Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 603 af 6/4 2021.

I medfør af § 21 a, stk. 5, 6 og 8, og § 21 c, stk. 3 og 4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 19. januar 2021, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Overordnet ramme

§ 1. Indenrigs- og boligministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer, jf. § 21 a, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Private færger kan, jf. lovens § 21 a, stk. 1, 3. pkt., modtage tilskud gennem en kommune.

Stk. 2. Indenrigs- og Boligministeriet giver senest den 1. juli i året forud for tilskudsåret kommunalbestyrelsen meddelelse om tilskudsbeløbet til nedsættelse af færgetakster for godstransport.

Stk. 3. Tilskuddet efter stk. 1 anvendes til nedsættelse af færgetakster på de færgeruter, der fremgår af bilag 1.

Til toppen

Kapitel 2 – Fordelingsnøgle

§ 2. Indenrigs- og Boligministeriet beregner en forholdsmæssig fordeling af tilskuddet mellem kommunerne på grundlag af godsomsætningen på de enkelte ruter, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, baseret på et gennemsnit over tre år fra 2011 til 2013.

Til toppen

Kapitel 3 – Administration af ordningen

§ 3. Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilrettelægge en ordning, som giver færgeoperatøren mulighed for at nedsætte færgetakster for godstransport med maksimalt 80 pct., ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

Stk. 2. Nedsættelsen af færgetaksterne for godstransport skal ske med en ligelig procentvis nedsættelse af færgetakster for de enkelte billettyper og rabatordninger, der vedrører godstransport, i forhold til færgetaksterne pr. 1. januar 2015, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at opkræve en mindstetakst på 20 kr. for godstransport.

Stk. 4. Tilskuddet kan alene anvendes til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre, at eventuelt overskydende midler anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af færgetakster på godsområdet. Eventuelt overskydende midler skal anvendes til nedsættelse af færgetakster på passagerområdet i de tilfælde, hvor nedsættelsen af færgetakster på godsområdet har nået grænsen på maksimalt 80 pct., ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

Til toppen

Kapitel 4 – Godstransport

§ 4. Ordningen omfatter godstransport på færger, som er i rutefart til og fra de omfattede øer, jf. bilag 1.

§ 5. Ordningen omfatter følgende former for godstransport og godshåndtering:

1) Lastbiler og påhængskøretøjer til lastbiler.

2) Varebiler på ikke over 3,5 ton, der er registreret på gule plader.

3) Varebiler i øvrigt på ikke over 3,5 ton, der er helt eller delvist registreret til erhvervsmæssig kørsel, og som benyttes til erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med den konkrete overfart til og fra øen.

4) Arbejdsmaskiner.

5) Bure, paller og containere beregnet til godstransport.

6) Trailere.

7) Løst gods i øvrigt.

8) Godshåndtering, herunder trailerhåndtering, hvis der er tale om en forpligtelse for færgeoperatøren.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lade chauffører af køretøjer, der er omfattet af stk. 1, nr. 1-4, indgå i ordningen.

Til toppen

Kapitel 5 – Opfølgningsredegørelse

§ 6. Det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvorledes tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport er anvendt i det forudgående regnskabsår.

§ 7. Kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse skal indeholde følgende oplysninger:

1) Færgetakster pr. 1. januar i tilskudsåret for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

2) Årsomsætning for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

3) Gennemsnitlig, vægtet tilskudsprocent for de enkelte billettyper, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, i forhold til færgetaksterne pr. 1. januar 2015, samt redegørelse for eventuelle forskelle i tilskudsprocenter.

4) Anvendelse af eventuelt overskydende midler fra det forudgående regnskabsår, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene.

5) Andre oplysninger, som kommunen finder relevante.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor tilskuddet udgør 1 mio. kr. eller derover, skal opfølgningsredegørelsen for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-4, er opgjort korrekt.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor tilskuddet udgør mindre end 1 mio. kr., skal opfølgningsredegørelsen for kommunale færgeruter være ledsaget af en påtegning fra kommunalbestyrelsen om opfølgningsredegørelsens rigtighed.

Stk. 4. Opfølgningsredegørelsen skal for private færgeruter være ledsaget af en erklæring fra den private færgeoperatørs revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-4, er opgjort korrekt.

Stk. 5. Opfølgningsredegørelsen for et givent regnskabsår med ledsagende revisorerklæring eller påtegning fra kommunalbestyrelsen, jf. stk. 2-4, indsendes til Indenrigs- og Boligministeriet inden udgangen af august måned i det efterfølgende år.

