Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om modultestning på danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1412 af 28/9 2020.

I medfør af § 3, stk. 11, og § 9, stk. 4, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 19. august 2019, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Formål og anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved modultestning på Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3, jf. § 3, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Danskuddannelse 1 og Danskuddannelse 2 er opdelt i seks moduler. Danskuddannelse 3 er opdelt i fem moduler, og dertil kan tilføjes et yderligere modul, modul 6, som er Studieprøven. Der finder modultestning sted efter de moduler, der ikke afsluttes med en afsluttende prøve.

Stk. 3. Bekendtgørelsen regulerer procedurer og sikkerhed i forbindelse med modultestning.

Til toppen

Kapitel 2 – Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. de udbydere af danskuddannelse, der fremgår af § 10, stk. 1, jf. § 10, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Ved testmateriale forstås det materiale, der lægges til grund for modultesten.

Stk. 3. Ved en testansvarlig medarbejder forstås en person, som af en udbyder af danskuddannelse er delegeret ansvaret for at sikre den fornødne sikkerhed ved brugen af testmaterialet i forbindelse med modultestning.

Stk. 4. Ved en tester forstås en person med den fornødne pædagogiske og testfaglige viden, som gennemfører modultest som led i danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 5. Ved en kursist forstås en person, som aflægger modultest som led i sin danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Til toppen

Kapitel 3 – Ansvar for sikkerhed

§ 3. Udbyder af danskuddannelse har ansvar for sikkerhed ved opbevaring og brug af testmaterialet, herunder sikkerheden ved testers adgang til testmaterialet, udlevering af materialet samt indsamling og opbevaring efter endt testning, således at testmaterialet til enhver tid er utilgængeligt for uvedkommende. Udbyder kan uddelegere denne opgave til en eller flere testansvarlige medarbejdere. En testansvarlig kan også være en tester, hvis udbyder finder det hensigtsmæssigt.

Til toppen

Kapitel 4 – Tilrettelæggelse og planlægning før testens afholdelse

§ 4. Det er udbyders ansvar, at modultestning organiseres på en sådan måde, at sikkerheden er optimal.

Stk. 2. Der må kun udleveres testmateriale til tester til brug ved den aktuelle modultestning. Kun testansvarlige må medtage modultestmaterialet til teststeder uden for uddannelsesstedet og kun i forbindelse med modultestning. Den testansvarlige kan give lærere adgang til at gennemse materialet sammen med en tester. Ingen kursist må se materialet, medmindre det sker som led i testning.

Stk. 3. Der må kun kopieres og udleveres kopier af testmateriale til brug for den konkrete testafholdelse. Kopier skal nummereres. Kopier, der har været udleveret til gennemsyn, jf. stk. 2, skal indsamles, før læreren forlader lokalet, og efterfølgende makuleres. Ingen kopier – hverken opgaver eller opgavebesvarelser – må være i lærer- eller kursisteje, dog med undtagelse af scoreark.

Stk. 4. Alene kursistark med modultestmateriale udleveres af tester til kursisten. Kursistarkene nummereres fortløbende med henblik på at sikre, at al testmateriale efterfølgende indsamles.

Stk. 5. Kursisten anfører sit navn på alle kursistark samt på eventuelt kladdepapir.

Til toppen

Kapitel 5 – Afholdelse af test

§ 5. Ved test i lytning, læsning og skrivning sikrer tester ved sin tilstedeværelse, at testen afvikles inden for den foreskrevne tid, og at testen gennemføres i overensstemmelse med instruktionerne.

Stk. 2. Hvis tester observerer snyd eller får begrundet mistanke herom under testen, bortvises den pågældende person fra testlokalet, og den aflagte test bortfalder.

Stk. 3. Testning af mundtlig kommunikation foregår med én kursist ad gangen eller to, hvor der er tale om pararbejde.

Stk. 4. Tester kan bistås af en anden lærer, eventuelt kursistens lærer.

§ 6. Mobiltelefoner, smartwatches, computere og lignende teknisk udstyr må ikke medbringes til testen.

§ 7. Tester skal være til stede under testenes afholdelse og skal sikre, at testene gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at kursisterne kommunikerer, med mindre det indgår som en del af testen, jf. § 5, stk. 3.

Stk. 2. Udbyder skal sikre, at testlokalerne er indrettet således, at testdeltagerne har hensigtsmæssige arbejdsforhold under test.

§ 8. Kursisterne skal under testen sidde i en sådan afstand, at de ikke kan nå hinanden.

Stk. 2. Under testen må kursisterne ikke henvende sig til hinanden.

Til toppen

Kapitel 6 – Efter afholdelse af test

§ 9. Når testen er gennemført, indsamles alt testmateriale (testmateriale, kursistbesvarelser og eventuelt kladdepapir). Tester sikrer, at intet testmateriale tages med fra testlokalet af kursister i fysisk eller elektronisk form.

Stk. 2. Tester bedømmer besvarelserne hurtigst muligt efter testens gennemførelse og registrerer alle testresultater i scorearket, hvor kursistens navn og personnummer er anført.

