Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Vejledning om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr. 9338 af 17/5 2021.

1. Indledning

Siden covid-19 ramte Danmark i foråret 2020, har der været foretaget en række ændringer i lov om sygedagpenge (sygedagpengeloven). Blandt andet er der indført en midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden ved lov nr. 275 af 26. marts 2020. Denne er blevet forlænget ved henholdsvis lov nr. 473 af 22. april 2020, lov nr. 960 af 26. juni 2020, lov nr. 1335 af 11. september 2020, lov nr. 1642 af 19. november 2020, lov nr. 57 af 19. januar 2021, lov nr. 467 af 20. marts 2021, og senest med lov nr. 877 af 12. maj 2021.

Reglerne fremgår af §§ 26 - 26 i i kapitel 8 a i sygedagpengeloven.

For så vidt angår de midlertidige forlængelser i §§ 26 - 26 e, hvor retten til sygedagpenge blev forlænget for personer, hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden til og med den 31. oktober 2020, henvises til vejledning nr. 9839 af 20. november 2020 om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge. For så vidt angår §§ 26 f, g og h henvises til vejledning nr. 9189 af 22. marts 2021 om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge.

Med lov nr. 877 af 12. maj 2021 får sygedagpengemodtagere, der egentlig skulle overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. juni 2021, ret til fortsat at få udbetalt sygedagpenge i 2 måneder i stedet for at overgå til jobafklaringsforløb, idet overgangen til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse udskydes i 2 måneder.

Vejledningen er opdelt i 3 hovedafsnit: Afsnit 2 vedrører personkredsen for de midlertidige forlængelser og almindelige betingelser for at være omfattet. Afsnit 3 vedrører den seneste forlængelse af retten til sygedagpenge for sygedagpengemodtagere, der i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. juni 2021 skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 9189 af 22. marts 2021 om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge.

Til toppen

2. Personkreds og almindelige betingelser

Det er en forudsætning for at være omfattet af reglerne om midlertidig forlængelse af sygedagpengeretten, at personen har ret til sygedagpenge. Det vil sige, at en person, der ikke har ret til sygedagpenge fra kommunen, fordi personen er omfattet af tidsbegrænsningen i lovens § 24, stk. 1, jf. § 24 a, ikke får ret til at få forlængelsen. Det gælder, uanset om personen evt. har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiver i arbejdsgiverperioden.

Eksempel:

En person, der har været sygemeldt og fået udbetalt sygedagpenge fra den 30. marts 2020 til den 1. maj 2021. Personen bliver syg igen den 15. juni 2021, og har således på sin første nye sygedag allerede fået udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger inden for de 9 forudgående kalendermåneder. Derfor er personen på sin første nye sygedag omfattet af lovens § 24 a, og har efter de gældende regler ikke ret til sygedagpenge fra kommunen, men har ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Da personen ikke har ret til sygedagpenge fra kommunen, er personen ikke omfattet af § 26 i, stk. 1, og vil ikke få ret til midlertidig forlængelse af sygedagpengene.

Bestemmelserne om midlertidig forlængelse i kapitel 8 a gælder ikke for pensionister. Pensionisters revurderingstidspunkt og evt. forlængelse af sygedagpenge afgøres efter §§ 25 og 29. De midlertidige bestemmelser i kapitel 8 a henviser til §§ 24 og 27.

Sygedagpengelovens almindelige betingelser skal være opfyldt under den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge. Det vil sige, at sygedagpengene f.eks. skal ophøre, hvis personen ikke længere opfylder den grundlæggende betingelse om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. lovens § 7. Heri ligger også, at hvis personen genoptager arbejdet delvist, skal sygedagpengene nedsættes efter de almindelige regler, jf. lovens § 53.

