Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om seniorjob

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 112 af 29/1 2021.

I medfør af § 9, stk. 7, og § 14, stk. 3, i lov om seniorjob, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090 af 15. september 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Fastsættelse af kompensation

§ 1. Kompensationen til en person, som har ret til kompensation fra kommunen efter §§ 8 og 9 i lov om seniorjob, fastsættes til det beløb, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge ved dagpengeperiodens udløb. Kompensationen udbetales månedsvis bagud. Der modtages også kompensation på søgnehelligdage.

Stk. 2. Der sker fradrag i kompensationen efter reglerne i §§ 2-16.

Stk. 3. Personen har pligt til at oplyse kommunen om arbejde og indtægter, der medfører fradrag i kompensationen.

Til toppen

Kapitel 2 – Fradrag for arbejde m.v.

§ 2. Arbejde, der udføres i en periode, hvor den pågældende modtager kompensation, medfører fradrag i kompensationen. Dette gælder også arbejde uden for normal arbejdstid og på helligdage. Ulønnet arbejde medfører også fradrag, jf. dog § 4.

Stk. 2. Fradraget sker på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres.

Stk. 3. Ved arbejde forstås i denne bekendtgørelse aktiviteter, som enten medfører indtægt eller efter sin art normalt medfører indtægt.

Stk. 4. Frivillige aktiviteter, som ikke medfører indtægt, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører ikke fradrag.

Selvstændig virksomhed

§ 3. Drift af selvstændig virksomhed medfører fradrag i kompensationen.

Stk. 2. Fradraget sker på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres.

Frivilligt, ulønnet arbejde m.v.

§ 4. Frivilligt ulønnet arbejde medfører fradrag, jf. dog stk. 3, 6 og 7. Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, som en modtager af kompensation udfører ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Stk. 2. Frivillige organisationer, foreninger eller lignende efter stk. 1, skal opfylde følgende betingelser:

1) Den er frivilligt grundlagt, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv.

2) Dens primære formål er ikke at skabe overskud og et evt. overskud må ikke udloddes til ejerne, som f.eks. foreningens medlemmer, men skal investeres i opfyldelse af organisationens formål.

3) Det frivillige arbejde er en betydningsfuld del af organisationens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats.

4) Det er frivilligt at være medlem.

Stk. 3. Frivilligt, ulønnet arbejde kan udføres uden fradrag i op til 10 timer om ugen, jf. dog stk. 6. De 10 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Arbejde herudover medfører fradrag.

Stk. 4. Frivilligt ulønnet arbejde og aktiviteter efter § 2, stk. 4, skal for at være omfattet af denne bekendtgørelse foregå i Danmark. Arbejdet eller aktiviteten skal udføres, uden at medlemmet er underlagt sædvanlige ansættelsesretlige pligter.

Stk. 5. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift og vedligeholdelse, medfører fradrag, jf. dog stk. 6 og 7.

Stk. 6. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift i mindre foreninger, medfører ikke fradrag, hvis arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft.

Stk. 7. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører vedligeholdelse i mindre foreninger, medfører ikke fradrag, hvis

1) arbejdet kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig, jf. § 5, stk. 3,

2) arbejdet udføres lejlighedsvist,

3) arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen mv.,

4) arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft, og

5) arbejdet kan udføres, uden at der kræves autorisation.

Stk. 8. En modtager af kompensation, som udfører frivilligt, ulønnet arbejde, skal skriftligt oplyse kommunen om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening eller lignende arbejdet udføres for.

Stk. 9. Fradraget efter stk. 5 og 6 sker på tidspunktet, hvor arbejdet udføres.

Selvbygger og medbygger

§ 5. Der kan ikke udbetales kompensation til en person, der som selvbygger eller medbygger deltager i at opføre eller ombygge egen bolig mv., jf. dog stk. 2. Der kan igen udbetales kompensation, når den personlige medvirken i byggeriet er ophørt.

Stk. 2. Ved mindre byggearbejder i egen bolig kan den pågældende fortsat modtage kompensation. Der sker dog fradrag for de timer, der anvendes på arbejdet.

Stk. 3. Almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig medfører ikke fradrag.

Stk. 4. Fradraget efter stk. 2 sker på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres.

Til toppen

Kapitel 3 – Indtægter

Indtægter, der medfører fradrag i kompensationen Løn, rådighedsløn, honorarer mv.

§ 6. Ved indtægter forstås løn, rådighedsløn, honorarer mv. samt indtægter, der træder i stedet for løn.

Stk. 2. Indtægter, der træder i stedet for løn mv., jf. stk. 1, kan bl.a. være:

1) Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

2) Beløb fra Lønmodtagernes Garantifond.

3) Fratrædelsesgodtgørelse, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 3. Fratrædelsesgodtgørelse medfører fradrag i kompensationen i det omfang, beløbet helt eller delvist svarer til, hvad arbejdsgiveren skulle have betalt pågældende i løn i en opsigelsesperiode, hvis pågældende var blevet afskediget.

