Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om godkendelse af visningsklienter til Digital Post samt kompensation for forpligtelser til offentlig tjeneste for udbydere af kommercielle visningsklienter1)

Finansministeriets bekendtgørelse nr. 331 af 16/3 2022.

I medfør af § 10 a, stk. 2 og § 10 b, stk. 4 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 15. april 2021, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Generelt

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om godkendelser af kommercielle og offentlige visningsklienter i henhold lov om Digital Post fra offentlige afsendere.

Stk. 2. Endvidere fastsætter bekendtgørelsen regler for kompensation af kommercielle visningsklienter for forpligtelserne til offentlig tjeneste i medfør af Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation af offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (K(2011) 9380)(2012/21/EU).

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Digital Post: Den offentlige digitale postløsning, som nævnt i § 2, stk. 1, i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, der muliggør, at offentlige myndigheder kan kommunikere sikkert og digitalt med borgere og virksomheder. Digitaliseringsstyrelsen stiller Digital Post til rådighed, jf. § 2, stk. 2, i lov om Digital Post fra offentlige afsendere. Digital Post tilgås via visningsklienter.

2) Kommerciel visningsklient: En brugergrænseflade, der stilles til rådighed for borgere og virksomheder, hvorigennem der gives adgang til at vise digital post fra offentlige afsendere og leveres supplerende ydelser, og som udbydes af en privat aktør, jf. § 10 b, stk. 2, i lov om Digital Post fra offentlige afsendere.

3) Offentlig visningsklient: En brugergrænseflade, der stilles til rådighed for borgere og virksomheder, hvorigennem der gives adgang til at formidle digital post fra offentlige afsendere til borgere og virksomheder, og som udbydes af en offentlig myndighed, jf. § 10 a, stk. 2, i lov om Digital Post fra offentlige afsendere.

4) Supplerende ydelser: Ydelser, der leveres i tillæg til formidlingen af digital post fra offentlige afsendere i en kommerciel visningsklient. Supplerende ydelser skal tilføre brugerne af visningsklienten funktionalitet og værdi af samfundsmæssig interesse, herunder bidrage til digitaliseringen af samfundet og brugen af sikker digital post, eller på anden vis har almindelig økonomisk interesse for borgerne og virksomhederne.

5) Udbyder: Den offentlige myndighed, jf. § 10 a, stk. 2, i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, eller den juridiske enhed, jf. § 10 b, stk. 2, i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, der stiller en visningsklient til rådighed for borgere og virksomheder.

Myndighedskompetence

§ 3. Digitaliseringsstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af visningsklienter på baggrund af ansøgningen, jf. § 6, stk. 1, og efter reglerne i Kapitel 2.

§ 4. Digitaliseringsstyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af kompensation til kommercielle visningsklienter på baggrund af ansøgningen, jf. § 6, stk. 2, og efter reglerne i Kapitel 3.

§ 5. Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med og er ansvarlig for at kontrollere, om en visningsklient overholder kravene til godkendelse samt kompensation.

Ansøgninger

§ 6. Juridiske enheder, der ønsker at udbyde en kommerciel visningsklient, eller offentlige myndigheder, der ønsker at udbyde en offentlig visningsklient, skal ansøge om godkendelse, jf. Kapitel 2.

Stk. 2. Godkendte kommercielle visningsklienter kan søge om kompensation, jf. Kapitel 3.

§ 7. Ansøgninger efter § 6, stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på ansøgeren.

2) CVR-nummer.

3) Adresse.

4) Kontaktperson og -oplysninger.

5) Dokumentation for opfyldelse af kravene til basisgodkendelse, der fremgår af tilslutningsaftalen, jf. § 8, stk. 5.

6) En beskrivelse af løsningen, herunder de teknologier, løsningen baserer sig på, samt hvorvidt den påtænkes udbudt på en eller flere platforme.

7) En beskrivelse af de supplerende ydelser i den kommercielle visningsklient samt en begrundelse for, hvordan disse supplerende ydelser tilfører funktionalitet og værdi, jf. § 2, nr. 4.

