Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om Nemkontoordningen

Finansministeriets bekendtgørelse nr. 647 af 13/4 2021.

I medfør af § 1, stk. 7 og 8, § 3, stk. 1-5, § 4, stk. 1, § 5, stk. 2, i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Nemkontoordningen

Formål

§ 1. For at lette udbetalinger til borgere og virksomheder, der modtager betalinger, herunder lønudbetalinger, fra offentlige myndigheder, samt effektivisere betalingshåndteringen og kontoadministrationen hos de offentlige myndigheder, der forestår udbetalingerne, etableres der et fælles offentligt register med oplysninger om, til hvilken konto i et pengeinstitut de offentlige myndigheder med frigørende virkning udbetaler til.

Stk. 2. Borgere og virksomheder skal alene indberette oplysninger om pengeinstitutkonti til dette fælles offentlige register. Indberetning af kontooplysninger forudsættes primært at foregå gennem pengeinstitutterne eller ved digital selvbetjening.

Stk. 3. Anvendelse af kontooplysningerne i det centrale register med pengeinstitutkonti indebærer, at de offentlige myndigheder i forbindelse med udbetalingsforretninger kan ophøre med at registrere beløbsmodtagernes pengeinstitutkonti i egne lokale registre.

Nemkontosystemet

§ 2. Med henblik på at tilgodese formålet med Nemkontoordningen udvikles og idriftsættes et Nemkontosystem.

Stk. 2. Digitaliseringsstyrelsen udpeger en privat leverandør som systemansvarlig for Nemkontosystemet til varetagelse af systemets udvikling og drift. Den private leverandør er databehandler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven.

Aktører

§ 3. Udover den private leverandør involverer tilslutningen til og anvendelsen af Nemkontosystemet følgende væsentlige aktører:

1) Borgere og virksomheder.

2) Offentlige myndigheder.

3) Digitaliseringsstyrelsen.

4) CPR- og CVR-myndighederne samt SKAT.

5) Pengeinstitutter.

6) Kommercielle brugere af Nemkontosystemet.

Stk. 2. Bestemmelser for de forskellige aktører og disses relationer til Nemkontosystemet er anført i kapitel 3.

Til toppen

Kapitel 2 – Nemkontosystemet

Definitioner

§ 4. Ved en borger forstås en fysisk person, der er tildelt et CPR-nummer, og som ikke er registreret som udrejst af Danmark.

Stk. 2. Ved en virksomhed forstås

1) en juridisk person, som er tildelt et CVR-nummer, herunder også offentlige myndigheder, som er omfattet af § 3, nr. 3-6, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, og virksomheder, som alene er registreret som erhvervsdrivende hos SKAT med et SE-nummer,

2) en fysisk person, der som arbejdsgiver/erhvervsdrivende eller som selvstændig erhvervsdrivende tildeles et CVR-nummer, eller

3) en juridisk person, som er optaget i Det Centrale Virksomhedsregister efter reglerne om frivillig registrering.

§ 5. Ved en Nemkonto forstås en af en borger eller virksomhed oplyst konto i et pengeinstitut, hvortil offentlige myndigheder kan foretage udbetaling af pengebeløb med frigørende virkning.

Stk. 2. Ved en specifik konto forstås en anden af en borger eller virksomhed oplyst pengeinstitutkonto, hvortil en bestemt offentlig myndighed kan udbetale en specifik ydelse med frigørende virkning.

Stk. 3. De konti, der er nævnt i stk. 1 og 2, kan være konti i et i udlandet beliggende pengeinstitut.

§ 6. Ved Nemkontosystemet forstås et samlet system, der indeholder de elementer, der fremgår af §§ 10-14.

§ 7. Ved offentlig myndighed, som skal tilsluttes og anvende Nemkontosystemet til udbetalinger, forstås i denne sammenhæng:

1) Myndigheder, der er omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven samt domstolene.

2) Selvejende institutioner, hvis driftsbudget er optaget på bevillingslov.

3) Efter vedkommende ministers bestemmelse institutioner, foreninger, fonde m.v.,

a) hvis udgifter eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved statstilskud eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov, eller

b) som modtager kapitalindskud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra staten eller en institution m.v., som er omfattet af litra a, såfremt kapitalindskuddet m.v. har væsentlig betydning for modtageren.

