Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om forretningsordenen for Adoptionsnævnet

Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 728 af 10/7 2019.

I medfør af § 25, nr. 1 og 2, § 25 b, stk. 1, 5. pkt., § 25 b, stk. 4, 2. pkt., § 25 b, stk. 5, og § 31 j i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 3. august 2018, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Adoptionsnævnets organisation og kompetence

§ 1. Adoptionsnævnet består af en formand, der skal være landsdommer eller højesteretsdommer, og af ni andre medlemmer, heraf fire medlemmer med lægelig sagkundskab (pædiatri, intern medicin, psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri), en psykolog, en socialrådgiver, to lægmedlemmer samt en jurist fra Ankestyrelsen.

Stk. 2. Medlemmerne og stedfortræderne for dem beskikkes af social- og indenrigsministeren for indtil 4 år ad gangen. Et medlem kan i alt være beskikket i 8 år. Det samme gælder for en stedfortræder.

Stk. 3. Det juridiske medlem er næstformand for nævnet. Næstformanden træder i formandens sted, hvis formanden er forhindret.

§ 2. Adoptionsnævnets væsentligste opgaver er:

1) At behandle klager over afgørelser, der er truffet af adoptionssamrådene, jf. kapitel 4, og føre tilsyn med adoptionssamrådene, jf. kapitel 5.

2) Ved national adoption at udvælge den godkendte ansøger, som skønnes bedst egnet til at adoptere et bestemt barn.

3) At udnævne et antal særligt sagkyndige børnelæger, der kan vejlede adoptionsansøgere i forbindelse med matchningsforslag.

4) At indsamle, bearbejde og formidle viden om adoption.

5) At udgive en årsberetning.

§ 3. Nævnets formand tilrettelægger nævnets arbejde og leder nævnets møder.

Stk. 2. Formanden varetager i samarbejde med sekretariatet nævnets daglige funktioner, herunder besvarelse af høringer og forespørgsler af overvejende faktuel karakter.

Stk. 3. De øvrige medlemmer af nævnet orienteres efterfølgende om henvendelser til og fra nævnet, som er varetaget af formanden og sekretariatet efter stk. 2.

§ 4. Formanden, eller den formanden bemyndiger hertil, repræsenterer nævnet.

Til toppen

Kapitel 2 – Sekretariatet

§ 5. Ankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for nævnet.

Stk. 2. Til sekretariatet kan knyttes sagkyndige som konsulenter.

Stk. 3. Nævnet kan gøre brug af eksterne konsulenter, navnlig til at indsamle, bearbejde og formidle viden om adoption, jf. § 2, nr. 4.

§ 6. Sekretariatet yder nævnet bistand til nævnsarbejdet og forestår herunder den løbende ajourføring og supplering af nævnets viden om adoption.

Til toppen

Kapitel 3 – Nævnets møder m.v.

Nævnsbehandling

§ 7. Nævnet kan både udøve sin virksomhed i møder, hvortil alle medlemmer indkaldes (plenummøder), og uden for møder.

Stk. 2. Nævnet kan bemyndige et medlem eller flere medlemmer til at træffe beslutning om visse nærmere angivne forhold.

Stk. 3. Nævnet kan bemyndige et medlem eller flere medlemmer eller sekretariatet til at udføre nævnets beslutninger.

§ 8. Nævnet er i anliggender, der behandles på plenummøder, beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, deltager.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde, hvor stemmerne står lige, er formandens stemme udslagsgivende.

Deltagelse

§ 9. Nævnets møder er ikke offentlige.

Stk. 2. Nævnet kan bortset fra ved behandlingen af klagesager indkalde personer, der må antages at have særlig indsigt eller interesse heri, til at deltage under nævnets behandling af et dagsordenspunkt.

Stk. 3. Sekretariatets medarbejdere kan efter formandens bestemmelse deltage i nævnets møder.

§ 10. Et medlem skal så vidt muligt give meddelelse om helt eller delvist fravær.

Stk. 2. Ved et medlems fravær indkaldes om muligt stedfortræderen.

Møder

§ 11. Nævnet afholder møder på vedtagne mødedage og i øvrigt så ofte, som formanden finder behov herfor. Formanden skal indkalde til møde, når to medlemmer anmoder herom. Formanden bestemmer varslet for anmodningen.

Dagsorden

§ 12. Dagsordenen fastsættes af formanden.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange at få sat et punkt på dagsordenen.

Stk. 3. Dagsordenen skal så vidt muligt være vedlagt det materiale, som er nødvendigt for nævnets behandling af dagsordenspunkterne.

Stk. 4. Akterne i konkrete klagesager til behandling skal være til rådighed for medlemmerne i god tid inden mødet. I helt særlige tilfælde er det tilstrækkeligt, at akterne foreligger på mødet.

Referat

§ 13. Sekretariatet udarbejder referat af hvert nævnsmøde.

Stk. 2. Udkast til referat udsendes senest i forbindelse med indkaldelse til næste møde.

Stk. 3. Indsigelser mod et referat fremsættes senest på førstkommende nævnsmøde.

Tavshedspligt

§ 14. Adoptionsnævnets medlemmer er undergivet straffelovens og forvaltningslovens almindelige regler om tavshedspligt.

Stk. 2. Nævnets medlemmer drager omsorg for, at materiale, der er modtaget i forbindelse med arbejdet i nævnet, ikke kommer udenforstående i hænde. Medlemmet skal ved fratræden tilbagegive fortroligt materiale, som den pågældende er i besiddelse af.

