Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om hjemrejsekontrakt for udlændinge over 18 år som ikke har ret til at opholde sig her i landet og er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 1. pkt. eller stk. 2, jf. stk. 3

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1970 af 13/10 2021.

I medfør af § 6 i hjemrejseloven, lov nr. 982 af 26. maj 2021, og udlændingelovens § 42 i, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. september 2021, og efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Indledende bestemmelser

§ 1. Hjemrejsestyrelsen kan beslutte, at der skal udarbejdes en hjemrejsekontrakt for udlændinge over 18 år, der er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 1. pkt. eller stk. 2, jf. stk. 3, og ikke har ret til at opholde sig her i landet.

§ 2. En hjemrejsekontrakts tiltag, aktiviteter og indsatser har til formål at understøtte og forberede en udlændings tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

§ 3. Ved indkvarteringsoperatør forstås i denne bekendtgørelse private organisationer eller selskaber eller statslige styrelser, som er godkendt af udlændinge- og integrationsministeren, eller kommuner, der i samarbejde med Udlændingestyrelsen tilvejebringer og driver indkvarteringssteder, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, 2. pkt.

Stk. 2. Ved indkvarteringssted forstås i denne bekendtgørelse de indkvarteringssteder for udlændinge, der er nævnt i udlændingelovens § 42 a, stk. 5, og hvorpå udlændinge omfattet af § 1, er indkvarteret.

Stk. 3. Ved udlændinge på tålt ophold forstås i denne bekendtgørelse udlændinge, der er meddelt endeligt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, eller hvis ret til ophold efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, er bortfaldet som følge af en endelig afgørelse om udvisning, jf. udlændingelovens § 26 c, eller i medfør af udlændingelovens § 21 b, stk. 1, og som ikke kan tvangsudsendes på grund af forbuddet mod refoulement, jf. udlændingelovens § 31, eller en udlænding, hvor der er truffet endelig afgørelse om, at den pågældende isoleret set opfylder betingelserne for at blive meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, men som på grund af udelukkelsesgrundene i flygtningekonventionens artikel 1 F eller på grund af kriminalitet er udelukket fra at få opholdstilladelse, og som myndighederne ikke kan tvangsudsende på grund af forbuddet mod refoulement, jf. udlændingelovens § 31.

Til toppen

Kapitel 2 – Hjemrejsekontrakt

Almindelige bestemmelser

§ 4. Inden udløbet af udrejsefristen skal Hjemrejsestyrelsen så vidt muligt have haft kontakt med vedkommende udlænding med henblik på en afklaring af, om vedkommende ønsker at indgå en hjemrejsekontrakt.

Stk. 2. Hjemrejsestyrelsens kontakt og samtale med udlændingen skal som udgangspunkt finde sted på udlændingens indkvarteringssted. Er udlændingen ikke indkvarteret på et indkvarteringssted indkalder Hjemrejsestyrelsen udlændingen til samtale på et indkvarteringssted eller i Hjemrejsestyrelsen.

§ 5. Hjemrejsestyrelsen skal indgå en hjemrejsekontrakt med udlændingen eller træffe afgørelse om fastsættelse af en sådan kontrakt inden udløbet af den udrejsefrist, der er meddelt den pågældende udlænding.

Stk. 2. Fristen for indgåelse eller fastsættelse af hjemrejsekontrakten kan overskrides, hvis der foreligger særlige grunde, herunder sygdom, ingen tilgængelig tolk, helligdage, eller hvis udrejsefristen er fastsat til straks.

§ 6. Hjemrejsestyrelsen skal vejlede udlændingen om, hvilke tiltag der efter lovgivningen kan bringes i anvendelse, hvis den pågældende ikke overholder sin hjemrejsekontrakt ved at afvise at deltage i eller ved at udeblive fra et eller flere af de tiltag, der er indeholdt i hjemrejsekontrakten. Oplysningerne skal endvidere fremgå af hjemrejsekontrakten.

§ 7. Hjemrejsekontrakten kan udfærdiges med udgangspunkt i en standardkontrakt.