Stk. 3. Den bedømte besvarelse udleveres til kursistens lærer, som på stedet orienterer sig i materialet og derpå – hurtigst muligt – leverer materialet tilbage til den testansvarlige. Kursistens lærer får kopi af scorearket, som kan udleveres til kursisten. Alle testbesvarelser skal makuleres, så snart kursistens lærer har haft mulighed for at gennemse besvarelserne.

Stk. 4. Oplysning om en bestået modultest registreres i udbyders administrative system med henblik på indberetning herom til den driftsansvarlige kommune og til Udlændinge- og Integrationsministeriets Danskundervisningsdatabase.

§ 10. Ved bestået modultest underretter udbyder den henvisende myndighed om, at kursisten kan henvises til det efterfølgende modul. Tilsvarende underretning sker i tilfælde, hvor der er truffet afgørelse i medfør af § 13, stk. 3 om fritagelse for modultest. I tilfælde af delvis fritagelse for modultest er det en forudsætning, at de øvrige modultest er bestået.

Stk. 2. Udbyder kan udstede »Bevis for bestået modultest«, som er udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet, til kursisten.

§ 11. En bestået modultest udgør dokumentation for, at en kursist har nået de dansksproglige mål, der muliggør oprykning til det efterfølgende modul, jf. § 3, stk. 6, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2. Bestået modultest har gyldighed på landsplan og tjener i tilfælde af kursistens overgang til en anden udbyder af danskuddannelse som dokumentation for den pågældendes dansksproglige niveau.

Stk. 3. En delvis bestået modultest er gyldig i 6 måneder efter beståelse. Ved modultestning senere end 6 måneder efter delvis beståelse skal hele testen gentages.

Stk. 4. Scoreark fra senest beståede modultest og modultestbevis skal opbevares af udbyder fysisk eller digitalt i 3 år, eller frem til den pågældende kursist afslutter danskuddannelsen ved bestået prøve i dansk, jf. § 9, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Scoreark fra delvis bestået modultest opbevares af udbyder i en periode på mindst 6 måneder. Scoreark fra den senest beståede modultest skal videregives til eventuelt ny udbyder med henblik på opbevaring hos denne.

Stk. 5. En bestået modultest forældes ikke.

Til toppen

Kapitel 7 – Særlige testvilkår ved modultestning

§ 12. Lederen på uddannelsesstedet træffer afgørelse om særlige testvilkår til kursister med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse kursister med andre i testsituationen. Det er en forudsætning, at der ikke sker en ændring af testens faglige niveau. Særlige testvilkår er f.eks. tildeling af ekstra tid, brug af tekniske hjælpemidler og tilstedeværelsen af en hjælper.

Stk. 2. Lider en kursist af en ikke åbenlys funktionsnedsættelse, skal der foreligge en udtalelse fra læge, psykolog, synskonsulent eller anden sagkyndig, der kan dokumentere funktionsnedsættelsen. Udtalelsen må ikke være mere end to år gammel regnet fra det tidspunkt, hvor der gives tilladelse om særlige testvilkår. I tilfælde af ordblindhed, som betragtes som en varig funktionsnedsættelse, kan en udredning ikke forældes.

Stk. 3. De særlige testvilkår gælder for alle lignende deltests frem mod den afsluttende prøve, hvor der skal gives en ny tilladelse.

Fritagelse for aflæggelse af modultest

§ 13. Kursister, for hvem testaflæggelse på grund af betydelig varig funktionsnedsættelse ikke skønnes hensigtsmæssig, kan fritages for at aflægge en eller flere deltests.

Stk. 2. Beslutningen om fritagelse forudsætter, at der forinden er taget stilling til, om kursisten vil kunne aflægge test på særlige vilkår, jf. § 12.

Stk. 3. Afgørelse om fritagelse for en eller flere deltests, jf. stk. 1, træffes på baggrund af ansøgning af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan f.eks. træffe afgørelse om, at døve fritages for at gå til tests i mundtlig kommunikation og lytning, og om at blinde kan fritages for at gå til tests i skrivning og læsning.

Stk. 4. En ansøgning om fritagelse, jf. stk. 3, indsendes af lederen på uddannelsesstedet til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. I tilfælde, hvor en kursist lider af en ikke åbenlys funktionsnedsættelse, vedlægges ansøgningen en udtalelse fra læge, psykolog, synskonsulent eller anden sagkyndig, der kan dokumentere funktionsnedsættelsen. Der henvises i øvrigt til § 12, stk. 2.

Stk. 5. En afgørelse om fritagelse for en eller flere deltests sendes til lederen på uddannelsesstedet.

Stk. 6. En fritagelse fra en eller flere deltests, fx mundtlig kommunikation eller læsning, gælder for alle lignende deltests frem mod den afsluttende prøve, hvor der indsendes en ny ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Til toppen

Kapitel 8 – Klageadgang

§ 14. Bedømmelsen af en modultest kan ikke påklages.

Stk. 2. Ved fejl og mangler i selve modultesten eller fejl ved testforløbet kan der rettes henvendelse til lederen af udbyderen af danskuddannelse.

Til toppen

Kapitel 9 – Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2020.

Til toppen