Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om gældssanering

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1133 af 6/7 2022, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1620 af 24/12 2022.

I medfør af § 202, stk. 2, og § 216, stk. 7, i konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 3. maj 2021, som ændret ved lov nr. 896 af 21. juni 2022, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Begæring om gældssanering

§ 1. Begæring om gældssanering skal indgives på den blanket, der er medtaget som bilag 1 til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Begæringen skal indeholde oplysninger om samtlige de forhold, der fremgår af blanketten.

Stk. 3. Med begæringen skal vedlægges de dokumenter, der er nævnt i blanketten.

Til toppen

Kapitel 2 – Afdragsperiodens begyndelse og afdragenes størrelse

§ 2. Afdragsperioden efter konkurslovens § 216 påbegyndes den første i måneden, efter at gældssaneringskendelsen er blevet endelig, medmindre retten fastsætter et senere begyndelsestidspunkt.

§ 3. Det månedlige afdrag udgøres af skyldnerens og dennes ægtefælles månedlige nettoindkomst, jf. § 4 med følgende fradrag:

1) Rimelige udgifter til bolig, jf. § 5.

2) Nettoudgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn, jf. § 6.

3) Udgifter til samvær med mindreårige børn, jf. §§ 6-7.

4) Bidragsforpligtelser, jf. § 8.

5) Udgifter til særlige behov, jf. § 9.

6) Udgifter til ganske særlige behov, jf. § 10.

7) Rådighedsbeløb, jf. § 11.

8) Rimelige ydelser på gæld, som efter skifterettens beslutning i medfør af konkurslovens § 199, stk. 1, 2. pkt., ikke omfattes af gældssaneringen.

9) Ydelser på ægtefællens gæld, jf. § 12.

Stk. 2. Det månedlige afdrag efter stk. 1 kan ikke overstige skyldnerens nettoindkomst efter § 4.

Stk. 3. Er skyldnerens gæld i al væsentlighed stiftet før påbegyndelsen af samlivet med ægtefællen, eller afsiges der samtidig gældssaneringskendelse vedrørende skyldnerens ægtefælle, udgør det månedlige afdrag skyldnerens nettoindkomst med fradrag af udgifterne i stk. 1, nr. 8, og halvdelen af udgifterne i stk. 1, nr. 1-7.

Stk. 4. Stk. 3, 1. led, finder ikke anvendelse, hvis ægtefællens nettoindkomst er lavere end halvdelen af udgifterne efter stk. 1, nr. 1-7. Stk. 3, 2. led, finder ikke anvendelse, hvis skyldnerens eller ægtefællens nettoindkomst er lavere end summen af den pågældendes udgifter efter stk. 1, nr. 8, og halvdelen af udgifterne efter stk. 1, nr. 1-7.

Stk. 5. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 4, 2. pkt., betales alene afdrag vedrørende den gæld, der påhviler ægtefællerne, hvis nettoindkomst er tilstrækkelig til at dække summen af den pågældendes udgifter efter stk. 1, nr. 8, og halvdelen af udgifterne efter stk. 1, nr. 1-7.

§ 4. Nettoindkomsten opgøres separat for skyldneren og dennes ægtefælle.

Stk. 2. Som indkomst medregnes alle indtægter, bortset fra følgende:

1) Indtægter fra godtgørelser, forsikringssummer mv., der kompenserer modtageren for ikke-økonomisk skade.

2) Børnefamilieydelser, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører husstandens børn.

3) Boligstøtte og andre boligydelser.

Stk. 3. Som indkomst medregnes endvidere hvert år følgende:

1) En forholdsmæssig del af skyldnerens pensionsordninger udbetalt som en sum efter afgiftsberigtigelse i henhold til pensionsbeskatningslovens regler, hvis pensionsordningen er eller inden afdragsperiodens udløb bliver udbetalt. Den forholdsmæssige del udgør i almindelighed 5/600 af den samlede sum for hver måned, der fra udbetalingstidspunktet er tilbage af afdragsperioden.