Indgåelse af hjemrejsekontrakt og Hjemrejsestyrelsens afgørelse om hjemrejsekontrakt

§ 8. En hjemrejsekontrakt indgås mellem udlændingen og Hjemrejsestyrelsen. Kontrakten underskrives af begge parter.

Stk. 2. Kan der ikke mellem udlændingen og Hjemrejsestyrelsen opnås enighed om hjemrejsekontraktens indhold m.v., træffer Hjemrejsestyrelsen afgørelse herom, jf. hjemrejselovens § 5, stk. 3. I sådanne tilfælde skal kontrakten ikke underskrives af hverken udlændingen eller Hjemrejsestyrelsen.

Stk. 3. Hjemrejsestyrelsen skal udlevere et eksemplar af hjemrejsekontrakten til udlændingen umiddelbart efter kontraktens indgåelse eller umiddelbart efter fastsættelse af en sådan kontrakt eller på anden måde sikre, at hjemrejsekontrakten er tilgængelig for udlændingen.

§ 9. En hjemrejsekontrakt kan løbende revideres, herunder justeres og udbygges.

Stk. 2. Revision af hjemrejsekontrakten sker ved påtegning af den oprindelige hjemrejsekontrakt og på samme måde som ved den oprindelige hjemrejsekontrakt.

Forlængelse af udrejsefrist

§ 10. Hjemrejsestyrelsen kan, jf. udlændingelovens § 46, stk. 8, forlænge en fastsat udrejsefrist i følgende tilfælde:

1) Ved udlændingens indgåelse af en hjemrejsekontrakt, jf. hjemrejselovens § 5, stk. 2.

2) Ved Hjemrejsestyrelsens afgørelse om fastsættelse af en hjemrejsekontrakt, jf. hjemrejselovens § 5, stk. 3.

3) Når udlændingen medvirker til opfyldelsen af en indgået hjemrejsekontrakt eller samarbejder om opfyldelsen af en hjemrejsekontrakt fastsat af Hjemrejsestyrelsen.

Stk. 2. Udrejsefristen kan forlænges med 30 dage ved indgåelse af en hjemrejsekontrakt og ved Hjemrejsestyrelsens fastsættelse af en hjemrejsekontrakt ved afgørelse som udlændingen samarbejder om. Udrejsefristen kan herefter forlænges med indtil 14 dage ad gangen.

Stk. 3. Forlængelse af en udrejsefrist kan, medmindre særlige forhold gør sig gældende, maksimalt forlænges, således at den samlede udrejsefrist bliver på 120 dage.

§ 11. I hjemrejsekontrakten kan det fastsættes, at en udlændings udrejsefrist kan forlænges med indtil 90 dage med henblik på, at et familiemedlem rejser i forvejen og forbereder familiens tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, jf. udlændingelovens § 33, stk. 4.

Stk. 2. En forlængelse af udrejsefristen efter stk. 1 er uafhængig af en forlængelse efter § 10.

Stk. 3. Forlængelse af udrejsefristen efter stk. 1 beregnes fra det tidspunkt, hvor det familiemedlem, der rejser i forvejen, forlader Danmark.

Til toppen

Kapitel 3 – Hjemrejsekontraktens indhold m.v.

Almindelige bestemmelser

§ 12. En hjemrejsekontrakt skal fastlægge udlændingens rettigheder og forpligtelser.

§ 13. Hjemrejsekontrakten skal fastslå, at udlændingen har pligt til at udrejse af Danmark, jf. hjemrejselovens § 1, stk. 1.

§ 14. En hjemrejsekontrakts samlede omfang af aktivering, undervisning m.v. bør så vidt muligt udgøre et gennemsnit pr. uge på højst 37 timer.

Stk. 2. Ved fastsættelse af en hjemrejsekontrakts samlede omfang skal det indgå, at udlændingen er forpligtet til at medvirke til udførelsen af nødvendige opgaver i forbindelse med driften af det indkvarteringssted, hvor den pågældende er indkvarteret, jf. hjemrejselovens § 9.