Stk. 2. Ansøgninger efter § 6, stk. 1, vedrørende godkendelse af en offentlig visningsklient skal dog ikke indeholde oplysningerne nævnt i § 7, nr. 6 og 7.

Stk. 3. Ansøgning om kompensation efter § 6, stk. 2, skal indeholde oplysningerne i § 7, nr. 1-4, oplysninger om, hvorvidt der foreligger forhold, som kan medføre bortfald af kompensation, jf. § 16, stk. 3, samt et særskilt regnskab vedrørende omkostninger, indtægter mv., forbundet med forpligtelserne til offentlig tjeneste, jf. § 16. Regnskabet skal indeholde følgende oplysninger:

1) En opgørelse af de tilskudsberettigede omkostninger, jf. § 17, stk. 3.

2) En opgørelse af omkostninger, der er fælles for både udbyderens aktivitet i forbindelse med forpligtelserne til offentlig tjeneste og øvrige aktiviteter, samt en beregning af den andel af fællesomkostningerne, der vedrører udbyderens forpligtelser til offentlig tjeneste, jf. § 17, stk. 4,

3) En opgørelse af udbyderens eventuelle indtægter, jf. § 18.

4) En opgørelse af udbyderens rimelige fortjeneste, jf. § 19.

5) En samlet opgørelse af den kompensation, der ansøges om.

Stk. 4. Udøver en udbyder, der har påtaget sig at opfylde forpligtelserne til offentlig tjeneste, jf. § 16, også aktiviteter, der falder uden for denne bekendtgørelses anvendelsesområde, skal omkostninger og indtægter ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste, de supplerende ydelser og ved de andre aktiviteter samt parametrene for fordelingen af omkostninger og indtægter fremgå særskilt af udbyderens interne regnskaber. Udbyderen skal fremlægge sine interne regnskaber, hvis Digitaliseringsstyrelsen anmoder herom.

Stk. 5. De indsendte regnskaber, jf. stk. 3 og 4, skal

1) være i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper,

2) give et retvisende billede af nettoomkostningerne ved forpligtelserne til offentlig tjeneste, og

3) være revideret af en statsautoriseret revisor.

Stk. 6. Digitaliseringsstyrelsen kan kræve yderligere oplysninger fra udbydere ud over dem, der er nævnt i stk. 1-4.

§ 8. Ansøgning skal ske via digital selvbetjening på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Hvis Digitaliseringsstyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgningen ikke kan indgives digitalt, skal Digitaliseringsstyrelsen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på en anden måde end ved digitale selvbetjening efter stk. 1.

Stk. 3. Eventuelle supplerende oplysninger til en ansøgning kan med tilladelse fra Digitaliseringsstyrelsen indgives på en anden måde end via digital selvbetjening efter stk. 1.

Stk. 4. En ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Digitaliseringsstyrelsen. Digitaliseringsstyrelsen fremsender hurtigst muligt efter ansøgningens fremkomst en kvittering for modtagelsen.

Stk. 5. Tilslutningsaftalen, der skal indgås mellem Digitaliseringsstyrelsen og udbyderen af en visningsklient i forbindelse med basisgodkendelsen, jf. § 10, stk. 2, er tilgængelig via den digitale selvbetjening nævnt i stk. 1.

Til toppen

Kapitel 2 – Godkendelse

Godkendelsesprocedure

§ 9. For at en visningsklient kan vise digital post fra offentlige afsendere, skal visningsklienten godkendes efter proceduren i stk. 2. Godkendelse af en kommerciel visningsklient foreligger endeligt, når Digitaliseringsstyrelsen har udstedt løsningsgodkendelse. Godkendelse af en offentlig visningsklient foreligger endeligt, når Digitaliseringsstyrelsen og udbyderen af en offentlig visningsklient har indgået tilslutningsaftale, jf. § 10, stk. 2.

Stk. 2. Proceduren for at blive godkendt som visningsklient består af følgende trin:

1) Basisgodkendelse, jf. § 10, stk. 1.

2) Indgåelse af tilslutningsaftale, jf. § 10, stk. 2.