Stk. 4. Hvis pågældendes ansættelsesforhold efter lov, overenskomst, regulativ, cirkulære eller ansættelseskontrakt giver mulighed for rådighedsløn eller lignende i forbindelse med en afskedigelse, medfører fratrædelsesgodtgørelsen fradrag.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-2 anvendes både på engangsbeløb og løbende indtægter.

Stk. 6. Indtægter efter stk. 1-4 medfører fradrag, selv om der ikke udføres arbejde i den periode, indtægterne dækker.

Ombud og hverv

§ 7. Indtægter, som modtages for at udføre ombud og offentlige og private hverv, medfører fradrag i kompensationen, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2. Indtægter, som modtages for hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand og som regionsformand efter lov om regioner, medfører fradrag i kompensationen.

Stk. 3. Indtægter, som et medlem af en kommunalbestyrelse og et regionsråd modtager for hverv efter de kommunale styrelseslove og lov om regioner, medfører ikke fradrag.

Stk. 4. Indtægter, som modtages for hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg, medfører ikke fradrag.

Stk. 5. Indtægter, som et medlem modtager fra hverv i hjemmeværn, lokalt beredskab, frivilligt brandværn, kystredningsberedskabet, digeberedskabet og lignende, medfører ikke fradrag.

Stk. 6. Fradrag efter stk. 1 og 2 sker for den periode, indtægterne dækker.

Pensioner m.v.

§ 8. Løbende udbetaling af pension (inklusive tillæg), som er led i et tidligere ansættelsesforhold og er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen, medfører fradrag i kompensationen, jf. dog § 11.

Stk. 2. Løbende udbetaling af pension, som har forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet, medfører fradrag i kompensationen.

Stk. 3. Løbende udbetaling af en pension og pensionslignende ydelser til en person, der tidligere har været borgmester, udvalgsformand, rådmand, regionsformand, medlem af Folketinget eller Europaparlamentet mv., medfører fradrag i kompensationen.

Stk. 4. Løbende udbetaling fra en tidligere arbejdsgiver af beløb, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag i kompensationen.

Stk. 5. Fradraget sker for den periode, pensionen eller beløbet dækker.

Ophavsrettigheder

§ 9. Indtægter fra førsteudsendelse og indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker, film mv., medfører fradrag. Der skal dog kun ske fradrag, hvis indtægten stammer fra arbejde inden for den pågældendes sædvanlige arbejdsområde, hvor genanvendelser mv. er normale.

Stk. 2. Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter, royalties og lignende rettigheder medfører ikke fradrag.

Stk. 3. Fradrag efter stk. 1 sker på det tidspunkt, hvor indtægterne modtages.

Legater

§ 10. Legater medfører fradrag i kompensationen, hvis der er knyttet en arbejdspligt til legaterne.

Stk. 2. Fradraget sker for den periode, indtægterne dækker.

Indtægter, der ikke medfører fradrag

§ 11. Der sker ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder:

1) Kapitalpensioner og kapitalforsikringer, herunder aldersforsikringer og -opsparinger.

2) Indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger, herunder livrente, der er uden forbindelse med et arbejdsforhold.

3) Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og udbetalinger efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

4) Pension efter ægtefælle eller samlever.

5) Erstatninger, herunder erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring.

6) Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver.

7) Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.

8) Invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

9) Efterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter kapitel 6 i lov om tjenestemandspension, godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, og funktionærlovens § 2 b mv., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a og godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

10) Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed og fast ejendom.

11) Forpagtningsafgift og indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.

12) Renter, aktieudbytte og lignende, arv, gaver og gevinster.

13) Underholdsbidrag.

14) Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold.

15) Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension).

16) Vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler.

17) Feriepenge og betaling for feriefridage, der udbetales, uden at ferien eller feriefridagene afholdes efter ferieloven.

18) Indtægter i form af rådighedsvederlag, personlige tillæg mv. til deltidsansatte brandmænd.

§ 12. Tantieme, gratiale, bonus, opsparet søgne- helligdagsbetaling og lignende udbetalinger, som vedrører et arbejdsforhold, medfører ikke fradrag i kompensationen.

Til toppen

Kapitel 4 – Fradrag i kompensationen

§ 13. Fradraget i kompensationen sker ugevis.

§ 14. Fradrag i kompensationen sker efter forholdet mellem modtagerens arbejdstid i ugen og 37 timer.

Stk. 2. Får modtageren i en uge løn for flere timer end modtageren har arbejdet, foretages der fradrag med antallet af løntimer.

Stk. 3. Udbetaling af løn, der kan henføres til andre beskæftigelsesperioder, er ikke omfattet af stk. 2.

Stk. 4. Timetallet, der skal ske fradrag for efter §§ 7-10, beregnes ved omregning af indtægterne efter § 15 med den gældende omregningssats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Tilsvarende gælder for arbejdstid, der ikke kan dokumenteres, og for honorarer, jf. § 6.

