Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Skrivelse om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens skrivelse nr. 9585 af 29/6 2017.

Orientering om lov nr. 674 af 8. juni 2017 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere)

Folketinget har den 1. juni 2017 vedtaget forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere). Ændringerne træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Loven er den 9. juni 2017 bekendtgjort i Lovtidende og trådte derfor i kraft den 10. juni 2017.

Lovforslaget (L 192) kan ses på Folketingets hjemmeside på følgende link: http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L192/index.htm

Loven medfører bl.a., at der indføres en række ændringer i diverse ydelseslove for at forhindre, at fremmedkrigere kan finansiere deres ophold i konfliktområder med offentlige forsørgelsesydelser. Der er således etableret en klar hjemmel til at stoppe udbetalinger af offentlige ydelser og til at kræve ydelser tilbagebetalt i sådanne situationer.

Desuden indføres en automatisk karantæneordning i ydelsessystemet for fremmedkrigere, som f.eks. har modtaget dom for at have tilsluttet sig væbnede styrker i udlandet, for at have overtrådt et udrejseforbud eller for at have indrejst eller opholdt sig i visse konfliktområder, og som samtidig har modtaget en offentlig forsørgelsesydelse under opholdet uden for Danmark.

Denne skrivelse orienterer om følgende ændringerne i ydelseslovene:

1. Stop for udbetaling af ydelser

2. Tilbagebetaling af udbetalte ydelser

3. En 3-årig karantæneordning i ydelsessystemet

4. Pligt til genvurdering i visse førtidspensionssager

Til toppen

1. Stop for udbetaling af ydelser

Med henblik på at sikre myndighederne og arbejdsløshedskasserne bedre muligheder for så tidligt som muligt at stoppe udbetalingen af relevante offentlige ydelser til fremmedkrigere er det fastsat i de enkelte ydelseslove (se liste nedenfor), at udbetaling af de enkelte ydelser ophører, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at den pågældende i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

Ydelsesstoppet vil være en følge af en afgørelse, som politiet i forvejen har hjemmel til at træffe i medfør af lov om pas til danske statsborgere m.v. efter forhåndsgodkendelse fra den stedligt kompetente byret. Ydelsesstoppet retter sig således kun imod personer, som får inddraget deres pas, fordi der er grundlag for at antage, at de befinder sig i udlandet på afgørelsestidspunktet.

Ydelsesstoppet skal effektueres, så snart politiet har truffet afgørelse om pasinddragelse.

Politiet skal derfor underrette den udbetalende myndighed eller arbejdsløshedskasse, hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas i medfør af § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v. over for personer, som befinder sig i udlandet, og som politiet får formodning om samtidig modtager en ydelse fra myndigheden eller arbejdsløshedskassen.

Den udbetalende myndighed eller arbejdsløshedskasse skal straks efter politiets underretning om pasinddragelse træffe afgørelse om ophør af udbetaling af ydelsen. Denne afgørelse træffes uden forudgående partshøring og er en direkte følge af politiets pasinddragelse.

Borgerens eventuelle klage over politiets afgørelse om pasinddragelse har ikke opsættende virkning for ydelsesstoppet, men hvis afgørelsen omgøres, skal myndigheden eller arbejdsløshedskassen efterbetale den del af ydelsen, der ikke blev udbetalt under ophøret, hvis de øvrige betingelser for ydelsen var opfyldt i perioden.

Er udbetaling af en ydelse ophørt som følge af endelig afgørelse om pasinddragelse, kan personen først anmode om genoptagelse af udbetalingen af ydelsen eller ansøge om at modtage den relevante offentlige ydelse igen, når den pågældende ved fremmøde hos politiet har dokumenteret sin tilstedeværelse i Danmark. Dette gælder dog ikke for arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, barselsdagpenge og sygedagpenge. For disse ydelser forudsættes derimod en fornyet tilknytning til arbejdsmarkedet.