2) En forholdsmæssig del af en erstatning for tab af erhvervsevne, tab af forsørger og lignende, der er eller inden afdragsperiodens udløb bliver udbetalt i en sum. Den forholdsmæssige del opgøres som forholdet mellem den udbetalte sum og antallet af de år, som summen må antages at kompensere.

Stk. 4. Nettoindkomsten udgør indkomsten i stk. 2-3 med fradrag af følgende:

1) Skat, arbejdsmarkedsbidrag, særligt pensionsbidrag samt ATP-bidrag.

2) Pensionsindbetalinger, der foretages af arbejdsgiveren, når pensionen er et obligatorisk led i ansættelsesforholdet, og når der efter ansættelsesforholdets karakter, herunder ansættelsessted, branche mv., er tale om sædvanlige indbetalinger.

3) Rimelige udgifter ved erhvervelsen af indkomsten, herunder udgifter ud over 860 kr. pr. måned til offentlig transport eller under særlige omstændigheder forventede og forudsete udgifter til løbende drift og vedligeholdelse af motorkøretøj.

4) Kontingent til arbejdsløshedskasse og fagforening.

5) Bidrag til efterlønsordning.

6) Et beløb svarende til kirkeskatten i bopælskommunen, når der betales et beløb, der svarer til eller overstiger kirkeskatten til et anerkendt trossamfund. Betales et mindre beløb end kirkeskatten, fradrages alene dette mindre beløb. Fradrages kirkeskat efter nr. 1, kan der ikke fradrages yderligere beløb til andre trossamfund.

§ 5. Nettoboligudgiften udgør udgifter til lejebetaling, ydelser på prioritetsgæld, fællesudgifter vedrørende ejendommen, ejendomsskat, ejendomsværdiskat, el, gas, vand og varme, renovation og lignende samt bygnings- og brandforsikring for skyldneren, dennes ægtefælle og husstandens hjemmeboende mindreårige børn med fradrag af boligstøtte og andre ydelser, der tilfalder husstanden i kraft af boligen. Der kan efter § 3, stk. 1, alene fradrages en rimelig nettoboligudgift.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om en nettoboligudgift er rimelig, jf. stk. 1, skal der alene henses til husstandens størrelse, prisniveauet i det geografiske område og skyldnerens mulighed for at finde en billigere bolig i det pågældende geografiske område.

§ 6. Udgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn kan kun fradrages efter § 3, stk. 1, hvis udgifterne efter stk. 3, nr. 1, 3 og 4, overstiger indtægterne efter stk. 2 (nettoudgiften). Udgifter efter stk. 3, nr. 2, kan altid fradrages.

Stk. 2. Som indtægt medregnes børnefamilieydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører barnet og ikke hidrører fra barnets personlige formue eller selvstændige arbejdsindsats.

Stk. 3. Som udgifter medregnes følgende:

1) Udgifter vedrørende pasning af barnet.

2) Rimelige udgifter, som en skyldner eller dennes ægtefælle har i forbindelse med et mindreårigt barns samvær med den anden forælder, hvor barnet ikke har folkeregisteradresse.

3) Udgifter til barnets særlige behov, jf. § 9, og barnets ganske særlige behov, jf. § 10.

4) Et rådighedsbeløb, der afhænger af barnets alder. Rådighedsbeløbet udgør 1.910 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 2.460 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 3.430 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Stk. 4. Nettoudgiften opgøres separat for hvert barn.

§ 7. Som udgifter til samvær med børn medregnes rimelige udgifter, som en skyldner eller dennes ægtefælle har til samvær med et mindreårigt barn, som ikke har samme folkeregisteradresse som skyldneren.

Stk. 2. Er der fælles forældremyndighed over et barn, der opholder sig lige meget hos begge forældre, kan der hos den af forældrene, hvor barnet ikke er tilmeldt folkeregisteret, i stedet for udgifter til samvær efter § 3, stk. 1, fradrages et beløb, der efter en konkret vurdering udgør halvdelen eller mere af rådighedsbeløbet efter § 6, stk. 3, nr. 4.

§ 8. Som bidragsforpligtelser medregnes skyldnerens og dennes ægtefælles pligt til at betale børnebidrag og underholdsbidrag.

