Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om behandling af klager til Dansk Center for Undervisningsmiljø om mobning og lignende

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 255 af 6/4 2018.

I medfør af § 7 a, stk. 3, i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. april 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Når der er klaget efter undervisningsmiljølovens § 7 a, foretager den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, en vurdering af klagen, herunder af dennes aktualitet.

§ 2. Kan den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, helt eller delvis erklære sig enig i klagen, skal vurderingen indeholde en redegørelse for de foranstaltninger, som myndigheden, bestyrelsen eller personen vil iværksætte for effektivt at rette op på de problemer, som klagen omhandler, samt en konkret plan for iværksættelsen heraf.

§ 3. Vurderingen efter § 1 meddeles klager skriftligt snarest muligt og senest 20 arbejdsdage efter, at klagen er modtaget på uddannelsesstedet. Hvis fristen undtagelsesvis ikke kan overholdes, underretter den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, skriftligt klager om grunden hertil og om, hvornår vurderingen forventes at foreligge.

Stk. 2. Klager kan indtil 20 kalenderdage efter, at den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, har afgivet sin skriftlige vurdering, jf. §§ 1 og 3, stk. 1, meddele myndigheden, bestyrelsen eller personen sine eventuelle bemærkninger hertil.

§ 4. Klagen bortfalder, hvis klager mundtligt eller skriftligt erklærer sig tilfreds med resultatet af vurderingen, herunder aktualitetsvurderingen, jf. § 1.

§ 5. Er klagen ikke bortfaldet, jf. § 4, videresender den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, straks klagen til Dansk Center for Undervisningsmiljø (centeret). Myndigheden, bestyrelsen eller personen orienterer klager om videresendelsen, hvor de i stk. 2 nævnte dokumenter medsendes.

Stk. 2. Myndigheden, bestyrelsen eller personen sender udover klagen følgende dokumenter til centeret:

1) Vurderingen af klagen og begrundelsen herfor, jf. § 1, samt klagers eventuelle bemærkninger, jf. § 3.

2) Uddannelsesstedets antimobbestrategi, jf. lovens § 1 b.

3) Den konkrete handlingsplan, jf. lovens § 1 c, hvis uddannelsesstedet har udarbejdet en sådan.

4) Uddannelsesstedets undervisningsmiljøvurdering, jf. lovens § 6.

5) Den senest foretagne nationale trivselsmåling for elevens klasse.

6) En redegørelse for de midlertidige foranstaltninger, som skolen måtte have iværksat, jf. lovens § 1 c.

7) Andet materiale, som konkret skønnes relevant for sagen.

Stk. 3. Centerets behandling af klagen har ikke opsættende virkning på de eventuelle foranstaltninger, som myndigheden, bestyrelsen eller personen vil iværksætte for effektivt at rette op på de problemer, som klagen omhandler, og den konkrete plan for iværksættelsen heraf, jf. § 2. Myndigheden, bestyrelsen eller personen orienterer centeret om eventuelle nye forhold, der er relevante for sagsbehandlingen hos centeret.

§ 6. Har klager sendt sin klage direkte til centeret, videresender centeret straks klagen til den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet.

§ 7. Centeret kan tilbyde klager og den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, mægling ved en mellemmand, jf. stk. 2, med henblik på at forlige parterne (mediering). Det skal fremgå af tilbuddet om mediering, at mediering alene iværksættes, hvis begge parter accepterer tilbuddet. Centeret afgør, om klagen bortfalder ved accept af tilbuddet om mediering.

Stk. 2. Mediering varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Centeret sender relevant sagsmateriale til styrelsen.

§ 8. Vedrører en klage et uddannelsessted eller en person, der har ansvar for et uddannelsessted, uden for den offentlige forvaltning, finder forvaltningslovens bestemmelser tilsvarende anvendelse i forbindelse med uddannelsesstedets eller personens behandling af klagen.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. april 2018.

Til toppen