Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om finansiering af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen, Tvangsbehandlingsnævnet og Det Psykiatriske Ankenævn

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 889 af 28/8 2019.

I medfør af § 18, stk. 6, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018, fastsættes:

Finansiering af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Tvangsbehandlingsnævnet

§ 1. Staten, regionsråd og kommunalbestyrelser betaler udgifterne til driften af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Det Psykiatriske Ankenævn, Tvangsbehandlingsnævnet og Styrelsen for Patientklagers sekretariatsbetjening af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og Tvangsbehandlingsnævnet, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen betaler udgifter til driften af Styrelsen for Patientklagers behandling af de sager, hvor Udbetaling Danmark træffer afgørelse efter sundhedslovens §§ 12 a, stk. 3, og 160, stk. 1.

Stk. 3. Staten betaler udgifter til driften af Styrelsen for Patientklagers behandling af de sager, hvor Udbetaling Danmark træffer afgørelse efter sundhedslovens § 160, stk. 2.

Stk. 4. Praktiserende tandlæger, der ikke er godkendt til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet, jf. § 64 b, stk. 3, i sundhedsloven, afholder udgifterne til driften af Styrelsen for Patientklagers aktiviteter i tilknytning til patientklagesystemet og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som kan henføres til disse tandlæger, jf. § 18, stk. 5, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

§ 2. De udgifter, der påhviler staten og den enkelte myndighed efter § 1, stk. 1-3, og praktiserende tandlæger efter § 1, stk. 4, opgøres for hvert finansår på grundlag af en standardtakst pr. afsluttet sag, jf. § 12, og statens og den enkelte myndigheds og de praktiserende tandlægers faktiske antal sager, der er afsluttet af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Det Psykiatriske Ankenævn og Tvangsbehandlingsnævnet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Klagesager, der frafaldes af klager efter dialog med regionen, jf. § 1, stk. 5, 4. pkt., og § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, indgår ikke i opgørelsen af antallet af afsluttede sager efter stk. 1.

§ 3. Styrelsen for Patientklagers og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns afsluttede klagesager, der vedrører behandling i privat praksis og på private sygehuse og klinikker betales af den region, hvori den private praksis eller det private sygehus eller klinik er beliggende og skal også medregnes i opgørelsen.

Ankenævnet for Patienterstatningen

§ 4. Staten, regionsråd, kommunalbestyrelser og forsikringsselskaber, der tegner forsikring efter § 30, stk. 1, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, betaler udgifterne til driften af Ankenævnet for Patienterstatningen og Styrelsen for Patientklagers sekretariatsbetjening af nævnet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Staten betaler udgifter af driften af Ankenævnet for Patienterstatningens behandling af lægemiddelskadesager, sager om skader påført ved Sundhedsstyrelsens sagsbehandling, jf. klage- og erstatningslovens § 29, stk. 1, nr. 8, sager vedrørende behandling af værnepligtige eller kontraktansatte i det militære forsvar eller redningsberedskabet, jf. klage- og erstatningslovens § 29, stk. 1, nr. 9, behandling af indsatte i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse, jf. klage- og erstatningslovens § 29, stk. 1, nr. 10, sager om skader, der som følge af sundhedsfaglig behandling er påført af detentionslæger og læger, der foretager blodprøvetagning for politiet, Retspsykiatrisk Klinik under Justitsministeriet, Statens Serum Institut eller Radio Medical, jf. klage- og erstatningslovens § 29, stk. 1, nr. 14, og Styrelsen for Patientklagers sekretariatsbetjening af disse områder.

§ 5. Statens, den enkelte myndigheds og forsikringsselskabs udgifter efter § 4, stk. 1, opgøres for hvert finansår på grundlag af en standardtakst pr. afsluttet sag, jf. § 12, og statens, den enkelte myndigheds og forsikringsselskabs faktiske antal sager, der er afsluttet af Ankenævnet for Patienterstatningen.

§ 6. Statens udgifter efter § 4, stk. 2, opgøres for hvert finansår på grundlag af en standardtakst pr. afsluttet sag, jf. § 12, og det faktiske antal sager, der i det pågældende finansår er afsluttet af vedkommende nævn.

Det Psykiatriske Ankenævn

§ 7. Staten betaler udgifterne til driften af Det Psykiatriske Ankenævn og Styrelsen for Patientklagers sekretariatsbetjening af nævnet.

Sager om behandling på Færøerne eller Grønland

§ 8. Staten afholder udgifterne ved sager om behandling ved sundhedsvæsenet på Færøerne eller i Grønland jf. §§ 1 og 4.

