Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 479 af 26/4 2019.

I medfør af § 10, stk. 5, § 18, stk. 2, § 23, stk. 3, § 29, stk. 2, § 35, stk. 6, § 36, stk. 5, § 40, stk. 2, § 46, stk. 3 og § 48, stk. 2, i lov om forberedende grunduddannelse, jf. lov nr. 697 af 8. juni 2018, og efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, fastsættes efter bemyndigelse:

Uddannelsens struktur, indhold m.v.

Almene fag

§ 1. Institutionen for forberedende grunduddannelse tilrettelægger sin undervisning i de almene fag, så eleven kan opnå viden, færdigheder og kompetencer i det pågældende fag og dets anvendelse, herunder i den praksis, der er knyttet til et eventuelt fagligt tema.

Stk. 2. Institutionen udbyder følgende almene fag:

1) Dansk.

2) Dansk som andetsprog.

3) Matematik.

4) Engelsk.

5) Naturfag.

6) Samfundsfag.

7) Identitet og medborgerskab.

8) Privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære (PASE).

Stk. 3. Institutionen kan udbyde teknologiforståelse som alment fag.

Stk. 4. De almene fag har følgende slutniveauer:

1) Introducerende niveau: Tilsigter at føre op til påbegyndelse af niveau G.

2) G: Svarende til folkeskolens 9.-klasseprøver.

3) E: Svarende til folkeskolens 10.-klasseprøver.

4) D: Et niveau mellem folkeskolens 10.-klasseprøve og gymnasialt niveau C.

Stk. 5. Institutionen kan samlæse undervisningen i et fag på forskellige niveauer.

Faglige temaer

§ 2. Følgende faglige temaer indgår i uddannelsessporene produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse:

1) Omsorg og sundhed.

2) Handel og kundeservice.

3) Turisme, kultur og fritid.

4) Musisk og kunstnerisk produktion.

5) Mad og ernæring.

6) Miljø og genbrug.

7) Jordbrug, skovbrug og fiskeri.

8) Byg, bolig og anlæg.

9) Kommunikation og medier.

10) Motor og mekanik.

11) Service og transport.

12) Industri (plast, metal mm.).

Stk. 2. De faglige temaer har følgende slutniveauer:

1) Introducerende niveau, som tilsigter at føre op til påbegyndelse af FGU-niveau 1.

2) FGU-niveau 1, svarende til niveau 1 i kvalifikationsrammen for livslang læring.

3) FGU-niveau 2, svarende til niveau 2 i kvalifikationsrammen for livslang læring.

4) FGU-niveau 3, svarende til niveau 3 i kvalifikationsrammen for livslang læring.

§ 3. Institutionen tilrettelægger undervisningen i overensstemmelse med uddannelsens didaktiske principper og med de læreplaner og fagbilag, som er fastsat og offentliggjort samtidigt med bekendtgørelsen på ministeriets hjemmeside uvm.dk med virkning fra bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt.

Stk. 2. Institutionen gennemfører undervisningen for den enkelte elev som fuldtidsundervisning, og elevens arbejde skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet.

Stk. 3. Institutionen gennemfører sin undervisning med et gennemsnitligt minimumstimetal på 26 klokketimer pr. uge for den enkelte elev. Denne undervisning, tillagt elevernes selvstændige opgaveløsning, hjemmearbejde og forberedelse m.v., gennemføres som fuldtidsundervisning, jf. stk. 2.

Stk. 4. For elever, som efter lovens § 9, stk. 3, deltager i deres uddannelsesforløb på nedsat tid, tilpasser institutionen sin undervisning og omfanget heraf efter stk. 2 og 3 i overensstemmelse hermed.

Vejledning

§ 4. Institutionens vejledning tager udgangspunkt i den individuelle forløbsplan og støtter eleverne i at sætte realistiske mål for deres undervisningsforløb og til at kunne nå disse mål gennem uddannelsesforløbet.

