Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1148 af 5/9 2023.

I medfør af § 41, stk. 6 og 7, § 42, stk. 4, § 44, stk. 6, § 68, stk. 4, § 86, stk. 9, § 87, stk. 7, § 95 og § 100 b, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 503 af 11. maj 2023, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Ret til optagelse i en a-kasse og overflytning mellem a-kasser

§ 1. En person kan optages i en a-kasse, hvis pågældende opfylder betingelserne i lovens § 41, herunder om bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bopæls- og opholdskravet gælder ikke for personer, der kan blive optaget i en a-kasse i medfør af reglerne i bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland.

Stk. 3. Personer, der driver selvstændig virksomhed på Færøerne eller i Grønland, kan blive optaget, hvis

1) pågældende umiddelbart før udrejsen havde bopæl i Danmark, og

2) ansøgningen om optagelse er modtaget i a-kassen senest 12 måneder efter udrejsen.

§ 2. En person kan tidligst blive optaget fra den dato, hvor a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning om optagelse, jf. dog § 5, stk. 2.

§ 3. Optagelse skal ske i en tværfaglig a-kasse eller i en fagligt afgrænset a-kasse, hvis faglige område personen ifølge kassens vedtægt har tilknytning til, jf. lovens § 32.

Stk. 2. Personer, der har tilknytning til flere fagligt afgrænsede a-kassers faglige områder, kan vælge mellem disse.

§ 4. Et medlem kan overflyttes til en anden a-kasse, hvis betingelserne for at blive optaget i kassen ifølge dennes vedtægt er opfyldt.

§ 5. Et medlem, der har gennemført en uddannelse som nævnt i lovens § 54, kan vælge

1) at blive nyoptaget med dagpengeret efter lovens § 54, jf. § 49, stk. 5, 1. pkt., i en a-kasse, som efter sin vedtægt optager personer med den afsluttede uddannelse, eller

2) at blive overflyttet til a-kassen med sine hidtidige rettigheder.

Stk. 2. Hvis medlemmet ønsker nyoptagelse, jf. stk. 1, nr. 1, skal a-kassen have modtaget ansøgningen inden 2 uger efter uddannelsens afslutning. Nyoptagelsen sker med virkning fra den 1. i måneden, hvor uddannelsen er afsluttet, jf. bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Seniormedlemskab

§ 6. En person, som ikke er medlem af en a-kasse, og som har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, kan optages som seniormedlem.

Stk. 2. En person, som er medlem af en a-kasse, og som har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, kan overgå til et særligt seniormedlemskab, når den måned, hvori medlemmet har nået folkepensionsalderen, er udløbet. Overgangen sker automatisk, hvis medlemmet over for a-kassen har tilkendegivet, at medlemmet ønsker seniormedlemskab.

Stk. 3. Ved optagelse efter stk. 1 finder § 41, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og §§ 1-2 og 3 i denne bekendtgørelse anvendelse.

Stk. 4. § 41, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og §§ 4 og 7, § 8, stk. 1, 2, 4 og 5, og §§ 10-13 i denne bekendtgørelse finder anvendelse for personer med et særligt seniormedlemskab.

Til toppen

Kapitel 2 – Pligt til overflytning til en anden a-kasse

§ 7. Et medlem, som tager erhvervsarbejde uden for a-kassens faglige område, skal lade sig overflytte til en anden kasse eller udtræde af kassen, medmindre medlemmet fortsat opfylder betingelserne for at blive optaget i sin hidtidige a-kasse ifølge dennes vedtægt.

Stk. 2. Ved overflytning efter stk. 1 finder § 4 tilsvarende anvendelse.

Til toppen

Kapitel 3 – Øvrige regler om overflytning mellem a-kasser

§ 8. Ansøgning om overflytning skal stiles til den a-kasse, som medlemmet ønsker at blive medlem af.

Stk. 2. Overflytning sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at en a-kasse modtager ansøgningen herom, jf. dog stk. 3. For medlemmer, som skal overflyttes efter § 7, sker overflytning tidligst fra den 1. i måneden efter, at arbejdet, der danner grundlag for overflytningen, er påbegyndt.

Stk. 3. For medlemmer, som ikke har erhvervsarbejde, sker overflytningen med mindst 1 måneds varsel til udløbet af en måned. Varslet regnes fra modtagelse af ansøgningen. Overflytningen sker med virkning fra den 1. i måneden efter, at varslet udløber. For medlemmer, der skal overflyttes på grund af gennemførelse af en uddannelse af den i § 54 i loven nævnte art, sker overflytningen dog med virkning fra den 1. i måneden, hvor uddannelsen er afsluttet.

Stk. 4. A-kasserne kan aftale et andet tidspunkt for overflytningen, hvis medlemmet er enigt i dette. Varslet i stk. 3 skal dog overholdes.

Stk. 5. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til sin hidtidige a-kasse, indtil overflytning sker. Indbetalt bidrag, der dækker en periode efter overflytningen, skal betales tilbage til medlemmet.