4) Selvejende institutioner m.v., som en kommune eller region har indgået driftsoverenskomst med.

Stk. 2. Finansministeren kan efter drøftelse med Folketingets ledelse og rigsrevisor bestemme, at Folketinget og institutioner under Folketinget omfattes af bekendtgørelsen.

§ 8. Ved indberetning forstås de muligheder, der gives for henholdsvis borgere og virksomheder, de offentlige myndigheder og pengeinstitutterne til at anvise, ændre, spærre for ændringer eller slette oplysninger om pengeinstitutkonti i Nemkontosystemet.

§ 9. Ved en komplet betaling forstås en betalingsordre, der er påført oplysning om til hvilken pengeinstitutkonto, betalingen skal anvises.

Stk. 2. Ved en ukomplet betaling forstås en betalingsordre, der ikke er påført oplysning om til hvilken pengeinstitutkonto, betalingen skal anvises.

Systemet

§ 10. Nemkontosystemet indeholder i Nemkontoregisteret to former for registreringer af oplysninger om pengeinstitutkonti, dels registrering af Nemkonti og dels registrering af specifikke konti.

Stk. 2. Digitaliseringsstyrelsen fastlægger kravene til formater mv. for konti, der ønskes anvendt som Nemkonti og specifikke konti, jf. stk. 1.

§ 11. Nemkontoregistret indeholder oplysning om en pengeinstitutkonto, der af en borger eller virksomhed er anvist som Nemkonto.

Stk. 2. Specifikke konti i Nemkontoregistret indeholder oplysninger om en pengeinstitutkonto forskellig fra Nemkontoen tilhørende en borger eller virksomhed, hvortil en specifik ydelse fra en bestemt offentlig myndighed skal udbetales.

§ 12. Nemkontosystemets hjemmeside indeholder information til aktørerne om systemet, herunder om indberetning af Nemkonti eller specifikke konti til systemet.

§ 13. I kontroløjemed kan der foretages aktivering af en anvist Nemkonto eller specifik konto, efter at Nemkontoen eller den specifikke konto er anvist eller ændret af en borger eller af en offentlig myndighed på vegne af en borger eller virksomhed.

§ 14. Kompletteringsfunktionen indeholder en funktionalitet, hvorved en betalingsordre fra en offentlig myndighed kompletteres, dvs. påføres oplysning fra Nemkontosystemet om til hvilken pengeinstitutkonto, det anviste beløb skal overføres.

§ 15. Den private leverandør udvikler, driver og vedligeholder Nemkontosystemet.

§ 16. Den løbende opdatering af Nemkonti forudsættes primært foretaget således

1) indberetning fra pengeinstitutterne på vegne af borgere og virksomheder, og

2) indberetning fra borgere via Nemkontosystemets selvbetjeningsløsning.

Stk. 2. Offentlige myndigheder kan på vegne af borgere og virksomheder foretage løbende opdateringer af Nemkonti og specifikke konti.

Stk. 3. Den private leverandør foranlediger ved borgeres død, skift af personnummer eller virksomheders ophør, at den tilknyttede Nemkonto og specifikke konti ikke kan anvendes efter en nærmere fastsat periode.

§ 17. De offentlige myndigheder kan ikke ved opslag i Nemkontoregistret få oplyst en borgers eller virksomheds fulde Nemkonto, idet kontonummerets fire sidste cifre er skjult.

Stk. 2. En bestemt offentlig myndighed har dog i Nemkontoregistret, som indeholder specifikke konti, adgang til oplysninger om borgeres eller virksomheders fulde kontonummer knyttet til ydelser fra den pågældende myndighed.

Stk. 3. En given offentlig myndighed har i Nemkontosystemet kun adgang til oplysninger om myndighedens egne betalingsordrer og gennemførte betalinger.

Til toppen

Kapitel 3 – Aktører

§ 18. Pligter og rettigheder for de aktører, der er omtalt i § 3, er anført i dette kapitel.

Borgere og virksomheder

§ 19. Borgere, jf. § 4, stk. 1, over 18 år skal anvise en Nemkonto til Nemkontoregistret. Det samme gælder også borgere under 18 år, der modtager betalinger fra offentlige myndigheder.