Stk. 2. Den del af børnebidraget, der kan fradrages efter § 3, stk. 1, kan ikke overstige størrelsen af det bidrag, der kan fastsættes i medfør af kapitel 2 i lov om børns forsørgelse.

Stk. 3. Den del af underholdsbidraget, der kan fradrages efter § 3, stk. 1, kan ikke overstige størrelsen af det bidrag, der kan fastsættes i medfør af kapitel 5 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

§ 9. Som udgifter til særlige behov kan medregnes nødvendige udgifter til medicin, behandlinger, transport mv., der afholdes på grund af kronisk sygdom eller handicap hos skyldneren eller dennes ægtefælle. Det beløb, der kan fradrages efter § 3, stk. 1, udgør den afholdte udgift fratrukket ydelser, erstatninger, tilskud mv., der er ydet direkte til dækning af udgiften, samt ydelser, godtgørelser mv., der er af personlig karakter og må antages at skulle kompensere for en ikke-økonomisk skade, hvis der åbenbart er årsagssammenhæng mellem det forhold, der har udløst ydelsen, godtgørelsen mv., og udgiften til medicin mv.

§ 10. Rimelige udgifter til ganske særlige behov for skyldneren eller dennes husstand kan undtagelsesvist fradrages efter § 3, stk. 1, jf. dog § 6, stk. 1.

§ 11. Rådighedsbeløbet udgør 7.010 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle, forhøjes rådighedsbeløbet med 4.880 kr.

§ 12. Ydelser på gæld, som ægtefællen hæfter for, kan fradrages efter § 3, stk. 1, i det omfang afdragenes størrelse ikke overstiger ægtefællens nettoindkomst, jf. § 4, med fradrag af halvdelen af udgifterne efter § 3, stk. 1, nr. 1-7. Gæld, der vedrører ægtefællens nuværende bolig og transportmiddel, kan ikke fradrages efter denne bestemmelse.

§ 13. Reglerne i denne bekendtgørelse om ægtefæller finder tilsvarende anvendelse på samlevende.

Til toppen

Kapitel 3 – Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes, eller de afdrag, som skyldneren skal betale

§ 14. Ved fastsættelsen af den procent, hvortil fordringerne nedsættes, eller hvor dette ikke er muligt, de afdrag, som skyldneren skal betale, skal der bortses fra fordringer, som kun vil afkaste en samlet sum på indtil 3.600 kr. eller derunder i afdragsperioden.

Stk. 2. Hvor skifteretten genoptager gældssaneringssagen efter konkurslovens § 228, stk. 3, kan skifteretten undlade at forhøje den procent, hvortil fordringerne er nedsat, eller de fastsatte afdrag, hvis forhøjelsen af den samlede betaling til fordringshaverne alene vil ske med 100 kr. eller derunder om måneden.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden mv.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. juli 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på begæringer om gældssanering, der er indgivet før bekendtgørelsens ikrafttræden. For sådanne begæringer finder de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 1363 af 19. december 2008 om gældssanering anvendelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 finder anvendelse på begæringer om gældssanering indgivet før den 17. juli 2022, hvis skifteretten i medfør af § 2, stk. 4, i lov nr. 896 af 21. juni 2022 om ændring af konkursloven har bestemt, at begæringen skal behandles efter reglerne i den nævnte lov.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1363 af 19. december 2008 om gældssanering ophæves.

Til toppen

Bilag 1

 

 

Til skifterettens brug

 

 

Ansøgning om gældssanering

Sådan gør du (link til vejledning)

Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor – i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen med ansøgningen skal du sende:

Årsopgørelser fra skattevæsenet for de seneste 3 år (i kopi)

Forskudsopgørelsen for de seneste 2 år (i kopi)

Dokumentation for indtægter for de seneste 3 måneder (for eksempel kopi af lønsedler, pensionsudbetaling med videre)

HUSK

De samme papirer skal sendes med for din ægtefælle/samlever.

Hvis både du og din ægtefælle/samlever søger gældssanering, skal der indgives 2 ansøgningsskemaer.

I. Personlige oplysninger

 

 

Fulde navn:

 

 

Eventuelt tidligere navn:

 

 

Nuværende stilling:

 

 

Cpr. -nr.:

 

 

Adresse, by, postnr.

