Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Skrivelse om procedure m.v. i forbindelse med reglerne om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr. 10048 af 12/12 2018.

Formålet med denne skrivelse er at give kommunerne og arbejdsløshedskasserne en beskrivelse af reglerne om udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom. Udbetalingen betyder, at ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som forud for sygdommen er tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret, og som bliver syge, kan fortsætte med at modtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom. Tilsvarende gælder for ledige medlemmer, som er tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret, og endnu ikke har modtaget ydelse fra arbejdsløshedskassen, fx på grund af karantæne.

Til toppen

1. Kriterier som skal være opfyldt, før en ledig bliver omfattet af reglerne om arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom

Ledige, som er omfattet af reglerne om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom, kan ikke modtage sygedagpenge i den periode, jf. sygedagpengelovens § 53 a, stk. 2.

Det fremgår af § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at der kan udbetales arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom til et medlem, som er tilmeldt som arbejdssøgende som dagpengemodtager hos jobcentret. Det betyder, at personen skal være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcentret, inden den pågældende bliver syg, for at være omfattet af bestemmelsen.

I det tilfælde, hvor første ledighedsdag er sammenfaldende med første sygedag, har det betydning for, om det er kommunen eller arbejdsløshedskassen, der skal udbetale en ydelse under de første 14 dages sygdom, i hvilken rækkefølge tilmeldingen hos jobcentret og sygemeldingen kommer. Det vil sige, at hvis personen først melder sig ledig og derefter bliver syg (også samme dag), skal arbejdsløshedskassen udbetale ydelsen under de første 14 dages sygdom. Hvis personen sygemelder sig før sin tilmelding til jobcenteret, er det kommunen, som skal udbetale sygedagpenge.

Eksempel 1: En person tilmelder sig på første ledighedsdag som jobsøgende hos jobcentret. Personen bliver samme dag syg, og sygemelder sig derfor. Da personen har meldt sig ledig før vedkommende melder sig syg, udbetaler arbejdsløshedskassen dagpenge under de første 14 dages sygdom, hvis personen i øvrigt opfylder betingelserne (se afsnit 1.1 og 1.2).

Eksempel 2: En person henvender sig på første ledighedsdag til kommunen. Kommunen kan ikke vejlede personen om at melde sig ledig og stille sig til rådighed, da vedkommende er syg. I dette tilfælde skal kommunen tage stilling til, om personen opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge fra kommunen, jf. sygedagpengelovens § 32.

Hvis en person er syg før første ledighedsdag, er det kommunen, som skal tage stilling til, om den pågældende har ret til sygedagpenge.

Det fremgår endvidere af § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at det er en betingelse for at modtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14-dages sygdom, at medlemmet ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge (se afsnit 1.1) og er fuldt ledig (se afsnit 1.2).

1.1 At være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge

Den ledige skal have ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis pågældende ikke var syg.

En person, hvis ret til arbejdsløshedsdagpenge endnu ikke er indtrådt, er således ikke omfattet af reglerne.

Det betyder, at en person, der ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge, fordi

  • personen ikke har været medlem af en arbejdsløshedskasse i 1 år eller ikke har opfyldt indkomst- og beskæftigelseskravet, jf. § 53 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
  • personen ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge i en måned efter uddannelsens afslutning, jf. § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., eller
  • personen ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge efter ophør med drift af selvstændig virksomhed, jf. § 63, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

er ikke omfattet af reglerne om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

Disse ledige vil derfor kunne få udbetalt sygedagpenge fra kommunen, hvis de opfylder betingelserne i sygedagpengeloven. Der skal ikke ske et ydelsesskift og dermed en udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge fra arbejdsløshedskassen, hvis retten til arbejdsløshedsdagpenge indtræder i sygeperioden.

Et dagpengeberettiget ledigt medlem, der på første fraværsdag er registeret som arbejdssøgende på Jobnet, og som har ret til arbejdsløshedsdagpenge, men som ikke aktuelt får udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, fordi pågældende afvikler en effektiv karantæne, m.v., vil være omfattet af reglerne om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

1.2 At være fuldt ledig

Det fremgår af § 5 i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, at udbetaling af supplerende arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom, jf. lovens § 62, stk. 3, er betinget af, at medlemmet på første sygefraværsdag ikke er i et beskæftigelsesforhold.

Eksempel:

I uge 1 arbejder medlemmet mandag og tirsdag. Medlemmet bliver ledigt fra onsdag og modtager arbejdsløshedsdagpenge fra denne dag. Fredag bliver medlemmet syg. I uge 2 er medlemmet syg mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag påbegynder medlemmet arbejde.

