Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Skr. om fremgangsmåde m.v. når Udbetaling Danmark anmoder en arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis der ikke var ret til dagpenge efter barselsloven, jf. barselsloven §

Skrivelse om fremgangsmåde m.v. når Udbetaling Danmark anmoder en arbejdsløshedskasse om at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis der ikke var ret til dagpenge efter barselsloven, jf. barselsloven § 48 a

 

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr. 9005 af 3/1 2019.

Formålet med denne skrivelse er at give Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne en beskrivelse af procedure m.v. i forbindelse med Udbetaling Danmarks anmodning om, at en arbejdsløshedskasse skal opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og/eller med hvilken sats.

Reglerne om arbejdsløshedskassens pligt til at opgøre, om et medlem ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, træder i kraft den 1. januar 2019, jf. § 4 i lov nr. 1710 af 27. december 2018 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.).

Det betyder, at Udbetaling Danmark – til brug for sin afgørelse om en persons ret til dagpenge efter barselsloven – kan anmode den arbejdsløshedskasse, som personen er medlem af, om at opgøre, om personen ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats, hvis personen ikke har ret til dagpenge efter barselsloven § 27, stk. 1, nr. 1.

Arbejdsløshedskassernes forpligtelse er at opgøre en dagpengeret eller -sats i de tilfælde, hvor der ikke er ret til barselsdagpenge efter § 27, stk. 1, nr. 1, og hvor Udbetaling Danmark i øvrigt ikke selv kan foretage opgørelsen.

Det er fortsat Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om retten til barselsdagpenge. Afgørelsen kan påklages til Ankestyrelsen efter § 54 i barselsloven.

Til toppen

1. Situationer hvor § 48 a finder anvendelse

I en række situationer vil en persons ret til barselsdagpenge afhænge af, om personen ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge. Se nedenfor.

Beregning af den barselsdagpengesats, en person har ret til, afhænger i visse situationer af hvilken sats, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge. Se nedenfor.

1.1. Ledigt medlem af en a-kasse, som skal på barsel. Arbejdsløshedskassen anmelder fraværet til Udbetaling Danmark via Nemrefusion og oplyser om medlemmets dagpengeret og den beregnede sats:

Arbejdsløshedskassen skal anmelde et ledigt medlems fravær til Udbetaling Danmark via Nemrefusion, og arbejdsløshedskassen oplyser, om det ledige medlem har ret til arbejdsløshedsdagpenge og den beregnede sats.

Den nye bestemmelse i § 48 a i barselsloven ændrer ikke på proceduren for anmeldelse af disse sager eller på, hvilke oplysninger arbejdsløshedskassen skal afgive ved anmeldelsen i Nemrefusion.

1.2. En lønmodtager, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, skal på barsel

For en person, der ikke er i beskæftigelse dagen før fraværet eller på sin første fraværsdag, afhænger retten til barselsdagpenge af, om personen ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge på første fraværsdag, jf. barselslovens § 27, stk. 1, nr. 2.

Hvis personen skal på barsel på sin første dag efter et ansættelsesforholds ophør, skal Udbetaling Danmark tage stilling til, om personen har ret til barselsdagpenge. Udbetaling Danmark skal endvidere beregne, hvilken barselsdagpengesats pågældende er berettiget til. Barselsdagpengene udbetales med den sats, som pågældende kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke havde været på barsel.

I disse tilfælde kan Udbetaling Danmark have brug for at få arbejdsløshedskassen til at opgøre, om den pågældende ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats.

1.3. En nyansat lønmodtager, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, skal på barsel inden personen opfylder barselslovens almindelige beskæftigelseskrav for lønmodtagere

Da lønmodtageren ikke opfylder det almindelige beskæftigelseskrav i lovens § 27, stk. 1, nr. 1, afhænger retten til barselsdagpenge af, om pågældende ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge på første fraværsdag, hvis personen ikke havde været på barsel. Hvis der er ret til barselsdagpenge, skal barselsdagpengesatsen beregnes ud fra den aktuelle løn.

I disse tilfælde kan Udbetaling Danmark have brug for at få arbejdsløshedskassen til at opgøre, om personen ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis personen havde meldt sig ledig og ikke skulle på barsel. Udbetaling Danmarks beregning af barselsdagpenge skal tage udgangspunkt i personens aktuelle løn, jf. § 8, stk. 5 i bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

1.4. Andre tilfælde

Beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge skal som hovedregel være opfyldt på første fraværsdag som betingelse for, at personen er berettiget til barselsdagpenge i en fraværsperiode. Dog fremgår det af § 29, nr. 2, i barselsloven, at en lønmodtager, der i en fraværsperiode bliver dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse, kan opfylde kravet i § 27, stk. 1, nr. 2, og således er berettiget til barselsdagpenge fra det tidspunkt, hvor pågældende bliver dagpengeberettiget.

Barselsdagpenge til disse personer udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til barselsdagpenge kunne have modtaget arbejdsløshedsdagpenge med pr. dag.