3) Løsningsgodkendelse, jf. § 11.

§ 10. Basisgodkendelsen foretages på baggrund af oplysningerne i ansøgningen, jf. § 7, stk. 1, nr. 5, for offentlige visningsklienter, jf. § 7, stk. 2, og oplysningerne i ansøgningen, jf. § 7, stk. 1, nr. 5-7 for kommercielle visningsklienter, samt en vurdering af, om en kommerciel visningsklient vil indeholde supplerende ydelser, der opfylder kravene i § 2, nr. 4.

Stk. 2. Efter basisgodkendelsen indgår Digitaliseringsstyrelsen og udbyderen af en visningsklient en tilslutningsaftale, som indeholder kravene til opnåelse af basisgodkendelse for offentlige visningsklienter og basisgodkendelse og løsningsgodkendelse for kommercielle visningsklienter.

Stk. 3. Udbyderen af en godkendt visningsklient, jf. § 9, er i forhold til private slutbrugere selvstændig dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i visningsklienten, herunder kontaktoplysninger m.v., som udbyderen behandler i forbindelse med drift, vedligehold og administration af visningsklienten. Dataansvaret indebærer, at udbyderen af visningsklienten er ansvarlig for fastsættelse af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at sikre behandlingens overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen2).

§ 11. Løsningsgodkendelsen foretages på baggrund af dokumentation fra ansøgeren om, at visningsklienten opfylder kravene i tilslutningsaftalen, samt at visningsklienten indeholder den funktionalitet, teknologi og værdi, som er godkendt i basisgodkendelsen, jf. § 10. Overdragelsesakten, hvorved en kommerciel visningsklient pålægges forpligtelser til offentlig tjeneste, jf. § 1, stk. 2, og den underskrevne tilslutningsaftale, jf. § 10, stk. 2, er begge en del af løsningsgodkendelsen.

§ 12. Digitaliseringsstyrelsen træffer afgørelse om godkendelse af en kommerciel visningsklient, jf. § 3 og § 9, inden for 30 dage regnet fra det tidspunkt, hvor Digitaliseringsstyrelsen har modtaget oplysningerne til brug for løsningsgodkendelsen.

Stk. 2. Digitaliseringsstyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger hertil. Digitaliseringsstyrelsen skal give ansøgeren meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1.

Revurdering af godkendelser

§ 13. Digitaliseringsstyrelsen kan som led i sit tilsyn, jf. § 5, revurdere godkendelsen af en visningsklient. Revurdering sker efter proceduren i § 9.

Stk. 2. Der skal ske revurdering af godkendelser af visningsklienter, hvis

1) der sker væsentlige ændringer i kravene i tilslutningsaftalen,

2) udbyderen ændrer på forhold, der er omfattet af basisgodkendelsen eller løsningsgodkendelsen, eller

3) udbyderen af kommercielle visningsklienter overdrager sin virksomhed og sine aktiviteter, herunder dele af disse, til en anden juridisk enhed.

Stk. 3. Udbyderen har pligt til snarest muligt at oplyse Digitaliseringsstyrelsen om ændringer i forhold, omfattet af stk. 2, nr. 2 og 3.

Stk. 4. Udbyderen har pligt til at samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, herunder at afgive alle nødvendige oplysninger, som Digitaliseringsstyrelsen har brug for, for at gennemføre revurderingen.

Tilbagekaldelse og bortfald af godkendelser

§ 14. Afgiver udbyderen urigtige eller vildledende oplysninger til Digitaliseringsstyrelsen, eller har udbyderen fortiet oplysninger af betydning for Digitaliseringsstyrelsens afgørelse, kan Digitaliseringsstyrelsen tilbagekalde godkendelsen.

§ 15. Godkendelsen af en visningsklient bortfalder, hvis

1) udbyderens forpligtelse til offentlig tjeneste ophører, jf. § 16, stk. 3,

2) udbyderens drift ophører,

3) udbyderen tages under konkursbehandling, likvidation eller tvangsopløses, eller

4) udbyderen på anden måde misligholder vilkårene i tilslutningsaftalen, og dette har ført til tilslutningsaftalens suspension eller ophævelse.