Følgende ydelser er omfattet af ydelsesstoppet:

1. Pension efter lov om social pension.

2. Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

3. Arbejdsløshedsdagpenge1), feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

4. Dagpenge efter barselsloven.

5. Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge.

6. Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

7. Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8. Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

9. Boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte.

10. Tilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

11. Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.

12. Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

13. Børne- og ungeydelse efter lov om en børne- og ungeydelse.

Til toppen

2. Tilbagebetaling af udbetalte ydelser

For at sikre tilbagebetaling af offentlige ydelser, som en fremmedkriger eventuelt måtte have modtaget under et strafbart udlandsophold, er der i de enkelte ydelseslove fastsat specifikke bestemmelser om tilbagebetaling.

Efter bestemmelserne har en person ikke ret til de offentlige ydelser, der er omfattet af ordningen, i en periode, i hvilken den pågældende ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.

Anklagemyndigheden skal underrette myndigheden eller arbejdsløshedskassen, hvis anklagemyndigheden får formodning om, at en person, der ved endelig dom findes at have overtrådt en af ovennævnte bestemmelser i straffeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v., modtager eller har modtaget en eller flere af følgende ydelser:

1. Pension efter lov om social pension.

2. Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

3. Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

4. Dagpenge efter barselsloven.

5. Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge.

6. Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

7. Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8. Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

9. Boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte.

10. Tilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

11. Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.

12. Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

13. Børne- og ungeydelse efter lov om en børne- og ungeydelse.

Myndigheden eller arbejdsløshedskassen, der modtager underretning fra anklagemyndigheden, skal træffe afgørelse om, at ydelsen skal tilbagebetales for en periode, hvor personen er dømt for overtrædelse af ovennævnte bestemmelser i straffeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v.

Det gælder også, selv om myndigheden eller arbejdsløshedskassen tidligere har truffet afgørelse om tilbagebetaling af ydelsen for hele eller dele af den periode, dommen omhandler, eller for en længere periode. Dette skyldes, at afgørelsen skal have den konsekvens, at den pågældende også omfattes af karantæneordningen, som beskrevet i afsnit 3. Undtaget herfra er afgørelser om tilbagebetaling af boligstøtte, børnetilskud samt børne- og ungeydelse. Det skal af afgørelsen om tilbagebetaling af ydelse som følge af dommen fremgå, at personen ikke bliver afkrævet beløbet, hvis det allerede er tilbagebetalt.

I det omfang personen allerede har tilbagebetalt det beløb, som er udbetalt med urette, får myndighedens eller arbejdsløshedskassens afgørelse alene betydning i forhold til registrering og samkøring af oplysninger hos Udbetaling Danmarks, jf. den nye karantæneordning beskrevet i afsnit 3.

Myndighedens eller arbejdsløshedskassens afgørelse om tilbagebetaling træffes uden forudgående partshøring og er en direkte følge af dommen. Afgørelsen om tilbagebetaling kan indbringes for klageinstansen.

Myndighedens eller arbejdsløshedskassens afgørelse om tilbagebetaling skal sendes i kopi til Udbetaling Danmark, jf. § 12 i, stk. 3, i lov om Udbetaling Danmark. Undtaget herfra er afgørelser om tilbagebetaling af boligstøtte, børnetilskud samt børne- og ungeydelse, da disse afgørelser ikke udløser en karantæne i ydelsessystemet. Omgøres afgørelsen om tilbagebetaling, skal myndigheden eller arbejdsløshedskassen straks underrette Udbetaling Danmark herom.

Hvis afgørelsen om tilbagebetaling skal sendes i kopi til Udbetaling Danmark, skal myndigheden eller arbejdsløshedskassen i forbindelse med afgørelsen orientere personen om, at oversendelsen til Udbetaling Danmark sker med henblik på registrering og samkøring eller samstilling af oplysninger vedrørende afgørelser om udelukkelse fra eller begrænset ret til offentlige ydelser i 3 år og afgørelser om karantæne ved beregning af opholdsperioden i 3 år.

