Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om feriehindringer

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1072 af 29/10 2019.

I medfør af § 14, stk. 2, og § 31, stk. 5, i lov nr. 60 af 30. januar 2018 om ferie fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Definitioner

§ 1. Ved en feriepengeudbetaler forstås FerieKonto, en arbejdsgiver eller en feriekasse.

Til toppen

Kapitel 2 – Feriehindringer

§ 2. Feriehindringer er:

1) egen sygdom og tvangsindlæggelse,

2) barselsorlov og orlov til adoption,

3) ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,

4) overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet,

5) valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,

6) indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,

7) lovligt varslede og afsluttede konflikter,

8) aftjening af værnepligt,

9) tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtig eller på værnepligtslignende vilkår,

10) udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver,

11) manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren om et krav på feriebetaling,

12) pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven,

13) orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende,

14) tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, eller

15) tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold.

Stk. 2. Barselsorlov og orlov til adoption er ikke en feriehindring i forhold til øvrig ferie, hvis lønmodtageren har genoptaget arbejdet på nedsat tid med eller uden forlængelse af orloven, og arbejdet er genoptaget på en sådan måde, at der arbejdes i hele dage, og at øvrig ferie kan holdes som enkeltdage.

§ 3. Arbejdsgiveren skal meddele antallet af feriedage, der overføres ved en feriehindring efter lovens § 22 på den af Feriepengeinfo anviste måde. Feriepengeinfo videreformidler meddelelsen til feriepengeudbetaleren.

Stk. 2. Er lønmodtageren ikke i et ansættelsesforhold, meddeler lønmodtageren Feriepengeinfo de oplysninger, der er nævnt i stk. 1. Lønmodtageren skal medsende dokumentation for feriehindringen fra en offentlig myndighed eller en a-kasse.

Til toppen

Kapitel 3 – Ikrafttræden m.v.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2020.

Stk. 2. For ferie optjent før 1. september 2020 finder de indtil 1. september 2020 gældende regler i bekendtgørelse nr. 549 af den 24. september 2015 om ferie, fortsat anvendelse.

Til toppen