§ 8. Tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport forudsætter, at kommunalbestyrelsens seneste opfølgningsredegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at tilskuddet i det pågældende regnskabsår er anvendt efter formålet.

Til toppen

Kapitel 6 – Redegørelse om anvendelse af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

§ 9. Det påhviler kommunalbestyrelsen i kommuner med mindre øer hvert år at redegøre for, hvorledes kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt i det forudgående regnskabsår.

Stk. 2. Redegørelsen indsendes til Indenrigs- og Boligministeriet inden udgangen af august måned.

§ 10. Indenrigs- og boligministerens tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport er betinget af, at kommunalbestyrelsens redegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet.

§ 11. Indenrigs- og boligministeren foretager en modregning i tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for godstransport i det omfang, at kommunalbestyrelsen ikke på tilfredsstillende vis kan godtgøre, at kommunens andel af det forhøjede generelle tilskud i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er anvendt til finansiering af initiativer på færgeområdet.

Til toppen

Kapitel 7 – Kompensation for afgiftsmæssige konsekvenser

§ 12. Indenrigs- og boligministeren kan yde kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser for den enkelte færgerute som følge af, at et tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer, jf. § 1, stk. 1, er omfattet af momslovens anvendelsesområde, jf. § 21 a, stk. 7, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Stk. 2. Udbetaling af kompensation er betinget af, at kommunalbestyrelsen har udarbejdet et særskilt regnskab for den pågældende færgerute for regnskabsåret 2016, som viser den øgede afgiftsbelastning.

§ 13. Det særskilte regnskab, jf. § 12, stk. 2, skal indeholde følgende oplysninger:

1) En faktisk opgørelse for regnskabsåret 2016 af købs- og salgsmomsens størrelse, lønsumsafgiften og godtgørelse af energiafgifter, hvor tilskuddet, jf. § 1, stk. 1, medregnes til momsgrundlaget.

2) En fiktiv beregnet opgørelse for regnskabsåret 2016 af købs- og salgsmomsens størrelse, lønsumsafgiften og godtgørelse af energiafgifter for regnskabsåret 2016, hvor tilskuddet, jf. § 1, stk. 1, ikke medregnes til momsgrundlaget.

3) En opgørelse af den øgede afgiftsbelastning for regnskabsåret 2016 svarende til forskellen mellem opgørelserne, jf. nr. 1 og 2.

Stk. 2. Det særskilte regnskab skal for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-3, er opgjort korrekt.

Stk. 3. Det særskilte regnskab skal for private færgeruter være ledsaget af en erklæring fra den private færgeoperatørs revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-3, er opgjort korrekt.

§ 14. Kompensationens størrelse fastsættes på baggrund af det særskilte regnskab, jf. § 13.

Stk. 2. For regnskabsåret 2016 og frem udbetales en kompensation, som svarer til den øgede afgiftsbelastning for regnskabsåret 2016, jf. § 13, stk. 1, nr. 3.

Stk. 3. Kompensationen til den enkelte kommune reduceres fra 2019 forholdsmæssigt som følge af, at tilskuddet til Esbjerg Kommune til finansiering af en fælles ordning for godstransport til og fra Mandø finansieres af den samlede ramme til nedsættelse af færgetakster på godsområdet, jf. § 16, stk. 3.

Stk. 4. Kompensationen reguleres fra tilskudsåret 2017 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

§ 15. Der ydes en supplerende kompensation på 33,3 pct. af den øgede afgiftsbelastning, der følger af, at kompensationen efter § 12, stk. 1, er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Til toppen

Kapitel 8 – Særlig godsordning for Mandø

§ 16. Indenrigs- og boligministeren yder et årligt tilskud på 91.000 kr. til Esbjerg Kommune til en fælles ordning for transport af gods til og fra Mandø, jf. § 21 c, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Stk. 2. Indenrigs- og Boligministeriet giver senest den 1. juli i året forud for tilskudsåret kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune meddelelse om tilskudsbeløbet til en fælles ordning for transport af gods til og fra Mandø.

Stk. 3. Tilskuddet til Esbjerg Kommune finansieres af den samlede ramme for tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer efter § 21 a, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovens § 21 c, stk. 1, 2. pkt., gennem en reduktion af tilskuddet til hver enkelt kommune med udgangspunkt i den fastlagte fordelingsnøgle, jf. § 2.

