Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om separation og skilsmisse

Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 990 af 26/6 2020.

I medfør af § 58 a, stk. 4, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 7. august 2019, som ændret ved lov nr. 962 af 26. juni 2020, og § 5 i lov nr. 532 af 12. juni 2012 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Anmodning om separation eller skilsmisse

§ 1. En anmodning om separation eller skilsmisse skal underskrives af begge ægtefæller personligt. Hvis anmodningen ikke indgives digitalt, skal anmodningen være modtaget af Familieretshuset senest 2 måneder efter, at den første af ægtefællerne har underskrevet den. En anmodning om separation eller skilsmisse fra den ene ægtefælle skal underskrives personligt af den pågældende ægtefælle.

§ 2. Anmodning om skilsmisse på grundlag af separation skal være ledsaget af separationsbevillingen eller afgørelsen om separation, medmindre Familieretshuset allerede er i besiddelse af bevillingen eller afgørelsen.

Til toppen

Kapitel 2 – Vilkårsforhandling og konfliktmægling

§ 3. Når der efter § 38 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning skal foretages vilkårsforhandling, indkaldes ægtefællerne til at møde personligt og samtidigt til vilkårsforhandlingen. En ægtefælle har dog ikke pligt til at deltage i vilkårsforhandling sammen med den anden ægtefælle, hvis den anden ægtefælle har udsat ægtefællen eller ægtefællens barn for voldelig adfærd, eller der er mistanke herom.

Stk. 2. Er en ægtefælle på grund af langvarig sygdom forhindret i at møde til vilkårsforhandling, og er dette dokumenteret ved lægeerklæring, kan ægtefællen i stedet møde ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal være myndig og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7. Fuldmagten skal være skriftlig.

Stk. 3. Familieretshuset kan bestemme, at vilkårsforhandlingen skal foretages særskilt med hver ægtefælle, hvis helt særlige omstændigheder taler for det, eventuelt forskellige steder.

Stk. 4. Udebliver en af ægtefællerne fra mødet efter stk. 1, indkaldes de til et nyt møde. Dette gælder dog ikke, hvis Familieretshuset kan konstatere, at anmodningen er bortfaldet, eller at det ikke længere må anses for formålstjeneligt at afholde vilkårsforhandling. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på et nyt møde efter 1. pkt.

Stk. 5. Udebliver begge ægtefæller uden afbud fra mødet efter stk. 1, anses anmodningen om separation eller skilsmisse for bortfaldet.

Stk. 6. Stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse på et nyt møde efter stk. 4, 1. pkt.

§ 4. Familieretshuset kan bestemme, at behandlingen af en sag om separation eller skilsmisse sættes i bero, mens der ydes konflikthåndtering eller rådgivning efter kapitel 6 i lov om Familieretshuset.

Til toppen

Kapitel 3 – Registreret partnerskab

§ 5. Reglerne i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse ved opløsning af et registreret partnerskab ved separation og skilsmisse.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 293 af 20. marts 2019 om separation og skilsmisse ophæves.

Til toppen