Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sagsbehandling

Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om social service (Forsikring af frivillige m.v.)

Børne- og Socialministeriets skrivelse nr. 24/4 2017.

Nye regler om forsikring af frivillige samt sanering af data på socialområdet

Den 2. marts 2017 vedtog Folketinget lov om ændring af social service (Forsikring af frivillige m.v.) (LOV nr 237 af 15. marts 2017).

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2017.

Lovændringen indebærer en ændring af serviceloven, som for det første betyder, at kommuner og regioner får mulighed for at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for borgere, der yder en frivillig indsats, på samme vilkår som for borgere, der arbejder frivilligt i forbindelse med den kommunale og regionale opgavevaretagelse. For det andet har lovændringen den betydning, at kommunerne fremover ikke længere skal indsende redegørelse om deres samarbejde med frivillige sociale organisationer og deres støtte til frivilligt socialt arbejde til Danmarks Statistik.

I det følgende beskrives baggrund for og indholdet af lovændringen. For uddybning af nedenstående beskrivelse henvises til bemærkningerne til det vedtagne lovforslag.

Baggrund og formål med lovændringerne

Det daværende Social- og Indenrigsministerium, nu Økonomi- og Indenrigsministeriet, meddelte i en udtalelse den 26. april 2016 ministeriets vurdering af, at kommuner hverken med hjemmel i serviceloven, arbejdsskadesikringsloven, Danske Lov 3-19-2 eller med henvisning til kommunalfuldmagtsreglen kan tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for borgere, som yder en frivillig indsats i kommunen. Udtalelsen omhandlede ikke regionerne, som dog heller ikke efter gældende regler har mulighed for at tegne de omtalte forsikringer, jf. regionsloven § 5, stk. 2.

Med lovændringen er der nu tilvejebragt lovhjemmel til, at kommuner og regioner, der ønsker at gøre brug af muligheden, kan tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for borgere, der yder frivillige indsatser. Formålet med dette er at understøtte kommuner og regioners samarbejde med frivillige lokalt.

Lovændringen ophæver endvidere § 18, stk. 4, i serviceloven, som giver børne- og socialministeren hjemmel til at fastsætte retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser til Danmarks Statistik om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning. Dette sker som led i Børne- og Socialministeriets generelle arbejde med sanering af indberetninger på socialområdet og på baggrund af Aftale om kommunernes økonomi for 2017 mellem regeringen og KL om bl.a. at sikre gode og valide data på det sociale område.

Indholdet af lovændringerne

Den nye forsikringsmulighed

Med det vedtagne lovforslags § 1, nr. 2, indføres der hjemmel til i servicelovens § 18 a, at kommunalbestyrelser og regionsråd har mulighed for at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for borgere, der yder en frivillig indsats i tilknytning til løsning af kommunale og regionale opgaver. Forsikringerne skal kunne dække borgerens tilskadekomst ved en frivillig indsats efter samme principper, som gælder efter arbejdsskadesikringsloven for borgere, der udfører frivilligt arbejde, samt skadevoldende adfærd efter samme principper, der gælder efter dansk rets almindelige erstatningsretlige regler, herunder erstatningsansvarsloven.

Vælger kommunen eller regionen at være selvforsikret, udmåles erstatning og godtgørelse til tilskadekomne, der er kommet til skade under udførelsen af en frivillig indsats, på samme måde som til personer, der er kommet til skade for en selvforsikret kommune eller region under udførelse af frivilligt arbejde.

Sager om personskade i forbindelse med frivillig indsats anmeldes til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet ulykkesforsikring eller – hvis kommunen hhv. regionen er selvforsikret – til pågældende kommune eller region. Forsikringsselskabet eller den selvforsikrede kommune hhv. region behandler herefter sagen og træffer afgørelse.

Lokale retningslinjer for forsikringerne

Det følger af servicelovens § 18 a, stk. 2, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal fastsætte lokale retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal omfattes af ulykkes- og ansvarsforsikringer. Det betyder, at det er op til den enkelte kommunalbestyrelse og det enkelte regionsråd at træffe beslutning om, hvorvidt de omhandlede ulykkes- og ansvarsforsikringer skal tegnes, og i givet fald, om det er alle eller kun udvalgte frivillige indsatser og aktiviteter, der skal omfattes.

Det er ikke hensigten med den nye bestemmelse at åbne op for dobbeltdækning af borgere, der leverer en frivillig indsats. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet bør derfor lade det indgå i overvejelserne, at private NGO’er, frivillige organisationer og foreninger allerede har mulighed for at tegne forsikring for borgere, der leverer en frivillig indsats.

Frivillige indsatser, der er dækket af ordningen

Frivillige indsatser, der ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, og som kommuner og regioner med lovændringen fremover kan vælge at forsikre, kan f.eks. være aktiviteter i sociale samværscafeer for udsatte borgere, besøgsven, vågekone og frivillige til aktiviteter som f.eks. hjælp til gadefodbold. Der skal dog altid foretages en konkret individuel vurdering i hver enkelt sag.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der har kompetencen til at vurdere efter arbejdsskadesikringsloven, hvorvidt der er tale om frivilligt arbejde eller frivillig indsats. En nærmere beskrivelse af praksis på området kan ses på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Allerede eksisterende forsikringer

Ulykkes- og ansvarsforsikringer, som en kommune eller region allerede har tegnet, kan fortsætte efter ikrafttrædelsen af lovændringen uden kommunalbestyrelses- eller regionsrådsbeslutning herom, jf. det vedtagne lovforslags § 2, stk. 2. Det er dog et krav, at den konkrete forsikring er i overensstemmelse med de nye bestemmelser. Er dette ikke tilfældet, skal forsikringerne senest den 1. juli 2017 opsiges i overensstemmelse med de opsigelsesvarsler, som måtte være indeholdt i de pågældende forsikringer.

Sanering i kommunernes indberetning på socialområdet

Med det vedtagne lovforslags § 1, nr. 1, ophæves servicelovens § 18, stk. 4, hvilket betyder, at kommunerne ikke længere er forpligtet til at indberette oplysninger om samarbejdet med og den økonomiske støtte til de frivillige sociale organisationer og foreninger efter § 47 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (BEK nr 1338 af 28. november 2016). Med ophævelsen af servicelovens § 18, stk. 4, afskaffes den såkaldte § 18-redegørelse.

Det bliver fortsat muligt at følge det faktiske kommunale forbrug til støtte af de frivillige sociale foreninger gennem de kommunale regnskaber, idet kommunerne allerede i dag konterer forbruget på funktion 5.72.99.

Til toppen