Ud over lovens almindelige bestemmelser om ophør af sygedagpenge, herunder f.eks. § 25, stk. 2, om ophør ved overgang til førtidspension, følger det også af dobbeltforsørgelsesprincippet, at en borger ikke kan få udbetalt to forsørgelsesydelser samtidig. De midlertidige bestemmelser giver således ikke ret til, at en borger, der i forlængelsesperioden f.eks. visiteres til fleksjob eller ressourceforløb eller får tilkendt førtidspension, fortsat kan modtage sygedagpenge.

Endvidere gælder lovens øvrige bestemmelser, herunder f.eks. om arbejdsgivers ret til refusion, de almindelige regler i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forvaltningsloven samt reglerne om kommunens opfølgningsindsats og personens medvirken til sagens opfølgning.

Den sygemeldte kan efter de almindelige regler klage over kommunens afgørelse, herunder over afgørelsen om ikke at forlænge udbetalingen af sygedagpenge efter de almindelige regler samt over, at personen senere skal overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Klagefristen regnes som sædvanligt fra afgørelsesdatoen og dermed ikke fra f.eks. datoen for overgangen til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, uanset at overgangen er senere.

Til toppen

3. Forlængelse af retten til sygedagpenge for sygedagpengemodtagere, der i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. juni 2021 skulle overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse (§ 26 i)

3.1. Forlængelse efter § 26 i, stk. 1

Efter § 26 i, stk. 1, har en sygedagpengemodtager, der i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. juni 2021 skal overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, i 2 måneder fra det tidspunkt, hvor personen skulle overgå til jobafklaringsforløbet, ret til fortsat at få udbetalt sygedagpenge i stedet for at overgå til jobafklaringsforløbet.

Det betyder, at udbetalingen af sygedagpenge forlænges i 2 måneder for sygedagpengemodtagere, der ikke (længere) kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de gældende regler, og som derfor i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. juni 2021 skulle overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Se nedenfor i afsnit 3.4. i forhold til personer, der ønsker at overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fremfor at få forlænget udbetalingen af sygedagpenge.

Både sygedagpengemodtagere, der ikke har fået forlænget sygedagpengeudbetalingen efter de almindelige eller de midlertidige regler, og sygedagpengemodtagere, hvor sygedagpengeudbetalingen en eller flere gange har været forlænget efter de almindelige og/eller de midlertidige regler om forlængelse, kan være omfattet af bestemmelsen.

Disse personer har ret til fortsat at få udbetalt sygedagpenge i 2 måneder, idet overgangen til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse udskydes i 2 måneder.

Eksempel:

En sygedagpengemodtager, der den 10. maj 2021 har fået udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, og dermed når revurderingstidspunktet i § 24, stk. 1, i loven med udgangen af maj 2021. Her skal kommunen efter de almindelige regler inden udgangen af maj 2021 tage stilling til, om sygedagpengeudbetalingen kan forlænges efter en af mulighederne i § 27, stk. 1, i loven. Er dette ikke tilfældet, skulle personen den 1. juni 2021 overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. § 24, stk. 2, i loven, men personen har i stedet ret til at få forlænget sin sygedagpengeudbetaling med 2 måneder, dvs. til og med udgangen af juli 2021 (med overgang til jobafklaringsforløb 1. august 2021).

Det afgørende er, om personen har ret til sygedagpenge og har fået eller skulle have tilbud om at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse i perioden. En sygedagpengemodtager, der når revurderingstidspunktet i løbet af juni 2021, er således f.eks. ikke omfattet af § 26 i, stk. 1, idet denne person (tidligst) skal overgå til et jobafklaringsforløb pr. 1. juli 2021.

Da forlængelsen bliver givet for en på forhånd fastsat periode til en bestemt dato, ligger datoen for ophøret af sygedagpengene fast, uanset om sygedagpengemodtageren f.eks. afholder ferie i perioden.

