Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Skrivelse om fremgangsmåde m.v., når en kommune anmoder en arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis personen ikke var uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. sygedagp

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr. 9133 af 5/3 2021.

Formålet med denne skrivelse er at give kommunerne og arbejdsløshedskasserne en beskrivelse af procedure m.v. i forbindelse med en kommunes anmodning om, at en arbejdsløshedskasse opgør, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og/eller med hvilken sats.

Reglerne om arbejdsløshedskassens pligt til at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, trådte i kraft den 1. januar 2019, jf. § 4 i lov nr. 1710 af 27. december 2018 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.).

Reglerne betyder, at kommunen – til brug for sin afgørelse om en persons ret til sygedagpenge, herunder sats – kan anmode den arbejdsløshedskasse, som personen er medlem af, om at opgøre, om personen ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis personen ikke har ret til sygedagpenge efter sygedagpengelovens § 32, stk. 1, nr. 1.

Arbejdsløshedskassernes forpligtelse er at opgøre en dagpengeret eller -sats i de tilfælde, hvor der ikke er ret til sygedagpenge efter § 32, stk. 1, nr. 1, og hvor kommunen i øvrigt ikke selv kan foretage opgørelsen.

Det er fortsat kommunen, der træffer afgørelse om retten til sygedagpenge. Afgørelsen kan påklages til Ankestyrelsen efter § 77 i lov om sygedagpenge.

Denne skrivelse erstatter skrivelse nr. 9004 af 3. januar 2019 om fremgangsmåde m.v., når en kommune anmoder en arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis personen ikke var uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. sygedagpengelovens § 68 b.

1. Situationer hvor § 68 b finder anvendelse

 

§ 32. En lønmodtager har ret til sygedagpenge fra kommunen, når den pågældende 1) er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer, jf. stk. 2, inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag og i mindst 5 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned samt ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren for samme periode og beskæftigelsesforhold, 2) hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller hvis personen på tidspunktet for sygefraværets start er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygefravær, jf. § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvor retten til arbejdsløshedsdagpenge ophører, jf. § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., inden udløbet af de 14 dage, […] § 51. Sygedagpenge til et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til sygedagpenge kunne have modtaget pr. dag i arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke havde været syg, jf. dog stk. 2 og 3 og § 53 a. Til personer, der ved deltagelse i aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager ydelser, som træder i stedet for arbejdsløshedsdagpenge, udgør sygedagpengene et beløb svarende til den aktuelle indtjening, dog maksimalt det højeste sygedagpengebeløb. Stk. 2. Sygedagpenge til et ledigt medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, der deltager i tilbud efter § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller er omfattet af den midlertidige ordning om arbejdsfordeling, jf. § 53, stk. 25, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., beregnes dog efter stk. 1 på samme måde, som hvis den pågældende ikke deltog i tilbuddet eller arbejdsfordelingen, jf. dog § 53 a. Sygedagpenge til personer, der får ret til sygedagpenge efter § 33, nr. 4, udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til sygedagpenge kunne have modtaget pr. dag i arbejdsløshedsdagpenge. Stk. 3. Sygedagpenge til et medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, der bliver ledigt i fraværsperioden, udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til sygedagpenge efter ansættelsens ophør kunne have modtaget pr. dag i arbejdsløshedsdagpenge. Stk. 4. … § 68 b. Til brug for kommunens afgørelse om en persons ret til sygedagpenge, herunder sats, kan kommunen anmode den arbejdsløshedskasse, som personen er medlem af, om at opgøre, om personen ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis personen ikke havde været uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvordan kommunens anmodning skal ske, og hvordan oplysningerne videregives fra arbejdsløshedskassen til kommunen m.v.

 

I en række situationer vil en persons ret til sygedagpenge afhænge af, om personen ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis personen ikke havde været uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Beregning af den sygedagpengesats, en sygemeldt har ret til, afhænger i visse situationer af hvilken sats, som personen kunne have modtaget pr. dag i arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke havde været syg. Se nedenfor.

