Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1797 af 27/12 2018.

I medfør af § 2, stk. 2, § 3, stk. 2, § 4, § 5, stk. 3 og 4, § 6, § 7, stk. 2, § 8, stk. 4, § 9, i lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 812 af 21. juni 2018, som ændret ved lov nr. 1701 af 27. december 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Til toppen

Kapitel 1 – Personkredse m.v.

§ 1. Uddannelsesdeltagere, der har reel og faktisk beskæftigelse i Danmark som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, kan opnå godtgørelse for tab af indtægt som følge af deltagelse i uddannelse, der er omfattet af § 5, stk. 1, og tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelse, der er omfattet af § 5, stk. 2.

Stk. 2. For lønmodtagere er det en betingelse for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring, at arbejdsgiveren ikke modtager offentlige ydelser som tilskud til pågældendes løn, dog undtaget tilskud i forbindelse med fleksjob.

Stk. 3. Som beskæftiget efter stk. 1 anses også

1) uddannelsesdeltagere, der er afskediget, og som påbegynder en uddannelse i umiddelbar forlængelse af ansættelsesforholdets ophør, hvis den pågældende og dennes arbejdsgiver har indgået aftale om deltagelse i uddannelsen, før den pågældende blev afskediget og

2) uddannelsesdeltagere, der er afskediget, og som deltager i uddannelse, der strækker sig ud over opsigelsesperioden, hvis uddannelsesstedet har optaget den pågældende på uddannelsen, før denne blev opsagt.

§ 2. Beskæftigelse efter § 1, stk. 1, skal foregå i en fysisk eller juridisk persons virksomhed eller i egen virksomhed, der udøves fra fast forretningssted i Danmark eller i en anden persons private husholdning i Danmark. Beskæftigelsen kan kun betragtes som reel og faktisk, hvis uddannelsesdeltageren ud over deltagelsen i uddannelsen skal præstere ydelser eller udøve aktivitet, der normalt henhører under arbejdsmarkedet, i virksomheden.

§ 3. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring, at uddannelsesdeltageren ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til afslutningsniveau overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt de sidste fem år, jf. § 2 i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 2. Uddannelsesdeltagere med en uddannelse, der er afløst af en ny tilsvarende uddannelse, kan kun opnå godtgørelse, hvis den nye uddannelse med hensyn til afslutningsniveau ikke overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse.

§ 4. Det er desuden en betingelse for at opnå godtgørelse og tilskud til befordring til uddannelsesdeltagere, der er beskæftigede lønmodtagere, at de pågældende enten

1) er i beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i en eller flere perioder på i alt 14 dage umiddelbart før og umiddelbart efter uddannelsen, eller

2) modtager løn under deltagelse i uddannelse, hvortil der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale er knyttet særlige krav.

Stk. 2. Uddannelsesdeltagere, der er omfattet af en overenskomst og i overensstemmelse med denne er hjemsendt som følge af vejrliget, er undtaget fra kravet i stk. 1, når de under hjemsendelsen deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Kommende ændring

Stk. 2 ophæves 1/1 2022, jf. § 16, stk. 3.

Til toppen

Kapitel 2 – Uddannelser m.v., der berettiger til godtgørelse og tilskud til befordring

§ 5. Der kan opnås godtgørelse ved deltagelse i følgende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse:

1) Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

2) Individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

3) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) i det omfang forløbet er sammensat af arbejdsmarkedsuddannelser optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, individuel kompetencevurdering efter nr. 2 og enkeltfag på erhvervsuddannelserne efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og efter de respektive uddannelsesbekendtgørelser.

4) Erhvervsuddannelse plus (eud+), når forløbet i henhold til elevens uddannelsesplan er sammensat af arbejdsmarkedsuddannelser optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, individuel kompetencevurdering efter nr. 2, enkeltfag på erhvervsuddannelserne efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og efter de respektive uddannelsesbekendtgørelser, skoleundervisning i erhvervsuddannelse og svendeprøve eller anden afsluttende prøve samt under intensiv værkstedundervisning i en periode på højst 1 måned på uddannelsesinstitutionen eller i en virksomhed efter aftale med institutionen samt i en periode på højst 1 måned på deltagerens arbejdsplads.

5) Kurser i taxikørsel godkendt af Færdselsstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel.

6) Uddannelsesforløb, der udbydes med tilskud fra danske myndigheder i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lov om administration af Den Europæiske Socialfond og som ligger inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond og er godkendt af et projektgodkendelsesudvalg, jf. de nærmere fastsatte regler om administration af Den Europæiske Socialfond.