Når der bliver truffet afgørelse om, hvorvidt sygedagpengene kan forlænges efter lovens almindelige bestemmelser, skal kommunen - hvis udbetalingen ikke kan forlænges efter de almindelige bestemmelser - samtidig træffe afgørelse om forlængelsen efter § 26 i, stk. 1, og om datoen for, hvornår den sygemeldte skal overgå til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse, således at der lægges 2 måneder til tidspunktet for ophør af sygedagpengene og overgangen til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Hvis en sag (hvor der ikke allerede er truffet afgørelse om dato for ophør af sygedagpengene og overgangen til jobafklaringsforløb), er blevet eller bliver ”teknisk forlænget”, fordi kommunen afventer oplysninger m.v., før der kan træffes afgørelse om, hvorvidt udbetalingen af sygedagpenge skal forlænges, er det kun, hvis kommunen når at træffe en gyldig afgørelse før den 30. juni 2021, at der er ret til en midlertidig forlængelse. Det skyldes, at forlængelsen alene gælder, hvis der er tale om, at personen skal overgå til jobafklaringsforløb senest den 30. juni 2021. En person, hvor der først kan træffes afgørelse i sagen f.eks. den 5. juli 2021, opfylder ikke kriteriet om at skulle overgå til jobafklaringsforløb senest den 30. juni 2021.

For nogle af de personer, der er omfattet af § 26 i, stk. 1, er der allerede inden lovens ikrafttrædelse truffet afgørelse om ophør af sygedagpengene og overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. For disse personer, se nedenfor i afsnit 3.2.

Kommunen skal ikke tage stilling til, om personen undervejs eller efter de ekstra 2 måneder f.eks. ville kunne opfylde betingelserne i en af forlængelsesreglerne i § 27, stk. 1, i loven, jf. dog nedenfor i afsnit 3.3. for så vidt angår sager, som tidligere er blevet forlænget efter bestemmelserne i sygedagpengelovens kapitel 8 a.

Se nedenfor i afsnit 3.4. i forhold til personer, der ønsker at overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fremfor at få forlænget udbetalingen af sygedagpenge.

3.2. Når kommunen har truffet afgørelse om ophør af sygedagpengene og overgang til jobafklaringsforløb inden lovens ikrafttræden (§ 26 i, stk. 2)

Hvis kommunen allerede har truffet afgørelse om ophør af sygedagpengene og overgang til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse, uden at der samtidig er fastsat en forlængelse, skal forlængelsen regnes fra den dato, der allerede er fastsat for ophøret af sygedagpengene og overgang til jobafklaringsforløbet.

Det vil sige, at når kommunen allerede har nået at revurdere en sag og træffe afgørelse om ophør af sygedagpengene og overgang til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse, men det er sket inden lovens ikrafttræden, og der derfor ikke er givet 2 måneders forlængelse af sygedagpengeudbetalingen, får personen ret til de 2 måneders forlængelse regnet fra datoen for overgang til jobafklaringsforløb, som allerede er fastsat.

Det gælder også, hvis sygedagpengemodtageren allerede er overgået til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse.

Kommunen skal af egen drift træffe afgørelse om forlængelsen i de sager, hvor der allerede er truffet afgørelse om overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse i perioden fra 1. maj 2021, herunder sager, hvor personen allerede er overgået til jobafklaringsforløb.

Eksempel:

En sygedagpengemodtager nåede revurderingstidspunktet i april 2021, og der var ikke grundlag for at forlænge udbetalingen efter de almindelige forlængelsesregler i sygedagpengeloven. Kommunen traf derfor den 22. april 2021 afgørelse om, at udbetalingen af sygedagpengene skulle ophøre pr. 30. april 2021 og overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse den 1. maj 2021.

Da der således allerede er truffet afgørelse om ophør af sygedagpengene og overgang til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse med en fastsat dato, og da der ved denne afgørelse ikke er fastsat en forlængelse efter § 26 i, stk. 2, skal den nye forlængelse regnes fra datoen fastsat i den allerede trufne afgørelse, dvs. den 30. april 2021.

Kommunen skal derfor nu træffe afgørelse om at forlænge udbetalingen til den 30. juni 2021 med overgang til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse den 1. juli 2021.