Stk. 2. For borgere over 18 år, som er under værgemål, påhviler det værgen at anvise en Nemkonto for vedkommende til Nemkontoregistret.

Stk. 3. Borgere, som er tildelt et CPR-nummer, men som er registreret som udrejst af Danmark, kan anvise en Nemkonto. Anvendelsen af sådanne Nemkonti skal være aftalt med den udbetalende offentlige myndighed, jf. § 30, stk. 1.

Stk. 4. En borger, jf. stk. 1-3, kan kun anvise én Nemkonto.

§ 20. En virksomhed skal anvise en Nemkonto til Nemkontoregistret under anvendelse af virksomhedens CVR-nummer eller i mangel heraf virksomhedens SE-nummer.

Stk. 2. En virksomhed identificeret ved et CVR-nummer kan anvise selvstændige Nemkonti til underliggende P-numre eller SE-numre. Anvendelsen af Nemkonti til underliggende P-numre skal være aftalt med den udbetalende offentlige myndighed, jf. § 30, stk. 1.

§ 21. Anvisning af en Nemkonto efter § 19 og § 20 skal ske senest i forbindelse med den første udbetaling fra en offentlig myndighed.

§ 22. Borgere og virksomheder kan til enhver tid indberette en ny Nemkonto for konti, der allerede føres i et pengeinstitut, hvortil udbetalinger fra det offentlige skal ske med virkning senest fra den femte bankdag efter anmeldelsestidspunktet.

Stk. 2. Med virkning forstås, at den nye Nemkonto anvendes ved betalingsformidling i den offentlige myndigheds pengeinstitut. Ved anmeldelsestidspunktet forstås det tidspunkt, hvor den nye Nemkonto er registreret i Nemkontoregistret.

Stk. 3. Nemkonti og specifikke konti, der af offentlige myndigheder er anvist eller ændret på vegne af borgere eller virksomheder, registreres først i Nemkontosystemet, når de er aktiveret af vedkommende borger eller virksomhed. Uanset det i stk. 1 anførte, skal udbetaling i disse tilfælde senest ske fra den femte bankdag efter aktiveringstidspunktet.

§ 23. Nemkontoregistret kan opdateres på følgende måder for så vidt angår en konto i et pengeinstitut beliggende i Danmark

1) ved indberetning fra en borger via Nemkontosystemets selvbetjeningsløsning hvor borgere med et elektronisk ID kan anvise, ændre eller slette vedkommendes Nemkonto. Ved anvisning og ændring følges proceduren som angivet i § 13,

2) ved henvendelse til det pengeinstitut, jf. § 35, hvor den konto, der ønskes anvist, som Nemkonto føres, kan borgeren eller virksomheden anmode pengeinstituttet om at anvise eller ændre vedkommendes Nemkonto, eller

3) ved henvendelse til en offentlig myndighed, som borgeren eller virksomheden ansøger om eller modtager betaling fra, kan borgeren eller virksomheden anmode myndigheden om at anvise, ændre eller slette vedkommendes Nemkonto. Opdateringen skal ske under iagttagelse af passende kontrolforanstaltninger og følge proceduren som angivet i § 13.

Stk. 2. Nemkontoregistret kan opdateres på følgende måder, for så vidt angår en konto, i et pengeinstitut beliggende i udlandet

1) ved indberetning fra en borger via Nemkontosystemets selvbetjeningsløsning, hvor borgeren med et elektronisk ID kan anvise, ændre eller slette egen Nemkonto. Ved anvisning og ændring følges proceduren som angivet i § 13, eller

2) ved henvendelse til en offentlig myndighed, som borgeren eller virksomheden ansøger om eller modtager betaling fra, kan borgeren eller virksomheden anmode myndigheden om at anvise, ændre eller slette vedkommendes Nemkonto. Opdateringen skal ske under iagttagelse af passende kontrolforanstaltninger og følge proceduren som angivet i § 13.

Stk. 3. Beløb anvist til Nemkonti i udlandet kan være fratrukket de meromkostninger, som overførslerne er forbundet med.

§ 24. Specifikke konti kan kun registreres ved, at en borger eller virksomhed retter henvendelse til den offentlige myndighed, der forestår udbetalingen af den specifikke ydelse. Den offentlige myndighed kan indberette oplysninger om en specifik konto for vedkommende. Opdateringen skal ske under iagttagelse af passende kontrolforanstaltninger og følge proceduren som angivet i § 13.