§ 17. Det påhviler kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune hvert år at udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvorledes tilskuddet til en fælles ordning for transport af gods til og fra Mandø er anvendt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune skal første gang udarbejde en opfølgningsredegørelse for regnskabsåret 2020.

§ 18. Opfølgningsredegørelsen fra kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune skal indeholde følgende oplysninger:

1) Anvendelse af tilskudsmidler.

2) Anvendelse af eventuelt overskydende midler fra forudgående regnskabsår, ekskl. moms.

3) Andre oplysninger, som kommunen finder relevante.

Stk. 2. Opfølgningsredegørelsen for et givent regnskabsår skal være ledsaget af en påtegning fra kommunalbestyrelsen om opfølgningsredegørelsens rigtighed og indsendes til Indenrigs- og Boligministeriet inden udgangen af august måned i det efterfølgende år.

§ 19. Tildeling af tilskud til en fælles ordning for transport af gods til og fra Mandø forudsætter, at den seneste opfølgningsredegørelse fra kommunalbestyrelsen i Esbjerg Kommune på tilfredsstillende vis godtgør, at tilskuddet er anvendt efter formålet.

§ 20. Indenrigs- og boligministeren yder en kompensation til Esbjerg Kommune som følge af, at tilskud til en fælles ordning for transport af gods til og fra Mandø er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Stk. 2. Kompensationen beregnes teknisk med udgangspunkt i, at tilskuddet til en fælles ordning for transport af gods til og fra Mandø i fuld udstrækning anvendes til momspligtige aktiviteter.

Stk. 3. Der ydes en supplerende kompensation på 33,3 pct. af den øgede afgiftsbelastning, der følger af, at kompensationen efter stk. 1 er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Stk. 4. Kompensationen efter stk. 1 og 3 reguleres fra tilskudsåret 2020 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Til toppen

Kapitel 9 – Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2019 om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Oversigt over omfattede kommuner og færgeruter pr. 15. april 2021


Kommune

 

 

Færgerute

 

 

Holbæk Kommune

 

 

Orø-Holbæk

 

 

Holbæk Kommune

 

 

Orø-Hammer Bakke

 

 

Kalundborg Kommune

 

 

Sejerø-Havnsø

 

 

Kalundborg Kommune

 

 

Nekselø-Havnsø

 

 

Slagelse Kommune

 

 

Agersø-Stigsnæs

 

 

Slagelse Kommune

 

 

Omø-Stigsnæs

 

 

Lolland Kommune

 

 

Fejø-Kragenæs

 

 

Lolland Kommune

 

 

Femø-Kragenæs

 

 

Lolland Kommune

 

 

Askø-Bandholm

 

 

Assens Kommune

 

 

Baagø-Assens

 

 

Faaborg-Midtfyn Kommune

 

 

Bjørnø-Faaborg

 

 

Faaborg-Midtfyn Kommune

 

 

Lyø-Avernakø-Faaborg

 

 

Svendborg Kommune

 

 

Hjortø-Svendborg

 

 

Svendborg Kommune

 

 

Skarø-Drejø-Svendborg

 

 

Langeland Kommune

 

 

Strynø-Rudkøbing

 

 

Ærø Kommune

 

 

Birkholm-Marstal

 

 

Ærø Kommune

 

 

Ærøskøbing-Svendborg

 

 

Ærø Kommune

 

 

Søby-Faaborg

 

 

Ærø Kommune

 

 

Søby-Fynshav

 

 

Ærø Kommune

 

 

Marstal-Rudkøbing

 

 

Haderslev Kommune

 

 

Aarø-Aarøsund

 

 

Fanø Kommune

 

 

Fanø-Esbjerg

 

 

Aabenraa Kommune

 

 

Barsø-Barsø-Landing

 

 

Horsens Kommune

 

 

Endelave-Snaptun

 

 

Struer Kommune

 

 

Venø-Kleppen

 

 

Norddjurs Kommune

 

 

Anholt-Grenaa

 

 

Odder Kommune

 

 

Tunø-Hou

 

 

Samsø Kommune

 

 

Samsø-Hou

 

 

Samsø Kommune

 

 

Samsø-Aarhus

 

 

Hedensted Kommune

 

 

Hjarnø-Snaptun

 

 

Skive Kommune

 

 

Fur-Branden

 

 

Læsø Kommune

 

 

Læsø-Frederikshavn

 

 

Aalborg Kommune

 

 

Egholm-Aalborg

Til toppen