§ 15. Hjemrejsestyrelsen bestemmer, hvilket indhold m.v. der skal kunne indgå i en hjemrejsekontrakt, og Hjemrejsestyrelsen bestemmer hvilke tilbud m.v. om hjemrejseforberedende aktivering og undervisning der kan tilbydes på det enkelte indkvarteringssted.

§ 16. Hjemrejsekontraktens omfang og indhold tilpasses i videst mulige omfang den enkelte udlændings behov for kompetenceudvikling set i sammenhæng med, hvad der er behov for i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

Stk. 2. Der skal endvidere lægges vægt på den pågældende udlændings personlige forhold, herunder alder, barsel, børn og helbredsmæssige forhold i form af f.eks. alvorlige fysiske eller psykiske sygdomme, andre væsentlige psykosociale forhold samt udlændingens deltagelse m.v. i andre hjemrejseforberedende aktiviteter og eventuelle beskæftigelse.

§ 17. Hjemrejseforberedende aktivering og undervisning som aftales eller fastlægges i hjemrejsekontrakten skal bestå af tilbud og kurser af kort varighed der er målrettet den enkelte udlænding. Tilbud og kurser kan, som udgangspunkt, ikke overstige en måned, jf. dog § 10.

§ 18. Hvis hensynet til aktiveringen eller undervisningen, herunder hensynet til andre deltagere, gør det nødvendigt, kan udlændinge der udviser en forstyrrende adfærd eller beskadiger ting udelukkes fra aktiveringen eller undervisningen i enkelte timer eller resten af dagen af den, der er ansvarlig for aktiveringen eller undervisningen.

Stk. 2. Hjemrejsestyrelsen skal orienteres skriftligt om udelukkelse i henhold til stk. 1, og om baggrunden herfor.

§ 19. Hjemrejsekontrakten kan indeholde en plan over mødedatoer og -tidspunkter for udlændingens samtaler med Hjemrejsestyrelsen samt så vidt muligt en angivelse af de temaer m.v. der skal drøftes på de fastlagte møder.

Hjemrejseforberedende aktivering

§ 20. Hjemrejseforberedende aktivering kan omfatte udførelse af opgaver i forbindelse med drift og vedligeholdelse af indkvarteringsstedet, som ikke er opgaver omfattet af hjemrejselovens § 9, herunder:

1) Indvendig og udvendig vedligeholdelse, reparationer og forbedringer af bygninger, inventar og fællesområder.

2) Anden pasning og renholdelse af udenomsarealer.

3) Anden rengøring og madlavning.

4) Administrationsopgaver og andet lettere kontorarbejde.

Stk. 2. En udlænding kan tilrettelægge og deltage i tilbud om fritidsbeskæftigelse, sociale og kulturelle aktiviteter, sportsaktiviteter, projekter og kurser m.v.

Stk. 3. Indkvarteringsoperatøren kan i forbindelse med udførelse af opgaver som nævnt i stk. 1-2 fastsætte bestemte funktioner på indkvarteringsstedet, som udlændingene kan søge om at få ansvar for at varetage.

§ 21. Hjemrejseforberedende aktivering kan for udlændinge, der medvirker til deres udrejse, jf. hjemrejselovens § 3, og udlændinge på tålt ophold omfatte deltagelse i intern produktionsvirksomhed på det indkvarteringssted, hvor udlændingen er indkvarteret.

Stk. 2. Intern produktionsvirksomhed skal tilrettelægges i samarbejde med indkvarteringsoperatøren.

Stk. 3. Indkvarteringsoperatøren gennemfører og forestår produktionsvirksomheden, der alene må finde sted med henblik på intern afhændelse af produkterne inden for det samlede indkvarteringssystem.

§ 22. Hjemrejseforberedende aktivering kan for udlændinge, der medvirker til deres udrejse, jf. hjemrejselovens § 3, og udlændinge på tålt ophold omfatte deltagelse i praktik uden for indkvarteringsstedet, hvis det er nødvendigt for, at udlændingen kan opnå kompetencer, håndværksmæssige kvalifikationer eller lignende, som vedkommende kan anvende som afsæt for en tilværelse i hjemlandet eller i det tidligere opholdsland.

