Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 301 af 20/3 2023.

I medfør af § 22 a og § 22 f i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., jf. lovbekendgørelse nr. 1294 af 20. september 2022, som ændret ved lov nr. 295 af 20. marts 2023, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Formål og begreber m.v.

Målgruppe

§ 1. En kommune, der har en højere andel personer på offentlig forsørgelse end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår, og som ikke lever op til fastsatte fokusmål, bliver omfattet af skærpet tilsyn, jf. kapitel 3 a i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Årlig opgørelse af resultater og indsatser

§ 2. Beskæftigelsesministeriet foretager én gang årligt en opgørelse af kommunernes resultater og beskæftigelsesindsats, der lægges til grund ved afgørelsen af, om resultatmål og fokusmål m.v. efter denne bekendtgørelse er opfyldt.

Stk. 2. Opgørelsen foretages på baggrund af målinger af kommunernes resultater og indsatser som opgjort på jobindsats, jf. § 38 a i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Opgørelsen vedrører:

1) Arbejdsløshedsdagpenge, jf. §§ 52 a og 52 e og § 55, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2) Sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

3) Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik.

4) Uddannelseshjælp, jf. § 23 i lov om aktiv socialpolitik.

5) Kontanthjælp, jf. §§ 25 og 27 a i lov om aktiv socialpolitik.

6) Revalideringsydelse, jf. § 52 i lov om aktiv socialpolitik.

7) Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaring, jf. §§ 68 og 69 j i lov om aktiv socialpolitik.

8) Ledighedsydelse, jf. § 74 a, stk. 2 og 3, og §§ 74 e, 74 f og 74 h i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Opgørelsen af beskæftigelsesindsatsen omfatter data vedrørende målinger for perioden 1. januar – 31. december og offentliggøres senest 1. april det følgende år.

Definitioner

§ 3. Ved samtaler forstås i denne bekendtgørelse individuelle jobsamtaler i kontaktforløbet, jf. §§ 31 og 32 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt sygeopfølgningssamtaler efter § 13 b i lov om sygedagpenge.

Stk. 2. Ved beskæftigelsesrettet tilbud forstås i denne bekendtgørelse et tilbud efter reglerne i kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dog ikke tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering, jf. § 91 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til andre personer end uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere omfattet af § 6, nr. 4 og 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Ved forventet ydelsesgrad forstås i denne bekendtgørelse den gennemsnitlige andel borgere på tværs af ydelsesgrupper i kommunen, der ud fra kommunens rammevilkår kan forventes at have modtaget offentlige forsørgelsesydelser, jf. § 2, stk. 2, i løbet af året.

Stk. 4. Ved faktisk ydelsesgrad forstås i denne bekendtgørelse den faktiske andel borgere i kommunen, der har modtaget offentlige forsørgelsesydelser, jf. § 2, stk. 2, i løbet af året.

Til toppen

Kapitel 2 – Resultatmål

§ 4. Som resultatmål, jf. § 22 a lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., fastsættes, at kommunens faktiske ydelsesgrad ikke må overstige kommunens forventede samlede ydelsesgrad.

Til toppen

Kapitel 3 – Fokusmål

§ 5. Som mål for en kommunes beskæftigelsesindsats (fokusmål), jf. § 22 a i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., fastsættes:

1) Den gennemsnitlige andel personer i den samlede gruppe af ydelsesmodtagere, jf. § 2, stk. 2, som har haft et ydelsesforløb med en samlet varighed på mindst 12 måneder, og som i de seneste 12 måneder af ydelsesforløbet ikke har modtaget mindst et beskæftigelsesrettet tilbud eller haft mindst 100 timers ordinær beskæftigelse, skal være mindre end 30 pct.

2) Den gennemsnitlige andel personer i den samlede gruppe af ydelsesmodtagere, jf. § 2, stk. 2, som har haft et ydelsesforløb med en samlet varighed på mindst 12 måneder, og som i de seneste 12 måneder af ydelsesforløbet har modtaget færre end 4 samtaler, skal være mindre end 20 pct.

Til toppen

Kapitel 4 – Udvælgelse af kommuner til skærpet tilsyn

§ 6. En kommune bliver omfattet af skærpet tilsyn, hvis kommunens faktiske ydelsesgrad overstiger kommunens forventede ydelsesgrad, og de i § 5 nævnte fokusmål ikke er opfyldt ved den årlige opgørelse af kommunernes indsats, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeriet sender hvert år inden udgangen af april meddelelse til kommuner, der omfattes af det skærpede tilsyn, og om kravene til kommunen som følge heraf, jf. §§ 7-9.

Til toppen

Kapitel 5 – Virkningerne af skærpet tilsyn

§ 7. Kommunen skal senest 3 måneder efter modtagelsen af meddelelse om skærpet tilsyn, jf. § 6, stk. 2, skriftligt redegøre over for Beskæftigelsesministeriet, hvordan kommunen vil sikre, at kommunen fremover lever op til fokusmålene, jf. § 5. Redegørelsen skal indeholde oplysning om initiativer, kommunen har iværksat eller påtænker at iværksætte for at forbedre indsatsen, samt en genopretningsplan med centrale milepæle, herunder angivelse af, hvornår kommunen forventer at leve op til fokusmålene. Beskæftigelsesministeriet kan fastsætte generelle retningslinjer om redegørelsen og rapporteringsgrundlaget, herunder afrapporteringens indhold, form, detaljeringsniveau og skematik.

