Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse m.v.

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 478 af 26/4 2019.

I medfør af § 14, stk. 4, § 15, stk. 3, § 25, stk. 4, § 32, stk. 3, § 34, stk. 2, § 35, stk. 2, § 36, § 38, stk. 6, § 39, stk. 3, § 43, stk. 3, § 45, stk. 5, § 46, stk. 3, § 52, stk. 3 og 4, § 53, stk. 2, § 54, stk. 2, § 55, stk. 2, § 57, stk. 2 og § 59, stk. 7, i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse, og § 12, stk. 6, i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, og efter forhandling med ministeren for offentlig innovation, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Tilskud m.v.

Tilskud

§ 1. Grundtilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse samt tilhørende skoler, jf. lovens § 26, stk. 1, bliver udbetalt kvartalsvist forud pr. 1. januar, pr. 1. april, pr. 1. juli og pr. 1. oktober i lige store rater.

Stk. 2. Taxametertilskud til drift, jf. lovens § 26, stk. 2, udbetales månedsvist til institutionerne på grundlag af institutionernes kvartalsvise indberetninger af antal tilskudsberettigede årselever. I årets første 3 måneder udbetales et forskud beregnet på grundlag af en prognose (årselevaktiviteten i grundlagsåret). Grundlagsåret defineres som perioden fra 4. kvartal i det finansår, der ligger to år før finansåret, til og med 3. kvartal i det finansår, der ligger før finansåret. Hvis aktiviteten i finansåret forventes at afvige betydeligt fra aktiviteten i grundlagsåret, kan forskuddet i stedet blive udbetalt på grundlag af en prognose, der indregner den forventede aktivitetsændring. Forskuddet bliver reguleret pr. 31. december i forhold til det faktiske antal årselever i 4. kvartal.

Stk. 3. Det særlige tilskud for udslusning af elever til uddannelse eller beskæftigelse, jf. lovens § 26, stk. 3, bliver udbetalt kvartalsvist bagud til institutionerne på grundlag af institutionernes kvartalsvise indberetning af antal årselever, som berettiger til udslusningstilskud. Antal årselever, som udløser tilskud efter lovens § 26, stk. 4 indgår ikke heri.

Stk. 4. Det særlige tilskud vedrørende kombinationsforløb, jf. lovens § 26, stk. 4, bliver udbetalt kvartalsvist bagud til institutionerne på grundlag af institutionernes kvartalsvise indberetning af antal årselever, som berettiger til tilskud til kombinationsforløb.

§ 2. Tilskud til afsøgningsforløb, jf. lovens § 1, stk. 2, nr. 1, ydes ud fra antal årselever i afsøgningsforløb efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Tilskuddet fastsættes som en takst pr. årselev på de årlige finanslove.

Stk. 2. Tilskud til afsøgningsforløb bliver udbetalt kvartalsvist bagud til institutionerne på grundlag af institutionernes kvartalsvise indberetning af antal årselever i afsøgningsforløb.

§ 3. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet refunderer kvartalsvist bagud institutionens faktiske udgifter til skoleydelse, jf. lovens § 45, på grundlag af institutionens kvartalsvise indberetning om tilskudsberettigede udgifter til skoleydelse.

Stk. 2. Forskud til dækning af institutionens udgifter til skoleydelse udbetales kvartalsvist forud på grundlag af en prognose (årselevaktiviteten i grundlagsåret). Forskuddet modregnes i de kvartalsvise udbetalinger efter stk. 1.

§ 4. Ved udbetaling af forskud eller tilskud kan der blive foretaget efterreguleringer vedrørende forudgående udbetalinger, herunder i forudgående finansår. Der bliver ikke ydet eller opkrævet renter i forbindelse med efterreguleringer.

Stk. 2. Forskud i henhold til § 1, stk. 2 og § 3, stk. 2, bliver udbetalt i 2019 på grundlag af en af ministeriet fastsat prognose for aktiviteten i 3. og 4. kvartal 2019.

Opgørelse af årselever m.v.

§ 5. Ved en årselev på forberedende grunduddannelse henholdsvis på afsøgningsforløb, forstås en elev, eller en deltager, undervist ved institutionens foranstaltning i 200 dage på fuldtidsbasis.