Stk. 2. Institutionen tilrettelægger sin vejledning af eleverne, så der i uddannelsesforløbet for den enkelte elev indgår vejledning, der indeholder mulighed for afklaring, udvikling og perspektivering af personlige, sociale og faglige kompetencer.

Kombinationsforløb

§ 5. I almen grunduddannelse og produktionsgrunduddannelsen kan institutionen tilrettelægge kombinationsforløb, således at de maksimalt udgør 5 uger af det samlede undervisningsforløb, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis institutionen undtagelsesvist vurderer, at en elev vil have særligt gavn heraf, kan institutionen forlænge et kombinationsforløb for eleven i op til 10 uger i alt.

Praktikaftale

§ 6. Praktikaftale om virksomhedspraktik på erhvervsgrunduddannelsen skal indgås ved anvendelse af den formular, der er fastsat i bilag 1 til bekendtgørelsen.

Fjernundervisning

§ 7. Institutionen kan anvende fjernundervisning i dele af undervisningen, hvorved en lærer ved brug af digitale medier underviser online eller asynkront uden lærers og elevs samtidige fysiske tilstedeværelse.

Stk. 2. For elever med særlige behov herfor kan institutionen efter aftale med kommunalbestyrelsen tilrettelægge størstedelen af skoleundervisningen som fjernundervisning.

Prøver

§ 8. Institutionen afholder prøver i overensstemmelse med de regler herom, der er fastsat i læreplaner og fagbilag for uddannelsen, jf. § 3.

Stk. 2. I ganske særlige tilfælde kan institutionen fritage eleven fra at deltage i prøver eller anden form for afsluttende bedømmelse, hvis institutionen vurderer, at dette ikke vil være i strid med uddannelsesmålet i elevens uddannelsesplan. Fritagelsen og begrundelsen herfor skal fremgå af elevens forløbsplan.

Stk. 3. Institutionen kan beslutte, at elever på erhvervsgrunduddannelsen skal aflægge prøver i faglige temaer som en praktisk prøve over flere dage.

Stk. 4. Eleven aflægger prøve i matematik og dansk eller dansk som andetsprog senest ved afslutning af det niveau, der er fastsat som mål i elevens forløbsplan.

Stk. 5. Har eleven et eller flere almene fag udover matematik og dansk eller dansk som andetsprog, aflægger eleven én prøve efter udtræk.

Stk. 6. Hvis der er fag i udtræk til prøve, meddeler institutionen eleven, tidligst 21 dage og senest 7 dage før undervisningens afslutning, om faget er udtrukket til prøve.

Stk. 7. Institutionen foretager udtræk af fag til prøve ved brug af et administrativt system til udtrækning af prøvefag i overensstemmelse med reglerne om faget.

Stk. 8. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser finder i øvrigt tilsvarende anvendelse for prøverne.

§ 9. Forberedelseseksamen til optagelse på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen er en samlet eksamen, som omfatter følgende beståede fag:

1) Dansk niveau D eller dansk som andetsprog niveau D.

2) Engelsk niveau D.

3) Matematik niveau D.

4) Samfundsfag og naturfag på mindst niveau G.

Kompetencebevis

§ 10. For at institutionen kan udstede kompetencebevis, jf. § 11, skal den vurdere, hvorvidt eleven på tilfredsstillende vis har gennemført et undervisningsforløb, jf. stk. 2.

Stk. 2. Institutionen skal forinden udstedelse af kompetencebevisbevis og som led i en løbende og systematisk progressionsopfølgning have givet eleven en forståelse af, om uddannelsesforløbet har været tilfredsstillende.

Stk. 3. Institutionen registrerer prøvekarakterer digitalt.

Stk. 4. Institutionen opbevarer oplysninger, der er nødvendige for at udstede et digitalt bevis, i 30 år.

§ 11. Kompetencebevis skal som minimum indeholde oplysninger om følgende:

1) Elevens navn og cpr-nr. eller anden tydelig identifikation.