Myndigheden eller arbejdsløshedskassen skal i forbindelse med afgørelsen desuden orientere personen om, at afgørelsen kan få betydning for personens ret til følgende forsørgelsesydelser i en 3-årig periode:

1. Pension efter lov om social pension.

2. Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

3. Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

4. Dagpenge efter barselsloven.

5. Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge.

6. Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

7. Uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb og ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8. Fleksløntilskud efter § 70 f og tilskud til selvstændig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I forbindelse med afgørelse om tilbagebetaling af integrationsydelse som følge af dom for overtrædelse af ovennævnte bestemmelser i straffeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v. skal personen endvidere orienteres om, at der ved beregning af opholdsperioden efter § 11, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, ikke kan medregnes en karantæneperiode på 3 år, jf. samme lovs § 11, stk. 4.

Til toppen

3. En 3-årig karantæneordning i ydelsessystemet

Loven indfører tillige en automatisk karantæneordning i ydelsessystemet for fremmedkrigere, som ved endelig dom er dømt for overtrædelse af straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor den pågældende findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og som samtidig har modtaget en af følgende ydelser:

1. Pension efter lov om social pension.

2. Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

3. Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge eller efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

4. Dagpenge efter barselsloven.

5. Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge.

6. Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

7. Integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

8. Fleksløntilskud efter § 70 f eller tilskud til selvstændig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

9. Statens uddannelsesstøtte (SU) efter SU-loven.

10. Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Karantæneordningen indebærer for det første, at den pågældende i en periode på 3 år udelukkes fra følgende ydelser:

1. Arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

2. Dagpenge efter barselsloven.

3. Sygedagpenge fra kommunen efter lov om sygedagpenge.

4. Fleksydelse efter lov om fleksydelse.

Personer, der udelukkes fra at modtage de pågældende ydelser, vil kunne ansøge om hjælp til forsørgelse efter andre ydelseslove, men vil blive omfattet af en karantæneordning i henhold til disse regler.

Karantæneordningen indebærer for det andet, at den pågældende i en periode på 3 år højst kan oppebære følgende ydelser på integrationsydelsesniveau:

1. Pension efter lov om social pension.

2. Pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

3. Uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb, ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb og ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

4. Fleksløntilskud efter § 70 f og tilskud til selvstændig virksomhed efter § 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Den 3-årige periode regnes fra det tidspunkt, hvor personen løslades efter afsoning af ubetinget fængselsstraf som følge af dom. Er personen ikke frihedsberøvet i perioden mellem en dom og afsoningen, medregnes denne periode i den 3-årige periode. Hvis personen idømmes bøde eller betinget fængselsstraf, regnes 3-års perioden fra tidspunktet for den endelige dom.

Retten til at oppebære statens uddannelsesstøtte og statens voksenuddannelsesstøtte berøres ikke af karantæneordningen.

For det tredje indebærer karantæneordningen, at der for fremmedkrigere, som er dømt for overtrædelse af straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v., og som samtidig har modtaget integrationsydelse, ved beregning af opholdsperioden efter § 11, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, ikke kan medregnes en karantæneperiode på 3 år, jf. samme lovs § 11, stk. 4.

Administration af karantæneordningen

For at sikre, at myndigheder og arbejdsløshedskasser kan administrere i overensstemmelse med karantæneordningen, skal Udbetaling Danmark samkøre eller sammenstille oplysninger om de personer, der modtager afgørelser om udelukkelse fra eller begrænset ret til offentlige ydelser i 3 år og afgørelser om karantæne ved beregning af opholdsperioden i 3 år, og give resultatet heraf til myndigheder og arbejdsløshedskasser i relevant omfang.

Udbetaling Danmarks samkøring eller samstilling af oplysninger forudsætter kendskab til, at den pågældende er omfattet af karantæneordningen. Derfor skal den myndighed eller arbejdsløshedskasse, der træffer afgørelse om tilbagebetaling af ydelser, sende kopi af denne afgørelse til Udbetaling Danmark, jf. afsnit 2 om tilbagebetaling af udbetalte ydelser.

