forsørge udlændingen.

Stk. 2. Hvis hovedpersonen har opholdstilladelse efter § 1, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, kan dokumentationskravet i stk. 1, nr. 3, opfyldes ved, at hovedpersonen fremviser en udskrift fra en bankkonto i hovedpersonens navn med et indestående, der svarer til det månedlige SU stipendium med udeboendesats i den periode, der søges opholdstilladelse til, dog maksimalt svarende til 12 måneder.

Stk. 3. Hvis hovedpersonen har opholdstilladelse efter § 1, stk. 4, opfyldes dokumentationskravet i stk. 1, nr. 3 ved, at hovedpersonen fremviser en udskrift fra en bankkonto i hovedpersonens navn med et indestående, der svarer til starthjælpssatsen i 2012, jf. stk. 4-7.

Stk. 4. Indgiver medfølgende familie til en hovedperson, som er nævnt i § 7, stk. 4, ansøgning om opholdstilladelse skal hovedpersonen dokumentere følgende:

1) At råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for udeboende under 25 år i et år, hvis den medfølgende familie er en ægtefælle eller fast samlever.

2) At råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen for 2012 for udeboende under 25 i et år og starthjælpssatsen i 2012 for gifte og samlevende forældre i et år, hvis den medfølgende familie er en ægtefælle eller fast samlever og et mindreårigt barn. Satsen for gifte og samlevende forældre skal ikke betales for flere end to mindreårige børn.

3) At råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for enlige forældre i et år, hvis den medfølgende familie er et mindreårigt barn. Satsen skal ikke betales for flere end to mindreårige børn.

Stk. 5. Indgiver medfølgende familie til en hovedperson, som er nævnt i § 7, stk. 5, ansøgning om opholdstilladelse, skal hovedpersonen dokumentere følgende:

1) At råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for gifte og samlevende personer, der er fyldt 25 år, i et år, hvis den medfølgende familie er en ægtefælle eller fast samlever.

2) At råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for gifte og samlevende personer, der er fyldt 25 år, i et år og starthjælpssatsen i 2012 for gifte og samlevende forældre i et år, hvis den medfølgende familie er en ægtefælle eller fast samlever og et mindreårigt barn. Satsen for gifte og samlevende forældre skal ikke betales for flere end to mindreårige børn.

3) At råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for enlige forældre i et år, hvis den medfølgende familie er et mindreårigt barn. Satsen skal ikke betales for flere end to mindreårige børn.

Stk. 6. Indgiver medfølgende familie til en hovedperson, som er nævnt i § 7, stk. 4 og 5, og som er enlig forælder, ansøgning om opholdstilladelse skal hovedpersonen dokumentere at råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for enlige forældre i et år, hvis den medfølgende familie er familiemedlemmer, som ikke er nævnt i stk. 4 og 5.

Stk. 7. Indgiver medfølgende familie til en hovedperson, som er nævnt i § 7, stk. 4 og 5, og som er gift eller samlevende, ansøgning om opholdstilladelse skal hovedpersonen dokumentere at råde over midler, der svarer til starthjælpssatsen i 2012 for gifte og samlevende forældre i et år, hvis den medfølgende familie er familiemedlemmer, som ikke er nævnt i stk. 4 og 5.

Til toppen

Kapitel 5 – Varigheden af opholdstilladelsen og forlængelse heraf

§ 11. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den pågældende uddannelse. Studerende på fællesuddannelserne Erasmus Mundus, Erasmus+ og Nordic Master gives ved første ansøgning om opholdstilladelse i Danmark en tilladelse, der er gyldig for den normerede længde af uddannelsen, uanset om efterfølgende dele af uddannelsen foregår uden for landets grænser. Opholdstilladelse efter 2. pkt., kan tidligst meddeles med gyldighed for en måned, før uddannelsen i Danmark påbegyndes.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, nr. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den del af den pågældende uddannelse, som udlændingen skal følge.

Stk. 3. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 2, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den pågældende uddannelse. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Stk. 4. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 2, nr. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den del af den pågældende uddannelse, som udlændingen skal følge. Opholdstilladelse kan højst gives for to år og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Stk. 5. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 3, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst den normerede længde af den pågældende uddannelse eller den normerede længde af den del af den pågældende uddannelse, som udlændingen skal følge.