2) Den udstedende institutions navn.

3) Oplysning om, at beviset vedrører forberedende grunduddannelse i medfør af lov om forberedende grunduddannelse.

4) Perioden for uddannelsesforløbet.

5) Hvilke undervisningstilbud mv. eleven har deltaget i på institutionen.

6) De uddannelseselementer der er aflagt prøve i med angivelse af de opnåede bedømmelser.

7) Afsluttende standpunktskarakter, hvor disse gives.

8) Eventuelt gennemført erhvervstræning.

9) Eventuelt gennemført kombinationsforløb.

10) Eventuelt gennemført virksomhedspraktik.

11) Elevens eventuelle uddannelsesbevis efter § 36, stk. 3 og 4, i lov om forberedende grunduddannelse.

Ordens- og samværsregler

§ 12. Institutionen fastsætter sine ordens- og samværsregler, så de danner grundlag for følgende:

1) Eleverne opfylder deres pligt til at møde og deltage aktivt i undervisningen og andre aktiviteter, som institutionen afholder for eleverne.

2) Eleverne opfylder deres pligt til at bidrage til at opfylde målene i deres uddannelses- og forløbsplan.

Stk. 2. Ordens- og samværsreglerne skal tillige danne grundlag for institutionens indsats mod snyd og lignende, herunder ved prøverne.

Stk. 3. Som en del af ordens- og samværsindsatsen skal institutionen have opmærksomhed på og i relevant omfang indgå i samarbejde med relevante myndigheder, hvis der er indikationer på, at en elev udviser tegn på radikalisering.

§ 13. Institutionen kan fastsætte ordens- og samværsregler om blandt andet følgende:

1) Almindelige normer for orden og samvær, herunder om følgende:

a) Brug af institutionens undervisningssprog som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.

b) Samvær og adfærd uden støj, larm og lignende.

c) Elevernes brug af institutionens lokaler, arealer, faciliteter og inventar, herunder om krav til individuel og fælles oprydning.

2) Særlige normer for orden og samvær om blandt andet følgende:

a) Elevbeklædning, i det omfang dette er pædagogisk eller sikkerhedsmæssigt begrundet.

b) Mobning.

c) Voldelig og truende adfærd.

d) Rygning, indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol og andre rusmidler. Negative virkninger på ordenen og samværet, når dette er en følge af rygning, indtagelse, besiddelse m.v. af alkohol og andre rusmidler, selvom rygningen, indtagelsen, besiddelsen m.v. af alkoholen eller anden rusmiddel ikke er i strid med ordens- og samværsreglerne. Institutionen kan i sine ordens- og samværsregler fastsætte regler om, at institutionen kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler.

e) Lyd- og billedoptagelser, herunder videreformidling (deling) heraf, af en andens private forhold. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet. Det gælder også optagelser af en anden under omstændigheder, hvor den anden åbenbart kan forlange sig unddraget fra sådanne optagelser og videreformidling heraf.

f) Religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende.

g) Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene.

§ 14. Institutionens ordens- og samværsregler indebærer uanset deres konkrete indhold, at eleverne som minimum skal overholde almene normer for god orden og godt samvær for elever på en uddannelsesinstitution, hvor der er respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte.

Stk. 2. Reglerne indebærer endvidere uanset deres konkrete indhold en pligt for eleverne til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden på institutionen, uanset om disse gives mundtligt eller skriftligt.

Stk. 3. Institutionens ordens- og samværsregler omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, herunder i deres fritid. Elevernes adfærd i deres fritid er dog kun omfattet af ordens- og samværsreglerne, når deres adfærd, for eksempel deres digitale adfærd på blandt andet sociale medier, har haft direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, herunder ordenen og samværet på institutionen.

§ 15. Institutionen kan i tilfælde af en elevs overtrædelse af ordens- og samværsregler anvende de sanktioner, som er fastsat i bilag 2 til bekendtgørelsen.