Stk. 2. Antallet af årselever bliver opgjort på grundlag af antal elever, der er indmeldt på forberedende grunduddannelse, henholdsvis antal deltagere, der er indmeldt på afsøgningsforløb, på en af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på forhånd fastsat dag (tælledagen) i hver tælleperiode.

Stk. 3. Elever på forberedende grunduddannelse indgår i institutionens årselevberegning, hvis de pågældende

1) er optagelsesberettigede på uddannelsen,

2) er optaget på uddannelsen i tælleperioden og er studieaktive efter reglerne herom og

3) er optaget på uddannelsen på tælleperiodens tælledag.

Stk. 4. Deltagere i afsøgningsforløb indgår i institutionens årselevberegning, hvis de pågældende

1) er optaget på forløbet efter anmodning fra kommunalbestyrelsen og

2) deltager aktivt i forløbet.

§ 6. Institutionerne opgør antal årselever, jf. § 5, til brug for fastlæggelse af tilskud efter denne bekendtgørelse på følgende måde:

1) For afsøgningsforløb har hver tælleperiode en varighed på 1 dag. På afsøgningsforløb tælles hver dag i forløbets varighed.

2) For basisforløb og uddannelsesspor har tælleperioderne en varighed på 5 undervisningsdage. Der tælles på den 5. undervisningsdag.

§ 7. Institutionerne indberetter kvartalsvist deres opgørelse af det faktiske antal årselever i kvartalet til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i henhold til retningslinjerne herom i FGU-instruksen. Indberetningen fra institutionen skal attesteres af institutionens leder og revisor i overensstemmelse med reglerne i kapitel 4.

Tilskudsinstruks og takstkatalog

§ 8. I Styrelsen for Undervisning og Kvalitets instruks for tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU-instruksen) er angivet nærmere retningslinjer for beregning, udbetaling og regulering af tilskuddene efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. FGU-instruksen findes på Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk.

§ 9. De fastsatte takster for forberedende grunduddannelse fremgår af et takstkatalog, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk.

Bestyrelsesmedlemmers og revisors habilitet ved lejeforhold af uvæsentligt omfang

§ 10. Et lejeforhold, herunder leasingforhold, er af uvæsentligt omfang, jf. § 15, stk. 3, og § 39, stk. 3, i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, hvis lejen udgør 2,0 pct. eller derunder af institutionens samlede ejendomsudgifter inklusiv prioritetsrenter og afskrivning på bygninger inklusiv installationer.

Offentlige betalinger

§ 11. Institutionerne er omfattet af bestemmelserne i §§ 1-8 i lov om offentlige betalinger m.v. og regler udstedt i medfør heraf, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 7 i lov om offentlige betalinger m.v. om anvendelse af elektronisk betalingsforvaltning gælder først i forhold til institutionernes betaling af regninger, når de fælles administrative systemer kan håndtere elektroniske fakturaer.

Til toppen

Kapitel 2 – Momskompensation

Refusion af købsmomsudgifter

§ 12. Der ydes momskompensation for institutionernes udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der er ydet tilskud efter § 26 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, eller modtaget betaling efter § 2 i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., eller som vedrører opgaver i henhold til § 1, stk. 2, nr. 1, nr. 3 eller nr. 4 og § 28 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Stk. 2. Der ydes ikke kompensation for ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende institutionens indtægtsdækkede virksomhed.

Stk. 3. For udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, hvortil der kan ydes momskompensation efter stk. 1, kan summen af momskompensation efter stk. 1 og den del af udgifterne, som kan fradrages ved opgørelsen af afgiftstilsvaret, ikke overstige 100 procent af den faktiske udgift.

Beregning og indberetning af købsmomsudgifter

§ 13. Institutionerne beregner kvartalsvist de faktiske udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms i henhold til § 12, stk. 1, og indberetter oplysninger herom til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, jf. retningslinjerne herom i FGU-instruksen.

§ 14. Momskompensationen til den enkelte institution for et finansår fastsættes på grundlag af institutionens kvartalsvise indberetninger samt institutionens indberetning om de samlede kompensationsberettigede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms for finansåret.