Stk. 6. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, nr. 1, kan forlænges i yderligere et år, hvis udlændingen er studieaktiv og ikke forsinket med mere end et år i forhold til den normerede studietid.

Stk. 7. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 1, nr. 2, kan forlænges i yderligere et år til højst to år, hvis udlændingen er studieaktiv og ikke forsinket med mere end et år i forhold til den normerede studietid.

Stk. 8. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 2, nr. 1, kan forlænges i yderligere et år, hvis udlændingen er studieaktiv og ikke forsinket med mere end et år i forhold til den normerede studietid. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Stk. 9. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 2, nr. 2, kan forlænges i yderligere et år til højst to år, hvis udlændingen er studieaktiv og ikke forsinket med mere end et år i forhold til den normerede studietid. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Stk. 10. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 3, kan forlænges i yderligere to år, hvis udlændingen er studieaktiv og ikke forsinket med mere end to år i forhold til den normerede studietid.

Stk. 11. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 4, med henblik på at opnå dansk autorisation som læge eller tandlæge gives med henblik på midlertidigt ophold for 3 år med mulighed for forlængelse i 2 år, hvis udlændingen har bestået det sprogkrav, som er nødvendigt for at opnå dansk autorisation.

Stk. 12. Opholdstilladelse efter § 1, stk. 4, med henblik på at opnå dansk autorisation som sygeplejerske gives med henblik på midlertidigt ophold for 3 år. Opholdstilladelsen kan ikke forlænges med mindre særlige omstændigheder taler derfor.

Stk. 13. Opholdstilladelse efter § 5, stk. 2, jf. § 1, kan forlænges for en periode på op til 3 år fra tidspunktet for afslutningen af udlændingens uddannelse. Kan opholdstilladelsen efter § 1 ikke forlænges yderligere, jf. stk. 6 eller 10, kan opholdstilladelse efter § 5, stk. 2, dog maksimalt forlænges for en periode svarende til 3 år fra udløbet af opholdstilladelsen efter § 1.

§ 12. Opholdstilladelse efter § 2 med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende adgangskursus.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter § 2 med henblik på deltagelse i et adgangsgivende kursus i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende adgangskursus, dog højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om den videregående uddannelse.

§ 13. Opholdstilladelse efter § 3, stk. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende kursus, dog for højst 18 måneder.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter § 3, stk. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst varigheden af det pågældende kursus, dog for højst 18 måneder og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

§ 14. Opholdstilladelse efter § 4, stk. 1, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst et år.

Stk. 2. Opholdstilladelse efter § 4, stk. 2, gives med henblik på midlertidigt ophold for højst et år og højst indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan en opholdstilladelse, der er givet efter § 4, stk. 1, forlænges i højst yderligere et år.

Stk. 4. I særlige tilfælde kan en opholdstilladelse, der er givet efter § 4, stk. 2, forlænges i højst yderligere et år. Opholdstilladelse kan højst gives indtil udløbet af gyldigheden af den foreliggende vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut.

§ 15. Opholdstilladelse efter § 10, stk. 1, gives højst indtil udløbet af det tidsrum, hvor udlændingen med opholdstilladelse efter § 1, stk. 1 og 2 og stk. 3, nr. 2, og stk. 4, og § 2, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og stk. 3, har opholdstilladelse, dog højst for 4 år og efter 8 år for højst 5 år ad gangen, hvis udlændingen har tidsubegrænset opholdstilladelse.

Stk. 2. Opholdstilladelse til efter udlændingelovens § 9 n, stk. 1, som følge af familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 1, stk. 3, nr. 1, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 2, nr. 1, gives højst indtil udløbet af det tidsrum, hvor udlændingen har opholdstilladelse, dog højst for 4 år og efter 8 år for højst 5 år ad gangen, hvis udlændingen har tidsubegrænset opholdstilladelse.