Stk. 2. Specifikke konti kan fastlåses af myndigheden, hvilket indebærer, at oplysninger om disse kun kan ændres eller slettes af den pågældende myndighed.

Stk. 3. Hvis en specifik konto ikke er fastlåst, kan en borger med et elektronisk ID ændre eller slette oplysningen om kontoen via Nemkontosystemets selvbetjeningsløsning.

Stk. 4. En borger, jf. § 19, kan anvise flere specifikke konti, jf. dog stk. 1.

Stk. 5. En virksomhed m.fl., jf. § 20, kan anvise flere specifikke konti, jf. dog stk. 1.

Stk. 6. Bestemmelserne i § 23, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse for specifikke konti.

Offentlige myndigheder

§ 25. De offentlige myndigheders pligter og rettigheder kan henføres til deres pligt til at oplyse egen Nemkonto, medvirken ved indberetning af pengeinstitutkonti til Nemkontoregistret, hvor specifikke konti er indeholdt, tilslutning til Nemkontosystemet og anvendelsen heraf.

§ 26. Den offentlige myndighed er ansvarlig for at videregive oplysninger til Digitaliseringsstyrelsen vedrørende specifikke konti knyttet til den pågældende myndighed.

Stk. 2. Dette indebærer, at myndigheden blandt andet er ansvarlig for at sikre, at de videregivne oplysninger til enhver tid er korrekte og opdaterede.

§ 27. Vedkommende offentlige myndighed skal på borgeres og virksomheders vegne anvise, ændre, spærre eller slette oplysninger om specifik konti i Nemkontoregistret, der vedrører myndighedens ydelsesarter.

Stk. 2. Vedkommende myndighed fastsætter selv, hvilke ydelser der indgår i en ydelsesart.

§ 28. Opdateringen af Nemkonti og specifikke konti skal godkendes af en anden autoriseret sagsbehandler hos den offentlige myndighed end den person, der forestår opdateringen. Dog kan opdatering også ske ved iagttagelse af andre kontrolforanstaltninger, der giver samme sikkerhed for opdateringens rigtighed.

§ 29. En offentlig myndigheds tilslutning, herunder etablering af de nødvendige brugerrettigheder til Nemkontosystemet sker særskilt for hvert af myndighedens udbetalingssystemer.

Stk. 2. For udbetalingssystemer, der betjener en flerhed af offentlige myndigheder, kan tilslutningen af disse systemer ske ved nærmere aftale mellem den private leverandør for Nemkontosystemet og de berørte offentlige myndigheder.

Stk. 3. Når tilslutning i henhold til stk. 1 og stk. 2 er gennemført for alle myndighedens udbetalingssystemer, anses myndigheden for fuldt tilsluttet.

Stk. 4. De offentlige myndigheder er forpligtet til at foretage eventuelle systemtilpasninger af egne systemer, der er nødvendige for at kunne kommunikere med og anvende Nemkontosystemet. Digitaliseringsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere i en tidsbegrænset periode fra kravet om tilslutning af offentlige myndigheder til Nemkontosystemet.

Stk. 5. De enkelte myndigheder retter selv henvendelse til den private leverandør om igangsættelse af tilslutningsaktiviteter. De offentlige myndigheder tilsluttes Nemkontosystemet efter en tilslutningsplan udarbejdet af den private leverandør for Nemkontosystemet og godkendt af Digitaliseringsstyrelsen.

§ 30. Offentlige myndigheder er forpligtet til at anvende Nemkontosystemet i forbindelse med udbetalinger til borgere og virksomheder. Anvendelsen i forbindelse med udbetaling til borgere og virksomheder med Nemkonti efter § 19, stk. 3, og § 20, stk. 2, er dog valgfri for den enkelte offentlige myndighed.

§ 31. Hvis en borger eller en virksomhed ikke i forbindelse med en udbetaling fra en offentlig myndighed har anvist en Nemkonto eller fået oprettet en specifik konto, skal den offentlige myndighed sikre, at borgeren eller virksomheden får anvist sit tilgodehavende på anden måde.

