Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Bekendtgørelse om undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1408 af 26/9 2020.

I medfør af § 72 a, stk. 2, og § 78 a, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Formål og område

§ 1. Undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat har til formål at indsamle viden om certificeringsorganernes kontrol af, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer på virksomheden. Dette gøres gennem en afdækning af, om der er forhold i virksomhedernes arbejdsmiljø, der ville have udløst et påbud fra Arbejdstilsynet.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, jf. kapitel 11 a i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat gennemføres af Arbejdstilsynet.

§ 3. Virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat udtages til undersøgelsesbesøg på en sådan måde, at forskellige typer af virksomheder besøges, herunder i forhold til størrelse, branchetilhørsforhold og certificeringsorgan.

§ 4. Ved en virksomhed forstås i denne bekendtgørelse en produktionsenhed.

Til toppen

Kapitel 2 – Undersøgelsesbesøg

§ 5. Arbejdstilsynet gennemfører undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

Stk. 2. Undersøgelsesbesøget gennemføres, når en virksomhed har erhvervet eller generhvervet et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

§ 6. Ved undersøgelsesbesøg på en virksomhed med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat er der fokus på at afdække, om der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer indenfor de områder, der er nævnt i bilag 1. Ved væsentlige arbejdsmiljøproblemer forstås problemer, der ville kunne medføre et påbud i henhold til lov om arbejdsmiljø.

Til toppen

Kapitel 3 – Advisering af certificeringsorganet og tilbagemelding til Arbejdstilsynet

§ 7. Konstateres der på et undersøgelsesbesøg et eller flere væsentlige problemer i virksomhedens arbejdsmiljø, jf. bilag 1, som Arbejdstilsynet ville have truffet afgørelse om i form af et eller flere påbud med frist eller et eller flere påbud, som skal bringes i orden straks (strakspåbud uden betydelig fare), vil det certificeringsorgan, der har udstedt det anerkendte arbejdsmiljøcertifikat, blive adviseret om det eller de væsentlige problemer.

Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, vil Arbejdstilsynet ikke træffe afgørelse i form af påbud med frist eller påbud, som skal bringes i orden straks (strakspåbud uden betydelig fare).

Stk. 3. Virksomheden vil blive orienteret om den advisering, der er nævnt i stk. 1.

§ 8. Konstateres der på et undersøgelsesbesøg et eller flere væsentlige problemer i virksomhedens arbejdsmiljø, jf. bilag 1, som straks skal imødegås for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansatte eller andres sikkerhed og sundhed (forbud) eller som skal bringes i orden straks på grund af betydelig fare (strakspåbud ved betydelige fare), vil Arbejdstilsynet træffe afgørelse herom.

§ 9. Når det eller de væsentlige problemer i virksomhedens arbejdsmiljø, som certificeringsorganet blev adviseret om, jf. § 7, stk. 1, ikke længere udgør en overtrædelse af reglerne, giver certificeringsorganet Arbejdstilsynet en tilbagemelding herom.

§ 10. Adviseringen af certificeringsorganet efter § 7, stk. 1, skal indeholde en beskrivelse af det eller de væsentlige arbejdsmiljøproblemer, som blev konstateret på undersøgelsesbesøget, herunder oplysninger om, hvilke arbejdsmiljøproblemer, der er konstateret, hvilke arbejdsmiljøregler, der er overtrådt, og hvori overtrædelsen består.

§ 11. Tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet efter § 9, skal indeholde oplysninger om, hvordan det eller de væsentlige problemer ikke længere udgør en overtrædelse af reglerne.

Til toppen

Kapitel 4 – Visning af kronesmiley

§ 12. Når certificeringsorganet adviseres efter § 7, stk. 1, vil virksomhedens kronesmiley samtidig ophøre med at blive vist på Arbejdstilsynets hjemmeside.

§ 13. Når certificeringsorganet har meddelt Arbejdstilsynet, at det eller de væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der lå til grund for adviseringen, ikke længere udgør en overtrædelse af reglerne, jf. § 9, vil visningen af virksomhedens kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside blive genoptaget.