Stk. 2. Praktikopholdet må ikke udgøre, virke eller fremstå som egentlig beskæftigelse, og udlændingen må ikke modtage løn eller andre ydelser i forbindelse med praktikopholdet.

Stk. 3. Praktikopholdets formål, indhold, omfang og varighed fastsættes ved en praktikaftale mellem Hjemrejsestyrelsen, praktikstedet og udlændingen. Et praktikophold kan afvises, hvis der ikke kan opnås enighed om praktikaftalen.

Stk. 4. Af praktikaftalen skal fremgå følgende:

1) Praktikaftalens parter, herunder kontaktpersoner.

2) Praktikopholdets formål.

3) Praktikopholdets indhold.

4) Praktikopholdets omfang og varighed.

5) Forsikringsmæssige forhold i forbindelse med praktikopholdet.

6) At udlændingen ikke har arbejdstilladelse og ikke må modtage løn eller andre ydelser i forbindelse med praktikopholdet.

7) De lovgivningsmæssige konsekvenser for udlændingen, jf. stk. 1, ved ulovlig beskæftigelse, herunder risikoen for strafforfølgning efter udlændingelovens § 59, stk. 3, jf. stk. 4, og risikoen for udvisning med indrejseforbud efter udlændingelovens § 25 a, stk. 2, nr. 1, jf. § 32.

Stk. 5. En praktikaftale skal indgås skriftligt og skal underskrives af alle parter.

Stk. 6. Uanset stk. 1-5 kan en udlænding, der er optaget på en ungdomsuddannelse, deltage i ulønnet eller lønnet praktik som led i uddannelsen, indtil vedkommende udrejser eller udsendes af landet.

§ 23. Hjemrejseforberedende aktivering kan for udlændinge, der anses for at medvirke til deres udrejse, jf. hjemrejselovens § 3, og udlændinge på tålt ophold omfatte deltagelse i ulønnet humanitært arbejde eller andet ulønnet frivilligt arbejde.

Hjemrejseforberedende undervisning

§ 24. Hjemrejseforberedende undervisning kan omfatte undervisning i udlændingens modersmål, hvis det tilbydes på indkvarteringsstedet, og i engelsk og eventuelt et andet fremmedsprog.

§ 25. Hjemrejseforberedende undervisning kan for udlændinge, der anses for at medvirke til deres udrejse, jf. hjemrejselovens § 3, og udlændinge på tålt ophold omfatte danskundervisning, hvis det vil bidrage til at udlændingen kan tilegne sig færdigheder, der afgørende vil hjælpe den pågældende til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

§ 26. Hjemrejseforberedende undervisning kan omfatte undervisning i fag, som kan bibringe udlændingen færdigheder, der kan hjælpe den pågældende til at starte selvstændig virksomhed eller undervisning, der kan forøge mulighederne opnå beskæftigelse i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

Fremskaffelse af rejselegitimation

§ 27. Hjemrejsekontrakten bør omfatte stillingtagen til udlændingens aktive deltagelse ved fremskaffelse af rejselegitimation, herunder bl.a.:

1) At bidrage til sagens oplysning, herunder meddele de oplysninger, som er nødvendige for, at udrejse vil kunne finde sted, herunder fremlægge dokumenter, som dels kan identificere vedkommende, dels kan anvendes i forhold til hjemlandets eller det tidligere opholdslands myndigheder i forbindelse med udrejsen.

2) At ansøge om den nødvendige rejselegitimation hos hjemlandets eller det tidligere opholdslands myndigheder.

3) At indvilge i og deltage i fremstilling på hjemlandets eller det tidligere opholdslands repræsentationer eller overfor tilrejsende repræsentanter med henblik på, at hjemlandet eller det tidligere opholdsland kan sikre sig, at udlændingen er statsborger, eller har ret til at opholde sig i det pågældende land.

4) At deltage i en samtale med hjemlandets eller det tidligere opholdslands repræsentation, hvis repræsentationen ønsker dette forud for udstedelse af rejselegitimation.

5) At samarbejde, hvis hjemlandets eller det tidligere opholdslands repræsentation ønsker biometriske data som f.eks. optagelse af fingeraftryk og fotos med henblik på en sikker identifikation af udlændingen eller udstedelse af rejsedokumenter.