Stk. 6. Fra overflytningsdatoen skal medlemmet betale medlemsbidrag til den nye a-kasse.

§ 9. Et medlem, som bliver overflyttet, bevarer sine hidtidige rettigheder.

§ 10. Medlemmet skal medvirke til overflytningen, herunder give de nødvendige oplysninger om sin tilknytning til den nye a-kasses faglige område.

Stk. 2. Hvis et medlem, som skal overflyttes efter § 7, ikke medvirker hertil, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet skal udtræde af a-kassen.

Stk. 3. Hvis medlemmet klager over afgørelsen, bevares medlemskabet, så længe klagen behandles administrativt.

§ 11. Den nye a-kasse skal sikre, at betingelserne for overflytning til a-kassen er opfyldt.

Stk. 2. Den nye a-kasse skal hurtigst muligt og senest 2 uger efter modtagelsen af ansøgningen underrette den hidtidige a-kasse herom samt anmode denne om de oplysninger, der er nødvendige for effektuering af overflytningen. Den hidtidige a-kasse skal hurtigst muligt og senest 2 uger herefter sende de nødvendige oplysninger til den nye a-kasse.

Stk. 3. Har et medlem sendt ansøgningen til den hidtidige a-kasse, skal denne hurtigst muligt og senest 2 uger efter modtagelsen sende ansøgningen samt de oplysninger, der er nødvendige for effektuering af overflytningen, til den nye a-kasse.

Stk. 4. Den hidtidige a-kasse skal foretage digital registrering af oplysninger som fastsat i bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse, og sende oplysningerne digitalt til den nye a-kasse inden 2 uger efter modtagelsen af ansøgningen om overflytning.

Stk. 5. Den hidtidige a-kasse har pligt til snarest muligt at give yderligere oplysninger om medlemmet til den nye a-kasse, hvis den bliver bedt om det.

Stk. 6. Den nye a-kasse skal effektuere overflytningen senest 2 uger efter modtagelse af de nødvendige oplysninger fra den hidtidige a-kasse.

§ 12. Hvis de involverede a-kasser ikke er enige om, at betingelserne for overflytning er opfyldt, skal den nye a-kasse træffe afgørelse om, at overflytning kan finde sted. A-kassen skal samtidig sende kopi med ankevejledning til den hidtidige a-kasse.

Stk. 2. Hvis det efterfølgende viser sig, at medlemmet ikke opfyldte betingelserne for overflytningen, annulleres overflytningen, og medlemsbidrag, der er indbetalt til den nye a-kasse, betales tilbage til medlemmet.

§ 13. Enhver a-kasse skal give adgang til, at et medlem af en anden a-kasse digitalt kan sende en ansøgning om overflytning til a-kassen.

Stk. 2. A-kassens tekniske løsning skal være i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen.

Til toppen

Kapitel 4 – Genoptagelse efter slettelse som medlem på grund af svig eller gæld

Personkreds

§ 14. Et tidligere medlem af en a-kasse (medlem), der er slettet på grund af svig, jf. lovens § 87, stk. 1, og som ønsker at blive genoptaget, er omfattet af §§ 15-18 i denne bekendtgørelse. §§ 15-18 gælder også for et medlem, der er slettet på grund af misligholdelse af betalingspligt over for en a-kasse, jf. § 10 i bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld (opkrævningsbekendtgørelsen).

Generelle betingelser for genoptagelse

§ 15. Betingelserne for optagelse, jf. § 41 i loven, skal være opfyldt, før der kan gives tilladelse til genoptagelse.

Stk. 2. Ingen kan genoptages, før hele gælden til a-kassen er indfriet, eller der er indgået et skriftligt, frivilligt forlig med a-kassen om afvikling af gælden. Forliget skal omfatte de uberettigede ydelser, påløbne renter og omkostninger ved opkrævning. Gælden skal være afviklet, inden medlemmet bliver folkepensionist.

Stk. 3. Giver gælden mulighed for at få skat tilbage, er det et krav for genoptagelse, at a-kassen får fuldmagt til at søge skatteansættelsen for de berørte år ændret og får transport i overskydende skat.

Tilladelse til genoptagelse

§ 16. A-kassen kan give tilladelse til genoptagelse, hvis betingelserne i stk. 2-7 er opfyldt.

Stk. 2. A-kassen kan give tilladelse til genoptagelse, hvis medlemmet fuldt ud har betalt gælden til a-kassen.

Stk. 3. Hvis medlemmet fortsat har gæld til a-kassen, er det en betingelse, at medlemmet har indgået et skriftligt, frivilligt forlig med a-kassen. Videre er det en betingelse, at gælden kan afvikles inden for de tidsrammer, der er nævnt i stk. 4-6.

Stk. 4. Hvis gælden på optagelsestidspunktet højst er 2 x dagpengenes højeste beløb for en måned, jf. lovens § 47, skal gælden kunne afvikles inden for 3 år.

Stk. 5. Hvis gælden på optagelsestidspunktet højst er 3 x dagpengenes højeste beløb for en måned, jf. lovens § 47, skal gælden kunne afvikles inden for 4 år.