7) Enkeltfag som led i en kompetencevurdering forud for en erhvervsuddannelse for voksne (euv).

Stk. 2. Der kan opnås tilskud til befordring ved deltagelse i følgende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse:

1) Arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

2) Individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

3) Enkeltfag som led i kompetencevurdering forud for en erhvervsuddannelse for voksne (euv).

§ 6. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, dog undtaget de i § 5, stk. 1, nr. 4 og 5 nævnte forløb, og for at opnå tilskud til befordring, at uddannelsesaktiviteten udløser tilskud efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Stk. 2. Deltagere i uddannelse, der afholdes som fjernundervisning, kan ikke opnå godtgørelse og tilskud til befordring. Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor mindre end 25 pct. af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning.

Til toppen

Kapitel 3 – Godtgørelse

§ 7. Som indtægt efter § 1, stk. 1, regnes arbejdsfortjeneste som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Stk. 2. Som indtægt efter § 1, stk. 1, regnes også dagpenge, der udbetales til deltidsbeskæftigede arbejdsløshedsforsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekrutterings bekendtgørelse om supplerende dagpenge og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

§ 8. Godtgørelse kan kun udbetales for den tid, uddannelsesdeltageren har deltaget i undervisningen, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Godtgørelse kan tillige udbetales for den tid, uddannelsesdeltageren har deltaget i afholdelse af prøver og omprøver omfattet af reglerne herom i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. dog stk. 3.

Stk. 3. En uddannelsesdeltager, som har ret til godtgørelse efter denne bekendtgørelse, bevarer retten til godtgørelse, hvis uddannelsen afbrydes på grund af uforudsete forhold på uddannelsesstedet. Godtgørelse kan dog alene udbetales for den første dag, undervisningen har været indstillet.

Til toppen

Kapitel 4 – Tilskud til befordring

§ 9. Uddannelsesdeltagere, der opfylder betingelserne i kapitel 1, og som deltager i uddannelsesaktiviteter efter § 5, stk. 2, kan opnå tilskud til befordring, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Uddannelsesdeltageren har ret til tilskud til daglig befordring mellem bopæl og undervisningssted for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km, dog højst for 576 km pr. dag. Der kan ikke opnås tilskud til daglig befordring, hvis uddannelsesdeltageren er indkvarteret under uddannelsen, jf. stk. 3.

Stk. 3. Hvis uddannelsesdeltageren er indkvarteret under uddannelsen, har uddannelsesdeltageren ret til tilskud til befordring ved uddannelsens begyndelse og afslutning, på søgnehelligdage og i weekender. Tilskuddet ydes for afstanden mellem uddannelsesdeltagerens bopæl og undervisningsstedet, dog højst for 400 km. pr. rejse.

Stk. 4. Hvis undervisningen foregår flere steder samme dag, anvendes det undervisningssted, der ligger længst væk fra uddannelsesdeltagerens bopæl, ved beregning af afstanden mellem uddannelsesdeltagerens bopæl og undervisningsstedet.

Stk. 5. Tilskuddet efter stk. 1-4 fastsættes således, at det følger kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr. arbejdsdag, som fastsættes for hvert indkomstår af Skatterådet efter ligningslovens § 9 C.

Stk. 6. Der kan ikke opnås tilskud til befordring, hvis uddannelsen foregår på den virksomhed, hvor uddannelsesdeltageren er ansat, jf. § 8, stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Dette gælder også i tilfælde, hvor undervisningen foregår på en anden afdeling af virksomheden end den, hvor uddannelsesdeltageren sædvanligvis er beskæftiget, eller i særskilte lokaler, som virksomheden har lejet til brug for undervisningen.

Til toppen

Kapitel 5 – Begrænsninger i adgangen til godtgørelse og tilskud til befordring

§ 10. Der kan opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i den samme uddannelse tre gange inden for et kalenderår. Det er datoen for uddannelsens påbegyndelse, der er afgørende for, hvilket kalenderår deltagelsen skal henføres til. Ved deltagelse i den samme uddannelse ud over tre gange inden for det samme kalenderår kan der ikke opnås godtgørelse og tilskud til befordring, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan der opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i den samme uddannelse ud over tre gange, hvis der er tale om multiplanuddannelse.

§ 11. Der kan opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelse i op til 10 uger, svarende til 370 timer, inden for et kalenderår. Det er datoen for uddannelsens påbegyndelse, der er afgørende for, hvilket kalenderår deltagelsen skal henføres til. Ved fortsat deltagelse i uddannelse ud over 10 uger inden for det samme kalenderår kan der ikke opnås godtgørelse og tilskud til befordring, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan der opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelser af længere varighed, hvis der er tale om følgende uddannelser:

1) Særskilt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere.

2) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU).

3) Erhvervsuddannelse plus (eud+).

4) Kontraktuddannelse m.m., jf. den liste, der fremgår af uddannelsesadministration.dk.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan der opnås godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelse ud over 10 uger inden for et kalenderår, hvis der er tale om uddannelse, hvortil der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale er knyttet særlige krav.

Til toppen

Kapitel 6 – Tilskud til kost og logi

§ 12. En uddannelsesdeltager, som opfylder betingelserne i § 21 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., og som under arbejdsmarkedsuddannelsen eller den individuelle kompetencevurdering er indkvarteret andetsteds end i sin bolig, har efter ansøgning ret til tilskud til udgiften til kost og logi. Forudsat, at uddannelsesdeltageren sammenlagt har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, udbetales der tilskud for indkvartering mellem undervisningsdage, der følger umiddelbart efter hinanden, jf. dog § 14.

Stk. 2. Hvis uddannelsesdeltageren benytter sig af et tilbud om kost og logi fra uddannelsesstedet, modtages tilskuddet dertil af uddannelsesstedet med 450 kr. for hver overnatning, hvor uddannelsesdeltageren er indkvarteret som tilbudt. Beløbet reguleres en gang årligt, første gang i 2011, med virkning fra den første mandag i juli måned for pris- og lønudviklingen med 2,0 pct. tillagt den i medfør af lov om en satsregulering fastsatte procent for det pågældende finansår. Det fremkomne beløb afrundes nedad til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 50. Reguleringen sker på grundlag af det på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

§ 13. Ved indgivelse af ansøgning om tilskud til kost og logi skal deltageren oplyse adressen på den bolig, hvor uddannelsesdeltageren har sin folkeregisteradresse.

Stk. 2. Uddannelsesdeltageren skal for så vidt angår indkvartering, der ikke er omfattet af § 12, stk. 2, endvidere dokumentere, dels over hvilken periode indkvarteringen har strakt sig, jf. § 12, stk. 1, dels hvilke udgifter til kost og logi, der er udløst af indkvarteringen, herunder af kost på dage, der støder op til de overnatninger, hvor uddannelsesdeltageren har været indkvarteret.

§ 14. Til indkvartering af deltagere, der er omfattet af § 12, stk. 1, 1. pkt., kan der undtagelsesvis udbetales tilskud ud over, hvad der følger af § 12, stk. 1, 2. pkt., i det omfang indkvarteringen af tidsmæssige eller andre grunde er rimelig af hensyn til deltagelsen. For så vidt angår en deltager, der i øvrigt opfylder betingelserne i § 12, anses indkvartering, der ikke ligger mellem to undervisningsdage som beskrevet i § 12, stk. 1, 2. pkt., men som vedrører natten før en undervisningsdag, for rimelig af hensyn til deltagelsen, hvis det i betragtning af tidspunktet for undervisningens start ville være uforholdsmæssigt byrdefuldt for deltageren at rejse til undervisningsstedet på selve undervisningsdagen.

§ 15. Tilskud til udgifter til kost og logi i tilfælde af indkvartering, der ikke omfattes af § 12, stk. 2, udgør indtil 450 kr., der mod dokumentation efter § 13, stk. 2, for hver overnatning, hvor uddannelsesdeltageren er indkvarteret, udbetales til uddannelsesdeltageren til hel eller delvis dækning af de pågældende udgifter. § 12, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på beløbsgrænsen 450 kr.

Til toppen

Kapitel 7 – Ikrafttræden m.v.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for ansøgninger om godtgørelse og tilskud til uddannelser, der begynder den 1. januar 2019 eller senere. For ansøgninger om godtgørelse og tilskud til uddannelser, der er begyndt før den 1. januar 2019 finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsens § 4, stk. 2 ophæves den 1. januar 2022, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Stk. 4. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 1258 af 11. november 2010 om tilskud til kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og ved deltagelse i individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.,

2) bekendtgørelse nr. 1004 af 14. august 2013 om refusion af de anerkendte arbejdsløshedskassers udbetalinger af godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt om regnskab og revision,

3) bekendtgørelse nr. 1475 af 16. december 2014 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og

4) bekendtgørelse nr. 193 af 12. marts 2018 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i tilfælde af overenskomstmæssig hjemsendelse som følge af vejrliget.

Til toppen