Udbetaling Danmark videregiver oplysningerne til Kriminalforsorgen, der skal underrette Udbetaling Danmark, når den dømte løslades,. Herefter iværksætter Udbetaling Danmark den 3-årige samkørings- eller sammenstillingsperiode om udelukkelse eller nedsættelse af ydelse og, for personer der modtog integrationsydelse under det strafbare ophold i udlandet, en samkøringsperiode på op til 11 år.

Konstaterer Udbetaling Danmark ved sin samkøring eller sammenstilling af oplysninger om personer, der er omfattet af karantæneordningen, med oplysninger i Indkomstregistret, at en person har fået udbetalt en offentlig ydelse, skal Udbetaling Danmark videregive resultaterne af samkøringen eller sammenstillingen til den myndighed, der har foretaget udbetalingen. Er udbetalingen foretaget af en arbejdsløshedskasse, skal Udbetaling Danmark videregive oplysningerne til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som videregiver oplysningerne til arbejdsløshedskassen.

Myndigheden bliver derved gjort opmærksom på, at personen er omfattet af en 3-årsperiode med udelukkelse fra eller begrænset ret til offentlige ydelser, så der kan tages højde for det i myndighedens sagsbehandling og træffes afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt ydelse.

Udbetaling Danmark skal for integrationsydelsesmodtagere, der er omfattet af en 3-årig karantæneperiode i forhold til optjening af ret til uddannelses- eller kontanthjælp, i en 11-årig periode videregive resultatet af samkøringen til den kommune, der foretager udbetalingen.

Til toppen

4. Pligt til genvurdering i visse førtidspensionssager

Efter gældende regler skal kommunen frakende førtidspension, hvis der er sket væsentlige forbedringer af pensionistens arbejdsevne, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende med indtægtsgivende arbejde, jf. § 44, stk. 1, i lov om social pension. Vurderingen af, om pensionen skal frakendes, foretages ud fra de regler og betingelser, der var gældende ved den oprindelige tilkendelse. Førtidspension kan dog ikke frakendes uden pensionistens samtykke, hvis pensionisten er fyldt 60 år, eller hvis pensionisten modtager førtidspension efter den gamle ordning fra før 2003.

Med de nye bestemmelser i § 46 c i lov om social pension, skal Udbetaling Danmark træffe afgørelse om tilbagebetaling af pension modtaget i udlandet for de dage, hvor pensionisten ved endelig dom findes at have overtrådt straffelovens § 101 a, stk. 1, § 114 c, stk. 3, §§ 114 d, 114 e eller 114 g for forhold begået i udlandet, straffelovens § 114 j, stk. 1, eller for en periode, hvor den pågældende ved endelig dom findes at have været i udlandet i strid med et udrejseforbud fastsat i medfør af § 2 b, stk. 1, i lov om pas til danske statsborgere m.v.

Hvis Udbetaling Danmark træffer en sådan afgørelse om tilbagebetaling af pension, skal Udbetaling Danmark underrette kommunen herom, jf. § 46 c, stk. 3.

Kommunen skal herefter træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension efter § 44, stk. 1, hvis kommunen vurderer, at personens arbejdsevne er væsentligt forbedret i forhold til de regler og betingelser, der var gældende ved den oprindelige tilkendelse. Kommunen skal ved vurdering af arbejdsevnen bl.a. lægge vægt på de aktiviteter, som dommen er udtryk for, at pågældende har været i stand til.

Yderligere oplysninger om de vedtagne ændringer i diverse ydelseslove kan fås ved henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på star@star.dk eller tlf. 72 21 74 00.

Til toppen

Noter

1) Arbejdsløshedsdagpenge kan som helt overvejende hovedregel ikke udbetales for perioder, hvor modtageren er i udlandet. Hvis det viser sig, at en arbejdsløshedskasse udbetaler arbejdsløshedsdagpenge til en person, som opholder sig i udlandet, og som får inddraget sit pas, kan arbejdsløshedskassen standse udbetalingen på grundlag af en underretning fra politiet.

Til toppen