Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om valg og udpegning af medlemmer til Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd og Repræsentantskabets valg af medlemmer til Det Nationale Integrationsråd

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 2678 af 28/12 2021.

I medfør af § 43, stk. 4, og § 44, stk. 6, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd

§ 1. Hvert af de i integrationslovens § 42 nævnte integrationsråd vælger hvert fjerde år et medlem til Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd, jf. integrationslovens § 43, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 2. Integrationsrådet vælger foruden et medlem til repræsentantskabet en stedfortræder for denne. Stedfortræderen deltager i repræsentantskabets møder i tilfælde af medlemmets fravær.

Stk. 3. Integrationsrådets valg af medlem og stedfortræder til repræsentantskabet skal ske blandt de medlemmer af integrationsrådet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen, jf. integrationslovens § 43, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 4. Integrationsrådets valg af medlem og stedfortræder til repræsentantskabet sker ved flertalsvalg efter reglerne i § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

§ 2. I kommuner uden integrationsråd kan kommunalbestyrelsen udpege et medlem til Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd, jf. integrationslovens § 43, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger foruden et medlem til repræsentantskabet en stedfortræder for denne. Stedfortræderen deltager i repræsentantskabets møder i tilfælde af medlemmets fravær.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ved udpegningen af medlemmet blandt andet lægge vægt på, at den pågældende har viden om og indsigt i spørgsmål om forhold af betydning for den lokale integrationsindsats i den pågældende kommune.

§ 3. Integrationsrådet og kommunalbestyrelsen i kommuner, der udpeger et medlem til repræsentantskabet i medfør af §§ 1 og 2, giver snarest Udlændinge- og Integrationsministeriet underretning om valg og udpegning af medlem og stedfortræder til repræsentantskabet, herunder kontaktoplysninger på de pågældende samt oplysning om, på hvilken baggrund de pågældende er valgt eller udpeget, jf. § 2, stk. 3.

§ 4. Hvis et medlem udtræder af det integrationsråd, hvortil den pågældende er udpeget af kommunalbestyrelsen, eller medlemmet dør, vælger integrationsrådet snarest et nyt medlem. Kommunalbestyrelsen i kommuner, der ikke har et integrationsråd, udpeger snarest et nyt medlem, hvis et medlem udtræder af repræsentantskabet eller dør.

Stk. 2. Hvis en stedfortræder udtræder, dør eller indtræder som medlem af repræsentantskabet, jf. stk. 1, 1. pkt., vælger integrationsrådet snarest en ny stedfortræder. Kommunalbestyrelsen i kommuner, der ikke har et integrationsråd, udpeger snarest en ny stedfortræder, hvis en stedfortræder udtræder, dør eller indtræder som medlem af repræsentantskabet, jf. stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Integrationsrådet eller kommunalbestyrelsen i kommuner, der ikke har et integrationsråd, giver snarest efter indtræden af et nyt medlem eller efter valg eller udpegning af en ny stedfortræder Udlændinge- og Integrationsministeriet underretning herom, herunder kontaktoplysninger på de pågældende samt oplysning om, på hvilken baggrund de pågældende er valgt eller udpeget, jf. § 2, stk. 3.

§ 5. Valget og udpegningen af repræsentantskabets medlemmer og stedfortrædere har virkning for den kommunale valgperiode. Valget og udpegningen har dog virkning, indtil nyvalg og udpegning af repræsentantskabet har fundet sted.

Stk. 2. Valg og udpegning af medlemmer til repræsentantskabet og stedfortrædere herfor foretages inden den 1. april i året efter det år, hvori valg til kommunalbestyrelsen afholdes.

Stk. 3. Udlændinge- og Integrationsministeriet indkalder til konstituerende repræsentantskabsmøde senest den 1. juni i året efter det år, hvori valg til kommunalbestyrelsen afholdes.

Til toppen

Kapitel 2 – Repræsentantskabets valg af medlemmer til Det Nationale Integrationsråd

§ 6. Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd vælger under det konstituerende repræsentantskabsmøde blandt sine medlemmer 5 medlemmer til Det Nationale Integrationsråd, jf. integrationslovens § 44, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 2. Repræsentanter fra København, Aarhus, Odense og Aalborg kommuner kan ikke vælges af repræsentantskabet som medlemmer, da de fire kommuner i medfør af integrationslovens § 44, stk. 1, 3. og 4. pkt., opnår repræsentation i Det Nationale Integrationsråd.

§ 7. Valget til rådet foretages således, at hvert stemmeberettiget medlem tildeles 5 stemmer, som alle skal anvendes, og som skal anvendes til at stemme på 5 forskellige kandidater. De 5 medlemmer, som opnår flest stemmer, vælges til rådet.

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed mellem så mange personer, at det ikke kan afgøres, hvilke af de pågældende kandidater, der er valgt, afholdes en ny valgrunde mellem disse personer, hvorunder hvert stemmeberettiget medlem tildeles et antal stemmer svarende til det antal pladser, som efter det i stk. 1 foretagne valg endnu er ubesatte på grund af stemmeligheden. Alle stemmer skal anvendes, og de skal anvendes til at stemme på de kandidater, der er stemmelighed imellem. Der må højst tildeles én stemme til en kandidat. Er der herefter på ny stemmelighed mellem to eller flere kandidater, foretager Udlændinge- og Integrationsministeriet lodtrækning.

§ 8. Udlændinge- og Integrationsministeriet udarbejder en stedfortræderliste. På listen opføres de 10 kandidater, der ikke er valgt, i den rækkefølge, hvori de som stedfortrædere er berettiget til at indtræde i rådet. Den kandidat, der har fået det største antal stemmer uden at blive valgt, opføres først. Derefter opføres den kandidat, der har fået det næststørste antal stemmer, og så fremdeles. I tilfælde af stemmelighed foretager Udlændinge- og Integrationsministeriet lodtrækning.

§ 9. Hvis et medlem, der er valgt til medlem af rådet eller opført på den i § 8 nævnte stedfortræderliste, udtræder af repræsentantskabet, udtræder den pågældende af rådet, henholdsvis slettes af stedfortræderlisten.

Stk. 2. Hvis et medlem dør eller udtræder af rådet, indtræder en stedfortræder i rådet i henhold til den i § 8 nævnte stedfortræderliste. Det samme gælder, hvis et medlem ekskluderes af rådet eller søger om orlov, jf. §§ 4 og 5 i bekendtgørelse om forretningsorden for Det Nationale Integrationsråd.

Stk. 3. Hvis der ikke er flere stedfortrædere på stedfortræderlisten, kan der under et ekstraordinært møde i repræsentantskabet foretages nyt valg til stedfortræderlisten. Valget foregår efter reglerne i §§ 7 og 8. Udlændinge- og Integrationsministeriet beslutter, om der skal indkaldes til ekstraordinært møde med henblik på nyt valg til stedfortræderlisten.

§ 10. Valget af rådets medlemmer har virkning for den kommunale valgperiode. Valget har dog virkning, indtil nyvalg af de fem medlemmer fra repræsentantskabet til rådet har fundet sted.

Til toppen

Kapitel 3 – Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 425 af 29. april 2014 om valg og udpegning af medlemmer til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og Repræsentantskabets valg af medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter ophæves.

Til toppen