Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde

Patientsikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 688 af 20/5 2020 (Behandlerfarmaceutbekendtgørelsen).

I medfør af § 70 e, stk. 9 og 10, og § 91, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019, fastsættes:

§ 1. Virksomhed som behandlerfarmaceut omfatter

1) genordination af visse receptpligtige lægemidler efter de nærmere regler i denne bekendtgørelse, og

2) ordination af dosisdispensering med tilskud.

§ 2. En behandlerfarmaceut kan genordinere receptpligtige lægemidler til patienter, som ikke har en aktuel gyldig recept, men som har et aktuelt behandlingsmæssigt behov for det pågældende lægemiddel.

Stk. 2. Receptpligtige lægemidler må kun genordineres én gang, i mindste pakning og kun til patienter, der er i stabil lægeordineret behandling hermed.

Stk. 3. Ved stabil behandling forestås, at patienten har været i behandling med det pågældende lægemiddel for en given indikation med uændret dosis i mere end seks måneder, med mindre en længere stabil periode er anført for det enkelte præparat i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. En behandlerfarmaceut må kun genordinere det enkelte præparat én gang til patienten inden ny lægeordination.

Stk. 5. Behandlerfarmaceuten må ikke foretage genordination til gravide, ammende eller børn under 15 år.

Stk. 6. Behandlerfarmaceuten skal uden unødigt ophold orientere patientens behandlende læge om genordinationer iværksat af behandlerfarmaceuten og dokumentere denne orientering.

Stk. 7. Behandlerfarmaceuten må alene genordinere de receptpligtige lægemidler, der er optaget på Styrelsen for Patientsikkerheds liste over lægemidler til genordination, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 3. En behandlerfarmaceut kan i samarbejde med patienten iværksætte dosisdispensering med tilskud.

Stk. 2. Dosisdispensering med tilskud må kun ske til patienter, der er i stabil behandling, og hvor der foreligger en aktiv ordination.

Stk. 3. Ved stabil behandling forestås, at patienten har været i behandling med det pågældende lægemiddel for en given indikation med uændret dosis i mere end seks måneder, med mindre en længere stabil periode er anført for det enkelte præparat i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Behandlerfarmaceuten skal uden unødigt ophold orientere patientens behandlende læge om dosisdispensering med tilskud iværksat af behandlerfarmaceuten og dokumentere denne orientering.

Stk. 5. Behandlerfarmaceuten skal sørge for, at dosisdispenseringer med tilskud ordineret af behandlerfarmaceuten, som efterfølgende annulleres af patientens behandlende læge, straks bringes til ophør.

§ 4. Genordination og dosisdispensering med tilskud må ikke ske, hvis patientens behandlende læge har modsat sig dette.

§ 5. Ret til at udøve virksomhed efter denne bekendtgørelse gælder kun som led i behandlerfarmaceutens arbejde på et apotek eller en apoteksfilial.

Stk. 2. En behandlerfarmaceut skal udøve sin virksomhed i henhold til en lokal instruks for tilrettelæggelse af arbejdet på apoteket eller apoteksfilialen.

Stk. 3. Behandlerfarmaceutens genordination og dosisdispensering med tilskud kan ikke ske ved benyttelse af medhjælp.

§ 6. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 260 af 7. marts 2019 om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde ophæves.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 20. maj 2020

Anette Lykke Petri

/ Helle Borg Larsen


Bilag 1

 

 

ATC gruppe

 

 

Præparat/gruppe

 

 

Indikation

 

 

Bemærkninger

 

 

A02BC

 

 

Protonpumpehæmmere

 

 

GI reflux

 

 

Enkelte præparater findes i

 

håndkøb

 

 

A07EC

 

 

Aminosalicylsyrer og analoger

 

 

Forebyggende behandling af colitis ulcerosa

 

 

Kun til patienter i stabil monoterapi behandling

 

 

A10AB

 

 

Insuliner og analoger, hurtigt virkende

 

 

Insulinbehandlet type 1 og type 2 diabetes.

 

 

 

A10AC

 

 

Insuliner og analoger, intermediært virkende

 

 

 

 

A10AD

 

 

Insuliner, kombinationer

 

 

 

 

C01CA24

 

 

Adrenalin

 

 

Anafylaksi beredskab

 

 

Kun injektions-pen til selvadministration

 

 

 

Antihypertensiva:

 

 

Essentiel hypertension

 

 

For hele gruppen af antihypertensiva gælder:

 

 

 

Kun til patienter i stabil behandling.

 

 

 

Kun præparater til oral anvendelse.

 

 

 

 

 

C03AA

 

 

1. Thiazider

 

 

 

C03AB

 

 

2. Thiazider og kalium i kombination

 

 

 

C07AB

 

 

3. β1-selektive β-blokerende midler

 

 

 

C07AG

 

 

4. α- og β-blokerende midler

 

 

 

C07B

 

 

5. β-blokerende midler og thiazider i kombination

 

 

 

C07C

 

 

6. β-blokerende midler og andre diuratika i kombination

 

 

 

C08

 

 

7. Ca++-antagonister

 

 

 

C09AA

 

 

8. ACE hæmmere, usammensatte

 

 

 

C09BA

 

 

9. ACE hæmmere og diuretika i kombination

 

 

 

C09BB

 

 

10. ACE hæmmere og calciumantagonister i kombination

 

 

 

C09CA

 

 

11. Angiotensin II antagonister, usammensatte.

 

 

 

C09DA

 

 

12. Angiotensin II antagonister i kombination med diuretika

 

 

 

C10AA

 

 

Statiner

 

 

Hyperkolesterolæmi

 

 

Kun til patienter i stabil monoterapi behandling.

 

 

D07AB

 

 

Glukokortikoider til dermatologisk brug

 

 

Eksem

 

 

Kun gruppe II præparater.

 

 

 

 

Psoriasis

 

 

Kun til patienter i stabil vedligeholdelses behandling

 

 

G03A

 

 

Hormonale kontraceptiva (P-piller)

 

 

Svangerskabsforebyggelse

 

 

Kun til kvinder i stabil behandling mere end 1 år

 

 

 

 

 

Midler til postcoital kontraception (”fortrydelsespiller”) findes i håndkøb

 

 

M05BA

 

 

Bifosfonater

 

 

Postmenopausal osteoporose

 

 

Kun til patienter i stabil behandling

 

 

 

 

 

Kun præparater til oral anvendelse

 

 

R01AD

 

 

Glukokortikoider, til nasal administration

 

 

Allergi/høsnue

 

 

Enkelte præparater findes i håndkøb

 

 

R03AC

 

 

β-2-agonister, til inhalation

 

 

Astma, KOL

 

 

Kun til patienter i fast stabil behandling som ikke er akut respiratorisk påvirkede

 

 

 

 

 

Kun ved fysisk fremmøde af patienten

 

 

R03AK

 

 

β-2-agonister i kombination med glukokortikoid, til inhalation

 

 

Astma, KOL

 

 

Kun til patienter i fast stabil behandling som ikke er akut respiratorisk påvirkede

 

 

 

 

 

Kun ved fysisk fremmøde af patienten

 

 

R03BA

 

 

Glukokortikoider, til inhalation

 

 

Astma, KOL

 

 

Kun til patienter i fast stabil behandling som ikke er akut respiratorisk påvirkede

 

 

 

 

 

Kun ved fysisk fremmøde af patienten

Til toppen