Stk. 2. Risikoen for forsinket betaling som følge af en tilsidesættelse af anvisningspligten bæres af borgeren eller virksomheden.

§ 32. Betaling på anden måde kan fx ske ved, at den udbetalende myndighed anviser udbetalingen til en statsejet konto oprettet af Digitaliseringsstyrelsen, hvortil den udbetalende myndigheden kan udbetale med frigørende virkning, såfremt den udbetalende myndighed underretter betalingsmodtageren forinden udbetalingen foretages. Når beløbsmodtageren herefter anviser en Nemkonto, overføres tilgodehavendet fra den statsejede konto til den anviste Nemkonto. Den udbetalende myndighed skal have indgået en aftale med Digitaliseringsstyrelsen om tilslutning til den statsejede konto.

Stk. 2. Den udbetalende myndighed kan alternativt vælge selv at foretage udbetalingen, efter at have modtaget information fra Nemkontosystemet om, at betaling ikke kan gennemføres på grund af manglende kontooplysning.

Digitaliseringsstyrelsen

§ 33. Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for Nemkontoregistret, herunder oplysninger om specifikke konti i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og databeskyttelsesloven.

Stk. 2. Digitaliseringsstyrelsen afholder udgifter til den private leverandør i forbindelse med etablering og drift af Nemkontosystemet, herunder til komplettering af betalingsordrer og ydelse af support. Herudover afholder Digitaliseringsstyrelsen de udgifter, der er forbundet med opdateringen af Nemkonti via pengeinstitutternes systemer.

CPR-/ CVR-myndighederne m.fl.

§ 34. CPR-myndigheden stiller oplysninger fra CPR-registret til rådighed, således at Nemkontoregistret kan opdateres med ændringer i bestanden af CPR-numre.

Stk. 2. CVR-myndigheden stiller oplysninger fra CVR-registret til rådighed, således at Nemkontoregistret kan opdateres med ændringer i bestanden af CVR-numre og P-numre. Tilsvarende gælder for SKAT, som skal stille SE-oplysninger fra Erhvervssystemet til rådighed, således at Nemkontoregistret kan opdateres med ændringer i bestanden af SE-numre.

Pengeinstitutterne

§ 35. Pengeinstitutter, der har tiltrådt en sektoraftale om indberetning af Nemkonti, skal bistå borgere og virksomheder med at anvise eller ændre oplysninger om Nemkonti, for konti der allerede føres i det pågældende pengeinstitut til Nemkontoregistret.

Stk. 2. Pengeinstitutterne, som er anført i stk. 1, modtager i henhold til aftale med den private leverandør oplysninger om borgernes og virksomhedernes registrerede Nemkonti. Det vil således altid være muligt for et pengeinstitut at oplyse en kontohaver om hvilken konto, der i pengeinstituttet er registreret som vedkommendes Nemkonto.

§ 36. Pengeinstitutterne og disses bogføringscentraler varetager i henhold til bilaterale aftaler med den private leverandør de opgaver, der er forbundet med modtagelsen og behandlingen af komplette betalinger fra Nemkontosystemet.

Kommercielle brugere

§ 37. Nemkontosystemet kan kun anvendes til udbetalinger fra andre end de myndigheder m.v., der er omfattet af § 7, efter nærmere retningslinjer udmeldt af Digitaliseringsstyrelsen.

Til toppen

Kapitel 4 – Afsluttende bestemmelse

§ 38. Anvendelsen af Nemkontosystemet er vederlagsfri ved udbetaling til Nemkonti eller specifikke konti for de offentlige myndigheder m.v., der er omfattet af § 7.

Stk. 2. De offentlige myndigheder m.v. afholder dog selv udgifter til eventuelle systemtilpasninger i egne systemer som følge af tilslutningen til Nemkontosystemet samt en mindre tilslutningsudgift til den private leverandør.

§ 39. Tilslutningen til og anvendelsen af Nemkontosystemet sker efter særskilt aftale med den private leverandør.

§ 40. Finansministeren kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kommuner og regioner kan for de institutioner, de har indgået driftsoverenskomst med, dispensere fra tilslutningsbestemmelserne, jf. § 29, stk. 1.

§ 41. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. april 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 766 af 5. juli 2006 om Nemkontoordningen ophæves.

Til toppen