Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Skrivelse om hvordan jobcentrene skal forholde sig under konflikt

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr. 9477 af 22/6 2021.

1. Til alle jobcentre

Skrivelsen gælder både for det offentliges henvisningsvirksomhed og for andre aktører, der efter aftale med jobcentrene udfører henvisningsvirksomhed.

Jobcentrene bedes gøre de relevante andre aktører bekendte med denne skrivelse.

Skrivelsen gælder også i forhold til a-kassernes henvisning af arbejde til egne medlemmer.

Til toppen

2. Hvordan bliver jobcentrene og Workindenmark opmærksomme på, at der er konflikt?

Når en faglig organisation skriftligt og fyldestgørende har givet oplysninger om, at en arbejdsgiver er omfattet af konflikt, må der ikke ydes bistand til at finde arbejdskraft til arbejdsgiveren, før konflikten er hævet, kendt overenskomststridig eller på anden måde retsstridig. Det følger af § 16 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Jobcentrene skal ikke selvstændigt undersøge, om der er tale om en overenskomstmæssig konflikt. Hvis der er tvister, fx om hvorvidt reglerne for varsling af konflikten er overholdt, skal de afgøres i det fagretlige system.

Jobcentrene skal orientere andre aktører, der efter aftale med jobcentrene udfører henvisningsvirksomhed, om konflikten.

Hvis en a-kasse standser for udbetaling af dagpenge til alle medlemmer som følge af, at en konflikt omfatter 65 pct. eller mere af de medlemmer af a-kassen, som enten modtager supplerende dagpenge eller ikke modtager ydelser fra a-kassen, har a-kassen pligt til at orientere jobcentrene og Workindenmark herom.

Videre følger det af § 6, stk. 6, i bekendtgørelse om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt), at a-kasserne skal orientere om hvilke beslutninger a-kasserne har truffet i denne anledning. En a-kasse skal orientere alle relevante jobcentre og Workindenmark om en konflikt.

Jobcentre og Workindenmark får således oplysning fra a-kassen, når den standser udbetaling af dagpenge til alle medlemmer, hvis en ikke-overenskomststridig konflikt omfatter 65 pct. eller mere af de medlemmer i a-kassen, som enten modtager supplerende dagpenge eller ikke modtager ydelser fra a-kassen.

Til toppen

3. Der må ikke ske henvisning til konfliktramt arbejde

Jobcenteret skal være neutralt under en overenskomstmæssig konflikt (strejke og blokade fra arbejdstagernes side og lockout og boykot fra arbejdsgivernes side iværksat i overensstemmelse med de fagretlige regler). Det er baggrunden for, at der ikke må henvises til konfliktramt arbejde, afgives tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller ansættelse med løntilskud hos arbejdsgivere omfattet af konflikt, før konflikten er hævet, kendt overenskomststridig eller på anden måde kendt retsstridig.

Fra iværksættelsen af konflikten skal jobcentrene således stoppe henvisningen til alle stillinger hos arbejdsgivere, der er omfattet af konflikten. Forbuddet mod henvisning gælder dog ikke de stillinger, der ikke er omfattet af konflikten.

Eksempel: Hvis en konflikt på et sygehus alene omfatter sygeplejersker, skal jobcentret som normalt henvise fx køkkenpersonale og portører.

Ved afgrænsning af, hvilke stillinger der er ramt af konflikt, vil konfliktens omfang skulle fremgå af det lovlige konfliktvarsel, der er sendt til virksomheden, og den orientering som måtte være sendt til jobcentret. I nogle tilfælde kan varslet indeholde en liste over navne på de medlemmer, som rammes af konflikten. Konflikten vil angå de medarbejdere, som er medlem af den organisation, der varsler konflikt. Til orientering kan det oplyses, at en hovedkonflikt kan udvides med en sympatikonflikt. Det har den konsekvens, at medarbejdere ansat hos f.eks. leverandører til den konfliktramte virksomhed af deres fagforening bliver bedt om at nedlægge arbejdet i forhold til den konfliktramte virksomhed. De udfører deres øvrige arbejde som sædvanligt.

Der må ikke ske henvisning til konfliktramte stillinger, selv om den arbejdssøgende er uorganiseret eller hører til en anden faglig organisation end den, der har iværksat konflikten.