Stk. 2. I hjemrejsekontrakten kan fastsættes specifikke mødedatoer ved hjemlandets eller det tidligere opholdslands repræsentation, og tidspunkter for udlændingens konkrete tilvejebringelse af dokumentation eller andre konkrete hjemrejseforberedende aktiviteter.

§ 28. Hjemrejsekontrakten skal indeholde oplysninger om udlændingens mulighed for at opnå hjemrejsestøtte m.v. efter hjemrejselovens kapitel 6.

§ 29. Hjemrejsekontrakten skal indeholde oplysninger om udlændingens adgang til bistand ved planlægning og gennemførelse af den faktiske tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

Stk. 2. Bistanden kan bl.a. bestå i:

1) Praktisk tilrettelæggelse og gennemførelse af udlændingens udrejse.

2) Rådgivning til at etablere rammerne for opholdet i det land, den pågældende forventes at skulle vende tilbage til, herunder boligforhold og forsørgelsesgrundlag.

3) Tilvejebringelse og booking m.v. af transport frem til slutdestinationen.

§ 30. Udlændinge, der ikke medvirker til opfyldelsen af en indgået hjemrejsekontrakt, eller ikke samarbejder om opfyldelsen af en hjemrejsekontrakt, som er fastsat af Hjemrejsestyrelsen, er afskåret fra de muligheder og tilbud, som kan omfattes af en hjemrejsekontrakt.

Stk. 2. Hjemrejsestyrelsen beslutter, om en udlænding medvirker eller samarbejder om opfyldelsen af en hjemrejsekontrakt. I vurderingen skal bl.a. indgå, om der foreligger lovligt forfald, undskyldelige forhold m.v.

§ 31. Tilbud om hjemrejseforberedende aktivering og undervisning kan iværksættes i et samarbejde mellem på den ene side Hjemrejsestyrelsen og på den anden side indkvarteringsoperatørerne og lokalsamfundet.

Stk. 2. Hjemrejseforberedende aktivering og undervisning kan varetages helt eller delvist af eksterne aktører, herunder skoler, uddannelsesinstitutioner og udbydere under Beskæftigelsesministeriet, Kulturministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet samt private organisationer eller foreninger, eller kan erstattes af hjemrejseforberedende aktivering og undervisning, herunder en ungdomsuddannelse udbudt af sådanne aktører.

Stk. 3. Hjemrejsestyrelsen kan indgå aftaler med skoler og uddannelsesinstitutioner, herunder om lån eller leje af faglokaler m.v. til brug for gennemførelse af hjemrejseforberedende aktivering og undervisning.

Til toppen

Kapitel 4 – Sikring som følge af arbejdsskade

§ 32. Udlændinge omfattet af § 1 er omfattet af reglerne i lov om arbejdsskadesikring, når de udsættes for en ulykke eller udvikler en sygdom, jf. §§ 5-7 i lov om arbejdsskadesikring, der skyldes deltagelse i undervisning eller de forhold, hvorunder undervisningen foregår, når den pågældende under arbejdspladslignende forhold deltager i undervisning efter denne bekendtgørelse.

§ 33. Udlændinge omfattet af § 1 er omfattet af reglerne i lov om arbejdsskadesikring, når de udsættes for en ulykke eller udvikler en sygdom, jf. §§ 5-7 i lov om arbejdsskadesikring, der skyldes udførelsen af en opgave eller de forhold, hvorunder en opgave foregår, når den pågældende:

1) Udfører opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. § 20, stk. 1 og 3.

2) Deltager i intern produktionsvirksomhed, jf. § 21, stk. 1.

3) Deltager i praktik uden for indkvarteringsstedet, jf. § 22.

§ 34. Udlændinge omfattet af § 1 er omfattet af reglerne i lov om arbejdsskadesikring, når de udsættes for en ulykke eller udvikler en sygdom, jf. §§ 5-7 i lov om arbejdsskadesikring, der skyldes tilrettelæggelsen af en opgave eller de forhold, hvorunder udførelse af en opgave foregår, når den pågældende under arbejdspladslignende forhold tilrettelægger eller deltager i de opgaver, der er nævnt i § 20, stk. 2.