§ 16. Institutionen fastsætter sine ordens- og samværsregler efter høring af elevrådet og på baggrund af mindst én behandling på et møde i institutionens bestyrelse. Institutionen offentliggør sine ordens- og samværsregler på sin hjemmeside på en let tilgængelig måde.

Stk. 2. Institutionen informerer eleverne om ordens- og samværsreglerne, så alle elever under hele deres uddannelse er informeret om reglerne. Dette skal gøres på en måde, så eleverne kan forventes at være opmærksomme på vigtigheden af, at de overholder reglerne.

§ 17. Institutionen registrerer digitalt og i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven elevens deltagelse i undervisningen, herunder deltagelse i elevrådsmøder og møder i faste råd, jf. § 25 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og regler, som er fastsat i medfør heraf. Institutionen registrerer på tilsvarende måde elevens deltagelse i andre obligatoriske aktiviteter, som institutionen afholder, jf. lovens § 40, stk. 1. Institutionen registrerer også elevens ulovlige fravær og anden manglende opfyldelse af elevens møde- og deltagelsespligt og elevens lovlige fravær.

Stk. 2. Institutionens registrering efter stk. 1 sker straks ved begyndelsen af den undervisning eller aktivitet, som eleven har møde- og deltagelsespligt til. Hvis eleven derefter, inden møde- og deltagelsespligten ophører, afbryder sin deltagelse og herved ikke opfylder sin møde- og deltagelsespligt, registrerer institutionen dette straks.

Stk. 3. Institutionen registrerer den faktiske tid, eleven er fraværende fra en undervisningsenhed og aktivitet, som er omfattet af stk. 1 og 2, dog mindst 30 minutter.

§ 18. Eleven har regelmæssigt efter nærmere regler fastsat af institutionen mulighed for at kontrollere og digitalt at afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse i undervisningen og anden aktivitet, som eleven skal deltage i, herunder om årsagen til eventuelt fravær. Det kan for eksempel være oplysning om, at fraværet var begrundet med sygdom eller anden lovlig grund, herunder elevens opfyldelse af sine forpligtelser efter lovgivningen, såsom deltagelse i Forsvarets Dag eller varetagelse af et borgerligt ombud. Det kan endvidere være oplysning om, at elevens fravær er begrundet med elevens deltagelse i elevdemokratiske møder og lignende, der ikke er sidestillet med undervisning, jf. § 25 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og regler, som er fastsat i medfør heraf. Fravær begrundet med deltagelse i de nævnte elevdemokratiske møder og lignende er lovligt, medmindre elevens fravær begrundet i deltagelse i sådanne møder og lignende herved overstiger, hvad der efter institutionens vurdering kan anses for rimeligt i forhold til elevens uddannelsesforløb.

§ 19. Institutionen reagerer prompte og passende på elevens fravær og manglende opfyldelse af møde- og deltagelsespligten med henblik på varigt at undgå yderligere fravær og manglende opfyldelse af møde- og deltagelsespligten.

Egenbetaling

§ 20. Institutionen kan efter drøftelse med elevrådet bestemme, at eleverne i begrænset omfang selv anskaffer en del af undervisningsmidlerne. Dette gælder dog ikke arbejdstøj og personlige værnemidler, som er nødvendige for elevens deltagelse i undervisningen m.v.

Stk. 2. Institutionen kan efter drøftelse med elevrådet tillige bestemme, at eleverne skal yde en betaling for fotokopier, som institutionen giver eleverne til undervisningsbrug, eller som institutionen lader eleverne tage til sådant brug på institutionens kopieringsenheder. Institutionen kan efter drøftelse med elevrådet fastsætte betalingen for sådanne fotokopier som en gennemsnitsbetaling for institutionens elever eller for grupper af elever på institutionen.

Stk. 3. Omfanget efter stk. 1 og 2 kan for en elev ikke overstige et beløb svarende til 500 kr. for hver påbegyndte seks hele kalendermåneder, som elevens uddannelsesforløb er fastsat til at vare i elevens uddannelsesplan.

