Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 602 af 6/4 2021.

I medfør af § 21 b, stk. 8, 9 og 11, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 19. januar 2021, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Overordnet ramme

§ 1. Indenrigs- og boligministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer, jf. § 21 b, stk. 1, 1. pkt., i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Private færger kan, jf. lovens § 21 b, stk. 1, 2. pkt., modtage tilskud gennem en kommune.

Stk. 2. Indenrigs- og Boligministeriet giver senest den 1. juli i året forud for tilskudsåret kommunalbestyrelsen meddelelse om tilskudsbeløbet til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v.

Stk. 3. Tilskuddet efter stk. 1 anvendes til nedsættelse af færgetaksten på de færgeruter, der fremgår af bilag 1.

Til toppen

Kapitel 2 – Fordelingsnøgle

§ 2. Indenrigs- og Boligministeriet beregner med virkning fra den 1. januar 2019 en forholdsmæssig fordeling af 83 mio. kr. mellem kommunerne på grundlag af et teknisk beregnet tilskudsbehov for de enkelte færgeruter. Det teknisk beregnede tilskudsbehov udgør differencen mellem omsætningen for passagerbefordring i 2016/2017 (opreguleret til 2019 pris- og lønniveau) i tilskudsperioden, jf. stk. 2, og en teknisk beregning af den samlede billetindtægt i samme periode beregnet efter bestemmelserne i stk. 3.

Stk. 2. Tilskudsperioden, der anvendes ved de tekniske beregninger af tilskudsbehovet efter stk. 1, afgrænses til april, maj, juni, de sidste to tredjedele af august, september, oktober og den første halvdel af november.

Stk. 3. Taksterne, der lægges til grund for de tekniske beregninger af den samlede billetindtægt efter stk. 1, udgør pr. kilometer 1,35 kr. for passager, 3,84 kr. for personbil, 1,35 kr. for cykel, 1,93 kr. for motorcykel, 3,84 kr. for campingvogn, 3,84 kr. for autocampere og 6,49 kr. for bus. Desuden indregnes en grundpris på 21,25 kr. for en returbillet pr. passager i de tekniske beregninger.

Stk. 4. Hvis det teknisk beregnede tilskudsbehov ligger under 20 pct. af en færgerutes omsætning i 2016/2017 (opreguleret til 2019 pris- og lønniveau) i den tilskudsperiode, der er afgrænset i stk. 2, hæves tilskuddet, så det svarer til 20 pct. af færgerutens omsætning i samme periode.

Stk. 5. Tilskuddet reguleres fra tilskudsåret 2020 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Til toppen

Kapitel 3 – Tilskud som kompensation ved ændret fordelingsnøgle

§ 3. Indenrigs- og Boligministeriet beregner med virkning fra den 1. januar 2019 en forholdsmæssig fordeling af 5,3 mio. kr. mellem de kommuner, som står til et tab i tilskud som følge af, at fordelingsnøglen ændres med udgangspunkt i opdaterede trafik- og omsætningstal, jf. § 2, stk. 1. Tilskud som kompensation til en kommune beregnes som forskellen mellem et teknisk beregnet tilskudsbehov for de enkelte færgeruter efter bestemmelserne i § 2 og tilskuddet i 2018 (opreguleret til 2019 pris- og lønniveau).

Stk. 2. Kompensationen reguleres fra tilskudsåret 2020 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

Til toppen

Kapitel 4 – Administration af ordningen

§ 4. Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilrettelægge en ordning, som giver færgeoperatøren mulighed for at nedsætte færgetakster for biler, passagerer m.v.

Stk. 2. For kommuner med små øer påhviler det kommunalbestyrelsen at sikre, at ordningen udformes i dialog med lokale repræsentanter for øen.

Stk. 3. Kommuner med små øer kan anvende tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. hele året inden for en samlet tidsramme på maksimalt 46 uger opgjort på ugebasis i det pågældende kalenderår.

Stk. 4. De små øer nævnt i stk. 2 og 3 omfatter Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Bågø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Årø.