Kommunen skal ikke igen tage stilling til, om der kan ske forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge efter de almindelige regler (jf. dog nedenfor afsnit 3.3.), men skal alene træffe en ny afgørelse om, at de berørte personer får ret til at få udbetalt sygedagpenge i 2 måneder (regnet fra den dato, hvor de ifølge kommunens tidligere afgørelse skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse), og herefter skal overgå til jobafklaringsforløbet.

Eksempel:

En person, hvor der inden lovens ikrafttræden var truffet afgørelse om, at udbetalingen af sygedagpenge ikke kunne forlænges yderligere efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, efter den 8. maj 2021, og at personen skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse pr. 9. maj 2021. Kommunen skal nu (alene) træffe afgørelse om, at personen i stedet skal overgå til jobafklaringsforløbet den 9. juli 2021, og at personen frem til overgangen har ret til sygedagpenge, jf. nedenfor.

Det kan også være en sag, hvor der er truffet afgørelse efter § 26 h, og hvor kommunen ikke efter § 26 h, stk. 3, inden udløbet af de 2 måneders forlængelse efter § 26 h skulle træffe fornyet afgørelse om, hvorvidt udbetalingen kunne forlænges efter bestemmelserne i § 24 a, stk. 6, § 24 b, stk. 1, eller § 27, stk. 1, nr. 1-7. Det vil sige, at kommunen allerede ved afgørelsen efter § 26 h har fastsat en dato for ophøret af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Eksempel:

En sygedagpengemodtager havde fået forlænget sygedagpengene efter § 27, stk. 1, nr. 2, og tidsbegrænsningen for denne bestemmelse udløb den 15. april 2021. Der var ikke grundlag for at forlænge udbetalingen efter de øvrige forlængelsesregler i sygedagpengeloven. Kommunen traf derfor forinden afgørelse om, at udbetalingen af sygedagpengene skulle ophøre pr. 15. april 2021, og traf samtidig afgørelse om forlængelse efter § 26 h, stk. 1, til den 15. juni 2021, samt om datoen for overgang til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse, dvs. den 16. juni 2021.

Da der således allerede er truffet afgørelse om ophør af sygedagpengene og overgang til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse med en fastsat dato, og da der ved denne afgørelse ikke er fastsat en forlængelse efter § 26 i, stk. 2, skal den nye forlængelse efter § 26 i, stk. 2, regnes fra datoen fastsat i den allerede trufne afgørelse, dvs. den 15. juni 2021. Kommunen skal derfor nu træffe afgørelse om at forlænge udbetalingen til den 15. august 2021 med overgang til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse den 16. august 2021.

Hvis kommunen efter § 26 h, stk. 3, inden udløbet af de 2 måneders forlængelse efter § 26 h skulle træffe fornyet afgørelse om, hvorvidt udbetalingen kunne forlænges efter bestemmelserne i § 24 a, stk. 6, § 24 b, stk. 1, eller § 27, stk. 1, nr. 1-7, og denne afgørelse først er truffet efter de to måneders forlængelse efter § 26 h, stk. 1 og 2, er udløbet - f.eks. fordi sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst, og kommunen måtte afvente oplysninger - skal forlængelsen efter § 26 i, stk. 1, først regnes fra, at der er truffet en gyldig afgørelse om ophør af sygedagpenge. Det skyldes, at udbetalingen af sygedagpenge efter de almindelige regler ikke ophører, før kommunen har truffet en gyldig afgørelse herom. Kommunen skal i det tilfælde færdiggøre vurderingen efter § 26 h, stk. 3. Derefter skal der, hvis der træffes afgørelse om, at sygedagpengeudbetalingen ikke kan forlænges efter de almindelige regler og personen skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse i perioden 1. maj 2021 til 30. juni 2021, ske forlængelse efter § 26 i, stk. 1.

Kommunen har ikke pligt til at partshøre borgeren om, at reglerne er ændret, og at der på et uændret oplysningsgrundlag vil blive truffet en anden afgørelse (om datoen for stop af sygedagpengeudbetaling og overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse) alene på grund af ændrede regler.