Til toppen

Kapitel 6 – Meddelelse af arbejdstilladelse

§ 16. Arbejdstilladelse gives til udlændinge med opholdstilladelse efter § 1, stk. 1-3, § 2 eller § 5, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 1, 2 og 12, til beskæftigelse ved deltidsarbejde i indtil 20 timer ugentlig. Det ugentlige timetal opgøres som et gennemsnitligt ugentligt timetal pr. kalendermåned. Arbejdstilladelse gives endvidere til de udlændinge, der er nævnt i § 1, stk. 1-3, § 2 og 5, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 1, 2 og 12, med ret til beskæftigelse på fuld tid i månederne juni, juli og august. 1.-3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 3, hvis udlændingen deltager i en ph.d.-uddannelse.

Stk. 2. Arbejdstilladelse kan efter ansøgning gives til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 5, stk. 2, når udlændingen har afsluttet en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse. Arbejdstilladelsen giver ret til at arbejde uden begrænsning.

Stk. 3. Er udlændingen optaget på en uddannelse, der indebærer et obligatorisk praktikophold, gives en ikke-stedfæstet arbejdstilladelse med henblik på fuldtidsarbejde i perioder med obligatoriske praktikophold.

Stk. 4. Medmindre særlige grunde taler herfor, kan der ikke gives arbejdstilladelse til udlændinge med opholdstilladelse efter §§ 3-4, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 1.

Til toppen

Kapitel 7 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. april 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 588 af 7. maj 2019 om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på udlændinge, der har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse som studerende før den 1. januar 2015. For udlændinge, der har ansøgt om opholdstilladelse som studerende før den 1. januar 2015, finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. § 1, stk. 5, finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden den 1. januar 2022 har indgivet ansøgning om opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 5. § 16, stk. 3, finder anvendelse på afgørelser truffet efter den 1. januar 2015, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter § 1, stk. 1 eller 2, eller §§ 2 eller 5.

Til toppen

Bilag 1 – Bilagsvejledning

Bilag 2 og 3 indeholder vejledende lister over videregående uddannelsestyper, videregående kunstneriske uddannelser, ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser og grundskole uddannelser, de er godkendt af en statslig myndighed. Listerne er ikke udtømmende. Der kan således være uddannelsestyper eller uddannelser, der er godkendt af en statslig myndighed, men som (endnu) ikke fremgår af bilagene. En uddannelsestype eller uddannelse, der ikke fremgår af bilagene, vil således eventuelt kunne danne grundlag for opholdstilladelse. Det bemærkes, at opholdstilladelse bl.a. forudsætter, at betingelserne i denne bekendtgørelse er opfyldt. Det forhold, at den uddannelsestype eller uddannelse fremgår af bilagene, er således ikke det samme som, at optagelse på uddannelsestypen eller uddannelsen kan danne grundlag for opholdstilladelse. Det bemærkes endvidere, at bilagene løbende vil blive opdateret og justeret. Listerne vil være at finde på www.nyidanmark.dk.

Til toppen

Bilag 2 - Vejledende liste over videregående uddannelsestyper og -institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort

 

 

 

A. Uddannelsestyper

 

 

 

Følgende typer af videregående uddannelser, der udbydes af den af de institutioner, som er anført under punkt B, er godkendt af en statslig myndighed:

 

- Erhvervsakademiuddannelser

 

- Professionsbacheloruddannelser

 

- Bacheloruddannelser

 

- Kandidatuddannelser

 

- Kunstneriske bacheloruddannelser

 

- Kunstneriske kandidatuddannelser samt

 

- følgende enkeltuddannelser:

 

- Uddannelsen til Sætterskipper

 

- Uddannelsen til Skibsfører

 

- Uddannelsen til Fiskerskipper 1. grad

 

- Uddannelsen til Skibsmakinist

 

- Uddannelsen til Farmakonom

 

- Uddannelsen til Fiskeriteknolog

 

- Uddannelsen til Klinisk tandtekniker

 

 

B. Offentlige uddannelsesinstitutioner, der udbyder videregående uddannelse

 

De under punkt A oplistede uddannelsestyper er godkendt til udbud på en eller flere nedenstående offentlige anerkendte uddannelsesinstitutioner.