I begge uger ville personen modtage supplerende arbejdsløshedsdagpenge for samtlige ledighedstimer, hvis pågældende ikke havde været syg. Medlemmet har i begge uger enten dage med fuld beskæftigelse eller dage med fuld ledighed. Medlemmet vil under sygdom skulle modtage arbejdsløshedsdagpenge efter reglerne om arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom, idet medlemmet ikke er i et beskæftigelsesforhold på første sygefraværsdag.

Et medlem, der er i løntilskud eller i jobrotationsjob, er i et beskæftigelsesforhold, modsat et medlem i virksomhedspraktik eller nytteindsats.

Det fremgår af vejledning om udbetaling af dagpenge, at det er en betingelse for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom, at medlemmet er fuldt ledig, når sygefraværet indtræder.

Det betyder, at udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom er betinget af, at medlemmet på den første sygefraværsdag:

1) Ikke er i et beskæftigelsesforhold med en fast nedsat tid.

2) Ikke er i et beskæftigelsesforhold med et varierende ugentligt timetal.

3) Ikke er i et beskæftigelsesforhold, hvor der arbejdes i turnusordning eller efter vagtplan.

4) Ikke er i et beskæftigelsesforhold som dag-til-dag ansat (løs vikar), hvor ansættelsen ophører ved arbejdstid ophør.

En person, som er tilknyttet et vikarbureau som løst ansat tilkaldevikar (med en tilknytningskontrakt), anses ikke for at være i et ansættelsesforhold, og er dermed ikke omfattet af nr. 4. Kun i perioder, hvor personen rent faktisk er ansat i et vikariat, omfattes personen af nr. 4.

Det kan i forbindelse med medlemmets sygemelding være nødvendigt, at arbejdsløshedskassen indhenter nærmere oplysninger om det konkrete ansættelsesforhold med henblik på vurdering af, om pågældende er omfattet af reglerne om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

En ledig, der får dagpenge samtidig med drift af selvstændig virksomhed efter reglerne i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed anses ikke for at være i et beskæftigelsesforhold. Det er derfor arbejdsløshedskassen, der skal udbetale arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

Til toppen

2. Sagsgang m.v. for ledige omfattet af reglerne om arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom

2.1 Den ledige skal sygemelde sig på første sygedag

Det er en betingelse for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom, at den ledige har meldt sig syg hos arbejdsløshedskassen på første sygedag, jf. § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Hvis medlemmet melder sig syg på et senere tidspunkt end første sygedag, kan pågældende først få arbejdsløshedsdagpenge under sygdom fra tidspunktet for sygemeldingen.

Sygemeldingen kan ske til arbejdsløshedskassen ved, at medlemmet enten foretager registrering af sygdom på ”Min side” på Jobnet eller kontakter jobcenteret eller arbejdsløshedskassen. Sygemeldingen vil herefter blive registreret i det fælles datagrundlag. Ved sygemeldingen skal den ledige oplyse, om pågældende er delvist eller fuldt ledig.

Et medlem, som forud for sygdommen får udbetalt dagpenge i medfør af artikel 64 i forordning (EF) nr. 883/2004 under arbejdssøgning i et andet EØS-land, er afmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret, og kan derfor ikke registrere sygefraværet på »Min side« på Jobnet. Medlemmet skal i disse tilfælde kontakte arbejdsløshedskassen.

2.2 Krav til den ledige under sygefraværet

Sygemeldes en dagpengemodtager en onsdag i uge 1, har pågældende ret til arbejdsløshedsdagpenge under sygdom frem til og med tirsdag i uge 3. Der udbetales for hele dage.

Den ledige skal ikke i perioden med sygefravær være tilmeldt jobcenteret som jobsøgende, være aktivt jobsøgende eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. § 20 i bekendtgørelse om rådighed.

Den ledige skal påføre bogstavet ”S” på sit dagpengekort de dage, hvor pågældende er syg.

Når den ledige ikke længere er syg, skal den ledige melde sig rask på Jobnet, jf. § 14 i bekendtgørelse om rådighed.

2.3 Arbejdsløshedskassens udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygefravær

Arbejdsløshedskassens udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under sygdom sker efter samme regler som arbejdsløshedsdagpenge. Det betyder, at den sygemeldte ledige kan blive stillet anderledes, end hvis pågældende modtog sygedagpenge fra kommunen.

I arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom skal der, som for øvrige ledige, som modtager arbejdsløshedsdagpenge, udbetales arbejdsløshedsdagpenge på søgnehelligdage (hvorimod der ikke er ret til sygedagpenge på søgnehelligdage), og der vil skulle afvikles karantænetimer i perioden, ligesom mindsteudbetalingsreglen på 14,8 timer er gældende.

Perioden med arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygefravær indgår i opgørelsen af de 6 uger, som efter arbejdsløshedsforsikringslovens § 55, stk. 4, nr. 4, forbruger af ydelsesperioden. Det gælder dog kun i den situation, hvor udbetalingen sker under ledighed.