Se nedenfor i afsnit 3.4. i forhold til personer, der ønsker at overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse fremfor at få forlænget udbetalingen af sygedagpenge.

3.3. Når kommunen senest har truffet afgørelse efter en af de øvrige bestemmelser i kapitel 8 a (§ 26 i, stk. 3)

For personer, der tidligere har fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de midlertidige regler (som udgangspunkt efter § 26 h, men også evt. sager efter tidligere bestemmelser, hvor kommunen ikke efterfølgende har kunnet træffe afgørelse efter § 26 h, fordi man har afventet oplysninger), og som skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse i perioden 1. maj 2021 til 30. juni 2021, skal kommunen igen tage stilling til, om udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges efter de almindelige regler i loven.

Det vil sige, at hvis en sag f.eks. senest er afgjort efter § 26 h, og der er truffet en afgørelse om ophør af sygedagpenge, forlængelse med 2 måneder samt overgang til jobafklaringsforløb i perioden 1. maj 2021 - 30. juni 2021, skal kommunen inden udløbet af de 2 måneders forlængelse efter § 26 i tage stilling til, om personen kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de almindelige regler.

Dermed får sager, der tidligere er forlænget efter en eller flere af de midlertidige regler i kapitel 8 a, og hvor personen skulle overgå til jobafklaringsforløb i perioden 1. maj 2021 til og med 30. juni 2021, en ekstra vurdering af, om udbetalingen kan forlænges efter bestemmelserne i § 24 a, stk. 6, § 24 b, stk. 1, eller § 27, stk. 1, nr. 1-7, som skal foretages inden udløb af forlængelsen på de 2 måneder. De 2 måneder efter § 26 i, stk. 2, skal regnes fra den dato, hvor personen efter den afgørelse, der er truffet efter § 26 h, skulle ophøre med sygedagpengene og overgå til jobafklaringsforløbet.

Eksempel:

En sygedagpengemodtager, hvor sygedagpengene var forlænget i 69 uger, fordi personens arbejdsevne skulle klarlægges, jf. § 27, stk. 1, nr. 2, i loven. Hvis personen den 5. april 2021 nåede til det tidspunkt, hvor sygedagpengene havde været forlænget i 69 uger, skulle kommunen inden da tage stilling til, om der kunne ske forlængelse efter en af de øvrige bestemmelser i § 27, stk. 1, i loven. Kunne der ikke det, fik personen ret til at få forlænget sin sygedagpengeudbetaling i 2 måneder efter § 26 h. Kommunen skulle derfor træffe afgørelse om, at personen efter den 5. april 2021 ikke opfyldte betingelserne for at få udbetalingen forlænget efter bestemmelserne i § 27, stk. 1, i loven, og at udbetalingen af sygedagpenge derfor skulle ophøre, samt om datoen for ophøret af sygedagpenge (den 5. juni 2021), og overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse (den 6. juni 2021).

Personen har nu ret til at få forlænget udbetalingen af sygedagpenge til den 5. august 2021. Inden forlængelsen udløber, skal kommunen igen træffe afgørelse om, hvorvidt personen opfylder betingelserne for at få udbetalingen forlænget efter de almindelige bestemmelser i loven.

Det gælder også, selvom der f.eks. er sket en sådan vurdering efter § 26 f i januar 2021, og derefter igen er sket vurdering i april (hvor udbetalingen af sygedagpenge blev forlænget efter § 26 h til juni 2021). Personen har ret til at få forlænget udbetalingen af sygedagpenge i yderligere 2 måneder til august 2021 og det skal inden forlængelsen udløber igen vurderes, om personen opfylder betingelserne for at få udbetalingen forlænget efter de almindelige bestemmelser i loven.