§ 14. I perioden fra ophøret af visningen af kronesmileyen på Arbejdstilsynets hjemmeside, jf. § 12, og frem til genoptagningen af visningen af kronesmileyen på Arbejdstilsynets hjemmeside, jf. § 13, vil virksomhedens arbejdsmiljø ikke være offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside.

§ 15. Når Arbejdstilsynet træffer afgørelse som nævnt i § 8, finder §§ 12–14 ikke anvendelse.

Til toppen

Kapitel 5 – Klageadgang

§ 16. Arbejdstilsynets advisering af certificeringsorganet om et eller flere væsentlige arbejdsmiljøproblemer på virksomheden, jf. § 7, stk. 1, samt ophør med visning af virksomhedens kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, jf. § 12, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Til toppen

Kapitel 6 – Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2020.

Stk. 2. § 5 ophæves den 1. juli 2021, med mindre andet bestemmes inden denne dato.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1598 af 19. december 2017 om undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Væsentlige arbejdsmiljøforhold indenfor udvalgte områder, jf. § 6

Del 1: Arbejdsmiljøpåvirkninger

1. Støj

a. Høreskadende støj.

b. Anden generende støj, herunder støj forårsaget af dårlig akustik.

2. Vibrationer

a. Hånd-/armvibrationer.

b. Helkropsvibrationer.

3. Stråling

a. Ikke-ioniserende stråling.

4. Termiske belastninger

a. Strålevarme og ophold i meget varme rum.

b. Arbejde i kulde og træk.

c. Arbejde i skiftende temperaturer.

5. Bevægeapparatsbelastninger

a. Tungt og/eller kraftbetonet arbejde.

b. Arbejde i belastende arbejdsstillinger og -bevægelser.

c. Ensidigt, belastende arbejde herunder ensidigt, gentaget arbejde.

d. Kombinerede fysiske belastninger, der kan udgøre en risiko for den gravide og fosteret.

e. Andet fysisk belastende arbejde.

6. Påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø

a. Stor arbejdsmængde og tidspres, herunder også tidspres, der øger risikoen for ulykker.

b. Uklare krav og modstridende krav i arbejdet.

c. Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

d. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

e. Arbejdsrelateret vold i arbejdet.

f. Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

7. Kemiske og biologiske belastninger

a. Kræftfremkaldende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

b. Hjerne- og nerveskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

c. Reproduktionsskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

d. Luftvejsbelastninger fra kemiske og biologiske stoffer og materialer.

e. Hudbelastninger fra kemiske og biologiske stoffer og materialer.

f. Infektionsrisiko.

g. Allergifremkaldende belastninger fra kemiske og biologiske stoffer og materialer.

h. Akut risiko for livstruende forgiftning.

8. Indeklimabelastninger

a. Varme, kulde og træk.

b. Dårlig luftkvalitet.

c. Fugt og skimmelsvamp.

d. Dårlig belysning.

9. Ulykkesrisici

a. Risiko for fald.

b. Risiko for kontakt med skadevoldende maskindele og processer.

c. Risiko for brand, eksplosion, drukning, kvælning, ætsning.

d. Risiko ved brug af såvel interne som eksterne transportmidler.

e. Risiko ved kontakt med elektricitet og andre lignende energikilder.

f. Risiko for akutte påvirkninger på grund af faktorer nævnt under punkt 1-7.

g. Risiko for nedfald af genstande og genstande, der kan vælte, skride, rulle m.m.

h. Risiko for sammenstyrtning og sammenskridning

Del 2: Øvrige områder

1. Unges arbejde

a. Manglende instruktion, oplæring eller opsyn.

b. Manglende opfyldelse af alderskrav.

c. Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser.

d. Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med stoffer og materialer.

e. Manglende overholdelse af arbejdstidsregler, herunder regler for aften- og natarbejde og for hvileperiode og fridøgn.

f. Manglende overholdelse af regler om alenearbejde.

g. Risiko for påvirkninger på grund af listens øvrige punkter.

Til toppen