1.1. Ledigt medlem af en a-kasse, som bliver syg og skal modtage sygedagpenge fra kommunen. Arbejdsløshedskassen anmelder sygefraværet til kommunen via Nemrefusion og oplyser om medlemmets dagpengeret og den beregnede sats

Efter de gældende regler i § 40 a i lov om sygedagpenge skal arbejdsløshedskassen anmelde et ledigt medlems sygefravær til medlemmets opholdskommune. Anmeldelsen sker via Nemrefusion, og arbejdsløshedskassen oplyser, om det ledige medlem har ret til arbejdsløshedsdagpenge og den beregnede sats.

Bestemmelsen i § 68 b i lov om sygedagpenge ændrer ikke på proceduren for anmeldelse af disse sager eller på, hvilke oplysninger arbejdsløshedskassen skal afgive ved anmeldelsen i Nemrefusion.

1.2. En lønmodtager, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, bliver syg i umiddelbar forlængelse af arbejdsforhold, og har ikke meldt sig ledig på første sygedag

For en lønmodtager, der ikke er i beskæftigelse på sin første fraværsdag, afhænger retten til sygedagpenge fra kommunen af, om pågældende ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge på første fraværsdag, jf. sygedagpengelovens § 32, stk. 1, nr. 2.

Se vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen.

Sygedagpengene udbetales med den sats, som pågældende på første dag med ret til sygedagpenge kunne have modtaget pr. dag i arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke havde været syg.

Når første ledighedsdag er sammenfaldende med første sygedag har rækkefølgen for tilmeldingen hos jobcentret og sygemeldingen betydning for, om det er kommunen eller arbejdsløshedskassen, der skal udbetale en ydelse under de første 14 dages sygdom. Hvis personen sygemelder sig før tilmelding til jobcenteret, skal kommunen udbetale sygedagpenge fra første sygedag, hvis lovens betingelser (herunder beskæftigelseskravet) er opfyldt, jf. sygedagpengelovens §§ 32, stk. 1, nr. 2 og 51, stk. 1 og 2.

I disse tilfælde kan kommunen have brug for at anmode arbejdsløshedskassen om at opgøre, om den pågældende ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats.

1.3. En nyansat lønmodtager, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, bliver syg inden personen opfylder sygedagpengelovens almindelige beskæftigelseskrav for lønmodtagere

Da lønmodtageren ikke opfylder det almindelige beskæftigelseskrav i lovens § 32, stk. 1, nr. 1, afhænger retten til sygedagpenge af, om pågældende ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge på første sygedag, hvis pågældende ikke var blevet syg. Hvis der er ret til sygedagpenge, skal sygedagpengesatsen beregnes ud fra den aktuelle løn.

I disse tilfælde kan kommunen have brug for at anmode arbejdsløshedskassen om at opgøre, om den pågældende ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis personen havde meldt sig ledig og ikke var syg.

Kommunens beregning af sygedagpenge skal tage udgangspunkt i personens aktuelle løn, jf. § 6, stk. 5, i bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

1.4. Andre tilfælde

Beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen skal som hovedregel være opfyldt på første sygefraværsdag, for at den sygemeldte er berettiget til sygedagpenge i et sygeforløb. Dog fremgår det af § 33, nr. 4, i lov om sygedagpenge, at en lønmodtager, der i et sygdomsforløb bliver dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse, opfylder kravet i § 32, stk. 1, nr. 2, og således er berettiget til sygedagpenge fra det tidspunkt, hvor pågældende bliver dagpengeberettiget.

Sygedagpenge til disse personer udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til sygedagpenge kunne have modtaget arbejdsløshedsdagpenge med.

I disse tilfælde kan kommunen have brug for at anmode arbejdsløshedskassen om at opgøre fra hvilket tidspunkt, den pågældende ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats.

Endvidere vil et medlem af en arbejdsløshedskasse, der bliver ledig i fraværsperioden, kunne få udbetalt sygedagpenge som ledig. Sygedagpenge til disse personer udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til sygedagpenge efter ansættelsens ophør pr. dag kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, jf. sygedagpengelovens § 51, stk. 3.

