Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service

Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1651 af 3/8 2021.

I medfør af § 153, stk. 3, 1. pkt., i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1548 af 1. juli 2021, fastsættes:

§ 1. Følgende personer har underretningspligt over for kommunen efter stk. 2:

1) Læger, der ikke er omfattet af personkredsen i § 153, stk. 1, i lov om social service.

2) Ansatte ved frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler.

3) Personer, der er beskæftiget i

a) dag-, fritids- og klubtilbud drevet som selvejende daginstitutioner eller privatinstitutioner efter § 19, stk. 3 og 5, i dagtilbudsloven,

b) privat dagpleje efter § 21, stk. 3, i dagtilbudsloven,

c) selvejende eller privat fritidshjem og klubtilbud efter § 52, stk. 3 og 5, og § 66, stk. 3 og 5, i dagtilbudsloven,

d) private pasningsordninger efter § 78 i dagtilbudsloven,

e) privat pasning med økonomisk tilskud efter § 80 i dagtilbudsloven og

f) puljeordninger efter §§ 101 og 102 i dagtilbudsloven.

4) Personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 2. Underretningspligten foreligger, når personerne under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til eller grund til at antage,

1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11 i lov om social service,

2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 i lov om social service på grund af de vordende forældres forhold,

3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller

4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. august 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1466 af 16. december 2010 om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service ophæves.

Til toppen