Stk. 2. Årsopgørelsen og de kvartalsvis afholdte kompensationsberettigede købsmomsudgifter indberettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet efter retningslinjerne, herunder frister for indberetning og udbetaling, i FGU-instruksen.

Udbetaling af momskompensation og årlig opgørelse over købsmomsudgifter

§ 15. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udbetaler momskompensation for 1. kvartal ultimo maj, for 2. kvartal ultimo august, og for 3. kvartal ultimo november. Ultimo maj det følgende finansår udbetales den endeligt opgjorte momskompensation for det forudgående finansår på grundlag af den årlige opgørelse over købsmomsudgifter, jf. § 14.

§ 16. For årets 1. kvartal udbetales månedsvis forud et acontobeløb. Det månedlige acontobeløb for årets 1. kvartal svarer til 1/12 af institutionens årlige forventede udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms. For årets 2., 3. og 4. kvartal udbetaler ministeriet et beløb, der svarer til institutionens faktisk afholdte momsudgifter i det forudgående kvartal.

Stk. 2. Ministeriet kan udbetale et ekstra acontobeløb for 4. kvartal til institutioner, som efter ministeriets skøn på grund af særligt store momsudgifter har behov herfor.

§ 17. Udbetalingen af momskompensation stilles i bero, hvis en institution ikke rettidigt indsender den revisorattesterede årlige opgørelse over købsmomsudgifter, eller hvis der er indgivet begæring om betalingsstandsning eller konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at institutionens virksomhed må indstilles.

§ 18. I institutionernes årlige opgørelse over købsmomsudgifter opgøres regnskabsårets faktisk afholdte udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms og årets samlede momskompensation, jf. § 1. Den årlige opgørelse over købsmomsudgifter attesteres af den interne revisor.

Stk. 2. Der kan ske efterregulering af for meget eller for lidt udbetalt momskompensation for et finansår ultimo maj det følgende finansår, jf. § 16. Hermed er der foretaget endelig afregning for finansåret. Der ydes eller opkræves ikke renter i forbindelse med efterreguleringer.

Stk. 3. Dokumentation til brug for den årlige momsudgiftsopgørelse samt dokumentation af de benyttede fordelingsnøgler skal være til stede på institutionen. Dokumentationen forelægges institutionens interne revisor til brug for revisors revision og attestation af den samlede årlige opgørelse over købsmomsudgifter.

Stk. 4. Institutionernes købsmomsudgifter og –indtægter konteres og bogføres efter Undervisningsministeriets Vejledning til Momskompensation.

Til toppen

Kapitel 3 – Forholdsmæssig nedsættelse af skoleydelsen

§ 19. Skoleydelsen samt tillæg hertil bliver nedsat forholdsmæssigt, hvis eleven uden lovlig grund udebliver fra eller kommer for sent til undervisningen, herunder ikke aktivt deltager i

1) aftaler med institutionen i forbindelse med udfærdigelse, justering eller opfyldelse af den individuelle forløbsplan eller

2) erhvervstræning, som institutionen skønner bidrager til opfyldelse af forløbsplanen.

Stk. 2. Som lovlig grund, jf. stk. 1, betragtes sygdom, barsel, aftaler med offentlige myndigheder (f.eks. Forsvarets Dag) samt aftaler om fravær indgået med institutionen. Institutionen kan efter omstændighederne efterfølgende godkende fravær som lovligt.

Stk. 3. Ved nedsættelse af skoleydelsen i henhold til stk. 1 runder institutionen op til nærmeste 30 minutter regnet fra det fastsatte mødetidspunkt.

Stk. 4. I forbindelse med optagelse på institutionen underretter institutionen eleven om reglerne i stk. 1-3.

Stk. 5. Skoleydelse samt tillæg hertil efter § 45 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse udbetales ikke til elever, som modtager anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, eller til elever, som modtager løn fra en arbejdsgiver på grundlag af en praktikaftale, jf. § 18 i lov om forberedende grunduddannelse.

