Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om forlængelsesprøven

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 216 af 27/2 2023.

I medfør af § 9 f, stk. 5, 6. og 7. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1205 af 25. august 2022, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Definitioner

§ 1. Betegnelsen forlængelsesprøven anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for den prøve, som en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f, stk. 1, skal bestå som betingelse for forlængelse af opholdstilladelsen, jf. udlændingelovens § 9 f, stk. 5.

§ 2. Betegnelsen prøvedeltager anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for en udlænding, der ønsker at aflægge eller har aflagt forlængelsesprøven.

§ 3. Betegnelsen prøveafholder anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for den udbyder, som Udlændingestyrelsen har indgået aftale med om at afholde forlængelsesprøven.

§ 4. Betegnelsen forberedelsespakke anvendes i denne bekendtgørelse som betegnelse for en uddannelsespakke, som bl.a. indeholder en undervisningsfilm om Danmark, og som prøvedeltageren kan benytte som forberedelse forud for aflæggelse af forlængelsesprøven.

Til toppen

Kapitel 2 – Forlængelsesprøvens form og indhold

§ 5. Forlængelsesprøven består af en prøve i dansk (sprogprøve) og en prøve i viden om danske samfundsforhold (vidensprøve). Sprogprøven består af fire delprøver på A1-niveau. Vidensprøven er på B1-/B2-niveau.

Stk. 2. Sprogprøven og vidensprøven aflægges i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Stk. 3. Forlængelsesprøven er en mundtlig prøve, som aflægges individuelt uden hjælpemidler.

Stk. 4. Forlængelsesprøven gennemføres ved hjælp af et computerbaseret prøvesystem, der afspiller prøvens spørgsmål og optager prøvedeltagerens svar. Prøvedeltageren skal ikke betjene computeren, og aflæggelse af forlængelsesprøven forudsætter ikke it-mæssige kundskaber.

Stk. 5. Prøvedeltageren kan forud for aflæggelse af forlængelsesprøven for egne midler anskaffe sig en forberedelsespakke.

§ 6. Den samlede prøvetid for forlængelsesprøven er ca. 30 minutter afhængig af de enkelte spørgsmåls nøjagtige varighed. Alle prøvedeltagere tildeles samme svartid inden for den samlede prøvetid.

Forlængelsesprøvens sprogprøve

§ 7. Sprogprøven består af 30 spørgsmål fordelt på fire delprøver. I delprøve 1 skal prøvedeltageren svare på spørgsmål om sig selv. I delprøve 2 skal prøvedeltageren lytte til en række korte tekster og svare på spørgsmål om teksterne. I delprøve 3 skal prøvedeltageren lytte til en række tekster og svare på, om et givent billede passer til hver tekst. I delprøve 4 skal prøvedeltageren lytte til en række korte historier og svare på spørgsmål om hver historie.

Forlængelsesprøvens vidensprøve

§ 8. Vidensprøven består af 30 spørgsmål, der omhandler Danmark og det danske samfund. Der ligger prøvesæt i en prøvebank, hvorfra de 30 spørgsmål udvælges. Vidensprøvens spørgsmål ligger indholdsmæssigt inden for rammerne af forberedelsespakken.

Stk. 2. Prøven består af spørgsmål, som vil blive afspillet to gange, hvorefter prøvedeltageren skal svare. Til hvert spørgsmål vil der blive vist et still-billede fra den undervisningsfilm, der indgår i forberedelsespakken.

Stk. 3. Spørgsmål, der indgår i prøvebanken, er ikke offentligt tilgængelige og kan løbende ændres eller udskiftes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

§ 9. Prøvedeltageren skal ved aflæggelse af vidensprøven dokumentere

1) at have opnået kendskab til danske normer, værdier og grundlæggende rettigheder, herunder de danske demokratiske principper, det enkelte menneskes frihed og personlige integritet, tros- og ytringsfrihed, kønnenes ligestilling og kvinders rettigheder og

2) at have opnået kendskab til mere praktiske og konkrete forhold, herunder forbud mod vold, kvindelig omskæring og ulovlig tvang i forbindelse med indgåelse af ægteskab, opdragelse og forældreansvar over for børn, uddannelse, sundhed, arbejde, skat mv.

Til toppen

Kapitel 3 – Gebyrbetaling

§ 10. Gebyret for at tage forlængelsesprøven er fastsat til 3.000 kroner. Gebyret betales af prøvedeltageren. Prøvedeltageren skal betale gebyr for hver aflagt prøve.

Stk. 2. Gebyret skal betales til prøveafholder ved tilmelding til forlængelsesprøven. Tilmelding til prøven bekræftes først, når gebyret er betalt.

Stk. 3. Gebyr indbetalt for at tage forlængelsesprøven tilbagebetales, hvis gebyret er betalt ved en fejl. Det samme gælder, hvis Styrelsen for International Rekruttering og Integration giver prøvedeltageren medhold i en klage over bedømmelsen af prøven, og prøvedeltageren under klagesagsbehandlingen har betalt gebyr for at aflægge prøven på ny.