Til toppen

4. Konsekvenser for personer i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Jobcentrene skal stoppe for afgivelsen af tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats og ansættelse med løntilskud for så vidt angår de konfliktramte stillinger.

Personer der er ansat med løntilskud

I tilfælde af en overenskomstmæssig konflikt skal personer, der er ansat med løntilskud, forholde sig på samme måde som ordinært ansatte.

Det betyder, at så længe deres arbejde er omfattet af konflikt, skal de ikke arbejde. Når konflikten ophører, skal de som udgangspunkt genindtræde i stillingen.

Under konflikten udbetales der ikke løn eller arbejdsløshedsdagpenge. Den faglige organisation yder evt. konfliktstøtte. Der er mulighed for at yde hjælp i form af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik – eventuelt med tilbagebetalingspligt. For at en person kan modtage hjælp på grund af manglende indtægter som følge af en arbejdskonflikt, forudsættes det, at alle betingelserne for at modtage hjælpen i øvrigt er opfyldt.

Der kan kun udbetales tilskud til arbejdsgiveren for den tid, der er udbetalt løn til ansættelse med løntilskud.

Jobcentrene skal give underretning til arbejdsløshedskasserne efter de almindelige regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, når en person, der er ansat med løntilskud, ophører i ansættelsen, og dette direkte eller indirekte skyldes konflikten. Jobcenteret skal anvende den it-understøttede a-kassekommunikation.

Det gælder også i forbindelse med konflikt. Hvis jobcenteret pga. konflikt ikke kan sende en underretning til a-kassen, så snart den (jc) har fået oplysning fra et uddannelsessted eller en arbejdsgiver om en udeblivelse eller et ophør, må jobcenteret sende den til a-kassen via den normale a-kassekommunikation hurtigst muligt efter konfliktens ophør.

Besluttes det at stoppe løntilskudsansættelsen på grund af konfliktens omfang, annulleres tilbuddet uden sanktionsmæssige konsekvenser for den ledige. Jobcenteret skal så hurtigt som muligt finde nyt aktiveringstilbud til den ledige.

Personer i virksomhedspraktik eller nytteindsats

Personer i virksomhedspraktik eller nytteindsats er ikke ansatte og modtager under praktikken eller nytteindsatsen deres hidtidige ydelse.

Hvis en person i virksomhedspraktik eller nytteindsats udfører arbejde, der bliver ramt af konflikt, må praktikken eller nytteindsatsen ophøre på det tidspunkt, hvor konflikten sættes i værk. Baggrunden for dette er, at det offentlige skal holde sig neutrale, hvilket ikke ville være tilfældet, hvis den pågældende kunne fortsætte med at arbejde og få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge eller hjælp i kontanthjælpssystemet.

Jobcentrene skal give underretning til arbejdsløshedskasserne efter de almindelige regler i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, når en person ophører i praktikken eller nytteindsatsen og dette direkte eller indirekte skyldes konflikten. Jobcenteret skal anvende den it-understøttede a-kassekommunikation.

Det gælder også i forbindelse med konflikt. Hvis jobcenteret pga. konflikt ikke kan sende en underretning til a-kassen, så snart den (jc) har fået oplysning fra et uddannelsessted eller en arbejdsgiver om en udeblivelse eller et ophør, må jobcenteret sende den til a-kassen via den normale a-kassekommunikation hurtigst muligt efter konfliktens ophør.

Jobcentret skal så hurtigt som muligt finde nye aktiveringstilbud til de pågældende personer.

Til toppen

5. Konsekvenser for personer, der har fået pålagt jobsøgning

Jobcentrene skal undlade at kræve pålagt jobsøgning til konfliktramt arbejde.

Til toppen

6. Konsekvenser for Jobnet

Efter konfliktens start må der ikke lægges nye annoncer om konfliktramte stillinger på Jobnet, www.eures.dk og EURES-portalen.

Der må heller ikke ske forlængelser af de annoncer om konfliktramte stillinger, der allerede var på Jobnet inden konfliktens start. Disse annoncer vil automatisk blive slettet fra Jobnet, når de udløber.

Til toppen

7. Konsekvenser for jobrotation

Vikaren i jobrotation er omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst. Derfor gælder der de samme vilkår for vikarer i jobrotation som for virksomhedens øvrige beskæftigede.

Til toppen