Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om opgaver og forretningsorden for det nationale råd for lægers videreuddannelse

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1006 af 26/6 2018.

I medfør af § 33, stk. 5, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 18. august 2017, fastsættes:

Rådets opgaver

§ 1. Rådet rådgiver på overordnet og principielt niveau sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen om den lægelige videreuddannelse.

§ 2. Rådet afgiver gennem Sundhedsstyrelsen indstilling til sundhedsministeren om, inden for hvilke grene af lægevidenskaben, der kan opnås tilladelse til at betegne sig som speciallæge, herunder om oprettelse og nedlæggelse af specialer.

§ 3. Rådet rådgiver Sundhedsstyrelsen om, på hvilke betingelser læger - på baggrund af uddannelser erhvervet i Danmark eller udlandet - kan opnå tilladelse til selvstændigt virke som læge samt til at betegne sig som speciallæge.

§ 4. Rådet rådgiver Sundhedsstyrelsen om ændring af videreuddannelsernes længde og indhold, principielle spørgsmål vedrørende målbeskrivelser, uddannelsesprogrammer og evaluering, overordnede retningslinjer for udstedelse af tilladelser og speciallægeanerkendelser samt retningslinjer for dispensationer.

§ 5. Rådet rådgiver Sundhedsstyrelsen om internationale opgaver og relationer i forbindelse med lægers videreuddannelse, herunder etablering af fællesnordiske og andre internationale uddannelsesprogrammer.

§ 6. Rådet rådgiver Sundhedsstyrelsen i forhold vedrørende speciallægeuddannelsen set i relation til den sundhedsvidenskabelige forskning.

§ 7. Rådet rådgiver Sundhedsstyrelsen i forhold vedrørende den lægelige kandidatuddannelse ved universiteterne, herunder kandidatproduktionens størrelse set i relation til behovet for færdiguddannede speciallæger.

§ 8. Rådet rådgiver Sundhedsstyrelsen om dimensioneringen af den lægelige videreuddannelse baseret på blandt andet prognoser.

§ 9. Sundhedsstyrelsen kan inden for nærmere afgrænsede områder, hvor rådet besidder særlig ekspertise, anmode medlemmer af rådet om på Sundhedsstyrelsens vegne at deltage i møder, udvalgsarbejder, konferencer eller lignende.

Udvalg under rådet

§ 10. Under rådet oprettes et forretningsudvalg.

Stk. 2. Forretningsudvalget forbereder møderne i rådet og følger op på rådets anbefalinger.

Stk. 3. Forretningsudvalget har følgende sammensætning:

1) Sundhedsstyrelsen (formand).

2) Formændene for de regionale råd for lægers videreuddannelse.

Stk. 4. Formanden for rådet kan deltage ex officio i forretningsudvalgets møder.

§ 11. Under rådet oprettes et udvalg for prognose og dimensionering.

Stk. 2. Udvalget udarbejder prognoser for det lægelige arbejdsmarked, som danner grundlag for rådets rådgivning om dimensionering af den lægelige videreuddannelse og om kandidatproduktionens størrelse.

§ 12. Udvalget for prognose og dimensionering har følgende sammensætning:

1) Sundhedsstyrelsen (formand).

2) 1 medlem indstillet af Sundheds- og Ældreministeriet.

3) 1 medlem indstillet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

4) 1 medlem indstillet af Sundhedsdatastyrelsen.

5) 3 medlemmer indstillet af de regionale råd for lægers videreuddannelse.

6) 1 medlem indstillet af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.

7) 2 medlemmer indstillet af Danske Regioner.

8) 2 medlemmer indstillet af Lægeforeningen, heraf en repræsentant fra Yngre Læger.

9) 1 medlem indstillet af Lægemiddelindustriforeningen.

10) 1 medlem indstillet af de sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Stk. 2. Udvalgets medlemmer udnævnes af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra rådet for 4-årige perioder. Der kan udnævnes suppleanter, som kun deltager ved medlemmernes forfald.

§ 13. Midlertidige udvalg kan med Sundhedsstyrelsens tilladelse nedsættes af rådet til behandling af særlige spørgsmål.

Rådets sekretariat og forretningsgang

§ 14. Sundhedsstyrelsen varetager sekretariatsfunktionerne for rådet og dets underudvalg.

Stk. 2. Alle henvendelser stiles til sekretariatet i Sundhedsstyrelsen.

Stk. 3. Sager, der er behandlet af rådet eller dets underudvalg, tilbagesendes til Sundhedsstyrelsen med en udtalelse.

Afholdelse af møde

§ 15. Rådet og dets underudvalg holder møde efter formandens bestemmelse, eller såfremt et flertal af medlemmerne anmoder herom, dog mindst eet møde i hvert kvartal.

§ 16. Til gyldig beslutning kræves, at et flertal, udgørende mindst halvdelen af rådets eller udvalgets medlemmer, er enige i beslutningen.

Stk. 2. Ved indstillinger fra rådet kan ethvert medlem forlange sin afvigende mening kort tilført indstillingen.

§ 17. Der udarbejdes referater fra møderne i rådet og dets underudvalg.

§ 18. Der påhviler medlemmer af rådet og dets underudvalg, andre deltagere i møderne og sagsbehandlingen samt de personer, der i øvrigt er knyttet til rådet, tavshedspligt med hensyn til forhold, de bliver bekendt med som led i arbejdet i rådet, og hvis hemmeligholdelse er nødvendig af hensyn til offentlige eller private interesser.

Betaling af rådets udgifter

§ 19. Sundhedsstyrelsen afholder de udgifter, der er forbundet med rådets og dets underudvalgs virksomhed. Til deltagerne i rådets og dets underudvalgs møder kan Sundhedsstyrelsen udbetale time-/dagpenge samt rejsegodtgørelse efter de for statens tjenestemænd m.v. gældende regler.

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1707 af 20. december 2006 om opgaver og forretningsorden for det nationale råd for lægers videreuddannelse ophæves.

Til toppen