Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks regnskabsføring for de regnskabsmæssige registreringer, som indgår i statsregnskabet

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 219 af 7/3 2019.

I medfør af § 21 a, stk. 2, i lov om Udbetaling Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 49 af 16. januar 2019, og efter forhandling med finansministeren fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse gælder for de regnskabsmæssige registreringer, som indgår i statsregnskabet for Udbetaling Danmarks opgaver, jf. §§ 1 a og 1 b i lov om Udbetaling Danmark.

Regnskabsmæssig registrering

§ 2. Udbetaling Danmark foretager de regnskabsmæssige registreringer for opgaverne, jf. § 1.

Stk. 2. Udbetaling Danmark tilrettelægger regnskabsføringen indenfor eget område i overensstemmelse med § 2, stk. 1 nr. 4 i bekendtgørelse om statens regnskab mv., herunder tilrettelæggelse af indrapporteringen til de anvendte systemer, jf. § 5, og kontrol med det fra systemerne modtagne materiale.

Stk. 3. Ved udførelse af opgaverne, herunder for betalingsforretninger, skal Udbetaling Danmark have en god administrativ og regnskabsmæssig praksis, sikre at der er skriftlige forretningsgange for alle væsentlige aktiviteter, etablere fyldestgørende interne kontrolprocedurer samt etablere betryggende funktionsadskillelse, herunder mellem regnskabsmæssige registreringer og betalinger, samt de nødvendige procedurer for håndtering og forebyggelse af interessekonflikter. Hvis betryggende funktionsadskillelse ikke kan opretholdes, og dette medfører væsentlige svagheder i det interne kontrolmiljø, skal der indføres betryggende kompenserede foranstaltninger.

Stk. 4. Under hensyntagen til art og omfang af opgaverne, jf. § 1, skal regnskabsføringen endvidere tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik, herunder krav til registrering og dokumentation, betryggende opbevaring af regnskabsmateriale samt beskrivelse af systemer til registrering af transaktioner og af opbevaringen af regnskabsmateriale.

Stk. 5. De regnskabsmæssige registreringer skal ske i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som følger lov om statens regnskabsvæsen m.v. med tilhørende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., herunder de regler, som Finansministeriet fastsætter i medfør af § 6, stk. 1, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv., jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV). Regnskabspraksis omfatter hvorledes indregning og måling af indtægter, udgifter, aktiver og forpligtelser skal ske i statsregnskabet.

Stk. 6. I det omfang minimumskravene til god bogføringsskik, jf. stk. 4, ikke er overensstemmende med principperne om registreringens omfang, periodisering og dokumentation i §§ 25-27 i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. finder principperne i sidstnævnte tilsvarende anvendelse for de regnskabsmæssige registreringer.

Ressortministerierne

§ 3. Ressortministerierne er de ministerier med tilhørende styrelser, som har det bevillingsmæssige ansvar for de opgaver, som Udbetaling Danmark varetager efter § 1.

Stk. 2. Regnskabsaflæggelsen for de i § 1 nævnte opgaver sker i ressortministeriernes månedsregnskaber og kvartalsregnskaber samt i statsregnskabet, jf. §§ 33-37 i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.

Stk. 3. Ressortministerierne skal oplyse Udbetaling Danmark om særlig regnskabspraksis og aftale særlige regnskabsmæssige registreringer for opgaver omfattet af § 1, hvor regnskabspraksis følger af bevillingslovene.

Stk. 4. Ressortministerierne skal sikre, at Udbetaling Danmark har den nødvendige dokumentation til at foretage de i stk. 3 nævnte registreringer.

Stk. 5. Efter anmodning fra de enkelte ressortministerier bidrager Udbetaling Danmark med oplysninger til brug for ministeriernes udarbejdelse af finanslovforslag, budgetopfølgning og regnskabsmæssige forklaringer, jf. § 29 i lov om Udbetaling Danmark.

Aflæggelse af regnskab

§ 4. Udbetaling Danmark skal sikre, at de regnskabsmæssige registreringer som minimum månedligt overføres til Statens Koncernsystem, jf. § 34, stk. 1, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.

Stk. 2. Overførslen skal ske digitalt og automatiseret, jf. principperne i § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. Den nærmere overførselsmåde og -frekvens, jf. stk. 1, aftales med Moderniseringsstyrelsen.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal månedligt bekræfte, at overførte registreringer til Statens Koncernsystem er i overensstemmelse med registreringerne i Udbetaling Danmarks økonomisystem, jf. principperne i § 34, stk. 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.

Stk. 4. Udbetaling Danmark skal kvartalsvist kontrollere og over for ressortministerierne godkende, at forbruget af givne bevillinger samt aktiver og passiver er opgjort korrekt, herunder vurdere, om forbruget af bevillingerne forekommer rimeligt under hensyntagen til aktiviteterne i den forløbne periode, og om aktiver og passiver har en rimelig størrelse.

Stk. 5. Udbetaling Danmark meddeler finansministeren de oplysninger og tilvejebringer det regnskabsmateriale, som finansministeren finder nødvendigt for at aflægge statsregnskabet for de opgaver, som Udbetaling Danmark varetager, jf. § 1, herunder specifikation af udlån og langfristede tilgodehavender, værdipapirer og kapitalindskud, anden langfristet gæld, fortegnelse over statsforskrivninger og garantiforpligtelser, jf. principperne i § 4 i lov om statens regnskabsvæsen m.v. Tilsvarende gælder § 42, stk. 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. for anmodninger om supplerende regnskabsmateriale fra Udbetaling Danmark.

Systemanvendelse

§ 5. Ressortministerierne er forpligtede til at anvende Statens Koncernsystem til deres regnskabsaflæggelse, jf. § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. og Udbetaling Danmark er for opgaverne, jf. § 1, forpligtet til at anvende systemet til det, som Udbetaling Danmark skal udføre månedligt i medfør af § 4, stk. 3, og kvartalsvist i medfør af § 4, stk. 4.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan til varetagelse af opgaverne, jf. § 1, anvende et andet økonomisystem end det i § 11, stk. 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. nævnte. Systemet skal dog tilgodese de informations-, sikkerheds-, kontrol- og tidsmæssige krav, der til enhver tid gælder for de i § 11, stk. 2, i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. nævnte systemer. Endvidere skal data kunne udveksles elektronisk eller på anden måde med Moderniseringsstyrelsens systemer.

Stk. 3. Udbetaling Danmark skal ved anvendelse af supplerende systemer til at understøtte digitaliseringen af regnskabsvæsenet, herunder fagsystemers integration til økonomisystemet, overholde gældende statslige standarder.

Stk. 4. Til betalingsforretninger i forbindelse med opgaverne, jf. § 1, anvender Udbetaling Danmark Statens Koncernbetalinger, herunder de relevante ressortministeriers konti, jf. i øvrigt § 27 i lov om Udbetaling Danmark.

Ikrafttræden mv.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. marts 2019 og har virkning fra 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 140 af 1. februar 2017 om Udbetaling Danmarks regnskabsføring for de regnskabsmæssige registreringer, som indgår i statsregnskabet ophæves.

Til toppen