Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 2546 af 16/12 2021.

I medfør af § 10, stk. 4, i lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 5. august 2020, som ændret ved lov nr. 2057 af 16. november 2021, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Forud for afholdelse af grundlovsceremonien

§ 1. Kommunen skal afholde mindst én grundlovsceremoni i perioden fra en måned efter til fire måneder efter ikrafttrædelsen af en lov om indfødsrets meddelelse. Kommunen kan vælge at afholde flere grundlovsceremonier både i og uden for den nævnte periode. Ansøgere, der er optaget på en lov om indfødsrets meddelelse, der er trådt i kraft inden for de sidste to år, kan deltage i en grundlovsceremoni.

Stk. 2. Kommunen kan alene afholde grundlovsceremoni for ansøgere med bopæl i kommunen, medmindre kommunen beslutter at afholde en ceremoni i fællesskab med en nabokommune, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. En nabokommune kan efter aftale med kommunen henvise en ansøger til at deltage i en grundlovsceremoni i kommunen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. En kommune kan ikke henvise en ansøger til en grundlovsceremoni i en nabokommune, fordi ansøgeren ønsker at deltage i en ceremoni med en borgmester eller rådmand af et bestemt køn.

§ 2. Det skal ved kommunalbestyrelsens offentlige opslag på kommunens hjemmeside, i lokale medier mv. fremgå, hvornår og hvor en grundlovsceremoni afholdes. Det skal også fremgå, at ansøgeren til ceremonien skal medbringe gyldig legitimation med foto, jf. § 6, stk. 2. Opslag skal senest ske en måned før afholdelse af ceremonien.

Stk. 2. Kommunen skal fastsætte en tilmeldingsfrist, dog senest ti hverdage forud for afholdelsen af grundlovsceremonien. Det skal fremgå af det offentlige opslag, hvordan ansøgeren tilmelder sig ceremonien samt fristen herfor.

§ 3. Senest ti hverdage forud for kommunalbestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonien skal kommunen sende en liste over de tilmeldte ansøgere med angivelse af de pågældendes fulde navne og personnumre til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Stk. 2. Udlændinge- og Integrationsministeriet påser herefter, om ansøgeren opfylder det i lov om indfødsrets meddelelse fastsatte vandelskrav. Hvis en ansøger ikke opfylder vandelskravet, vil kommunalbestyrelsen og ansøgeren få besked om, at den pågældende ikke kan deltage i grundlovsceremonien.

Stk. 3. Udlændinge- og Integrationsministeriet fremsender inden grundlovsceremonien erklæringer til erhvervelse af dansk indfødsret ved grundlovsceremoni og statsborgerretsbeviser til kommunen til brug for udlevering til ansøgerne, jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 2.

Til toppen

Kapitel 2 – Grundlovsceremonien

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal afholde grundlovsceremonien under forhold, som er egnede til at sikre en højtidelig ramme omkring ansøgernes tildeling af dansk indfødsret.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at ansøgere med funktionsnedsættelser eller særlige behov vil have mulighed for at deltage i grundlovsceremonien.

§ 5. Ved ansøgernes ankomst til grundlovsceremonien skal en repræsentant for kommunalbestyrelsen byde ansøgerne velkommen og redegøre for ceremoniens forløb. Repræsentanten skal i den forbindelse oplyse, at formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere ansøgernes erhvervelse af dansk statsborgerskab, og at ansøgerne skal underskrive den i § 7, stk. 1, nævnte erklæring under ceremonien under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen og herefter give hånd til borgmesteren eller rådmanden.

Stk. 2. I kommuner med flere borgmestre eller rådmænd, eller hvor kommunerne beslutter at afholde en grundlovsceremoni i fælleskab, skal kommunen anvise en borgmester eller rådmand til den enkelte ansøger uden hensyntagen til ansøgerens køn eller ønsker.

§ 6. En repræsentant for kommunalbestyrelsen skal under grundlovsceremonien sikre sig ansøgerens identitet ved forevisning af gyldig legitimation med foto. Kan dette ikke forevises af ansøgeren, kan ansøgeren ikke deltage i ceremonien.

Stk. 2. Som gyldig legitimation efter stk. 1 anses

1) opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

2) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

3) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Stk. 3. En ansøger, der ikke er i besiddelse af gyldig legitimation efter stk. 2, skal forud for grundlovsceremonien ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved grundlovsceremonien.

Stk. 4. Har Udlændinge- og Integrationsministeriet meddelt tilladelse til benyttelse af anden form for legitimation end de i stk. 2 nævnte, skal ansøgeren forevise tilladelsen ved grundlovsceremonien.

§ 7. En repræsentant for kommunalbestyrelsen skal ved grundlovsceremoniens afholdelse udlevere en erklæring til erhvervelse af dansk indfødsret ved grundlovsceremoni til ansøgerne. Erklæringen er optrykt som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Hvis en ansøger medbringer en allerede underskrevet erklæring, eller hvis ansøgeren ikke underskriver erklæringen under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, skal repræsentanten for kommunalbestyrelsen afvise erklæringen.

§ 8. Når ansøgeren har underskrevet en erklæring som nævnt i § 5, stk. 1, og § 7, stk. 1, under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, skal borgmesteren eller rådmanden udveksle et håndtryk med ansøgeren uden handske, håndflade mod håndflade, for at højtideligholde og helt konkret markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver dansk statsborger.

Stk. 2. Borgmesteren, rådmanden eller en repræsentant for kommunalbestyrelsen overrækker efter underskrivelse af erklæringen og udveksling af håndtryk et statsborgerretsbevis til ansøgeren. I særlige tilfælde kan Udlændinge- og Integrationsministeriet sende statsborgerretsbeviset til ansøgeren efter grundlovsceremonien.

§ 9. En repræsentant for kommunalbestyrelsen skal på erklæringen angive, om ansøgeren under grundlovsceremonien har underskrevet erklæringen under overværelse af en repræsentant for kommunalbestyrelsen, om erklæringen er udfyldt med det korrekte navn og personnummer, om ansøgeren efterfølgende har udvekslet et håndtryk med borgmesteren eller rådmanden, og om der er blevet udleveret et statsborgerretsbevis til ansøgeren.

Til toppen

Kapitel 3 – Efter grundlovsceremonien

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal uden ophold efter en grundlovsceremoni sende en elektronisk kopi af den underskrevne og påtegnede erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal opbevare den originale underskrevne og påtegnede erklæring, indtil Udlændinge- og Integrationsministeriet har meddelt kommunen at have modtaget den elektroniske kopi.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal uden ophold returnere et statsborgerretsbevis til Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvis ansøgeren ikke møder frem eller ikke opfylder betingelserne for deltagelse i en grundlovsceremoni.

Til toppen

Kapitel 4 – Fravigelse af frister

§ 11. Udlændinge- og integrationsministeren kan i helt særlige tilfælde tillade, at fristerne i denne bekendtgørelse fraviges.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018 om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Erklæring

1

Til toppen