Stk. 2. Udbyderen har pligt til at oplyse Digitaliseringsstyrelsen om udbyderens beslutninger, der kan medføre bortfald af godkendelsen.

Til toppen

Kapitel 3 – Kompensation

Forpligtelser til offentlig tjeneste

§ 16. En udbyder af en godkendt kommerciel visningsklient påtager sig at opfylde forpligtelser til offentlig tjeneste i overensstemmelse med overdragelsesakten i løsningsgodkendelsen, jf. § 11.

Stk. 2. Ved forpligtelser til offentlig tjeneste forstås i denne bekendtgørelse en forpligtelse til at stille en kommerciel visningsklient, der viser digital post fra offentlige afsendere i forbindelse med supplerende ydelser, til rådighed for borgere og virksomheder i overensstemmelse med § 1, stk. 2, og på de vilkår, der er fastsat i overdragelsesakten i løsningsgodkendelsen, jf. § 11.

Stk. 3. Forpligtelserne til offentlig tjeneste varer, indtil én af følgende begivenheder indtræder:

1) Godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse ophører eller bortfalder, jf. § 13 til § 15.

2) Udbyderen meddeler Digitaliseringsstyrelsen, at udbyderen ikke længere kan eller vil opfylde forpligtelsen til offentlig tjeneste.

3) Udbyderen opfylder ikke forpligtelserne i henhold til § 23 og § 24.

4) Udbyderen undlader at tilbagebetale overkompensation, jf. § 25.

Stk. 4. Ved opfyldelse af forpligtelserne til offentlig tjeneste skal en kommerciel visningsklient anvende den af Digitaliseringsstyrelsen udpegede broker eller den broker, som udbyderen af en kommerciel visningsklient har fået godkendelse til at anvende, til autentifikation i forbindelse med logins i brugergrænsefladerne via både webbrowser og mobilapplikation.

Stk. 5. En kommerciel visningsklient skal ikke afholde alle omkostninger til autentifikation i forbindelse med logins, jf. stk. 4, hvis den kommercielle visningsklient viser digital post fra offentlige afsendere og digital post fra flere private afsendere. Digitaliseringsstyrelsen afholder omkostningerne til autentifikation i forbindelse med logins vedrørende digital post fra offentlige afsendere, hvilket udgør omkostningerne for 30 pct. af det samlede antal logins. Beregningen baseres på de offentlige priser, som fremgår af Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Den kommercielle visningsklient afholder omkostningerne for de resterende 70 pct. af det samlede antal logins. Beregningen af prisen for de 70 pct. af det samlede antal logins baseres på de priser for private tjenesteudbydere, som fremgår af Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 6. En kommerciel visningsklient skal medregne et beløb svarende til værdien af omkostningerne til autentifikation i forbindelse med logins, som Digitaliseringsstyrelsen afholder omkostningerne til, jf. stk. 5, hvis den kommercielle visningsklient ansøger om kompensation efter § 17 til § 19 og § 21 til § 25.

Stk. 7. § 21 til § 25 finder tilsvarende anvendelse, hvis en kommerciel visningsklient får dækket sine omkostninger til autentifikation i forbindelse med logins, jf. stk. 5, men ikke ansøger om kompensation, jf. § 17 til § 19.

Tilskudsberettigede omkostninger

§ 17. Udbydere af kommercielle visningsklienter, der har påtaget sig at opfylde forpligtelserne til offentlig tjeneste, jf. § 16, kan efter ansøgning, jf. § 6, stk. 2, modtage kompensation, der dækker udbyderens nettoomkostninger ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste, jf. dog § 20.

Stk. 2. Ved nettoomkostninger forstås forskellen mellem udbyderens tilskudsberettigede omkostninger, som defineret i stk. 3-6, og indtægterne, som defineret i § 18.

Stk. 3. Følgende omkostninger er tilskudsberettigede i det omfang, omkostningerne vedrører forpligtelsen til offentlig tjeneste:

1) Den direkte lønudgift til udbyderens personale.