Stk. 5. Fanø, Læsø, Samsø og Ærø Kommuner kan anvende tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for biler, passager m.v. hele året med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem, inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf.

Stk. 6. Tilskuddet kan alene anvendes til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v., jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre, at eventuelt overskydende midler anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af færgetakster på passagerområdet.

Til toppen

Kapitel 5 – Passagerbefordring

§ 5. Ordningen omfatter passagerbefordring på færger, som er i rutefart til og fra de omfattede øer, jf. bilag 1.

§ 6. Ordningen omfatter følgende former for passagerbefordring:

1) Biler.

2) Passagerer.

3) Busser.

4) Campingvogne.

5) Autocampere.

6) Motorcykler, knallerter m.v.

7) Cykler m.v.

Til toppen

Kapitel 6 – Opfølgningsredegørelse

§ 7. Det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvorledes tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. er anvendt i det forudgående regnskabsår.

§ 8. Kommunalbestyrelsens opfølgningsredegørelse skal indeholde følgende oplysninger:

1) Færgetakster for de enkelte billettyper i det pågældende regnskabsår, ekskl. moms.

2) Anvendelsen af tilskuddet for det pågældende regnskabsår specificeret på de enkelte billettyper, ekskl. moms.

3) Anvendelsen af eventuelt overskydende midler fra det forudgående regnskabsår, ekskl. moms.

4) For kommuner med små øer oplyses de tidsperioder, hvor tilskuddet er anvendt i det pågældende kalenderår, jf. § 4, stk. 3.

5) Andre oplysninger, som kommunen finder relevante.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor tilskuddet udgør 1 mio. kr. eller derover, skal opfølgningsredegørelsen for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-4, er opgjort korrekt.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor tilskuddet udgør mindre end 1 mio. kr., skal opfølgningsredegørelsen for kommunale færgeruter være ledsaget af en påtegning fra kommunalbestyrelsen om opfølgningsredegørelsens rigtighed.

Stk. 4. Opfølgningsredegørelsen skal for private færgeruter være ledsaget af en erklæring fra den private færgeoperatørs revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-4, er opgjort korrekt.

Stk. 5. Opfølgningsredegørelsen for et givent regnskabsår med ledsagende revisorerklæring eller påtegning fra kommunalbestyrelsen, jf. stk. 2-4, indsendes til Indenrigs- og Boligministeriet inden udgangen af august måned i det efterfølgende år.

§ 9. Tildeling af tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. forudsætter, at kommunalbestyrelsens seneste opfølgningsredegørelse på tilfredsstillende vis godtgør, at tilskuddet i det pågældende regnskabsår er anvendt efter formålet.

Til toppen

Kapitel 7 – Kompensation for afgiftsmæssige konsekvenser

§ 10. Indenrigs- og boligministeren kan yde kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser for den enkelte færgerute som følge af, at et tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer, jf. § 1, stk. 1, er omfattet af momslovens anvendelsesområde, jf. § 21 b, stk. 10, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Stk. 2. Udbetaling af kompensation er betinget af, at kommunalbestyrelsen har udarbejdet et særskilt regnskab for den pågældende færgerute for regnskabsåret 2016, som viser den øgede afgiftsbelastning.

§ 11. Det særskilte regnskab, jf. § 10, stk. 2, skal indeholde følgende oplysninger:

1) En faktisk opgørelse for regnskabsåret 2016 af købs- og salgsmomsens størrelse, lønsumsafgiften og godtgørelse af energiafgifter, hvor tilskuddet, jf. § 1, stk. 1, medregnes til momsgrundlaget.

2) En fiktiv beregnet opgørelse for regnskabsåret 2016 af købs- og salgsmomsens størrelse, lønsumsafgiften og godtgørelse af energiafgifter for regnskabsåret 2016, hvor tilskuddet, jf. § 1, stk. 1, ikke medregnes til momsgrundlaget.

3) En opgørelse af den øgede afgiftsbelastning for regnskabsåret 2016 svarende til forskellen mellem opgørelserne, jf. nr. 1 og 2.

