Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen

Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen)

 

Børne- og Socialministeriets skrivelse nr. 9384 af 30/5 2018.

Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovændringen kan ses her.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2018.

Lovændringen indeholder følgende elementer:

1. Sagsbehandlingsfrister for behandlingen af afgørelser, som Ankestyrelsen har hjemvist.

2. Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.

3. Årlig behandling af danmarkskortet over omgørelsesprocenter i klagesager på et møde i kommunalbestyrelsen. Offentliggørelse af danmarkskortet lovfæstes samtidig.

Lovændringerne er beskrevet nedenfor. For en nærmere beskrivelse af ændringernes indhold henvises til lovforslag L 162 fremsat den 28. februar 2018. Lovforslaget kan ses her.

Ad 1.

De sagsbehandlingsfrister, som kommunalbestyrelsen fastsætter for behandlingen af sager efter lov om social service, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristen regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse. Med modtagelse menes, når sagen er blevet tilgængelig for kommunen.

Dette følger nu af retssikkerhedslovens § 3 a, 2. og 3. pkt.

Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal borgeren efter lovens § 3, stk. 2, 3. pkt., have skriftlig besked om, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

Ad 2.

Fristerne efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, skal for afgørelser efter lov om social service offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

Dette følger nu af retssikkerhedslovens § 3 a, 1. pkt.

Offentliggørelse skal ske et sted, hvor det er logisk for borgeren at lede efter netop sagsbehandlingsfristerne for behandlingen af sager om hjælp på det sociale område. Det kan f.eks. være et sted på hjemmesiden i tilknytning til omtalen af den ydelse, som den pågældende sagsbehandlingsfrist vedrører.

Kravet i loven om offentliggørelse på kommunens hjemmeside er ikke til hinder for, at kommunen tillige kan offentliggøre sagsbehandlingstiderne på anden vis, f.eks. på www.borger.dk, ved opslag i institutioner, i lokalaviser m.v., hvis dette findes hensigtsmæssigt.

Ad 3.

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet et danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Dette følger nu direkte af retssikkerhedslovens § 84 a.

Det seneste danmarkskort, der er offentliggjort i 2018, kan ses på www.socialministeriet.dk.

Det følger nu af retssikkerhedslovens § 79 b, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort, skal behandle danmarkskortet på et møde i kommunalbestyrelsen.

Kravet indebærer, at der hvert år vil skulle ske en aktiv politisk drøftelse af danmarkskortet.

Det danmarkskort, der er offentliggjort i 2018, skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde inden udgangen af 2018.

Til toppen