Eksempel:

En sygedagpengemodtager, hvor sygedagpengene var forlænget i 69 uger, fordi personens arbejdsevne skulle klarlægges, jf. § 27, stk. 1, nr. 2, i loven. Hvis personen den 10. januar 2021 nåede til det tidspunkt, hvor sygedagpengene havde været forlænget i 69 uger, skulle kommunen inden da tage stilling til, om der kunne ske forlængelse efter en af de øvrige bestemmelser i § 27, stk. 1, i loven. Kunne der ikke det, fik personen ret til at få forlænget sin sygedagpengeudbetaling i 3 måneder efter § 26 f. Kommunen traf derfor afgørelse om, at personen efter den 10. januar 2021 ikke opfyldte betingelserne for at få udbetalingen forlænget efter bestemmelserne i § 27, stk. 1, i loven, og at udbetalingen af sygedagpenge derfor skulle ophøre, samt om datoen for ophøret af sygedagpenge (den 10. april 2021), og overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse (den 11. april 2021).

Personen fik derefter ret til efter § 26 h at få forlænget udbetalingen af sygedagpenge til den 10. juni 2021 med overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse den 11. juni 2021. Inden forlængelsen udløb, skulle kommunen efter § 26 h, stk. 3, igen træffe afgørelse om, hvorvidt personen opfylder betingelserne for at få udbetalingen forlænget efter de almindelige bestemmelser i loven.

Personen har ret til at få forlænget udbetalingen af sygedagpenge til den 10. august 2021 og skal overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse den 11. august 2021. Inden forlængelsen udløber, skal kommunen igen træffe afgørelse om, hvorvidt personen opfylder betingelserne for at få udbetalingen forlænget efter de almindelige bestemmelser i loven.

Kommunen skal sikre, at der foreligger et tilstrækkeligt grundlag til at kunne træffe afgørelse om eventuel forlængelse af sygedagpengeperioden (undersøgelsesprincippet).

Spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for at indhente yderligere lægelig dokumentation i forbindelse med vurderingen af, om udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kan forlænges, beror på en konkret vurdering. De lægelige oplysninger skal som udgangspunkt beskrive tilstanden på revurderingstidspunktet. Ældre lægelige oplysninger kan inddrages, hvis der ikke har været en udvikling i helbredstilstanden, eller hvis udviklingen i helbredstilstanden har været som forventet. Hvis ældre lægelige oplysninger lægges til grund for kommunens afgørelse, skal der være dokumentation i sagen i øvrigt for, at der ikke har været en udvikling i helbredstilstanden, eller at tilstanden har udviklet sig som forventet. Der skal kun indhentes nye lægelige akter, hvis det er relevant for kommunens vurdering, fordi der er tale om væsentlige ændringer i de helbredsmæssige forhold, herunder ændringer, som har betydning for arbejdsevnen. I andre tilfælde skal kommunen anvende de foreliggende lægeoplysninger, herunder attester, og evt. rådføre sig med sundhedskoordinatoren og lægekonsulenten.

Da udbetalingen af sygedagpenge efter de almindelige regler ikke ophører, før kommunen har truffet en gyldig afgørelse herom, kan sygedagpengene ikke standses, før kommunen har truffet en gyldig afgørelse om ophør af sygedagpengene og overgang til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse. Sygedagpengene kan dog under alle omstændigheder ikke standses, før efter de 2 måneder.

Eksempel:

En person, der løbende har fået forlænget udbetalingen efter de midlertidige regler. Personen har senest fået forlænget sygedagpengene i 2 måneder til den 10. maj 2021 efter § 26 h i loven. Inden denne afgørelse blev truffet, tog kommunen først stilling til, om udbetalingen kunne forlænges efter lovens almindelige regler.

Der skal nu ske forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge til den 10. juli 2021 efter § 26 i, stk. 1 og 2. Og da sagen senest er afgjort efter § 26 h, skal kommunen efter § 26 i, stk. 3, tage fornyet stilling til, om sygedagpengeudbetalingen kan forlænges efter lovens almindelige forlængelsesregler. Når kommunen har oplyst sagen, og hvis personen fortsat ikke kan få forlænget udbetalingen efter de almindelige regler, men stadig er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, skal der træffes afgørelse om overgang til jobafklaringsforløb den 11. juli 2021.