Til toppen

Kapitel 4 – Revision og tilskudskontrol

Regnskab

§ 20. Institutioner for forberedende grunduddannelse er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i medfør af loven.

Stk. 2. Årsrapporten skal opstilles i overensstemmelse med et paradigme for statsfinansierede selvejende institutioner, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk.

Revisor

§ 21. Institutionens bestyrelse udpeger en institutionsrevisor (intern revisor), som skal være en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Rigsrevisionen om den udpegede institutionsrevisor og om skift af institutionsrevisor.

Stk. 3. I tilfælde af revisorskifte skal den tiltrædende institutionsrevisor rette henvendelse til den fratrædende institutionsrevisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

Revision

§ 22. Revisionen udføres i overensstemmelse med almindeligt gældende krav og standarder for godkendte revisorers virksomhed samt standarderne for offentlig revision. Standarderne for offentlig revision præciserer de særlige krav til en revision af et årsregnskab, der følger af god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012. Dette indebærer, at revisor gennemfører juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner som led i opgaven.

Stk. 2. Revisionen omfatter

1) institutionens årsregnskab,

2) kontrol med institutionens tilskudsgrundlag, og

3) attestation af indberetninger, hvor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kræver særskilt revisorerklæring.

Stk. 3. Institutionsrevisor efterprøver

1) om årsregnskabet er rigtigt, dvs. om årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om statens regnskab m.v. med tilhørende bekendtgørelser samt Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledninger (ØAV), og ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, og

2) om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med vilkår for de givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 4. Revisionen udføres med udgangspunkt i institutionens rapportering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om mål og opnåede resultater, jf. § 27, stk. 3, nr. 2.

Stk. 5. Institutionsrevisor afgiver en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen og i målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

§ 23. Institutionsrevisor planlægger revisionen med udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko. Væsentlige og risikofyldte områder revideres hvert år. De enkelte revisionshandlinger inden for områderne udføres over en årrække og ikke nødvendigvis hvert år.

Stk. 2. Revisionens omfang afhænger af institutionens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 24. Revisor foretager revision i årets løb og foretager revision af årsregnskabet. Som led i revisionen undersøger institutionsrevisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, for at påse, at den interne kontrol er betryggende. Institutionsrevisor udfører systemrevision og i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen og kontrol af tilskudsgrundlag udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn kan indgå i revisionen.

§ 25. Institutionen skal give institutionsrevisor de oplysninger, som må anses at have betydning for bedømmelsen af institutionens årsrapport og for institutionsrevisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Institutionen skal give institutionsrevisor adgang til at foretage de undersøgelser, som institutionsrevisor finder nødvendige, og skal sørge for, at institutionsrevisor får de oplysninger og den bistand, som institutionsrevisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 26. Bliver institutionsrevisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, skal institutionsrevisor give institutionens bestyrelse meddelelse derom, og påse, at bestyrelsen straks giver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Rigsrevisionen meddelelse herom. I modsat fald er det institutionsrevisors pligt at orientere Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Rigsrevisionen. Institutionsrevisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Hvis institutionsrevisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at fortsættelse af driften er usikker af økonomiske eller andre årsager, finder stk. 1 anvendelse.

§ 27. Institutionsrevisor skal afgive en revisorerklæring på det reviderede årsregnskab, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold, fremhævelser om henholdsvis revision og regnskab, usikkerhed om fremtidig drift og andre rapporteringsforpligtelser skal fremgå af erklæringen. Institutionsrevisor skal afgive en udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen. Institutionsrevisor skal anvende det gældende erklæringsparadigme, der findes på Rigsrevisionens hjemmeside rigsrevisionen.dk.

Stk. 2. Institutionsrevisor skal føre en revisionsprotokol.

Stk. 3. I revisionsprotokollen skal institutionsrevisor redegøre for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå. Institutionsrevisor skal som minimum oplyse om følgende, når der er udført revision:

1) Væsentlige spørgsmål vedrørende revisionen, herunder især væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende institutionens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol.