Stk. 6. Hvis gælden på optagelsestidspunktet er mere end 3 x dagpengenes højeste beløb for en måned, jf. lovens § 47, skal gælden kunne afvikles inden for 5 år.

Stk. 7. Hvis medlemmet ikke kan afvikle gælden inden for de tidsrammer, der fremgår af stk. 4-6, kan a-kassen, hvis særlige forhold taler for det, tillade genoptagelse.

Stk. 8. Afviklingsperioden efter stk. 4-6 regnes fra det tidspunkt, hvor medlemmet genoptages.

Tidspunkt for genoptagelse

§ 17. Genoptagelse kan tidligst ske fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget medlemmets skriftlige ansøgning om genoptagelse.

Stk. 2. Hvis medlemmet har indgået et skriftligt, frivilligt forlig med a-kassen, kan genoptagelsen tidligst ske fra det tidspunkt, hvor a-kassen både har modtaget medlemmets ansøgning, og medlemmet har underskrevet forliget.

Misligholdelse af forlig

§ 18. Hvis medlemmet ikke overholder det indgåede forlig, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet skal slettes som medlem af a-kassen, jf. reglerne i § 10 i bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemmer på grund af gæld.

Til toppen

Kapitel 5 – Omforsikring mellem deltids- og fuldtidsforsikring Omforsikring til deltidsforsikring

§ 19. Et fuldtidsforsikret medlem, som har deltidsarbejde, skal efter anmodning omforsikres til deltidsforsikring. Omforsikringen kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget medlemmets skriftlige anmodning om omforsikring.

Stk. 2. Et fuldtidsforsikret medlem, der overgår til delpension, skal omforsikres til deltidsforsikring.

Stk. 3. Et fuldtidsforsikret, ledigt medlem, der alene ønsker at påtage sig deltidsarbejde, kan efter skriftlig anmodning omforsikres til deltidsforsikring med virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget anmodningen.

Stk. 4. Omforsikring til deltidsforsikring forudsætter, at a-kassen ifølge sine vedtægter optager deltidsforsikrede.

Omforsikring til fuldtidsforsikring

§ 20. Et deltidsforsikret medlem skal omforsikres til fuldtidsforsikring, hvis medlemmet opfylder et af følgende forhold:

1) Medlemmet som lønmodtager har haft mere end 390 løntimer i en sammenhængende periode på 3 måneder ved månedsindberetninger, eller mere end 360 løntimer, i en sammenhængende periode på 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger.

2) Medlemmet driver selvstændig virksomhed, jf. bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, og i 3 sammenhængende måneder har samlede aktiviteter som lønmodtager og ved selvstændig virksomhed, der overstiger 390 timer på baggrund af omregnet B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed og løntimer indberettet til indkomstregisteret.

Stk. 2. For medlemmer, der i indberetningsperioderne, jf. stk.1, nr. 1, både har fået indberettet løn månedsvis og uge- eller 14-dagesvis, tages der ved opgørelsen af løntimerne udgangspunkt i den seneste lønindberetning i opgørelsesperioden.

Stk. 3. Opgørelse af beskæftigelse efter stk. 1, nr. 1 og 2, sker efter reglerne om opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af indberettede løntimer og på baggrund af andre forhold samt om omregning af B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

§ 21. A-kassen skal omforsikre et deltidsforsikret medlem til fuldtidsforsikring, når a-kassen konstaterer, at kravet til arbejdets omfang i § 20, stk. 1, nr. 1 eller 2, er opfyldt. For et medlem, der opfylder kravet i § 20, stk. 1, nr. 2, kan omforsikringen til fuldtidsforsikring tidligst finde sted, når der foreligger et afsluttet årsregnskab.

Stk. 2. A-kassen skal månedligt undersøge, om et medlem skal omforsikres til fuldtidsforsikring på baggrund af indberettede løntimer efter § 20, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. A-kassen skal årligt undersøge, om et medlem skal omforsikres til fuldtidsforsikring på baggrund af samlede aktiviteter som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende efter § 20, stk. 1, nr. 2, på baggrund af medlemmets årsopgørelse.

Stk. 4. Omforsikringen får virkning fra den 1. i måneden efter, at a-kassen har konstateret, at kravet er opfyldt, jf. dog §§ 22-23.

§ 22. Et deltidsforsikret medlem, som har lønarbejde, skal efter anmodning omforsikres til fuldtidsforsikring, når medlemmets arbejdstid øges, og medlemmet som følge af den øgede arbejdstid efterfølgende opfylder kravet til arbejdets omfang i § 20, stk. 1, nr. 1.

§ 23. Omforsikringen efter § 22 kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget medlemmets skriftlige anmodning om omforsikring.

Stk. 2. Omforsikring efter stk. 1 kan ikke finde sted efterfølgende, hvis medlemmet ikke på ansøgnings- eller konstateringstidspunktet opfylder kravet til arbejdets omfang.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttræden m.v.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. september 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1702 af 19. august 2021 om medlemskab af en a-kasse ophæves.

Til toppen