§ 9. Statens udgifter efter § 8 opgøres for hvert finansår på grundlag af en standardtakst pr. afsluttet sag, jf. §§ 11 og 12, og det faktiske antal sager, der i det pågældende finansår er afsluttet af vedkommende nævn.

Fastsættelse og opkrævning af foreløbige fælles standardtakser

§ 10. Den fælles standardtakst pr. klagesag ved Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Tvangsbehandlingsnævnet og Det Psykiatriske Ankenævn udgør 15.402 kr. (2018-niveau). Taksten PL-reguleres årligt med den alm. pris- og lønreguleringstakst.

Stk. 2. Den fælles standardtakst pr. klagesag ved Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn vedr. praktiserende tandlæger udgør 17.568 kr. (2018-niveau). Taksten PL-reguleres årligt med den alm. pris- og lønreguleringstakst.

Stk. 3. Den fælles standardtakst pr. ankesag ved Ankenævnet for Patienterstatningen udgør 18.580 kr. (2018-niveau). Taksten PL-reguleres årligt med den alm. pris- og lønreguleringstakst.

§ 11. Sundheds- og ældreministeren oplyser hvert år senest den 1. juli om den samlede foreløbige betaling for det følgende år til hver enkelt regionsråd og forsikringsselskab. Beløbet beregnes på grundlag af den aftalte takst for samme finansår, jf. § 10, og det forventede antal afsluttede sager i det pågældende finansår.

Stk. 2. Styrelsen for Patientklager opkræver foreløbig betaling fra de enkelte regionsråd og forsikringsselskaber, jf. stk. 1, kvartalsvis forud i kvartalets første måned.

Fastsættelse og opkrævning af endelige fælles standardtakster

§ 12. Sundheds- og ældreministeren fastsætter efter et finansårs udløb en endelig fælles standardtakst pr. klagesag ved klagesagsbehandlingen hos Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Tvangsbehandlingsnævnet og Det Psykiatriske Ankenævn og en endelig fælles standardtakst pr. ankesag ved Ankenævnet for Patienterstatningen under hensyn til de i § 13 nævnte forhold.

§ 13. Taksten efter § 14 skal fastsættes under hensyn til følgende forhold:

1) Driften af Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen og Det Psykiatriske Ankenævn skal have en positiv produktionsudvikling og omkostningsbevidst adfærd.

2) Sundheds- og Ældreministeriet indgår resultatkontrakter med Styrelsen for Patientklager om mål og resultatkrav for dens virksomhed.

3) Styrelsen for Patientklager skal drøfte væsentlige ændringer i serviceniveauet, som har udgiftsmæssige konsekvenser med Sundheds- og Ældreministeriet, inden disse ændringer foretages.

§ 14. Sundheds- og ældreministeren oplyser hvert år senest den 1. maj hver enkelt regionsråd, kommunalbestyrelse og forsikringsselskab om deres respektive samlede endelige betaling for det forudgående finansår. Betalingen for regionsråd, kommunalbestyrelser og forsikringsselskab beregnes for hver enkelt regionsråd, kommunalbestyrelse og forsikringsselskab efter reglerne i §§ 2 og 5.

Stk. 2. Den endelige afregning af de enkelte regionsråds, kommunalbestyrelsers og forsikringsselskabers samlede betaling for et finansår, jf. stk. 1, medregnes ved opkrævningen fra pågældende regionsråd, kommunalbestyrelse eller forsikringsselskab, jf. § 11, stk. 2, jf. for første kvartal året efter opkrævning og opgørelse.

§ 15. Statens betaling af udgifter efter §§ 1 og 4, herunder betaling af takstfinansierede udgifter, sker via en statslig bevilling.

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet afgør i tvivlstilfælde, hvilke sager der indgår i opgørelsen af antal sager, og hvordan de skal fordeles på de enkelte myndigheder.

Bemyndigelse

§ 17. Sundheds- og ældreministeren bemyndiger Styrelsen for Patientklager til at fastsætte og underrette om foreløbige standardtakster og endelige standardtakster efter §§ 10, 11 og 12 efter Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse.

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren bemyndiger Styrelsen for Patientklager til at underrette om foreløbig og endelig betaling efter §§ 11 og 14.

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019, og finder anvendelse på standardtakst og foreløbig betaling fra 1. januar 2018.

Stk. 2. § 4, stk. 1, finder anvendelse på skader forårsaget den 1. juli 2006 eller senere for så vidt angår behandling i det militære forsvar eller redningsberedskabet af værnepligtige og i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse af indsatte.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 562 af 29. april 2015 om finansiering af Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Ankenævnet for Patienterstatningen og Det Psykiatriske Ankenævn ophæves.

Til toppen