2) Omkostninger til support af borgere og virksomheder.

3) Omkostninger til drift.

4) Omkostninger forbundet med opfyldelse af udbyderens forpligtelser i henhold til overdragelsesakten.

5) Afskrivninger på it-infrastruktur.

6) En rimelig fortjeneste, jf. § 19.

7) Omkostninger forbundet med udbyderens forpligtelser i henhold til § 23.

Stk. 4. Har udbyderen af en kommerciel visningsklient omkostninger, der er fælles for både udbyderens aktivitet i forbindelse med forpligtelserne til offentlig tjeneste og udbyderens øvrige aktiviteter, kan en rimelig andel af disse fællesomkostninger anses for tilskudsberettiget. Fordelingen mellem tilskudsberettigede omkostninger og ikke-tilskudsberettigede omkostninger foretages efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og skal give et retvisende billede af omkostningerne.

Stk. 5. Omkostninger til storage anses ikke for tilskudsberettigede.

Stk. 6. Omkostninger er ikke tilskudsberettigede, i det omfang omkostningerne allerede er dækket af tilskud fra anden offentlig myndighed eller EU-tilskud.

Stk. 7. Omkostninger for tidligere en tilskudsperiode, der ikke er opnået kompensation for, jf. § 20, kan ikke fremføres til senere tilskudsperioder og anses ikke for tilskudsberettiget.

Udbyderens indtægter fra forpligtelserne til offentlig tjeneste

§ 18. Ved beregningen af kompensation skal der tages hensyn til alle indtægter, som en udbyder af en kommerciel visningsklient har haft ved at opfylde forpligtelserne til offentlig tjeneste.

Stk. 2. Ved beregningen af kompensation skal der tillige tages hensyn til alle indtægter, som en udbyder af en kommerciel visningsklient har haft ved de supplerende ydelser.

Beregning af rimelig fortjeneste

§ 19. Ved rimelig fortjeneste forstås et afkast af den kapital, som udbyderen har investeret med henblik på opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste, svarende til swaprenten nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Ved beregningen af rimelig fortjeneste skal der tages udgangspunkt i den 3-årige swaprente med tillæg af 100 basispoint som fastsat af Europa Kommissionen i medfør af artikel 5, stk. 7, i Europa Kommissionens afgørelse 2012/21/EU.

Fordeling af kompensation

§ 20. Digitaliseringsstyrelsens årlige pulje er opdelt i to underpuljer, der fordeles mellem de udbydere af kommercielle visningsklienter, der har ansøgt om kompensation, jf. § 6, stk. 2:

1) Pulje 1, benævnt den faste pulje, fordeles lige mellem udbyderne.

2) Pulje 2, benævnt den variable pulje, fordeles mellem udbyderne på grundlag af udbydernes andel af det samlede antal logins på Digital Post.

Stk. 2. Midlerne fra pulje 1 fordeles, før midlerne fra pulje 2 fordeles.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan en udbyder aldrig modtage kompensation for et beløb, der overstiger, hvad der er nødvendigt for at dække udbyderens nettoomkostninger ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste, inklusiv en rimelig fortjeneste, jf. § 17 til § 19.

Stk. 4. I den første tilskudsperiode, jf. § 21, er Digitaliseringsstyrelsens årlige pulje fordelt med 30 pct. til pulje 1 og 70 pct. til pulje 2. Digitaliseringsstyrelsen kan ændre fordelingen mellem pulje 1 og pulje 2 indtil 6 måneder inden en tilskudsperiode afsluttes.

Stk. 5. Det endelige omfang af kompensationen, som hver udbyder kan modtage inden for rammerne af stk. 1-3, fastsættes af Digitaliseringsstyrelsen ved udgangen af tilskudsperioden, jf. § 21, stk. 1, på baggrund af antallet af udbydere, der har ansøgt om kompensation.