Det vil sige, at der kan udbetales arbejdsløshedsdagpenge under sygdom, uden at det tæller med i forbruget af dagpengeperioden, hvis der ikke umiddelbart forud for sygdommen er udbetalt ydelser.

I disse – formentligt få tilfælde – vil det være nødvendigt for arbejdsløshedskassen at foretage en teknisk indplacering.

2.4 Ved sygefravær ud over de første 14 dages sygdom

Ved sygdom ud over 14 dage overgår medlemmet til at modtage sygedagpenge fra kommunen efter reglerne i lov om sygedagpenge.

Ved sygefravær, som varer længere end to uger, skal arbejdsløshedskassen således standse udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge under sygdom og anmelde sygefraværet til medlemmets opholdskommune.

Arbejdsløshedskassen skal anmelde sygdommen til den sygemeldtes kommune via Nemrefusion senest 3 uger efter den lediges sygemelding til arbejdsløshedskassen, jf. sygedagpengelovens § 40 a, stk. 1.

En ledig, der driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse eller starter selvstændig virksomhed efter reglerne i § 10 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet skal som udgangspunkt anmeldes som fuldt ledig, medmindre den pågældende fortsætter med/ønsker at fortsætte med at drive sin selvstændige virksomhed hjemmefra, selvom personen ikke kan stå til rådighed ift. arbejde uden for hjemmet.

Den sygemeldte vil herefter modtage et underretningsbrev fra kommunen samt et ansøgningsskema til brug for ansøgning om sygedagpenge for kommunen, og skal ansøge om sygedagpenge fra kommunen senest 8 dage efter afsendelse af underretningsbrevet, jf. sygedagpengelovens § 38, stk. 1. Dette skal ske ved digital selvbetjening via ”Mit Sygefravær”.

Skulle der ikke være sendt et underretningsbrev fra Nemrefusion trods medlemmets anmeldelse af sygefraværet til arbejdsløshedskassen, skal medlemmet anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter at retten til arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygefravær er ophørt, jf. sygedagpengelovens § 38, stk. 3. Anmodningen sker i dette tilfælde ved at udfylde en blanket, som udleveres af kommunen.

Kommunen træffer herefter afgørelse om den lediges ret til sygedagpenge og iværksætter udbetaling af sygedagpenge og sygeopfølgning efter reglerne i sygedagpengeloven.

Til toppen

3. Sagsgang m.v. for ledige, som ikke er omfattet af reglerne om arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom

En ledig, som er i beskæftigelse som lønmodtager på første sygefraværsdag, og som derfor modtager supplerende arbejdsløshedsdagpenge, kan ikke modtage arbejdsløshedsdagpenge fra arbejdsløshedskassen under de første 14 dages sygdom.

Det skyldes, at den ledige kan have ret til at modtage sygedagpenge efter lov om sygedagpenge enten fra arbejdsgiveren eller kommunen for timerne med arbejde. For at sikre, at den ledige ikke skal have udbetaling fra både arbejdsløshedskassen og kommunen for samme sygefraværsperiode, samles den sygemeldtes sag i denne situation i kommunen.

Den ledige vil som udgangspunkt have ret til sygedagpenge fra kommunen, jf. sygedagpengelovens § 32, stk. 1, nr. 2.

Tilsvarende vil være tilfældet for en dimittend, som ikke har ret til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom. Dimittenden vil som udgangspunkt have ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag, jf. sygedagpengelovens § 32, stk. 1, nr. 4.

3.1 Den ledige skal sygemelde sig på første sygedag

Det er en betingelse for udbetaling af sygedagpenge fra kommunen, at den ledige har meldt sig syg hos arbejdsløshedskassen på første sygedag, jf. sygedagpengelovens § 35, stk. 3 og 4. Det er således alene medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der er tilmeldt som arbejdssøgende på tidspunktet for sygemeldingen, der er omfattet af pligten til at sygemelde sig til arbejdsløshedskassen på første sygedag.

Sygemeldingen kan ske til arbejdsløshedskassen ved, at medlemmet enten foretager registrering af sygdom på ”Min side” på Jobnet eller kontakter jobcenteret eller arbejdsløshedskassen. Sygemeldingen vil herefter blive registreret i det fælles datagrundlag. Ved sygemeldingen skal den ledige oplyse, om vedkommende er delvist eller fuldt ledig.

En person, som ikke er i aktuel beskæftigelse hos en arbejdsgiver, og som ikke er dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse på første sygedag - herunder står tilmeldt som arbejdssøgende - skal anmode om sygedagpenge hos kommunen senest 1 uge efter første sygefraværsdag. Anmodningen om sygedagpenge skal ske på en blanket, som udleveres af kommunen, jf. sygedagpengelovens § 38, stk. 4.