Stk. 2. En udlænding omfattet af § 1, er omfattet af lov om arbejdsskadesikring for så vidt angår skader, der skyldes tilrettelæggelsen af arbejdet eller de forhold, hvorunder udførelsen af arbejdet foregår, når den pågældende under arbejdspladslignende forhold deltager i ulønnet humanitært arbejde eller andet ulønnet frivilligt arbejde, jf. § 23.

§ 35. Ved bedømmelse af erhvervsevnetab skal der tages hensyn til tilskadekomnes muligheder her i landet og i udlandet for at skaffe sig indtægt ved arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og optræning.

§ 36. De udgifter, der er nævnt i § 15, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsskadesikring kan betales, i det omfang udgifterne ikke kan afholdes efter hjemrejseloven.

§ 37. Skader der overgår udlændinge omfattet af § 1, anmeldes af den indkvarteringsoperatør, samarbejdspartner, jf. § 31, institution, arbejdsgiver eller det praktiksted, hvor den pågældende undervisning, aktivering, praktik eller arbejde, der er omfattet af kapitel 3, foretages.

Stk. 2. Anmeldelse, der foretages af en indkvarteringsoperatør, en samarbejdspartner, jf. § 31, institutioner, praktiksted eller arbejdsgiver, foretages gennem Hjemrejsestyrelsen.

Stk. 3. § 35 i lov om arbejdsskadesikring finder tilsvarende anvendelse på Hjemrejsestyrelsens medvirken til indgivelse af anmeldelse som nævnt i stk. 2.

§ 38. Afgørelser efter dette kapitel træffes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hjemrejsestyrelsen afgør, hvorvidt udlændingen retligt er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse kan af tilskadekomne, dennes efterladte eller Udlændinge- og Integrationsministeriet, eller af den indkvarteringsoperatør, samarbejdspartner, jf. § 31, institution eller arbejdsgiver eller det praktiksted, hvor den undervisning, de opgaver eller den praktik, der er omfattet af denne bekendtgørelse, foregår, indbringes for Ankestyrelsen. Indkvarteringsoperatøren, samarbejdspartnere, jf. § 31, institutionen, arbejdsgiveren eller praktikstedet kan dog alene indbringe Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om, hvorvidt et anmeldt tilfælde er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring, for Ankestyrelsen.

Stk. 4. Udlændinge- og Integrationsministeriets, indkvarteringsoperatørens, samarbejdspartneres, jf. § 31, institutionens, arbejdsgiverens eller praktikstedets klage har opsættende virkning. § 44, stk. 2 og 3, i lov om arbejdsskadesikring finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. De udgifter, der er forbundet med erstatninger m.v. efter lov om arbejdsskadesikring i henhold til denne bekendtgørelse og Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikrings og Ankestyrelsens administration af disse sager, refunderes af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

§ 39. For så vidt andet ikke følger af bekendtgørelsens §§ 32-37, finder reglerne i lov om arbejdsskadesikring og de forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lov, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. En udlænding omfattet af denne bekendtgørelse kan efter denne bekendtgørelse ikke stilles ringere end efter bestemmelserne i lov om arbejdsskadesikring.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttræden m.v.

§ 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. oktober 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 5 finder anvendelse på

1) arbejdsulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere i forbindelse med opfyldelsen af en hjemrejsekontrakt, jf. § 5, og

2) erhvervssygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdagen eller senere efter indgåelse eller fastsættelse af en hjemrejsekontrakt, jf. § 5.

Stk. 3. Kontrakter der er indgået efter bekendtgørelse nr. 1224 af 12. august 2020 om undervisning og aktivering af asylansøgere m.fl., jf. udlændingelovens § 42 c, stk. 1, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er udarbejdet for udlændinge over 18 år, der er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 1. pkt. eller stk. 2, jf. stk. 3, og ikke har ret til at opholde sig her i landet, forbliver i kraft, indtil de erstattes af en hjemrejsekontrakt efter § 5.

Til toppen