Hvis kommunen undtagelsesvist ikke når at træffe afgørelse inden da, kan sygedagpengene ikke standses, før kommunen har truffet en gyldig afgørelse om ophør af sygedagpengene og overgang til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse. Dette skyldes, at udbetalingen af sygedagpenge efter de almindelige regler ikke ophører, før kommunen har truffet en gyldig afgørelse herom. Det vil sige, at hvis kommunen f.eks. på grund af forsinkede lægelige oplysninger ikke når at vurdere sagen på ny og træffe en afgørelse inden den 10. juli 2021, må udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, til kommunen er færdig med at vurdere, om personen kan få forlænget udbetalingen efter de almindelige regler, og - hvis dette ikke er tilfældet - har truffet afgørelse om ophør af sygedagpengene og overgang til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse.

Hvis kommunen finder, at en person er berettiget til forlængelse efter § 27, stk. 1, skal forlængelsen efter den relevante bestemmelse i § 27, stk. 1, iværksættes med det samme og ikke afvente udløbet af den midlertidige forlængelse på 2 måneder efter § 26 i, idet den specielle regel om forlængelse i § 27, stk. 1, går forud for den generelle regel i § 26 i.

Hvis en person, der egentlig ville være omfattet af § 26 i, stk. 3, har anmodet kommunen om, at tidspunktet for overgangen til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. juni 2021 fastholdes, jf. nedenfor i afsnit 3.4., skal kommunen ikke træffe afgørelse efter stk. 3. Det skyldes, at en person, der efter stk. 4 bliver i/overgår til jobafklaringsforløbet uden 2 måneders forlængelse, ikke er omfattet af § 26 i, stk. 1 eller 2, idet personen efter sin anmodning og forbliven i/overgang til jobafklaringsforløb ikke har ret til de 2 måneders forlængelse af udbetalingen af sygedagpengene.

3.4. Sygedagpengemodtagere omfattet af § 26 i, stk. 1, kan vælge at overgå til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse (§ 26 i, stk. 4)

Sygedagpengemodtagere, der er omfattet af § 26 i, kan vælge at overgå til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse, hvis de foretrækker det.

Det vil sige, at hvis en person, der får udbetalingen af sygedagpenge forlænget efter bestemmelserne i § 26 i, stk. 1 eller 2, i stedet foretrækker at forblive i/overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløb uden de 2 måneders forlængelse, har personen ret til det, hvis personen henvender sig til kommunen og anmoder om det inden 4 uger fra afgørelsen om forlængelse.

Det kan f.eks. være en selvstændig, hvor sygedagpengene på grund af den indkomst, der er lagt til grund for beregningen af sygedagpengene, ikke har ret til at få udbetalt det maksimale sygedagpengebeløb, og hvor den selvstændige ville kunne få mere udbetalt i ressourceforløbsydelse.

Eksempel:

En person, der overgik til jobafklaringsforløb den 1. maj 2021. Der skal nu ske forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge til den 30. juni 2021 efter § 26 i, stk. 1 og 2. Men hvis den pågældende, efter at have fået kommunens afgørelse om forlængelsen, anmoder kommunen om, at tidspunktet for overgang til jobafklaringsforløbet skal fastholdes, skal kommunen træffe afgørelse efter § 26 i, stk. 4, om at udbetalingen af sygedagpenge alligevel ophører pr. 30. april 2021, og at overgangen til jobafklaringsforløb med udbetaling af ressourceforløbsydelse er den 1. maj 2021.

Hvis der er tale om en sag, hvor kommunen samtidig med en afgørelse om forlængelse sætter en dato 2 måneder frem i tiden for, hvornår den sygemeldte skal overgå til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse, jf. § 26 i, stk. 1, skal datoen være minus de 2 måneder, der i afgørelsen om forlængelse blev lagt til tidspunktet for ophør af sygedagpengene og overgangen til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Når kommunen orienterer de sygedagpengemodtagere, der er omfattet af § 26 i om afgørelsen om forlængelse af perioden med sygedagpenge, skal kommunen samtidig orientere om muligheden for inden 4 uger fra afgørelsen at anmode om at vælge at blive i/overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Hvis sygedagpengemodtageren anmoder om det, skal kommunen ligeledes vejlede om konsekvenserne af at overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløb, herunder om beregning af ressourceforløbsydelse.