I disse tilfælde kan Udbetaling Danmark have brug for at få arbejdsløshedskassen til at opgøre, om den pågældende ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats.

Et medlem af en arbejdsløshedskasse, der bliver ledig i fraværsperioden, kan få udbetalt barselsdagpenge som ledig. Barselsdagpengene udbetales med den sats, som personen på første dag med ret til barselsdagpenge efter ansættelsens ophør kunne have modtaget pr. dag i arbejdsløshedsdagpenge, jf. barselslovens § 36, stk. 3.

I disse tilfælde kan Udbetaling Danmark have brug for at få arbejdsløshedskassen til at opgøre, om den pågældende ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og med hvilken sats.

Til toppen

2. Fremgangsmåde for Udbetaling Danmarks anmodning til arbejdsløshedskassen om at opgøre, om en person ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge og/eller med hvilken sats, hvis personen ikke havde været fraværende på grund af barsel

2.1. Udbetaling Danmarks anmodning skal ske via blanket DP 235 B

Der er i samarbejde mellem KL, Udbetaling Danmark, Danske A-kasser og STAR udarbejdet en blanket, som skal anvendes ved Udbetaling Danmarks anmodning til arbejdsløshedskassen. Udbetaling Danmark sender først blanketten til den barslende, der udfylder første del. Vurderer Udbetaling Danmark, at der er behov for, at arbejdsløshedskassen skal opgøre, om personen ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller med hvilken sats, sender Udbetaling Danmark blanketten til arbejdsløshedskassen, der udfylder anden del.

2.1.1. Udbetaling Danmark sender blanketten til den barslende

Blanketten anvendes kun i sager, hvor Udbetaling Danmark har brug for afklaring af, om personen evt. kan opfylde betingelserne for ret til barselsdagpenge på baggrund af medlemskab af en arbejdsløshedskasse, eller hvor beregning af barselsdagpengesatsen skal ske på baggrund af den sats, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge.

Udbetaling Danmark sender blanketten til den barslende for at undersøge, om personen er medlem af en arbejdsløshedskasse, og i givet fald få de fornødne oplysninger til brug for Udbetaling Danmarks afgørelse om barselsdagpengeret og/eller beregning af barselsdagpengene.

I nogle sager vil Udbetaling Danmark ud fra den barslendes oplysninger på blanketten herefter kunne træffe afgørelse i sagen, uden at sende den videre til arbejdsløshedskassen. Det gælder f.eks. i sager, hvor personen er medlem af en arbejdsløshedskasse og allerede er indplaceret i en dagpengeperiode efter 1. juli 2017. Den barslende kan medsende dokumentation af sine dagpengemæssige rettigheder i form af print af informationerne, som findes på Jobnet/”MINE DAGPENGE”/Dagpengetællere. Oplysningerne omfatter, hvornår dagpengeretten er indtrådt, dagpengeforbrug samt forventet udløbsdato for dagpengeretten.

2.1.2. Udbetaling Danmark sender blanketten til arbejdsløshedskassen

Udbetaling Danmark sender blanketten til arbejdsløshedskassens hovedpostkasse via sikker mail.

Udbetaling Danmark oplyser ved afkrydsning på blanketten, om det er retten til arbejdsløshedsdagpenge, satsen for arbejdsløshedsdagpenge eller begge dele, arbejdsløshedskassen skal opgøre.

2.2. Arbejdsløshedskassens opgørelse

Når arbejdsløshedskassen modtager Udbetaling Danmarks anmodning via blanket DP 235 B, skal arbejdsløshedskassen udfylde de punkter, som Udbetaling Danmark har afkrydset.

Det kan være:

1. Opgørelse af, om personen ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge.

2. Opgørelse af, hvilken sats personen kunne havde modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis pågældende ikke havde været på barsel, men i stedet havde meldt sig ledig i arbejdsløshedskassen.

Ad 1) Opgørelse af, om medlemmet ville have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge:

Arbejdsløshedskassen skal opgøre, om medlemmet på den oplyste dato ville kunne have opfyldt betingelserne for ret til arbejdsløshedsdagpenge, dvs. teknisk set opfylder krav om ét års medlemskab, indkomst- eller beskæftigelseskravet og opholdskravet.

Ad 2) Opgørelse af, hvilken sats medlemmet kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge:

Arbejdsløshedskassen skal opgøre den sats, den barslende teknisk set kunne have fået udbetalt i arbejdsløshedsdagpenge på den oplyste dato. For personer, som allerede er indplaceret i en dagpengeperiode, vil arbejdsløshedskassen skulle opgøre, om den barslende – hvis pågældende havde været på barsel og anmodet om arbejdsløshedsdagpenge i stedet for barselsdagpenge – ville skulle genindplaceres i en ny dagpengeperiode, og dermed skulle have beregnet en ny sats.

Arbejdsløshedskassen sender blanketten retur til Udbetaling Danmark via sikker mail til udbetalingdanmark@atp.dk.

Til toppen