Til toppen

Kapitel 4 – Klagesager

Klagesagers forberedelse

§ 15. Når en klage er indgivet til nævnet, påhviler det sekretariatet at forberede sagen til nævnsbehandling. Sekretariatet skal herunder påse, at sagen er tilstrækkeligt oplyst.

§ 16. Sekretariatet berammer, i samarbejde med formanden, det antal sager til det enkelte nævnsmøde, som det under hensyntagen til sagernes beskaffenhed og forsvarlige behandling er tidsmæssigt muligt at medtage.

Klagesagers behandling og afgørelse

§ 17. Nævnet træffer beslutning i klagesager ved mundtlig behandling på plenummøder, jf. dog stk. 2 og § 18.

Stk. 2. Når særlige forhold begrunder det, kan formanden bestemme, at en klagesag behandles uden for et møde. Et medlem kan dog kræve, at sagen behandles på et plenummøde.

§ 18. Formanden kan på egen hånd uden forelæggelse for nævnet træffe afgørelse om

1) afvisning af en klage fra en person, som ikke er klageberettiget,

2) afvisning af en klage, der efter sin beskaffenhed ikke kan behandles af nævnet, og

3) afvisning af en anmodning om genoptagelse af en sag, hvis der ikke er nye og væsentlige oplysninger.

Stk. 2. Nævnets øvrige medlemmer orienteres efterfølgende om de afgørelser, der er truffet efter stk. 1.

§ 19. Den, som er part i en klagesag, er berettiget til mundtligt over for nævnet at redegøre for sin opfattelse af sagen.

§ 20. For hvert nævnsmøde føres en protokol, hvori angives

1) nævnets beslutning vedrørende de enkelte klagesager med angivelse af stemmetallet og

2) nævnets begrundelse for beslutningen tillige med en angivelse af de enkelte medlemmers standpunkter, hvis der har været uenighed.

Stk. 2. Protokollen godkendes på mødet af de enkelte nævnsmedlemmer.

§ 21. Det skal af nævnets afgørelse fremgå, om der har været enighed blandt nævnets medlemmer om voteringen, eller om der er afgivet dissens. Ved dissens skal stemmetallet fremgå af afgørelsen.

Stk. 2. Sagens parter underrettes om den trufne afgørelse snarest muligt. Samtidig underrettes den myndighed eller formidlende organisation, hvis afgørelse er blevet påklaget.

Stk. 3. Nævnet offentliggør afgørelser af almen interesse i anonymiseret form.

Til toppen

Kapitel 5 – Tilsynet med adoptionssamrådene

§ 22. Nævnet kan indkalde sager fra adoptionssamrådene til gennemgang.

Stk. 2. Nævnet underretter adoptionssamrådet om resultatet af gennemgangen.

Stk. 3. Nævnet kan ikke som led i sin tilsynsvirksomhed omgøre adoptionssamrådenes afgørelser.

§ 23. Nævnet kan afholde møder med adoptionssamrådene. Nævnet kan endvidere afgive vejledende udtalelser og henstillinger til adoptionssamrådene.

§ 24. Nævnet underretter Ankestyrelsen om forhold, som giver anledning til administrative vanskeligheder.

§ 25. §§ 22-24 finder tilsvarende anvendelse for nævnets tilsynsvirksomhed over for færøske myndigheders behandling af sager om godkendelse som adoptant.

Til toppen

Kapitel 6 – Inddragelse i tilsynet med de formidlende organisationer

§ 26. Nævnet kan efter anmodning fra Ankestyrelsen afgive udtalelser om generelle eller konkrete forhold af betydning for Ankestyrelsens tilsyn med en adoptionsformidlende organisation, herunder om organisationens virksomhed i relation til adoptionsansøgere, der har bopæl på Færøerne.

Til toppen

Kapitel 7 – National fremmedadoption

§ 27. Når Familieretshuset sender en sag til Adoptionsnævnet efter § 36 i bekendtgørelse om adoption, foretager tre medlemmer af nævnet en gennemgang af sagen og gør sig herunder bekendt med de oplysninger i sagen, der vil kunne få betydning i forbindelse med en eventuel udvælgelse af ansøgeren i henhold til § 28.

Stk. 2. Med henblik på at foretage en gennemgang som nævnt i stk. 1 udpeges en eller flere voteringsgrupper i nævnet. Det medlem af nævnet, der er socialrådgiver, er fast medlem i alle voteringsgrupper. Voteringsgruppens sammensætning kan varieres fra sag til sag.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, når myndighederne på Færøerne sender en sådan sag til Adoptionsnævnet.

§ 28. Når et barn ønskes bortadopteret ved national adoption, foretager det pædiatriske medlem af nævnet en gennemgang af barnets sag. Voteringsgruppen, jf. § 27, stk. 2, udvælger efter indstilling fra det faste medlem i voteringsgrupperne herefter den af de godkendte ansøgere, der efter en konkret vurdering skønnes bedst egnet til at adoptere barnet.

Stk. 2. Det samlede nævn orienteres efterfølgende om afgørelser truffet efter stk. 1.

§ 29. Sager, der er omfattet af dette kapitel, behandles på skriftligt grundlag.

Til toppen

Kapitel 8 – Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 284 af 20. marts 2019 om forretningsordenen for Adoptionsnævnet ophæves.

Til toppen