2) Den udførte forvaltningsrevision og juridisk-kritiske revision. Institutionsrevisor skal navnlig oplyse om revisors undersøgelser, vurderinger og konklusioner vedrørende emnerne i henhold til Standard for Offentlig Revision nr. 6 – Juridisk-kritiske revisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab og Standard for Offentlig Revision nr. 7 - Forvaltningsrevisioner i forbindelse med opgaver med revision af et regnskab samt om dispositioner uden for institutionens formål.

3) Andre ydelser end revision, der er leveret til den reviderede institution af revisionsvirksomheden.

Stk. 4. Institutionsrevisor skal afgive et revisionsprotokollat i tilknytning til revisionen af årsregnskabet, der blandt andet skal indeholde rapportering om de områder, hvor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet stiller krav om standardoverskrifter, jf. ”Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet”. Paradigmet findes på Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk. Revisionsprotokollatet skal underskrives af alle stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Det skal i revisionsprotokollatet til årsregnskabet oplyses

1) hvorvidt institutionsrevisor opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed,

2) hvorvidt institutionsrevisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

3) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og

4) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 6. Institutionsrevisor skal i forbindelse med revisionen af årsregnskabet udfylde en revisortjekliste, der er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Revisortjeklisten findes på Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk. Tjeklisten er en del af revisionsprotokollatet til årsregnskabet. Revisionsprotokollatets sider skal nummereres fortløbende.

Stk. 7. Institutionsrevisors bemærkninger i revisionsprotokollatet kan ikke erstattes af andre meddelelser.

Rigsrevisionen

§ 28. Det påhviler institutionsrevisor at medvirke til en koordinering af Rigsrevisionens og institutionsrevisors samlede revisionsindsats, jf. rigsrevisorlovens § 9 om samarbejde om revisionsopgaver ved selvejende institutioner under Undervisningsministeriet. Rigsrevisionen og institutionsrevisor tilrettelægger deres samarbejde ved møder efter behov. Rigsrevisionen har adgang til institutionsrevisors revisionsplaner, arbejdspapirer, registreringer og IT-systemer mv.

§ 29. Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 956 af 6. juli 2017 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., finder tilsvarende anvendelse for institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Punkt 6 vedrørende ”Særskilt indtægtsdækket virksomhed (regnskab for aktiviteter i udlandet)” finder ikke anvendelse.

Til toppen

Kapitel 5 – Kommunale bidrag

§ 30. Inden udgangen af februar måned i finansåret efter det bidragspligtige finansår indrapporterer institutionen oplysninger om navn og personnummer og årselevbidrag for hver enkelt elev, der har gået på den forberedende grunduddannelse i det bidragspligtige finansår, til Undervisningsministeriets Elevbase vedrørende kommunale bidrag. Elevbasen findes på Undervisningsministeriets indberetningsportal.

§ 31. Inden den 1. april danner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en fil med alle personnumre fra Elevbasen. Filen sendes til CPR-kontoret.

Stk. 2. CPR-kontoret tilknytter hjemstedskommuner til de indtastede elever.

§ 32. Fra den 3. til den 16. april åbner institutionen elevindberetningen og retter eventuelle fejl ved indberettede elever.

Stk. 2. Fra den 16. april kan kommunen hente en liste med de bidragspligtige årselever fra Undervisningsministeriets indberetningsportal. Hvis en hjemstedskommune herefter konstaterer, at en liste indeholder forkerte oplysninger, skal kommunen senest den 1. maj meddele dette til institutionen.

Stk. 3. Kommunen kan ikke komme med indsigelser, der er i modstrid med CPR-kontorets oplysninger pr. 5. september i kalenderåret før det bidragspligtige finansår.

§ 33. Institutionen indtaster eventuelle yderligere rettelser i Elevbasen inden den 18. maj. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretager endnu en sammenligning med CPR-kontoret.

Stk. 2. Institutionen udskriver og godkender en opgørelse over antallet af årselever fordelt på kommuner fra Elevbasen. Opgørelsen attesteres af institutionens leder og revisor.

Stk. 3. Opgørelsen sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest den 1. juni.

§ 34. Oplysningerne i Elevbasen danner grundlag for Styrelsen for Undervisning og Kvalitets bidragsberegning.

Stk. 2. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer kommunerne om den endelige bidragsopgørelse.