Stk. 4. Undervisningsmidler, som eleverne efter institutionens bestemmelse efter stk. 1 og 2 selv har afholdt udgifterne til, forbliver elevernes ejendom.

Klage

§ 21. Klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens afgørelser indgives til institutionen af den, afgørelsen vedrører.

Stk. 2. Klagen skal være indgivet til institutionen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis institutionen ikke giver klageren medhold i klagen, videresender institutionen klagen til styrelsen ledsaget af institutionens bemærkninger. Forinden underretter institutionen klageren om afgørelsen, og giver klageren en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når klageren har fremsat bemærkninger, eller når fristen er udløbet, fremsender institutionen klagen til styrelsen vedlagt sagens akter.

Stk. 3. Reglerne om klager i forbindelse med prøver i bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser finder tilsvarende anvendelse for klager over institutionens afgørelser i forbindelse med prøver.

Bemyndigelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

§ 22. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er bemyndiget til at varetage ministerens opgaver og udøve ministerens beføjelser efter lov om forberedende grunduddannelse og regler fastsat i medfør af lov om forberedende grunduddannelse.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Til toppen

Bilag 1 – Praktikaftale

 

indgået i henhold til § 18 stk. 2, i lov om forberedende grunduddannelse

 

Praktikaftalen skal være godkendt af kommunen inden praktikopholdets begyndelse

 

 

 

1. Virksomhed

 

 

Virksomhedens navn og adresse (iht. CVR-registrering)

 

 

CVR-nr.

 

 

 

 

 

Telefonnr.

 

 

E-mailadresse

 

 

 

 

 

 

Arbejdsstedets beliggenhed, hvis det ikke er sammenfaldende med firmaets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elev

 

 

Fulde navn

 

 

Personnummer

 

 

 

 

Adresse

 

 

Telefonnummer

 

 

 

 

Postnummer og postdistrikt

 

 

E-mailadresse

 

 

 

3. Uddannelsen

 

 

Aftalen påbegyndes dato

 

 

Aftalen afsluttes dato

 

 

 

 

Praktikperiodens mål (Der henvises til forløbsplanen, der vedlægges)

 

 

Bilag vedlagt

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsområde og -funktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Arbejdstid og løn

 

 

Følgende kollektive overenskomst eller aftale er gældende for ansættelsesforholdet, jf. fgu-lovens § 18, stk. 5:

 

 

Arbejdstid: Timer pr. uge

 

 

 

 

Lønnen er ved praktikuddannelsens begyndelse aftalt som

 

 

Lønudbetalingsdag

 

 

Startløn, kr.

 

 

 

Timeløn

 

 

 

Ugeløn

 

 

 

Månedsløn

 

 

 

 

 

 

Der ydes løn under ferie

 

 

Der udbetales feriegodtgørelse efter ferieloven/ -aftale med xx pct. af lønnen

 

 

 

Nej

 

 

 

Ja

 

 

 

Nej

 

 

 

Ja

 

 

 

5. Prøvetid og ophævelse

 

 

De første 3 måneder i virksomheden er prøvetid, hvis praktikaftalen varer 6 måneder eller mere. Ellers er prøvetiden

 

 

 

2 måneder

 

 

 

1 måned

 

 

Obs. : Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.

 

I prøvetiden kan arbejdsgiveren eller eleven opsige aftalen uden angivelse af grund.

 

Efter prøvetidens udløb kan aftalen ikke opsiges af en part.

 

Aftalen kan ophæves af en part, hvis den anden part væsentligt misligholder aftalen, eller en væsentlig forudsætning for aftalen er bristet. Hvis parterne aftaler ændringer i eller ophør af aftalen, skal dette godkendes af tilrettelæggeren.

