Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1372 af 12/12 2019.

I medfør af § 8, stk. 5, og § 8 a, stk. 1 og 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 28. maj 2019, og efter høring af Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Følgende uddannelsesaktiviteter, som er nævnt i § 6, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (herefter ÅU-loven), er omfattet af deltagerbetaling efter §§ 4 og 5:

1) Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

2) Enkeltfag på erhvervsuddannelserne i det omfang, de er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

§ 2. Følgende uddannelsesaktiviteter, som er nævnt i ÅU-lovens § 6, stk. 2, er omfattet af deltagerbetaling efter § 6:

1) Deltidsuddannelser på niveau med erhvervsuddannelser og enkeltfag herfra.

2) Enkeltfag på fodterapeutuddannelsen efter ÅU-loven.

3) Enkeltfag på erhvervsuddannelserne, der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

§ 3. Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag inden for erhvervsuddannelsernes pædagogiske område og social- og sundhedsområde, jf. lov om erhvervsuddannelser, er ikke omfattet af deltagerbetaling efter § 4, men er omfattet af deltagerbetaling efter § 5.

§ 4. Normprisen for deltagelse i de uddannelsesaktiviteter, der er nævnt i § 1, fastsættes på de årlige finanslove. Normprisens størrelse for de enkelte uddannelsesaktiviteter fremgår af et takstkatalog, som er offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Nye uddannelsesaktiviteter, som godkendes i løbet af finansåret, optages i takstkataloget og er omfattet af bekendtgørelsens regler fra tidspunktet for godkendelsen.

Stk. 2. Normprisens størrelse er i takstkataloget angivet pr. årselev omregnet til heltid. For arbejdsmarkedsuddannelser opkræver institutionerne normprisen i forhold til uddannelsesaktiviteternes faktiske varighed, jf. Børne- og Undervisningsministeriets vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v., som er offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. For enkeltfag opkræver institutionerne normprisen i forhold til uddannelsesaktiviteternes normerede varighed, idet normprisen dog reduceres forholdsmæssigt i tilfælde af, at aktiviteterne tilrettelægges med en kortere uddannelsestid eller mindre årsværksbelastning end den normerede uddannelsestid, henholdsvis årsværksnormering, jf. bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

§ 5. Loftet for det tillæg til deltagerbetalingen, som uddannelsesinstitutionerne kan fastlægge efter ÅU-lovens § 8 a, stk. 2, er 700 kr. pr. uge pr. kursist.

§ 6. Ved ikke-reguleret deltagerbetaling fastsættes deltagerbetalingens størrelse af institutionerne efter de almindelige regler om åben uddannelse.

§ 7. For enkeltfag, der i løbet af finansåret enten optages i eller bortfalder fra en fælles kompetencebeskrivelse, er det enkeltfagets status på tidspunktet for igangsættelse af det konkrete undervisningsforløb, der bestemmer reglerne om deltagerbetaling.

§ 8. Det er en betingelse for at modtage tilskud til uddannelsesaktiviteter nævnt i §§ 1 og 2, at normprisen er erlagt senest ved aktivitetsindberetningen til Børne- og Undervisningsministeriet, og at annonceringskravet i lovens § 8 a, stk. 2, 3. pkt., er opfyldt. For uddannelsesaktiviteter efter ÅU-loven gælder tillige de almindelige regler om åben uddannelse.

Stk. 2. Institutionerne kan fastsætte frister for betalingen af deltagerbetalingen.

§ 9. Hvis en kursist, der deltager i et enkeltfag, som er grundfag på C-niveau fra en erhvervsuddannelse, har betalt deltagerbetaling efter § 6 og efterfølgende afslutter 2. del af et grundforløb i en erhvervsuddannelse som led i et eux-forløb og med beståede adgangskrav til hovedforløbet, har kursisten ret til at få den erlagte deltagerbetaling tilbagebetalt, dog med fradrag af tilskud til deltagerbetalingen, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Hvis en kursist, der deltager i et enkeltfag, som er nævnt i § 3, stk. 5, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent, eller i § 3, stk. 5, i bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse, har betalt deltagerbetaling efter § 6 og efterfølgende får udstedt et uddannelsesbevis for bestået prøve i social- og sundhedsuddannelsens trin 1 som erhvervsuddannelse for voksne eller den pædagogiske assistentuddannelse som erhvervsuddannelse for voksne, har kursisten ret til at få den erlagte deltagerbetaling tilbagebetalt, dog med fradrag af tilskud til deltagerbetalingen, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen tilbagebetaler efter anmodning deltagerbetalingen, jf. stk. 1-2, til kursister, der kan fremlægge dokumentation for opfyldelse af betingelserne i stk. 1 eller stk. 2, og som kan fremlægge dokumentation for, at deltagerbetalingen er betalt.

Stk. 4. Tilbagebetalingen skal finde sted senest 6 uger efter modtagelsen af anmodningen om tilbagebetaling, jf. stk. 3. Uddannelsesinstitutionen foretager tilbagebetalingen via Nemkontoordningen, jf. lov om offentlige betalinger m.v.

Stk. 5. Deltagerbetaling, som uddannelsesinstitutionen tilbagebetaler efter stk. 4, refunderes af Børne- og Undervisningsministeriet kvartalsvist på baggrund af uddannelsesinstitutionens indberetning om gennemført tilbagebetaling. Indberetningen skal attesteres af uddannelsesinstitutionens revisor i overensstemmelse med de regler om revision og tilskudskontrol, som uddannelsesinstitutionen er omfattet af.

§ 10. Følgende kursister skal ikke betale deltagerbetaling:

1) Personer, som deltager i uddannelsesaktiviteter nævnt i §§ 1 og 2 som led i en GVU-uddannelsesplan.

2) Personer, som deltager i enkeltfag på erhvervs- eller arbejdsmarkedsuddannelse som led i en uddannelsesplan for erhvervsuddannelse plus (eud+).

3) Personer, som deltager i enkeltfag som led i studierettet påbygning i en erhvervsuddannelse, jf. § 24, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelse.

4) Personer, som deltager i et enkeltfag som led i en kompetencevurdering forud for en erhvervsuddannelse for voksne (euv).

§ 11. Institutionens revisor kontrollerer, at den korrekte deltagerbetaling er betalt, og at dokumentation for friholdelse efter § 10 foreligger, og attesterer institutionens indberetning ved revisorerklæring.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. december 2019, og har virkning for deltagerbetaling, der betales for kurser, der påbegyndes den 1. januar 2020 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1493 af 9. december 2015 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ophæves.

Til toppen