Stk. 5. Ved beregning af fradrag for indtægter efter § 8, stk. 2, omregnes den udenlandske pensionsudbetaling med den officielle valutakurs den første hverdag i udbetalingsperioden.

§ 15. Hvis modtagerens arbejdstid ikke kan dokumenteres, beregnes arbejdstiden i ugen ved omregning af nettoindtægten med den gældende omregningssats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Nettoindtægten ved omregning er indtægten i ugen med fradrag af de dokumenterede nødvendige udgifter, der i henhold til gældende skatteregler kan fradrages indtægten før skatteberegning.

Stk. 3. Hvis indtægten ikke er kendt på tidspunktet for arbejdets udførelse, foretages et foreløbigt fradrag i kompensationen på baggrund af det antal timer, der efter modtagerens oplysninger er brugt på arbejdets udførelse. Når indtægten kendes, skal der foretages omregning efter stk. 1 og 2.

§ 16. Fradrag for drift af selvstændig virksomhed, jf. § 3, sker for den faktiske tid, som modtageren har brugt på samtlige arbejdsfunktioner knyttet til virksomhedsudøvelsen, herunder administration og transport.

Til toppen

Kapitel 5 – Ferie med kompensation

§ 17. En person, der modtager kompensation og ønsker at holde ferie med kompensation efter § 18, skal før feriens afholdelse give kommunen besked herom.

Stk. 2. En person, der er ledig og modtager kompensation, skal senest dagen før feriens begyndelse give kommunen besked om ferien for at kunne få udbetalt kompensation under ferie. Der kan dog udbetales kompensation under ferie fra og med den dag, hvor kommunen har fået besked om ferien.

§ 18. En person, der modtager kompensation, har ret til at få udbetalt kompensation under ferie.

Stk. 2. Retten til kompensation under ferie gælder for følgende dage og perioder:

1) Er retten til kompensation opnået i perioden 1. maj til og med 31. juli i et ferieår, har pågældende ret til 15 feriedage med kompensation i det pågældende ferieår og 25 feriedage med kompensation i de efterfølgende ferieår.

2) Er retten til kompensation opnået i perioden 1. august til og med 31. december i et ferieår, har pågældende ret til 10 feriedage med kompensation i det pågældende ferieår og 25 feriedage med kompensation i de efterfølgende ferieår.

3) Er retten til kompensation opnået i perioden 1. januar til og med 30. april i et ferieår, har pågældende ret til 5 feriedage med kompensation i det pågældende ferieår og 25 feriedage med kompensation i de efterfølgende ferieår.

Stk. 3. Ferie med kompensation efter stk. 2 skal afholdes i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april. Ferie med kompensation, der ikke er afholdt inden ferieårets udløb, bortfalder.

Stk. 4. Der sker fradrag i antallet af feriedage med kompensation i et ferieår efter stk. 2, i det omfang den pågældende til brug for samme ferieår har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn og den optjente ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn sammenlagt med retten til feriedage med kompensation overstiger 25 feriedage.

Stk. 5. Under ferie med kompensation, udbetales en kompensation, der svarer til det, den pågældende hidtil har modtaget.

Til toppen

Kapitel 6 – Merbeskæftigelse

§ 19. Ansættelse af personer i seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den pågældende kommunale virksomhed. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til den normale beskæftigelse hos den kommunale virksomhed.

Stk. 2. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om denne enighed.

Stk. 3. Det betragtes som nettoudvidelse, hvis personen, der ansættes i seniorjob, afløser en fastansat, der er på orlov efter lov om børnepasningsorlov eller lov om værnepligtsorlov eller deltager i uddannelsesjobrotation, herunder efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

§ 20. Ved afgørelse af, om der foreligger nettoudvidelse, indgår en bedømmelse af, om der i tilknytning til ansættelsen i seniorjob er foretaget afskedigelser af ansatte uden støtte, om ansatte uden støtte er fratrådt, eller ansættelse sker i en stilling, der er blevet ledig ved nylig afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte.

§ 21. Betingelsen om merbeskæftigelse påses af ansættelsesmyndigheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger.

Stk. 2. Vurderingen af, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte offentlige virksomhed.

Stk. 3. Uenighed afgøres ved mægling mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og ansættelsesmyndigheden og eventuelt ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af to repræsentanter udpeget af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og af to repræsentanter for ansættelsesmyndigheden. Parterne vælger en opmand. Hvis der ikke opnås enighed om valget af opmanden, skal parterne anmode arbejdsrettens formand om at udnævne denne. Det regionale beskæftigelsesråd underrettes af parterne om voldgiftsrettens afgørelse.

§ 22. Det skal af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person i seniorjob fremgå, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og om de ansatte er positive over for at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen.

Stk. 2. Af arbejdsgiverens tilbud skal det tillige fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

Stk. 3. Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant foreligge skriftlig tilkendegivelse om

1) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen,

2) de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen, og

3) hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt.

Til toppen

Kapitel 7 – Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1597 af 19. december 2017 om seniorjob ophæves.

Til toppen