 

 

 

6. Parternes underskrift (Aftalen er indgået efter lov om forberedende grunduddannelse)

 

 

Virksomheden er bekendt med muligheden for at oprette en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser

 

 

 

Nej

 

 

 

Ja

 

 

Virksomhed/ arbejdsgiver: Dato og underskrift

 

 

Elev: Dato og underskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis eleven er under 18 år:

 

 

Praktikaftalen skal medunderskrives af forældremyndighedens indehaver(e). Hvis kun en af forældrene underskriver aftalen, indestår vedkommende for at være eneindehaver af forældremyndigheden.

 

 

Forældremyndighedsindehaver: Dato og underskrift

 

 

Forældremyndighedsindehaver: Dato og underskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Forbeholdt kommunen/ tilrettelæggeren (godkendelsespåtegning, jf. FGU-lovens § 18, stk. 2)

 

 

Denne praktikaftale indgår som led i uddannelsesplan aftalt mellem elev og <virksomhed >.

 

 

Aftaledato

 

 

 

 

Eventuelt supplerende påtegning

 

 

 

 

Tilrettelæggers navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse

 

 

Kontaktperson

 

 

 

 

 

Dato og underskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

Bilag 2 – Sanktioner i tilfælde af overtrædelse af institutionens ordens- og samværsregler

1. Institutionen kan mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning i tilfælde af en eller flere mindre og ikke alvorlige overtrædelser af ordens- og samværsreglerne, herunder ved prøver.

2. Institutionen kan i andre tilfælde af en eller flere overtrædelser af ordens- og samværsreglerne, herunder ved prøver, give eleven en skriftlig advarsel.

3. Institutionen kan endvidere træffe afgørelse om at iværksætte følgende sanktioner, eventuelt en kombination heraf, over for elever, der har overtrådt ordens- og samværsreglerne, herunder ved prøver:

1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

2) Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

3) Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Institutionens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til institutionen. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som institutionen har besluttet at tilbageholde, til institutionen. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan institutionen træffe beslutning om at iværksætte en passende sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden. Institutionen kan fastsætte i ordens- og samværsreglerne, at en tilbageholdelse af praktiske eller pædagogiske grunde kan opretholdes ud over det tidspunkt, hvor institutionens tilbud ophører, jf. lovens § 40, stk. 2, 2. pkt.

4) Beslutning om, at eleven skal aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.

5) Midlertidigt bortfald af skoleydelse i op til 5 skoledage.

6) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer elevens fravær under udelukkelsen som påbudt og dermed lovligt fravær.

7) Bortvisning fra institutionen eller en skole på institutionen og overflytning til en anden institution eller en anden skole på institutionen med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, hvis eleven bliver bortvist fra sin institution, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Institutionen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.

8) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

4. Institutionen kan også iværksætte sanktioner efter pkt. 2 og 3 i anledning af elevadfærd, der er nævnt i § 14, stk. 3, i bekendtgørelsen.

5. Institutionen kan som en foreløbig foranstaltning i følgende situationer beslutte, at eleven midlertidigt, blandt andet mens en sag undersøges nærmere og uden reduktion af skoleydelsen, ikke må være til stede på institutionen eller i undervisningen (midlertidig hjemsendelse), eller kun må være til stede på institutionen i et nærmere bestemt omfang (midlertidig begrænset adgang til institutionen):

1) Situationer, hvor institutionen anser det for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens ordens- og samværsregler, for eksempel hvor det er anmeldt til politiet, at en elev har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en bortvisning, jf. pkt. 3, nr. 6-7.

2) Situationer, hvor institutionen anser det for påkrævet for umiddelbart at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

6. Institutionen kan, når den træffer afgørelse om en sanktion, gøre iværksættelsen af sanktionen betinget af, at eleven ikke igen overtræder institutionens ordens- og samværsregler, eventuelt i en nærmere fastsat periode.

7. Institutionen kan fastsætte nærmere vilkår for en betinget sanktion efter pkt. 6, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

1) Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af ordens- og samværsreglerne.

2) Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af ordens- og samværsreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

Til toppen