Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om aftaleindgåelse i forhold til frit valg af genoptræning efter sundhedsloven

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 22/6 2018.

I medfør af § 140, stk. 6, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, som ændret ved lov nr. 557 af 29. maj 2018, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – KL’s aftaleindgåelse med private leverandører

§ 1. KL indgår aftaler med private leverandører om levering af genoptræning efter sundhedslovens § 140, stk. 4, jf. kapitel 2. Aftaler kan indgås med enkeltleverandører eller som rammeaftaler med foreninger, brancheorganisationer etc., hvor enkeltleverandørerne løbende kan tilslutte sig rammeaftalerne, såfremt de lever op til de fastsatte krav.

Stk. 2. Ved indgåelse af aftaler med nye leverandører efter stk. 1 om ydelser, hvor der allerede er indgået aftaler, kan KL tage udgangspunkt i den eller de allerede indgåede aftaler om den pågældende type genoptræning.

§ 2. KL indgår aftaler efter § 1 for almen genoptræning og rehabilitering på specialiseret niveau.

Stk. 2. Aftalerne skal definere relevante genoptræningsforløb, således at leverandører har mulighed for at indgå aftale om de forløb, de måtte ønske og være kompetente til. Aftalerne skal endvidere indeholde en beskrivelse af de krav, der gælder til kvalitet, samarbejde, varighed af forløb mv. i forhold til de pågældende ydelser.

§ 3. KL kan stille krav om, at leverandørerne skal oplyse KL om ændringer i forhold til leverandørens opfyldelse af aftaleforudsætninger.

Stk. 2. KL kan fastsætte procedurer for opsigelse af leverandører, der ikke længere lever op til aftaleforudsætninger.

Til toppen

Kapitel 2 – Krav i aftaler

§ 4. Det skal være en autoriseret sundhedsperson, der har ansvaret for den leverede genoptræning.

Stk. 2. KL kan stille krav til de private leverandørers dokumentation af, at der er de rette faglige kompetencer m.v. i forhold til de forløb af genoptræning leverandøren ønsker at levere.

Stk. 3. KL kan fastsætte krav om godkendelsesprocedurer i forbindelse med underleverandører. Brug af underleverandører må ikke medføre forøget ventetid for borgeren.

§ 5. KL kan stille krav til de private leverandørers dokumentation af, at de leverede ydelser svarer til aftalen, herunder krav til kvaliteten af ydelserne.

§ 6. KL kan stille krav til leverandørernes kommunikation over for den relevante kommunale myndighed, herunder om status for træningen og eventuelle ændringer i modtagernes behov.

§ 7. Kravene til de private leverandører, herunder i forhold til faglige kompetencer, kommunikation, dokumentation m.v. skal være rimelige og stå i forhold til de krav, som gælder for kommunale leverandører af genoptræning.

§ 8. Leverandøren godkendes konkret i forhold til de enkelte typer af genoptræningsforløb.

Stk. 2. Kravene skal afspejle det specialiseringsniveau og den type genoptræningsforløb, som der indgås aftale om, herunder i forhold til faglige kvalifikationer m.v.

Til toppen

Kapitel 3 – Øvrige krav

§ 9. Private leverandører, der indgår aftale med KL efter § 1, skal stille de oplysninger til rådighed til brug for borgerens frie valg, som KL finder relevante.

Stk. 2. KL skal sikre, at der er tilgængelig information om leverandørerne. KL kan stille krav til de private leverandører om at deklarere relevant information til brug for borgerens frie valg, eksempelvis tilgængelighed, personalets kompetencer og ventetider. De private leverandører er forpligtet til at stille denne information til rådighed i den form, som KL angiver, herunder løbende at opdatere oplysningerne.

Stk. 3. KL kan stille krav om, at private leverandører indsender oplysningerne til en fælles, offentlig portal og løbende sørger for at opdatere oplysningerne, hvis der er ændringer.

§ 10. Private leverandører kan kun levere genoptræning efter denne ordning, hvis de har indgået aftale med KL om den type genoptræningsforløb, som borgeren er visiteret til.

Stk. 2. Den private leverandør skal levere det konkrete genoptræningsforløb som kommunen har visiteret til og skal kunne opstarte senest samtidig med det kommunale tilbud.

Stk. 3. Såfremt en privat leverandør har indgået aftale med KL og betingelserne for frit valg er opfyldt skal den private leverandør modtage patienter, der måtte ønske at benytte den pågældende leverandør.

Til toppen

Kapitel 4 – Opfølgning

§ 11. Genoptræningen skal leve op til kravene i aftalen, og KL kan følge op på, om leverandørerne fortsat lever op til betingelserne.

Til toppen

Kapitel 5 – Tilsyn

§ 12. Kommunalbestyrelsen skal i relevant omfang indgå dialog med de private leverandører om borgerens forløb og føre tilsyn hermed.

§ 13. KL fører tilsyn med, at de private leverandører, der har indgået aftale, vedvarende og fortsat lever op til kravene i aftalen. Tilsynet kan eksempelvis gennemføres som en stikprøve.

Til toppen

Kapitel 6

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Til toppen