Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om særskilte moduler

Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 1793 af 27/12 2018.

I medfør af § 8, stk. 1, og § 34, stk. 1, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018, og § 2, stk. 10, 2. pkt., og § 18, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 21. juni 2018, som ændret ved lov nr. 1701 af 27. december 2018, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Særskilte moduler

§ 1. Et særskilt modul efter universitetsloven og lov om åben uddannelse udbydes som deltidsuddannelse med delvist statstilskud og delvis deltagerbetaling, jf. dog stk. 2. Et særskilt modul er et uddannelsestilbud, som skal modsvare arbejdsmarkedets aktuelle behov for efter- og videreuddannelse på videregående niveau. Modulet må ved oprettelsen ikke indgå i en eksisterende videregående uddannelse.

Stk. 2. Særskilte moduler ved videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet finansieres inden for institutionens bevilling på finansloven, men efter reglerne i lov om åben uddannelse.

Stk. 3. Særskilte moduler skal tilrettelægges på deltid sådan, at modulet kan følges af personer med fuldtidsarbejde.

§ 2. Et særskilt modul på akademi- eller diplomniveau skal have et omfang på enten 5 eller 10 ECTS-point. Et særskilt modul på masterniveau skal have et omfang svarende til mindst 5 og højst 20 ECTS-point.

Til toppen

Kapitel 2 – Ansøgning om oprettelse og udbud af et særskilt modul m.v.

§ 3. Et særskilt modul kan udbydes af uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som er godkendt til at udbyde uddannelser på videregående niveau.

Stk. 2. Oprettelse og udbud af et særskilt modul sker efter ansøgning til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Stk. 3. Ansøgning indgives af de institutioner, der indgår i det faglige fællesudvalg i henhold til reglerne i bekendtgørelse om akademiuddannelser og bekendtgørelse om diplomuddannelser. Det faglige fællesudvalg indhenter udtalelser fra relevante fagmiljøer på institutioner, der ikke er repræsenteret i det pågældende faglige fællesudvalg.

Stk. 4. Såfremt der ikke er nedsat et fagligt fællesudvalg, indgives ansøgning af de institutioner, der udbyder uddannelser inden for det relevante fagområde på det pågældende niveau, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Ansøgning om særskilte moduler på masterniveau fra universiteter og de kunstneriske institutioner indgives efter godkendelse af rektor fra den ansøgende institution.

Stk. 6. Ansøgningen skal angive:

1) Modulets fagområde.

2) Modulets indplacering på enten akademi-, diplom- eller masterniveau.

3) Modulets navn eller benævnelse på dansk samt eventuelt den engelske oversættelse.

4) Modulets omfang angivet i ECTS-point.

5) Hvilket relevant fagligt miljø på de udbydende institutioner, modulet er tilknyttet.

6) Hvilket censorkorps modulet er tilknyttet, hvis modulet skal bedømmes ved ekstern censur.

7) Beskrivelse af modulets indhold og mål for læringsudbytte i henhold til kvalifikationsrammen for videregående uddannelser.

8) Hvilke institutioner, der ønsker at udbyde modulet.

9) Dokumenteret beskrivelse af arbejdsmarkedets behov for de kompetencer, modulet skal give. I beskrivelsen kan bl.a. indgå udtalelser fra arbejdsmarkedets parter, offentlige og private virksomheder, aftagerpaneler og uddannelsesudvalg. Endvidere skal medsendes statistisk dokumentation.

10) En faglig begrundelse for, hvorfor modulet ikke kan udbydes som modul under en eksisterende deltidsuddannelse eller som enkeltfag fra en eksisterende heltidsuddannelse.

11) Beskrivelse af løbende kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af det særskilte modul.

Stk. 7. Ansøgninger kan sendes løbende til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Styrelsen påser, at betingelserne er opfyldt, og behandler ansøgningen med henblik på godkendelse. Der vil ved godkendelsen blive lagt vægt på, om uddannelsesstedet har det relevante faglige miljø og videngrundlag.

Stk. 8. Godkendelse forudsætter, at de udbydende uddannelsesinstitutioner løbende kvalitetssikrer og kvalitetsudvikler de enkelte særskilte moduler.

Til toppen

Kapitel 3 – Særskilte modulers indhold og mål for læringsudbytte m.v.

§ 4. Uddannelsesinstitutionen fastsætter det særskilte moduls indhold og mål for læringsudbytte i en kursusbeskrivelse med angivelse af modulets fagområde, navn eller benævnelse, uddannelsesniveau, antal undervisningstimer, undervisnings- og arbejdsformer og ECTS-point.

Stk. 2. Kursusbeskrivelsen skal tillige indeholde faglige forudsætninger for deltagelse i modulet samt udvælgelseskriterier i tilfælde af, at institutionen ikke vil optage alle ansøgere.

§ 5. Adgangskravene til særskilte moduler følger adgangskravene til det pågældende moduls uddannelsesniveau, jf. § 3, stk. 6, nr. 2, og eventuelle faglige forudsætningskrav.

§ 6. Det særskilte modul skal afsluttes med en intern eller ekstern prøve eller anden bedømmelse. Bedømmelsen foretages efter reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Karakterbekendtgørelsen).

Stk. 2. Det særskilte modul følger i øvrigt i videst muligt omfang de gældende regler om prøver og anden selvstændig bedømmelse for deltidsuddannelser for det fagområde, som modulet hører under, jf. § 3, stk. 6, nr. 1.

Til toppen

Kapitel 4 – Klager over uddannelsesinstitutionens afgørelser m.v.

§ 7. Uddannelsesinstitutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse af den studerende, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Stk. 2. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere institutionens udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Institutionen sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

§ 8. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau.

Til toppen

Kapitel 5 – Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

§ 10. Bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 2022, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Til toppen