Til toppen

Kapitel 4 – Frist for aflæggelse af forlængelsesprøven

§ 11. Udlændingestyrelsen fastsætter en frist på 6 måneder til at bestå forlængelsesprøven. Fristen beregnes fra tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f. Fristen meddeles skriftligt.

Stk. 2. Prøvedeltageren kan aflægge prøven flere gange, men prøven skal senest være bestået inden udløbet af 6-månedersperioden.

Stk. 3. Hvis prøvedeltageren ikke har bestået forlængelsesprøven inden udløbet af 6-månedersfristen nævnt i stk. 1, kan opholdstilladelsen ikke forlænges. Udlændingestyrelsen kan ikke træffe afgørelse efter udlændingelovens regler herom, før prøveresultatet foreligger.

Til toppen

Kapitel 5 – Deltagelse i forlængelsesprøven

§ 12. Deltagelse i forlængelsesprøven er betinget af, at prøvedeltageren forud for prøvetagning

1) har tilmeldt sig prøven hos prøveafholder,

2) har betalt prøvegebyret, jf. § 10, stk. 1 og 2,

3) foreviser dokumentation for at have en sag om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f, stk. 1, under behandling og

4) ved prøveafholdelse foreviser pas eller anden gyldig rejselegitimation med billede udstedt af en offentlig myndighed.

Stk. 2. Hvis en prøvedeltager ikke kan forevise legitimation med foto, jf. stk. 1, eller prøvedeltagers identitet betvivles, skal prøveafholder straks kontakte Udlændingestyrelsen.

§ 13. I forbindelse med beslutningen om, at forlængelsesprøven skal bestås, vejleder Udlændingestyrelsen prøvedeltageren om reglerne for prøven, herunder følgerne af ikke at overholde reglerne, mulighed for at klage over prøveforløbet og bedømmelsen af prøven.

§ 14. Prøvedeltageren har ansvaret for at tilmelde sig forlængelsesprøven hos prøveafholderen.

§ 15. Ved forstyrrende adfærd eller ved anvendelse af ikke-tilladte hjælpemidler kan prøveafholder bortvise prøvedeltageren fra deltagelse i prøven.

Til toppen

Kapitel 6 – Prøvens afholdelse

§ 16. Prøveafholder skal sikre, at forlængelsesprøven gennemføres under betryggende forhold, herunder at prøvelokalerne og øvrige lokaler, som anvendes i relation til prøveafholdelse, er hensigtsmæssigt indrettet til formålet.

Til toppen

Kapitel 7 – Bedømmelse af prøven

§ 17. Udlændingestyrelsen beskikker censorer. Som censorer beskikkes så vidt muligt lærere fra prøveafholdende udbydere af danskuddannelse. Udlændingestyrelsen kan beskikke andre som censorer.

Stk. 2. Udlændingestyrelsen afbeskikker censorer. Afbeskikkelse kan ske efter Udlændingestyrelsens ønske eller efter anmodning fra den enkelte censor.

Stk. 3. Vederlag til censorer fastsættes og udbetales af Udlændingestyrelsen.

Stk. 4. Der tildeles to censorer pr. aflagt prøve.

§ 18. Både sprogprøven og vidensprøven skal være bestået, for at forlængelsesprøven samlet er bestået.

Stk. 2. Prøvedeltageren har bestået sprogprøven, hvis minimum 21 af sprogprøvens 30 spørgsmål er korrekt besvaret. Alle spørgsmål vægtes lige i bedømmelsen.

Stk. 3. Prøvedeltageren har bestået vidensprøven, hvis minimum 21 af vidensprøvens 30 spørgsmål er korrekt besvaret. Alle spørgsmål vægtes lige i bedømmelsen.

Stk. 4. Hvis prøvedeltageren ved aflæggelse af forlængelsesprøven kun består enten sprogprøven eller vidensprøven, skal vedkommende i en eventuel ny aflæggelse af forlængelsesprøven igen bestå både sprogprøven og vidensprøven, for at forlængelsesprøven samlet er bestået.

§ 19. På baggrund af censorernes bedømmelse træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om, hvorvidt forlængelsesprøven samlet set er bestået eller ikke bestået.

Til toppen

Kapitel 8 – Klager

§ 20. En klage over forhold under prøveaflæggelsen skal indgives til Udlændingestyrelsen senest 7 dage efter, at prøven har fundet sted. Klager, der indgives senere, afvises.

§ 21. Prøvedeltageren kan klage til Styrelsen for International Rekruttering og Integration over bedømmelsen af prøven. Klagen skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration senest 7 dage efter, at afgørelsen er meddelt. Klager, der indgives senere, afvises.

Stk. 2. Indtil Styrelsen for International Rekruttering og Integration har truffet afgørelse efter stk. 1, kan Udlændingestyrelsen ikke træffe afgørelse om afslag på forlængelse af opholdstilladelse under henvisning til, at prøvedeltageren ikke har bestået prøven.

Til toppen

Kapitel 9 – Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. marts 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 419 af 13. marts 2021 om forlængelsesprøven ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f, stk. 1, inden den 8. marts 2023. For disse udlændinge finder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 419 af 13. marts 2021 om forlængelsesprøven anvendelse.

Til toppen