 

 

Mail:

 

 

Telefon/mobil:

 

 

II. Oplysninger om dig og din familie:

 

 

(Sæt kryds): □ Enlig □ Gift □ Samlevende Hvilket år fik I fælles folkeregisteradresse? :

 

 

 

 

 

 

Ægtefælle/samlever:

 

 

Fulde navn:

 

 

Fødselsdato:

 

 

Nuværende stilling:

 

 

 

 

Børn: (oplys både om børn der bor hos dig, og børn som du og/eller din ægtefælle/samlever betaler bidrag til)

 

 

Navn:

 

 

Fødselsdato:

 

 

Adresse:

 

 

Navn:

 

 

Fødselsdato:

 

 

Adresse:

 

 

Navn:

 

 

Fødselsdato:

 

 

Adresse:

 

 

 

 

 

Navn:

 

 

Fødselsdato:

 

 

Adresse:

 

 

Navn:

 

 

Fødselsdato:

 

 

Adresse:

 

 

III. Uddannelse og erhverv

 

 

 

 

Din uddannelse og dit erhverv:

 

 

1. Uddannet/udlært som:

 

 

2. Erhverv: (sæt kryds og udfyld også feltet ved siden af med nærmere oplysninger)

 

 

□ Lønmodtager

 

 

Ansættelsessted:

 

 

□ Arbejdsløs

 

 

Hvor længe har du været arbejdsløs?

 

 

□ Pensionist eller efterlønsmodtager

 

 

Hvornår blev du pensionist/efterlønsmodtager?

 

 

□ Selvstændig erhvervsdrivende

 

 

Virksomhedens navn og adresse:

 

 

□ Andet (for eksempel under uddannelse)

 

 

Hvilket?

 

 

 

Hvis du er under uddannelse, oplyses uddannelsens start- og slutdato:

 

 

 

 

Din ægtefælles/samlevers uddannelse og erhverv:

 

 

1. Uddannet/udlært som:

 

 

2. Erhverv: (sæt kryds og udfyld også feltet ved siden af med nærmere oplysninger)

 

 

□ Lønmodtager

 

 

Ansættelsessted:

 

 

□ Arbejdsløs

 

 

Hvor længe har du været arbejdsløs?

 

 

□ Pensionist eller efterlønsmodtager

 

 

Hvornår blev du pensionist/efterlønsmodtager?

 

 

□ Selvstændig erhvervsdrivende

 

 

Virksomhedens navn og adresse:

 

 

□ Andet (for eksempel under uddannelse)

 

 

Hvilket?

 

 

 

Hvis du er under uddannelse, oplyses uddannelsens start- og slutdato:

 

 

IV. Indtægter og udgifter (alle indtægter og udgifter skal omregnes til et månedligt gennemsnit)

 

 

Indtægter

 

 

Egne

 

(beløb pr. måned)

 

 

Ægtefælle/ samlever

 

(beløb pr. måned)

 

 

1. Indtægter efter skat

 

(løn, understøttelse, pension, kontanthjælp, invaliditetsydelse, kørselstilskud)

 

 

 

 

2. Andre indtægter:

 

 

 

 

a. Boligstøtte og andre boligydelser

 

 

 

 

b. Børnebidrag, børnetilskud og andre børneydelser

 

 

 

 

c. Andet (andre sociale ydelser, renter, provision, lejeindtægter og andet)

 

 

 

 

d. Medicintilskud

 

 

 

 

Samlede indtægter for hver person (sammentælling)

 

 

 

 

Indtægter i alt

 

(tallene i de to grå felter lægges sammen)

 

 

 

 

 

 

Udgifter

 

 

Egne

 

(beløb pr. måned)

 

 

Ægtefælle/samlever

 

(beløb pr. måned)

 

 

1. Boligudgift, eksempelvis

 

husleje,

ydelser på prioritetsgæld,

ejendomsskat, ejendomsværdiskat,

el, gas, vand, varme,

ejendommens fællesudgifter,

bygnings- og brandforsikring

 

 

 

 

2. Faglige kontingenter

 

 

 

 

3. A-kasse- og efterlønsbidrag

 