3.2 Arbejdsløshedskassen skal anmelde fraværet til kommunen

Arbejdsløshedskassen skal anmelde den lediges sygefravær til den lediges kommune via Nemrefusion senest 1 uge efter den lediges sygemelding til arbejdsløshedskassen, jf. sygedagpengelovens § 40 a, stk. 2.

3.3 Den ledige skal ansøge om sygedagpenge fra kommunen m.v.

Den sygemeldte vil herefter modtage et underretningsbrev fra kommunen samt et ansøgningsskema til brug for ansøgning om sygedagpenge for kommunen, og skal ansøge om sygedagpenge fra kommunen senest 8 dage efter afsendelse af underretningsbrevet, jf. sygedagpengelovens § 38, stk. 1. Dette skal ske ved digital selvbetjening via ”Mit Sygefravær”.

Skulle der ikke være sendt et underretningsbrev fra Nemrefusion trods medlemmets anmeldelse af sygefraværet til arbejdsløshedskassen, skal medlemmet anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter første fraværsdag, når medlemmet skal modtage sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag, jf. sygedagpengelovens § 38, stk. 3. Anmodningen sker i dette tilfælde ved at udfylde en blanket, som udleveres af kommunen.

Kommunen træffer herefter afgørelse om den lediges ret til sygedagpenge, og iværksætter udbetaling af sygedagpenge og sygeopfølgning efter reglerne i sygedagpengeloven.

Den ledige skal påføre bogstavet ”S” på sit dagpengekort de dage, hvor pågældende er syg.

Når den ledige ikke længere er syg og modtager sygedagpenge fra kommunen, skal den ledige melde sig rask på Jobnet, jf. § 14 i bekendtgørelse om rådighed.

Til toppen

4. Vejledning, fejludbetaling m.v.

4.1 Arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede et ledigt medlem

Det fremgår af bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv., at når et medlem bliver ledigt, skal arbejdsløshedskassen informere pågældende om anmeldelse af sygefravær efter § 35 og anmodning om sygedagpenge efter § 38 i lov om sygedagpenge.

Arbejdsløshedskassen skal ligeledes vejlede om pligten til at melde sig syg på første sygedag efter § 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og § 20 i bekendtgørelse om rådighed, jf. vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Det betyder konkret, at arbejdsløshedskassen skal informere om:

  • at medlemmet skal anmelde sygefravær til arbejdsløshedskassen på første sygefraværsdag, og at sygemeldingen kan ske via registrering på ”Min side” på Jobnet eller ved kontakt til jobcenteret eller arbejdsløshedskassen.
  • at medlemmet tidligst kan få dagpenge under sygdom fra arbejdsløshedskassen fra den dato, medlemmet har meldt sig syg hos arbejdsløshedskassen.
  • hvordan og inden for hvilke frister medlemmet skal anmode om sygedagpenge hos kommunen efter sygedagpengelovens § 38.
  • at det kan have konsekvenser for medlemmets ret til sygedagpenge, hvis fristen for at anmelde sygefravær til arbejdsløshedskassen eller fristen for at anmode om sygedagpenge hos kommunen ikke overholdes.

For yderligere henvises til vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

4.2 Graviditetsbetinget sygdom

Ydelse under graviditetsbetinget sygdom udbetales efter reglerne i barselsloven, som administreres af Udbetaling Danmark. I forbindelse med sygemeldingen vil det ikke altid være afklaret, om sygdommen skyldes graviditeten eller andre årsager. Medmindre det ledige dagpengeberettiget medlem overfor arbejdsløshedskassen oplyser, at der er tale om graviditetsbetinget sygdom, vil arbejdsløshedskassen skulle udbetale arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom.

4.3 Fejludbetaling af ydelse under de første 14 dages sygdom

Sker der en fejlagtig udbetaling af ydelse til en ledig i de første 14 dages sygdom, fx fordi arbejdsløshedskassen har udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, idet den ledige ved sygemeldingen oplyser at være fuldt ledig, men dette viser sig ikke at være tilfældet, skal arbejdsløshedskassen sørge for at rette op på forholdet, når det konstateres, at der er sket en fejl. Arbejdsløshedskassen og kommunen må samarbejde om at få rettet sagen op.

Til toppen

5. Yderligere information

Eventuelle henvendelser kan rettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Spørgsmål der primært handler om arbejdsløshedsdagpengelovgivningen kan rettes til chefkonsulent Jan Strøbæk (jas@star.dk). Spørgsmål der primært handler om sygedagpengelovgivningen kan rettes til specialkonsulent Pernille Brandstrup (prb@star.dk).

Til toppen