Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 4/12 2018.

I medfør af § 19, stk. 6, 2. pkt., i lov nr. 58 af 30. januar 2018 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Fastsættelse af bidragets størrelse

§ 1. Beskæftigelsesministeren fastsætter årligt i bekendtgørelse efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelse størrelsen af et bidrag til dækning af fondens udgifter, jf. § 19, stk. 2, 1. pkt., i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelse giver indstilling om bidragets størrelse efter stk. 1.

Stk. 3. Bidraget fastsættes som et fast kronebeløb pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 4. Bidragets størrelse beregnes på grundlag af et skøn over fondens udgifter, inklusiv renteudgifter og -indtægter i det senest afsluttede regnskabsår. I bidraget indgår administrationsomkostninger til beregning, opkrævning og inddrivelse af bidraget.

Stk. 5. Bidragets størrelse, jf. stk. 4, reguleres med et beløb, der svarer til over-/underskuddet af de indbetalte bidrag i forhold til de faktiske afholdte udgifter i det senest afsluttede regnskabsår.

Til toppen

Kapitel 2 – Bidragspligtig arbejdsgiverkreds

§ 2. Pligt til indbetaling af bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, har samtlige arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Undtaget fra bidragspligt er arbejdsgivere i Grønland og på Færøerne, jf. § 37 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Til toppen

Kapitel 3 – Beregning af bidrag

§ 3. Arbejdsgiveren skal betale et fuldt års bidrag jf. § 1, til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt års ATP-bidrag, jf. § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP-loven).

Stk. 2. Bidraget beregnes hvert kvartal på grundlag af det samlede ATP-bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3-måneders beregningsperiode, hvis længde svarer til den periode, som betaling af bidraget vedrører, jf. stk. 4. Arbejdsgiveren skal således betale et fuldt kvartals bidrag, for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt kvartals ATP-bidrag.

Stk. 3. Den kvartalsmæssige beregning efter stk. 2 sker ved, at det samlede ATP-bidrag, der er modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3-måneders beregningsperiode efter stk. 4, divideres med satsen for et fuldt kvartals ATP-bidrag. Beregningsresultatet (for antal fuldtidsbeskæftigede) ganges med satsen for bidrag, jf. § 1, stk. 1. Bidragsstørrelsen gældende for det kvartal, som det modtagne ATP-bidrag vedrører, finder anvendelse ved beregningen, jf. 1. og 2. pkt.

Stk. 4. Bidraget beregnes kvartalsvis på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget af arbejdsgiveren i de perioder, der fremgår af bilag 1.

Stk. 5. Opgørelsen af de samlede bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler foretages for hver ATP-indbetalende enhed.

§ 4. Bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler opkræves og indbetales efter reglerne i bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag.

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Det for 2019 fastsatte bidrag jf. § 1 anvendes første gang til beregning af bidrag på grundlag af ATP-bidrag modtaget i beregningsperioden fra den 2. marts til den 1. juni 2019.

Til toppen

Bilag 1 – Beregningsperioder for bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

 

 

 

 

 

Beregningsperioder

 

 

Kvartal

 

 

 

Forfaldsdag

 

 

 

 

 

2. marts - 1. juni

 

 

1. kvartal

 

 

 

1. juli

 

 

2. juni - 1. september

 

 

2. kvartal

 

 

 

1. oktober

 

 

2. september - 1. december

 

 

3. kvartal

 

 

 

1. januar

 

 

2. december – 1. marts

 

 

4. kvartal

 

 

 

1. april

 

 

 

 

 

Til toppen