4) En opgørelse af tilskuddets fordeling på henholdsvis momspligtige - og ikke-momspligtige aktiviteter.

Stk. 2. Det særskilte regnskab skal for kommunale færgeruter være ledsaget af en erklæring fra kommunens revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-4, er opgjort korrekt.

Stk. 3. Det særskilte regnskab skal for private færgeruter være ledsaget af en erklæring fra den private færgeoperatørs revisor om, at de anførte oplysninger i stk. 1, nr. 1-4, er opgjort korrekt.

§ 12. Kompensationens størrelse fastsættes på baggrund af det særskilte regnskab, jf. § 11.

Stk. 2. For regnskabsåret 2017 og frem udbetales med udgangspunkt i den øgede afgiftsbelastning for regnskabsåret 2016, jf. § 11, stk. 1, nr. 3, en forholdsmæssig beregnet kompensation, hvor der korrigeres for ændringer i størrelsen af tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v.

Stk. 3. Kompensationen reguleres fra tilskudsåret 2020 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor.

§ 13. I forhold til den del af tilskuddet, der kan henføres til momspligtige aktiviteter, ydes der en supplerende kompensation på 33,3 pct. af den øgede afgiftsbelastning, der følger af, at kompensationen efter § 10, stk. 1, er omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Til toppen

Kapitel 8 – Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1222 af 22. november 2019 om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Oversigt over omfattede kommuner og færgeruter pr. 15. april 2021

 

 

Kommune

 

 

Færgerute

 

 

Holbæk Kommune

 

 

Orø-Holbæk

 

 

Holbæk Kommune

 

 

Orø-Hammer Bakke

 

 

Kalundborg Kommune

 

 

Sejerø-Havnsø

 

 

Kalundborg Kommune

 

 

Nekselø-Havnsø

 

 

Slagelse Kommune

 

 

Agersø-Stigsnæs

 

 

Slagelse Kommune

 

 

Omø-Stigsnæs

 

 

Lolland Kommune

 

 

Fejø-Kragenæs

 

 

Lolland Kommune

 

 

Femø-Kragenæs

 

 

Lolland Kommune

 

 

Askø-Bandholm

 

 

Assens Kommune

 

 

Baagø-Assens

 

 

Faaborg-Midtfyn Kommune

 

 

Bjørnø-Faaborg

 

 

Faaborg-Midtfyn Kommune

 

 

Lyø-Avernakø-Faaborg

 

 

Svendborg Kommune

 

 

Hjortø-Svendborg

 

 

Svendborg Kommune

 

 

Skarø-Drejø-Svendborg

 

 

Langeland Kommune

 

 

Strynø-Rudkøbing

 

 

Ærø Kommune

 

 

Birkholm-Marstal

 

 

Ærø Kommune

 

 

Ærøskøbing-Svendborg

 

 

Ærø Kommune

 

 

Søby-Faaborg

 

 

Ærø Kommune

 

 

Søby-Fynshav

 

 

Ærø Kommune

 

 

Marstal-Rudkøbing

 

 

Haderslev Kommune

 

 

Aarø-Aarøsund

 

 

Fanø Kommune

 

 

Fanø-Esbjerg

 

 

Aabenraa Kommune

 

 

Barsø-Barsø-Landing

 

 

Horsens Kommune

 

 

Endelave-Snaptun

 

 

Struer Kommune

 

 

Venø-Kleppen

 

 

Norddjurs Kommune

 

 

Anholt-Grenaa

 

 

Odder Kommune

 

 

Tunø-Hou

 

 

Samsø Kommune

 

 

Samsø-Hou

 

 

Samsø Kommune

 

 

Samsø-Aarhus

 

 

Hedensted Kommune

 

 

Hjarnø-Snaptun

 

 

Skive Kommune

 

 

Fur-Branden

 

 

Læsø Kommune

 

 

Læsø-Frederikshavn

 

 

Aalborg Kommune

 

 

Egholm-Aalborg

Til toppen