Kommunen skal træffe en ny afgørelse om datoen for personens overgang (tilbage) til jobafklaringsforløb med virkning fra den oprindelige dato. For personer, hvor der allerede er truffet afgørelse om overgang til jobafklaringsforløb, skal datoen være den samme som den dato, der er fastsat i den allerede trufne afgørelse.

Eksempel:

En person, der senest har fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge i 2 måneder til den 2. maj 2021 efter § 26 h i loven - dvs. overgang til jobafklaringsforløb den 3. maj 2021. Inden denne afgørelse blev truffet, tog kommunen først stilling til, om udbetalingen kunne forlænges efter lovens almindelige regler.

Udbetalingen af sygedagpenge skal nu forlænges til den 2. juli 2021 efter § 26 i, stk. 1 og 2. Da sagen senest er afgjort efter § 26 h, skulle der egentlig også ske en ny vurdering af, om personen opfylder betingelserne for at få udbetalingen forlænget efter de almindelige bestemmelser i loven. Men hvis den pågældende, efter at have fået kommunens afgørelse om forlængelsen, anmoder kommunen om, at tidspunktet for overgang til jobafklaringsforløbet skal fastholdes, skal kommunen træffe afgørelse efter § 26 i, stk. 4, om at udbetalingen af sygedagpenge alligevel ophører pr. 2. maj 2021, og at overgangen til jobafklaringsforløb skal regnes for at være den 3. maj 2021. Og kommunen skal ikke træffe afgørelse efter § 26 i, stk. 3. Det skyldes, at en person, der efter stk. 4 bliver i/overgår til jobafklaringsforløbet uden 2 måneders forlængelse, ikke er omfattet af § 26 i, stk. 1 eller 2, idet personen efter sin anmodning og forbliven i/overgang til jobafklaringsforløb ikke har ret til de 2 måneders forlængelse af udbetalingen af sygedagpengene.

Hvis der er tale om en sag, hvor kommunen samtidig med en afgørelse om forlængelse sætter en dato 2 måneder frem i tiden for, hvornår den sygemeldte skal overgå til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse, jf. § 26 i, stk. 1, skal datoen være minus de 2 måneder, der i afgørelsen om forlængelse blev lagt til tidspunktet for ophør af sygedagpengene og overgangen til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Eksempel:

En sygedagpengemodtager, hvor der den 10. juni 2021 bliver truffet afgørelse om ophør af sygedagpengeudbetalingen med virkning fra den 15. juni 2021, fordi udbetalingen ikke kan forlænges efter en af mulighederne i § 27, stk. 1, i loven. Personen skulle den 16. juni 2021 overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. § 27, stk. 3, i loven, men personen får i stedet efter § 26 i, stk. 1, ret til at få forlænget sin sygedagpengeudbetaling med 2 måneder, dvs. til og med 15. august 2021 (med overgang til jobafklaringsforløb 16. august 2021). Anmoder personen imidlertid om, at tidspunktet for overgang til jobafklaringsforløbet skal fastholdes, skal kommunen træffe afgørelse efter § 26 i, stk. 4, om at udbetalingen af sygedagpenge alligevel ophører pr. 15. juni 2021, og at overgangen til jobafklaringsforløb med udbetaling af ressourceforløbsydelse skal være den 16. juni 2021.

Den sygemeldte kan f.eks. henvende sig skriftligt eller telefonisk til kommunen med sin anmodning om, at kommunen ændrer afgørelsen om forlængelse, således at tidspunktet for overgangen til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse fastholdes til det oprindelige tidspunkt i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. juni 2021.

Til toppen