Stk. 3. Bidragsopkrævningen gennemføres ved modregning i udbetalingerne i juli måned til kommunerne fra skattestyrelsen af indkomstskat, statstilskud m.v.

Til toppen

Kapitel 6 – Anmeldelse af elevens skader

§ 35. Elever på institutioner for forberedende grunduddannelse, der kommer til skade som følge af undervisning under arbejdspladslignende forhold, er berettiget til erstatning m.v. efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring, jf. § 46, stk. 1, i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Stk. 2. Institutionen anmelder skader til Undervisningsministeriet via ministeriets digitale forsikringsindberetningssystem InsuBiz, som der er adgang til via ministeriets hjemmeside uvm.dk.

Stk. 3. Undervisningsministeriet afgør, om skaden er sket som følge af undervisning under arbejdspladslignende forhold. Hvis dette er tilfældet, oversender Undervisningsministeriet sagen til behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Til toppen

Kapitel 7 – Bemyndigelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og klager

§ 36. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er bemyndiget til at varetage ministerens opgaver og udøve ministerens beføjelser efter lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og regler fastsat i medfør af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. lovens § 57, stk. 1.

Stk. 2. Klager over uddannelsesinstitutionernes afgørelser efter lov om institutioner for forberedende grunduddannelse og bekendtgørelsen kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for så vidt angår retlige mangler.

Stk. 3. Klagen skal være indgivet til institutionen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis institutionen ikke giver klageren medhold i klagen, videresender institutionen klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ledsaget af institutionens bemærkninger. Forinden underretter institutionen klageren om afgørelsen, og giver klageren en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når eleven har fremsat bemærkninger, eller når fristen er udløbet fremsender institutionen klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedlagt sagens akter.

Til toppen

Kapitel 8 – Forskellige regler

Vederlag til medlemmer af bestyrelsen

§ 37. Bestyrelsen kan yde vederlag til medlemmerne af bestyrelsen efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 420 af 23. maj 2001 om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet med senere ændringer.

Elevråd

§ 38. De regler, som er fastsat om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen, finder tilsvarende anvendelse for elevråd på institutioner for forberedende grunduddannelse.

§ 39. En beslutning om suspension af elevrådet efter lovens § 25, stk. 3, skal samtidig fastlægge rammerne for, hvornår og på hvilke vilkår elevrådet kan genoptage sit virke.

Sociale klausuler

§ 40. De regler, som er fastsat om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, finder tilsvarende anvendelse for institutioner for forberedende grunduddannelse.

Budget- og bevillingsmæssige forhold og energieffektivisering

§ 41. De regler, som er fastsat om budget- og bevillingsmæssige forhold og energieffektivisering ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse, finder tilsvarende anvendelse for institutioner for forberedende grunduddannelse.

Administrative fællesskaber

§ 42. De regler, som er fastsat om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner, finder tilsvarende anvendelse for institutioner for forberedende grunduddannelse.

Virksomhedspraktik

§ 43. Udgifter til virksomhedspraktik på institutionen, jf. § 18, stk. 4 i lov om forberedende grunduddannelse, afholdes af kommunen.

Til toppen

Kapitel 9 – Ikrafttræden

§ 44. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, stk. 1 og 2, træder i kraft den 1. januar 2020.

§ 45. Grundtilskud i henhold til § 1, stk. 1 udbetales i 2019 som et samlet beløb inden den 1. august 2019.

Stk. 2. Forskud på taxametertilskud til drift samt forskud på refusion af institutionernes udgift til skoleydelse i 2019 beregnes på grundlag af en af ministeriet fastsat prognose for den forventede tilskudsudløsende aktivitet i 2019 og udbetales i rater for august, september, oktober, november og december måned 2019. Forskuddene bliver reguleret i forbindelse med udbetaling af tilskud og refusion for indberetningerne for 4. kvartal 2019.

Stk. 3. Forskud i henhold til § 1, stk. 2 og § 3, stk. 2 udbetales i 2020 på grundlag af en opregning af den faktiske aktivitet i 2019 til et fuldt kalenderår.

Til toppen