I disse tilfælde kan kommunen have brug for at anmode arbejdsløshedskassen om at opgøre, om den pågældende ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats.

2. Fremgangsmåde for kommunens anmodning til arbejdsløshedskassen om at opgøre, om en person ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og/eller med hvilken sats, hvis personen ikke havde været uarbejdsdygtig på grund af sygdom

2.1. Kommunens anmodning skal ske via blanket DP 235 A

Der er i samarbejde mellem KL, Danske A-kasser og STAR udarbejdet en blanket, som skal anvendes ved kommunens anmodning til arbejdsløshedskassen. Kommunen sender først blanketten til den sygemeldte, der udfylder første del. Vurderer kommunen, at der er behov for, at arbejdsløshedskassen skal opgøre, om personen ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller med hvilken sats personen kunne få arbejdsløshedsdagpenge, sender kommunen blanketten til arbejdsløshedskassen, der udfylder anden del. Blanketten kan findes i KLs blanketsamling.

2.1.1. Kommunen sender blanketten til den sygemeldte

Blanketten anvendes kun i sager, hvor kommunen har brug for afklaring af, om personen evt. kan opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge på baggrund af medlemskab af en arbejdsløshedskasse, eller hvor beregning af sygedagpengesatsen skal ske på baggrund af den sats, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge.

I nogle sager vil kommunen ud fra den sygemeldtes oplysninger på blanketten kunne træffe afgørelse i sagen uden at sende den videre til arbejdsløshedskassen. Det gælder f.eks. i sager, hvor den sygemeldte er medlem af en arbejdsløshedskasse og allerede er indplaceret i en dagpengeperiode efter 1. juli 2017. Den sygemeldte kan medsende dokumentation af sine dagpengemæssige rettigheder i form af print af informationerne, som findes på Jobnet/”MINE DAGPENGE”/Dagpengetællere. Oplysningerne omfatter, hvornår dagpengeretten er indtrådt, dagpengeforbrug samt forventet udløbsdato for dagpengeretten.

2.1.2. Kommunen sender blanketten til arbejdsløshedskassen

Kommunen sender blanketten til arbejdsløshedskassens hovedpostkasse via sikker mail.

Kommunen oplyser ved afkrydsning på blanketten, om det er retten til arbejdsløshedsdagpenge, satsen for arbejdsløshedsdagpenge eller begge dele, som arbejdsløshedskassen skal opgøre.

2.2. Arbejdsløshedskassens opgørelse

Når arbejdsløshedskassen modtager kommunens anmodning via blanket DP 235 A, skal arbejdsløshedskassen udfylde de punkter, som kommunen har afkrydset.

Det kan være:

1. Opgørelse af, om personen ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge.

2. Opgørelse af hvilken sats, personen kunne havde modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis pågældende ikke havde været syg, men i stedet havde meldt sig ledig i arbejdsløshedskassen.

Ad 1) Opgørelse af, om medlemmet ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge:

Arbejdsløshedskassen skal opgøre, om medlemmet på den oplyste dato ville kunne have opfyldt betingelserne for ret til arbejdsløshedsdagpenge, dvs. teknisk set opfylder krav om mindst ét års medlemskab, indkomst eller beskæftigelseskravet.

Ad 2) Opgørelse af hvilken sats, medlemmet kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge:

Arbejdsløshedskassen skal opgøre den sats, den sygemeldte teknisk set kunne have fået udbetalt i arbejdsløshedsdagpenge på den oplyste dato. For personer, som allerede er indplaceret i en dagpengeperiode, vil arbejdsløshedskassen skulle opgøre, om den sygemeldte – hvis pågældende havde været rask og anmodet om arbejdsløshedsdagpenge i stedet for sygedagpenge – ville skulle genindplaceres i en ny dagpengeperiode, og dermed skulle have beregnet en ny sats.

Arbejdsløshedskassen sender blanketten retur til kommunen via sikker mail til den angivne mailadresse på blanketten. Det markeres tydeligt, at mailen omhandler sygedagpenge.

Til toppen