Udbetaling af kompensation

§ 21. Kompensation, jf. § 16, udbetales som udgangspunkt årligt bagud, jf. dog stk. 3. Kompensation udbetales den 1. juli i det kalenderår, der følger efter den pågældende tilskudsperiode. Kompensationen udbetales for følgende tilskudsperioder:

1) 1. periode løber fra idriftsættelsen af Digital Post-løsningen til udgangen af det pågældende kalenderår.

2) 2. periode løber i kalenderåret, der følger efter 1. periode.

3) 3. periode løber i kalenderåret, der følger efter 2. periode.

Stk. 2. Ansøgning om kompensation, jf. § 6, stk. 2, for en tilskudsperiode skal ske senest 45 dage efter afslutningen af tilskudsperioden.

Stk. 3. Udbetaling kan tidligst ske, når Digitaliseringsstyrelsen har afsluttet sin kontrol, jf. § 22.

Kontrol og forpligtelser

§ 22. Digitaliseringsstyrelsen gennemfører kontrol af de særskilte regnskaber, udbyderen af en kommercielle visningsklient indsender, jf. § 7, stk. 3 og 4, med henblik på at sikre, at betingelserne for kompensation er opfyldt, herunder at der ikke udbetales kompensation, der overstiger udbyderens nettoomkostninger ved opfyldelse af forpligtelsen til offentlig tjeneste, inklusiv en rimelig fortjeneste, som opgjort i henhold til § 17 til § 19.

Stk. 2. Digitaliseringsstyrelsen kan overlade opgaven med at føre kontrol til en statsautoriseret revisor.

§ 23. Udbyderen af en kommerciel visningsklient, der har påtaget sig at opfylde forpligtelserne til offentlig tjeneste, jf. § 16, er forpligtet til

1) at samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, herunder ved at afgive alle nødvendige oplysninger, som Digitaliseringsstyrelsen har brug for med henblik på at kontrollere, om der er sket overkompensation, jf. § 22,

2) ikke at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie oplysninger af betydning for Digitaliseringsstyrelsens beregning af kompensation, og

3) at opbevare dokumentation vedrørende forpligtelsen til offentlig tjeneste, dens opfyldelse, omkostningerne og indtægterne herved og den modtagne kompensation i 10 år fra tidspunktet for modtagelsen af kompensationen.

§ 24. Digitaliseringsstyrelsen kan pålægge udbydere af en kommerciel visningsklient, der har påtaget sig at opfylde forpligtelserne til offentlig tjeneste, jf. § 16, at dokumentere, at betingelserne for kompensation er opfyldt. Digitaliseringsstyrelsen kan bl.a. pålægge en udbyder at indsende nærmere oplysninger om visningsklienten og dennes aktiviteter, herunder revisionserklæringer og -rapporter, regnskaber og budgetter mv.

Tilbagebetaling af overkompensation

§ 25. Der foreligger overkompensation, hvis en udbyder af en kommerciel visningsklient, der har påtaget sig at opfylde forpligtelserne til offentlig tjeneste, jf. § 16, har modtaget kompensation, der overstiger udbyderens nettoomkostninger ved opfyldelse af forpligtelsen til offentlig tjeneste, inklusiv en rimelig fortjeneste, som opgjort i henhold til § 17 til § 19, eller hvis en udbyder på anden vis uberettiget har modtaget kompensation.

Stk. 2. Overkompensation opkræves til betaling senest 14 dage efter påkrav fra Digitaliseringsstyrelsen. Rente fastsættes i medfør af konkurrencelovens § 11 a.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttrædelses- og varighedsbestemmelser

Varighed

§ 26. Kompensationsordningen i denne bekendtgørelses kapitel 3 varer i tre år.

Stk. 2. Finansministeren kan træffe beslutning om, at kompensationsordningen forlænges i op til yderligere syv år.

Ikrafttræden

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. marts 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2011 af 15. december 2020 om godkendelse af visningsklienter til Digital Post samt kompensation for forpligtelser til offentlig tjeneste for udbydere af kommercielle visningsklienter ophæves.

Til toppen

Noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende 2006 nr. L 376, s. 36).

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

Til toppen