Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om regler om ro og orden (husordener) på indkvarteringssteder

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1738 af 25/8 2021.

I medfør af § 10, stk. 6, i hjemrejseloven, lov nr. 982 af 26. maj 2021, fastsættes:

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at fastsætte ensartede regler om ro og orden (husordener) på indkvarteringssteder, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, for udlændinge over 18 år, der ikke har ret til at opholde sig her i landet, så de indkvarterede udlændinge ved, hvilke regler de skal iagttage.

Stk. 2. Udlændinge, der ikke er over 18 år, og som er indkvarteret sammen med en udlænding, der er omfattet af stk. 1, er også omfattet af den fastsatte husorden.

Husordenens indhold

§ 2. Indkvarteringsoperatøren skal i indkvarteringsstedets husorden fastsætte regler om følgende forhold:

1) Nultolerance over for kriminalitet på indkvarteringsstedet, herunder at indkvarteringsoperatøren anmelder alle former for kriminalitet og mistanke om kriminelle forhold til det lokale politi og samtidig indberetter dette til Udlændingestyrelsen.

2) Respektfuld adfærd over for og hensyntagen til personale og øvrige beboere, herunder at det ikke er tilladt at udvise diskriminerende adfærd over for personale og øvrige beboeres køn, alder, nationalitet, religion eller seksualitet.

3) Respektfuld omgang i forhold til indkvarteringsstedets bygninger og inventar, og at beboerne er omfattet af et almindeligt erstatningsansvar efter gældende dansk lovgivning.

4) Respektfuld adfærd og ophold på fællesarealer, herunder regler om rygning, indtagelse af alkohol, støj på fællesarealerne, sikring af brandveje og bortskaffelse af affald.

5) Respektfuld adfærd på værelser og ro i aften- og nattetimer, der er udformet efter de lokale forhold og sammensætningen af indkvarterede på indkvarteringsstedet.

6) Håndtering af forhold vedrørende anviste værelser og effekter, herunder at det er indkvarteringsoperatørens beslutning, hvordan værelser tildeles eller fordelingen af værelser ændres, og hvordan effekter placeres og anvendes.

7) Håndtering af efterladte ejendele samt hittegods, jf. stk. 2-6.

Stk. 2. En udlænding, der ikke har opholdt sig på indkvarteringsstedet i syv sammenhængende dage, anses for at være fraflyttet indkvarteringsstedet og for at have opgivet sin ejendomsret over sine efterladte ejendele. Der kan dog tillades end længere periode end syv sammenhængende dage, jf. 1. pkt., hvis ejendelene tilhører en børnefamilie. Herudover finder 1. pkt. ikke anvendelse, når særlige forhold som f.eks. hospitalsindlæggelse eller andre lignende undskyldelige forhold, som udlændingen ikke kan forventes at påregne, taler derfor. Indkvarteringsoperatøren skal ved en udlændings indflytning på indkvarteringsstedet orientere udlændingen om reglerne nævnt i 1. og 3. pkt.

Stk. 3. Anses en udlænding for fraflyttet kan indkvarteringsoperatøren straks bortskaffe ejendele, der er letfordærvelige, mens øvrige efterladte ejendele flyttes og opbevares på et depot. Efterladte ejendele, som har en anslået værdi på under 500 kr., opbevares i en periode på fem til ni dage, hvorefter indkvarteringsoperatøren kan bortskaffe ejendelene. Efterladte ejendele med en anslået værdi på over 500 kr. opbevares i en periode på 1 måned, hvorefter indkvarteringsoperatøren kan bortskaffe ejendelene. Hvis udlændingen i løbet af opbevaringsperioden gør krav på sine efterladte ejendele, skal disse udleveres til den pågældende.

Stk. 4. Bortskaffelse kan ske ved at destruere eller at udlevere de efterladte ejendele til almennyttige eller velgørende formål. Udleveres ejendelene til almennyttige eller velgørende formål skal indkvarteringsoperatøren sikre, at de efterladte ejendele ikke indeholder personhenførbare oplysninger. Indkvarteringsoperatøren skal føre en fortegnelse over fundne efterladte ejendele med angivelse af relevante oplysninger, herunder udlændingens person ID og dato for fundet af de efterladte ejendele.

Stk. 5. Hvis indkvarteringsoperatøren finder efterladte ejendele på fællesarealer eller lignende, og det ikke er muligt inden for tre arbejdsdage at identificere ejeren, skal indkvarteringsoperatøren håndtere de fundne ejendele i henhold til reglerne om hittegods. Reglen i 1. pkt. skal fremgå af husordenen.

§ 3. Indkvarteringsoperatøren kan i husordenen fastsætte regler, som findes nødvendige for at sikre indkvarteringsstedets drift og overordnede funktion, f.eks. om følgende forhold:

1) Ind- og udgang via anviste ind- og udgange, herunder på indkvarteringssteder med elektronisk adgangskontrol.

2) Anvendelse af motionsrum og fællesarealer.

3) Retningslinjer for aktiviteter uden for indkvarteringsstedet.

4) Vilkår for beboernes modtagelse af besøg og besøgendes adfærd på indkvarteringsstedet.

5) Brug af netværk og elektroniske kommunikationsmidler, som stilles til rådighed på indkvarteringsstedet.

6) Fotografering og videooptagelse af personale og øvrige beboere.

7) Lokale eller særlige forhold, som gør sig gældende for det enkelte indkvarteringssted.

Stk. 2. Husordenens regler efter stk. 1 kan løbende revideres af indkvarteringsoperatøren.

Udlevering af husordenen

§ 4. Husordenen skal være skriftlig og skal udleveres til udlændinge, der har ophold på indkvarteringsstedet, og til besøgende.

Stk. 2. Husordenen skal være tilgængelig på dansk, engelsk og de sprog, der er størst repræsentation af på indkvarteringsstedet.

Stk. 3. Findes husordenen ikke på et sprog, som udlændingen forstår, eller kan udlændingen af anden grund ikke forstå den udleverede husorden, skal husordenen forklares for udlændingen.

Tilsidesættelse af husordenen

§ 5. Tilsidesætter en udlænding indkvarteringsstedets husordenen, kan personalet på indkvarteringsstedet udelukke udlændingen fra konkrete arrangementer og aktiviteter på indkvarteringsstedet, begrænse udlændingens adgang til eller bortvise udlændingen fra konkrete bygninger eller konkret inventar på indkvarteringsstedet i en passende periode, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En udlænding, der har tilsidesat indkvarteringsstedets husorden, kan ikke bortvises fra indkvarteringsstedets fælles it-lokaler, uden at der samtidig er tilvejebragt alternative løsninger til at tilgå den digitale kommunikationsløsning. Det samme gælder for bortvisning fra arrangementer, aktiviteter, bygninger eller inventar på indkvarteringsstedet, der er nødvendige for, at udlændingen kan få opfyldt helbredsmæssige behov m.v.

Stk. 3. Indkvarteringsstedets udelukkelse af udlændingen fra konkrete arrangementer og aktiviteter på indkvarteringsstedet, begrænsning eller bortvisning af udlændingens adgang til konkrete bygninger eller konkret inventar på indkvarteringsstedet i en passende periode er ikke afgørelser i forvaltningslovens forstand.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2021.

Til toppen