 

- Erhvervsakademi Sjælland

 

- Københavns Erhvervsakademi (KEA)

 

- Erhvervsakademiet Copenhagen Business

 

- Erhvervsakademiet Lillebælt

 

- Erhvervsakademi Kolding

 

- Erhvervsakademi Sydvest

 

- Erhvervsakademi Midtvest

 

- Erhvervsakademi Aarhus

 

- Erhvervsakademi Dania

 

- Professionshøjskolen UCC

 

- Professionshøjskolen Metropol

 

- Professionshøjskolen University College

 

Sjælland

 

- Professionshøjskolen University College

 

Lillebælt

 

- Professionshøjskolen University College

 

Syddanmark

 

- Professionshøjskolen VIA University College

 

- Professionshøjskolen University College Nordjylland

 

- Danmarks Medie og Journalist Højskole

 

- Skagen Skipperskole

 

- Marstal Navigationsskole

 

- Fredericia Maskinmesterskole

 

- Aarhus Maskinmesterskole

 

- Maskinmesterskolen København

 

- MARTEC

 

- SIMAC

 

- Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for

 

Arkitektur, Design og Konservering

 

- Arkitektskolen i Aarhus

 

- Designskolen Kolding

 

- Københavns Universitet

 

- Syddansk Universitet

 

- Roskilde Universitet

 

- Aalborg Universitet

 

- Aarhus Universitet

 

- Danmarks Tekniske Universitet

 

- Copenhagen Business School - Handelshøjskolen

 

- IT-Universitetet i København

 

 

Vejledende liste over videregående uddannelsestyper og -institutioner under Kulturministeriets ressort

 

 

 

Uddannelsen

 

 

Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

 

 

Konservatorieuddannelserne

 

(Bachelor-, kandidat-, master-, diplom- og 2-årige solistuddannelser)

 

 

Det Jyske Musikkonservatorium

 

Det Kongelige Dansk Musikkonservatorium

 

Rytmisk Musik konservatorium

 

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiller skole

 

 

Scenekunkstuddannelserne

 

(Skuespiller, Instruktør, Sceneograf, Teatertekniker, Dramatiker, Producer, Danser, Danseformidler, Koreograf, Musicalperformer, Nycirkusatist)

 

 

Statens Scenekunstskole

 

Skuespillerskolen i Odense

 

Skuespillerskolen i Århus

 

Det Danske Musikcalakademi

 

Akademiet for Moderne Cirkus

 

 

Uddannelse af 5 års varighed op kunstakademierne

 

 

Det Fynske Kunstakademi

 

Det Jyske Kunstakademi

 

 

Uddannelser inden for film-, tv- og videoproduktion samt animation

 

(Filminstruktør, Filmklipper, Filmfotograf, Filmproducer, Filmtonemester, Producer, Manuskriptuddannelsen, Computerspilsuddannelsen, Animationsuddannelsen, Tv-tilrettelægger og Tv-studieproducer)

 

 

Den Danske Filmskole

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 3 – Vejledende liste over grund- og ungdomsuddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed


 

 

Uddannelsen

 

 

Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

 

 

Grundskolen (børnehaveklasse og 1.-9. klasse) samt 10. klasse

 

 

Folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, frie grundskoler og efterskoler.

 

 

Almen voksenuddannelse

 

 

Voksenuddannelsescentre (VUS'er)

 

 

Erhvervsuddannelser

 

 

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

 

 

Uddannelsen til Studentereksamen tilrettelagt som en 3-årig ungdomsuddannelse

 

 

Offentlige gymnasier (institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse), private gymnasier og institutioner for erhvervsrettet uddannelse

 

 

Uddannelser til studentereksamen tilrettelagt som 2-årigt studenterkursus

 

 

Offentlige studenterkurser og voksenuddannelsescentre og almen voksenuddannelse) og private studenterkurser

 

 

Uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf) tilrettelagt som en 2-årig ungdomsuddannelse

 

 

Offentlige gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre (institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse), private gymnasier og hf-kurser og institutioner for erhvervsrettet uddannelse

 

 

Uddannelsen til højere handelseksamen (hhx) tilrettelagt som en 3-årig ungdomsuddannelse

 

 

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

 

 

Uddannelsen til højre teknisk eksamen (htx) tilrettelagt som 3-årig ungdomsuddannelse

 

 

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Til toppen