 

 

 

4. Børnepasning

 

 

 

 

5. Bidrag til børn og/eller tidligere ægtefælle

 

 

 

 

6. Udgifter til samvær med børn

 

 

 

 

7. Transport til og fra arbejde

 

 

 

 

8. Løbende vedligeholdelsesomkostninger vedrørende bil eller andet motorkøretøj

 

 

 

 

9. Medicin (lægeordineret) eller behandling (lægeordineret) for dig og andre personer i din husstand

 

 

 

 

10. Afbetalingskontrakter

 

 

 

 

11. Medlemskab af andet trossamfund end folkekirken

 

 

 

 

Samlede udgifter for hver person (sammentælling)

 

 

 

 

Udgifter i alt

 

(tallene i de to grå felter lægges sammen)

 

 

 

V. Aktiver og passiver

 

 

Aktiver:

 

 

Egne

 

(angiv beløb)

 

 

Ægtefælle/samlever

 

(angiv beløb)

 

 

1. Kontante penge

 

og indestående i pengeinstitutter

 

 

 

 

2. Værdipapirer

 

(f.eks. obligationer, aktier eller lignende) Kursværdi

 

 

 

 

3. Boligindskud

 

 

 

 

4. Andelsbolig

 

Salgsværdi

 

÷ pantegæld og udlæg

 

= Friværdi (tal føres ud til højre) →

 

 

 

 

5. Fast ejendom (vedlæg kopi af seneste ejendomsvurdering)

 

Salgsværdi

 

÷ pantegæld og udlæg

 

= Friværdi (tal føres ud til højre) →

 

 

 

 

6. Bil eller andet motorkøretøj

 

Salgsværdi

 

÷ pantegæld og udlæg

 

= Friværdi (tal føres ud til højre) →

 

 

 

 

 

 

7. Andre aktiver – angiv art og værdi

 

 

 

 

Aktivernes samlede værdi for hver person (sammentælling)

 

 

 

 

Aktiver i alt

 

(tallene i de to grå felter lægges sammen)

 

 

 

 

 

 

Passiver: (kun gæld der ikke allerede er medtaget i beregningerne under aktiver, pkt. 4, 5, og 6)

 

 

 

Kreditors navn og adresse

 

 

År for gældens stiftelse

 

 

Egne

 

(angiv beløb)

 

 

Ægtefælle/samlever

 

(angiv beløb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passiver i alt for hver person (sammentælling)

 

 

 

 

Passiver i alt

 

(tallene i de to grå felter lægges sammen)

 

 

 

 

Pensionsordning

Har du og/eller din ægtefælle/samlever selv oprettet en pensionsordning? (f.eks. forsikringskontrakt eller kapitalpension)

(sæt kryds): □ Ja □ Nej

Erstatning

Har du og/eller din ægtefælle/samlever modtaget eller forventer at modtage en erstatningssum?

(sæt kryds): □ Ja □ Nej

Kaution

Har du og/eller din ægtefælle/samlever kautioneret eller på anden måde stillet sikkerhed for andres gæld?

(sæt kryds): □ Ja □ Nej

VI. Tidligere eller igangværende sager ved skifteretten

Har der været – eller bliver der for tiden behandlet – sager om

(sæt kryds)

□ Konkurs □ Rekonstruktion □ Konkurskarantæne □ Gældssanering

 

for

 

(sæt kryds)

 

□ dig □ din ægtefælle/samlever

 

□ et selskab ejet (helt eller delvist) af dig eller din ægtefælle/samlever

 

 

 

Selskabets navn:

 

 

 

og CVR. nr.:

 

 

 

Ved hvilken ret?

 

 

 

Hvornår? (årstal):

 

 

 

 

Jeg erklærer på tro og love:

At alle oplysninger i denne ansøgning er rigtige

At jeg har oplyst om alle indtægter

At jeg har oplyst om alt, hvad jeg ejer og skylder

 

 

 

Dato:

 

 

Indsendt af:

Til toppen

Noter

§ 4, § 6, § 11 og § 14 ændret 1/1 2023 ved bek. nr. 1620 af 24/12 2022.

Til toppen