§ 8. Beskæftigelsesministeren kan indkalde kommunen til et møde for at drøfte kommunens initiativer og indsats på baggrund af den afgivne redegørelse, jf. § 7, herunder eventuelle særlige udfordringer for kommunen. Mødet indkaldes med mindst en uges varsel.

§ 9. Efter kommunens afgivelse af redegørelsen, jf. § 7, yder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering faglig bistand.

Til toppen

Kapitel 6 – Ophør af skærpet tilsyn

§ 10. Har en kommune, som er omfattet af skærpet tilsyn, ved den førstkommende næste årlige opgørelse af kommunernes beskæftigelsesindsats, jf. § 2, forbedret indsatsen tilstrækkeligt til, at kommunen lever op til fokusmålene i § 5, meddeler Beskæftigelsesministeriet, at kommunen ikke længere er omfattet af skærpet tilsyn.

Til toppen

Kapitel 7 – Forlængelse af genopretningsperiode

§ 11. Hvis en kommune, som er omfattet af skærpet tilsyn, ved den førstkommende næste årlige opgørelse af kommunernes beskæftigelsesindsats, jf. § 2, ikke lever fuldt ud op til fokusmålene i § 5, men har opnået mindst halvdelen af den påkrævede fremgang i indsatsen, meddeler Beskæftigelsesministeriet, at kommunen får forlænget genopretningsperioden med yderligere 12 måneder til at forbedre indsatsen og leve op til fokusmålene. Lever kommunen derefter op til fokusmålene ved den næste årlige opgørelse, jf. § 2, meddeler Beskæftigelsesministeriet, at kommunen ikke længere er omfattet af skærpet tilsyn.

Til toppen

Kapitel 8 – Kommunen sættes under administration

§ 12. Hvis en kommune, som er omfattet af skærpet tilsyn, ikke lever op til fokusmålene ved den førstkommende næste årlige opgørelse af kommunernes indsatser og kommunen ikke har forbedret indsatsen tilstrækkeligt til at få forlænget genopretningsperioden efter § 11, eller lever kommunen fortsat ikke op til fokusmålene efter udløbet af en forlænget genopretningsperiode, meddeler Beskæftigelsesministeriet den pågældende kommune, at:

1) Jobcenteret med virkning fra den efterfølgende måned skal give mindst 1 beskæftigelsesrettet tilbud årligt til mindst 70 pct. og 4 samtaler årligt til mindst 80 pct. af den samlede gruppe af ydelsesmodtagere, jf. § 2, stk. 2, som har haft et ydelsesforløb med en samlet varighed på mindst 12 måneder.

2) Kommunen skal hvert år få foretaget en uvildig gennemgang af sager for de ydelsesgrupper, jf. § 2, stk. 2, hvor kommunen fortsat ikke lever op til de fastsatte fokusmål. Sagsgennemgangen skal omfatte alle sager, hvor fokusmålenes minimumskrav til indsats, jf. § 5, ikke er opfyldt ved udgangen af december måned i opgørelsesåret. Sagsgennemgangen skal belyse årsagerne til, at kommunens indsats ikke lever op til minimumskravene, herunder eventuelle organisatoriske, ledelsesmæssige og administrative forhold i kommunen, der vurderes at være medvirkende årsag til den mangelfulde indsats. Beskæftigelsesministeriet kan fastsætte generelle retningslinjer om datagrundlaget for sagsgennemgangen og rapporteringsgrundlaget, herunder afrapporteringens indhold, form, detaljeringsniveau og skematik.

Stk. 2. Kommunen skal senest 3 måneder efter modtagelsen af den i stk. 1 nævnte meddelelse sende resultatet af sagsgennemgangen, jf. stk. 1, nr. 2, til Beskæftigelsesministeriet sammen med oplysning om, hvilke initiativer, kommunen har iværksat eller påtænker at iværksætte for at forbedre indsatsen.

§ 13. Det særlige krav om samtaler og tilbud, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, og forpligtelsen til at få foretaget en uvildig sagsgennemgang, jf. § 12, stk. 1, nr. 2, ophører, når det ved den årlige opgørelse af kommunernes beskæftigelsesindsats, jf. § 2, stk. 3, kan konstateres, at kommunen lever op til fokusmålene, jf. § 5. Beskæftigelsesministeriet giver kommunen meddelelse herom inden udgangen af april.

Til toppen

Kapitel 9 – Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. marts 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1409 af 16. december 2019 om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats ophæves. Bekendtgørelsen finder dog anvendelse ved opgørelse af beskæftigelsesindsatsen, herunder ordinær beskæftigelse, for perioder før 22. marts 2023, der indgår ved opgørelsen af, om fokusmålet, jf. § 5, nr. 1, er opfyldt.

Stk. 3. Manglende opfyldelse af fokusmålet om beskæftigelsesrettede tilbud eller ordinær beskæftigelse, jf. § 5, nr. 1, ved den årlige opgørelse af beskæftigelsesindsatsen for 2022 kan dog ikke danne grundlag for udvælgelse af kommuner til skærpet tilsyn, jf. § 6.

Til toppen